Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr XVI/106/2011
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, poz. 134, poz. 777) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2009 r. Nr 215, poz. 1674, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 

a) w mieście 0,52 zł, 

b) na wsi 0,49 zł, 

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 16,72 zł, 

3) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 4,45 zł, 

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 8,71 zł, 

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 

a) w mieście - z zastrzeżeniem lit. c: 5,86 zł, 

b) na wsi - z zastrzeżeniem lit. c: 5,24 zł, 

c) od domków letniskowych za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej: 7,36 zł, 

6) od budowli: 

a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła ,rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków: 1 % ich wartości, 

b) od pozostałych: 2 % ich wartości, 

7) od powierzchni gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni wynosi: 0,65 zł, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni wynosi : 0,18 zł, 

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi za wyjątkiem jezior i gruntów zajętych na działalność gospodarczą od 1 m2 powierzchni wynosi: 0,10 zł, 

d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni wynosi: 4,33 zł, 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXII/456/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 113 poz. 2076 z dnia 12.11.2010 r.) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

 


 

Uzasadnienie

Obowiązek uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na dany rok wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zastosowano zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu gminy na 2012 r. wskaźnik wzrostu stawek 4,2 % (inflacja w 1 półroczu 2011 r.), czyli o ustawowy wzrost stawek maksymalnych. 

Id: FIOLS-BANBA-MVFEB-KBRZP-NRZOV. Podpisany

Strona

 

 

Id: FIOLS-BANBA-MVFEB-KBRZP-NRZOV. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-11-2011 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 27-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 30-11-2011 08:21