Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno.


Uchwała Nr XVII/125/2011
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno

Na podstawie art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje: 

§ 1. W § 4 uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 2011.95 poz.1734) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie : 

„1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za usługę opisaną w § 3 w wysokości 0,22 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach, za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 

 


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, opłaty za świadczenia, prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala Rada Gminy. Projekt uchwały gwarantuje, iż przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w wymiarze 5 godzin dziennie, koniecznym do realizacji podstawy programowej. Ponadto projekt uchwały określa opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej obejmującej częściowe koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych. Przyjęto procentowy wskaźnik obliczenia odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego za zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.). W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę o 01.01.2012 roku z kwoty 1 386 na kwotę 1 500 złotych obniżono procentowy wskaźnik obliczenia stawki za godzinę z 0,24 % na 0,23 %. Wysokość stawki godzinowej została więc podniesiona tylko o planowany wskaźnik inflacji na rok przyszyły czyli o 3,8 %. W tej sytuacji proponuje się przyjęcie następujących odpłatności: 

% od minimalnego wynagrodzenia 

Stawka za każdą rozpoczętą godzinę 

Stawka 
za 1 godzinę miesięcznie 
(21 dni) 

Stawka 
za 2 godziny miesięcznie 
(21 dni) 

Stawka 
za 3 godziny miesięcznie 
(21 dni) 

0,23 

3,45 

72,45 

144,90 

217,35 

 

Id: MQSTM-WSLZM-YVWYY-GWSHK-YVDAF. Podpisany

Strona

 

 

Id: MQSTM-WSLZM-YVWYY-GWSHK-YVDAF. Podpisany

Strona

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 01-12-2011 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 21-12-2011 09:16