Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr IV/16/2011w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2011UCHWAŁA NR IV/ 16 /2011

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2011

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Dębno na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 86.438.731,87.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące 64.945.065,85 zł.

2) dochody majątkowe 21.493.666,02 zł.

 

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 105.806.963,98 .

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące 60.221.924,33 zł.

2) wydatki majątkowe 45.585.039,65 zł.

 

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 19.368.232,11 .

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów 16.347.500,00 zł.

 

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 22.568.232,11 ,

i rozchody budżetu w wysokości 3.200.000,00 ,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 247.813,53,

2) celową w wysokości 595.269,00,

z przeznaczeniem na:

a) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 249.569 zł,

b) środki do dyspozycji sołectwa Barnówko w wysokości 10.300 zł,

c) środki do dyspozycji sołectwa Mostno w wysokości 7.700 zł,

d) środki do dyspozycji sołectwa Więcław w wysokości 7.700 zł,

e) na inwestycje 150 000 zł,

f) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 170 000 zł.

 

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.066.056,00,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w kwocie 5.200,00.

 

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem
Nr 9 do uchwały w kwocie 71.170,00 zł.

 

§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 420.000,00.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 393.400,00.

3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w wysokości 26.600,00.

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150), zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały
w kwocie 1.130.870,00.

 

§ 11. Ustala się dotacje dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej kwocie 678.678,00,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

 

§ 12. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie 2.101.516,00,

przeznaczone na cele określone w załączniku Nr 14 do uchwały.

 

§ 13. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 14.800,00,

przeznaczone na cele określone w załączniku Nr 15 do uchwały.

 

§ 14. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dębno na zadania własne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały w łącznej kwocie 1.588.227,00 zł.

 

 

§ 15. Wyodrębnia się w budżecie w rezerwie celowej środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały w wysokości 268.339.

 

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:

  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 3.000.000,00,

  2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 16.347.500,00 ,

  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.200.000,00.

 

 

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nim określonych.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej
kwoty 50 000 zł.

 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

 

mgr Helena Sługocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 02-03-2011 07:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 27-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 02-03-2011 07:05