Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/110/2011 w sprawie: przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012


Uchwała Nr XVI/110/2011

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28.10.2011 r.

 

 

w sprawie: przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego

na rok 2012

 

 

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębnie, uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi określa ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi na terenie Gminy działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym Gminy Dębno. Definiuje on ponadto priorytety zadań, których wykonanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej realizującym je organizacjom.

 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późn. zm.,

 2. Organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2i3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 3. Programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012.

 

§ 3. Cele Programu

 

1. Głównym celem programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Dębno poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi dla podnoszenia efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.

 

2. Celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2012 r. jest również jak najszersze włączenie organizacji pozarządowych do kreowania życia społecznego mieszkańców poprzez:

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i wspólnotę lokalną,

- zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu i realizowaniu polityki lokalnej,

- wspólną analizę potrzeb i problemów społeczności lokalnej,

- poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.

 

§ 4. Zasady współpracy

 

 1. Partnerami współpracy w realizacji zapisów uchwały mogą być organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

 2. Współpraca Gminy z organizacjami opierać się będzie na zasadach:

 1. Pomocniczości - oznacza, że Gmina Dębno zleca realizację zadań publicznych za każdym razem, kiedy organizacje są zdolne do zrealizowania zadania publicznego, a przekazanie realizacji zadania nie koliduje z zasadą efektywności,

 2. Suwerenności stron - oznacza, poszanowanie autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnie nieingerowanie w sprawy wewnętrzne,

 3. Partnerstwa - oznacza uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz w ich rozwiązywaniu,

 4. Efektywności - polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów,

 5. Uczciwej konkurencji - oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego,

 6. Jawności - opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach podejmowanych przez Gminę Dębno w zakresie objętym Programem.

 

§ 5. Zakres przedmiotowy Programu

 

1. Obszar współpracy Gminy Dębno i organizacji obejmuję sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

2. Ustala się priorytetowe zadania własne Gminy, które będą zlecane organizacjom pozarządowym w 2012 roku:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

 3. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

 5. Cykliczne imprezy interdyscyplinarne,

 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 7. Działalność na rzecz osób starszych,

 8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 9. Działalność na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań,

 10. Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,

 11. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

3. Burmistrz Dębna na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

§ 6. Formy współpracy

 

1. Podstawowe formy współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi obejmują:

 1. powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

 2. wspierania wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Środki finansowe na realizację zadań będą przyznawane w drodze konkursów ofert o dotacje, ogłaszanych przez Burmistrza, który również zatwierdza wyniki konkursów przeprowadzonych przez powołane do tego celu komisje oceniające.

 

 

§ 7. Okres realizacji Programu

 

Program obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

 

 

§ 8. Sposób realizacji Programu

 

 1. Zlecanie realizacji zadań Gminy Dębno organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy Ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Gminy Dębno, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych ( w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy - prawo zamówień publicznych).

 2. Na wniosek organizacji Burmistrz Dębna może jej zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000 zł, a zadanie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni. Łączna kwota przekazanej w roku kalendarzowym dotacji tej samej organizacji nie może przekroczyć 20 000 zł.

 

§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

 

Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację Programu, a w szczególności na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, określa uchwała budżetowa na 2012 rok.

 

§ 10. Monitoring realizacji Programu

 

 1. Monitoring realizacji współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty Programu.

 

 1. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane na bieżąco - Burmistrzowi Dębna za pośrednictwem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

 1. Urząd Miejski z inicjatywy własnej może pozyskać informacje od podmiotów Programu oraz referatów i jednostek organizacyjnych Gminy na temat jego realizacji.

 

 1. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli Urzędu Miejskiego współpracując z podmiotami Programu w zakresie swoich właściwości, monitorują realizację Programu i odpowiadają za przeprowadzenie kontroli realizacji zadań zleconych oraz przedkładają roczne sprawozdania wraz z propozycjami zadań na kolejny rok do Burmistrza Dębna.

 

 1. Miernikami efektywności Programu są:

1) liczba podmiotów Programu współuczestniczących w realizacji zadań publicznych w 2012 r.,

2) wysokość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu,

3) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu,

4) liczba ogłoszonych konkursów.

 

6. Burmistrz Dębna opracowuje sprawozdanie z realizacji Programu, które zostanie przedłożone Radzie Miejskiej do 30 kwietnia 2013 r.

 

§ 11. Sposób tworzenia Programu

 

Program Współpracy tworzony jest w kilku etapach:

 1. przygotowanie projektu Programu w oparciu o listę zadań proponowaną przez Wydziały oraz wnioski organizacji do dnia 31 sierpnia 2011r.

 2. skierowanie projektu do Burmistrza Dębna, który zatwierdza go i kieruje do konsultacji społecznych w terminie od 12 września 2011r. do 26 września 2011r.

 3. konsultacje projektu, który zostaje umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Dębno oraz na tablicy ogłoszeń na minimum 14 dni.

W tym czasie można zgłaszać wnioski i uwagi.

 1. po naniesieniu poprawek Program zostaje skierowany pod obrady Rady Miejskiej, która podejmuje stosowną uchwałę do 31 października 2011.

 

§ 12. Komisja konkursowa - tryb powoływania i zasady działania

 

 1. W celu oceny ofert Burmistrz Dębna powołuje Komisję Konkursową lub Komisje Konkursowe.

 2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego (z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie). Dopuszcza się również udział - z głosem doradczym - ekspertów, czyli osoby posiadające wiedzę specjalistyczną w dziedzinie, w której ogłoszony został konkurs.

 3. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty biorąc pod uwagę możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje, kalkulacje kosztów realizacji zadania, zakres rzeczowy zadania, udział środków własnych finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł, uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków na realizację zadań publicznych.

 4. Protokół zawierający wskazania i rekomendację dotyczącą przyznania środków finansowych Komisja przedkłada Burmistrzowi Dębna.

 5. Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania oraz dofinansowaniu podejmuje Burmistrz Dębna po zapoznaniu się z protokołem Komicji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

 

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 

 1. Rada Miejska, uchwalając budżet Gminy zapewni środki na realizację Programu i określi ich wysokość, w szczególności na zadania Gminy realizowane przez Organizacje.

 2. Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące Programu należy zgłaszać do Burmistrza Dębna za pośrednictwem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

Kazimierz Fafuła

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 03-11-2011 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 28-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 03-11-2011 08:24