Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr V/37/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 - obręb Barnówko, gmina Dębno


Uchwała Nr V/37/2011

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 - obręb Barnówko, gmina Dębno.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki ewidencyjnej nr 189 - obręb Barnówko, gmina Dębno.

§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawia załącznik graficzny nr 1, który stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE

  1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Obszar objęty uchwałą obejmuje teren stacji zasuw na rurociągu „Przyjaźń”. Plan ma na celu usankcjonowanie sytuacji prawnej umożliwiającej przekazanie gruntów będących własnością Nadleśnictwa Dębno na rzecz podmiotu zarządzającego inwestycją. Grunty objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego faktycznie zagospodarowane są na potrzeby stacji zasuw jednak bez sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwa zmiana przeznaczenia gruntów z leśnych na inne cele.

Ponieważ przedsięwzięcie ma charakter inwestycji celu publicznego możliwe jest finansowanie sporządzenia planu miejscowego przez podmiot inny niż gmina Dębno.

Plan miejscowy ma pełnić funkcje porządkującą sytuację prawną i faktyczne zagospodarowanie terenu.

W aktualnym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr LVI/402/2010 z dnia 27 maja 2010 r. teren planu przeznaczony jest na teren leśny na którym dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury.

  1. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych.

Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.) stosownie do przedmiotu planu, w tym m.in. przeznaczenie terenów, zasady kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 17-03-2011 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 24-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2011 12:25