Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 129/55/2011 w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zarządzenie Nr 129/55/2011

Burmistrza Dębna

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 12 poz. 1591 z późn. zm.),art. 15 ust 2 a-2 f ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XVI/110/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2012 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1

? Powołuje się w skład Komisji Oceniającej oferty na realizację zadań publicznych:

Zadanie nr 1: „Działanie w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:”

• działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore z zakresu organizacja terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

• prowadzenie ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną

• prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych

Komisja Oceniająca w składzie :

 1. Anna Dutkiewicz

 2. Iwona Pludra

 3. Joanna Stąsiek

Zadanie nr 2: Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie domu dla bezdomnych wraz z noclegownią”

Komisja Oceniająca w składzie:

 1. Iwona Pludra

 2. Emilia Jenda

 3. Janusz Wielemborek

§ 2

Regulamin działania Komisji Oceniającej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr 129/55

Burmistrza Dębna

z dnia 27.12.2011

REGULAMIN PRAC

KOMISJI OCENIAJĄCEJ

 1. Komisja Oceniająca jest zespołem opiniującym, który ma na celu ocenę składanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ofert na realizację zadań publicznych.

 2. Komisja Oceniająca powoływana przez Burmistrza Dębna, składa się z pracowników Urzędu wskazanych przez Burmistrza.

 3. Każdy członek Komisji Oceniającej przed rozpoczęciem działalności komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Komisja Oceniająca zbiera się w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert na realizację zadań publicznych.

 5. Każdy z członków Komisji Oceniającej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 6. Spotkania Komisji Oceniającej prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.

 7. Spotkania Komisji Oceniającej są protokołowane przez koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 8. Protokoły spotkań komisji Oceniającej, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze akt Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego - u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 9. Komisja Oceniająca może obradować i podejmować decyzje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

 10. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie są przedstawione w formie pisemnej Burmistrzowi Dębna.

Załącznik nr 1 do

Regulaminu

Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 129/55

Burmistrza Dębna

z dnia 27.12.2011r.

Oświadczenie członka Komisji Oceniającej

Oświadczam, że nie jestem związany stosunkiem prawnym, ani nie jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych, ani nie jestem członkiem ani wolontariuszem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Dębno, dn…………………. ………………………………..

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 27-12-2011 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 27-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2011 12:40