Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmiana regulaminu od 2 lutego 2011r.


Zarządzenie Nr 17/7/2011
Burmistrza Dębna
z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie przyjętego zarządzeniem Burmistrza Dębna nr 27/16/2008 z dnia 31 marca 2008r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia

Nr 27/16/2008 z dnia 31 marca 2008 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały:

 • Wydział Finansowo-Budżetowy,

 • Wydział Administracyjno-Prawny,

 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,

 • Wydział Realizacji Inwestycji,

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,

 • Wydział Planowania i Rozwoju,

komórki działające na zasadzie wydziału:

 • Urząd Stanu Cywilnego,

 • Straż Miejska wraz z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

 • Biuro Rady Miejskiej,

 • Biuro Prawne,

 • Biuro Obsługi Klienta,

 • Biuro Promocji i Informacji,

 • Centrum Wspierania Biznesu

samodzielne stanowiska:

 • Stanowisko ds. kadr i szkoleń

 • Stanowisko ds. kontroli /K/

 • Stanowisk ds. audytu wewnętrznego /AW/,

 

2. § 6 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 1. „ 2. Burmistrzowi bezpośrednio podlegają:

 1. Urząd Stanu Cywilnego,

 2. Straż Miejska wraz z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,

 4. Wydział Planowania i Rozwoju,

 5. Biuro Prawne,

 6. Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych,

 7. Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych,

 8. inspektor ds. kadr i szkoleń

 9. inspektor ds. kontroli

 10. Inspektor ds. audytu wewnętrznego,

 

3. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Zastępcy Burmistrza bezpośrednio podlegają:

 1. Wydział Realizacji Inwestycji,

 2. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,

 3. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

 4. Biuro Promocji i Informacji

 5. Centrum Wspierania Biznesu

4.. § 23 otrzymuje brzmienie:

„§23 1. Stanowisko d/s kontroli bezpośrednio podlega Burmistrzowi.

2. Do zakresu zadań na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

 1. udzielanie instruktażu jednostkom podległym i nadzorowanym przez gminę w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych oraz doradztwo w zakresie praktycznego ich stosowania w bieżącej gospodarce finansowej,

 2. ocena realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych w świetle zatwierdzonego planu finansowego,

 3. przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych objętych budżetem w zakresie gospodarki finansowej pod kontem formalno-prawnym,

 4. nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

 1. sporządzanie planów kontroli,

 2. sporządzanie protokołów kontroli,

 3. przygotowywanie wniosków o ukaranie w razie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

 1. analiza wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu,

 2. analiza przestrzegania stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.,

 3. sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z planem oraz w sytuacjach nagłych.”

 

5. Wprowadza się § 23 a o następującym brzmieniu:

„§ 23a. stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - (AW)

Do zadań stanowiska ds. audytu wewnętrznego należy w szczególności:

 1. przygotowywanie w porozumieniu z Burmistrzem opartego na analizie ryzyka planu audytu wewnętrznego na rok następny, oraz przedstawienie go do podpisu Burmistrzowi - do końca roku,

 2. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni
  i przedstawienie go Burmistrzowi - do końca stycznia,

 3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego,

 4. przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem, na polecenie Burmistrza,

 5. przedstawianie wyników audytu wewnętrznego w sprawozdaniu z wykonania audytu wewnętrznego,

 6. monitorowanie wykonania działań podjętych przez kierowników audytowanych komórek organizacyjnych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji,

 7. prowadzenie czynności sprawdzających, w celu oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń,

 8. prowadzenie czynności doradczych, m.in. w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka
  w działalności jednostek, oraz na rzecz uświadamiania ryzyka i skutecznego nim zarządzania.”

6. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 07-02-2011 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 21-02-2011 09:08