Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W DĘBNIE podaje do publicznej wiadomości zarządzenie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się


ZARZĄDZENIE Nr 42/ 22 /2006

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DĘBNIE

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, i Nr 175, poz. 1458)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług, na terenie Miasta i Gminy Dębno, w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, których obowiązek uzyskania wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

§ 2

Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań, zawartych w załączniku
do zarządzenia, stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym
mowa w § 1.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 42/ 22 /2006

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 1

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług:

      • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

      • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

winien złożyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek zgodnie z ustawowymi wymaganiami o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników (wzory wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Gminy).

§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien spełniać następujące ogólne wymagania:

 1. posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub

wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 1. posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami
  samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi
  wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne
  pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych.

Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być:

 1. trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,

 2. parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich,

 3. wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub zbiorników,

 4. zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu, transportowanych odpadów komunalnych i/lub nieczystości ciekłych,

 1. nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

 2. nie przekraczać ustalonych, Uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie maksymalnych stawek za wykonywanie poszczególnych usług

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:

 1. określić przedmiot i obszar działalności w tym rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości;

 2. określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;

 3. określić stosowane lub przewidywane do stosowania technologie w zakresie
  sortowania i kompostowania odpadów;

 4. udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych,
  w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów;

 5. dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, tzw. „bezpylnymi”, służącymi do opróżniania pojemników oraz kontenerów, samochodami ciężarowymi do odbioru odpadów gromadzonych w innych niż wymienione wyżej urządzeniach, samochodami ciężarowymi skrzyniowymi wyposażonymi w urządzenia umożliwiające opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, samochodami ciężarowymi skrzyniowymi służącymi do odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz innych rodzajów odpadów komunalnych;

 6. udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu odebranych odpadów komunalnych;

 7. prowadzić pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w tym szczególnie:

a) dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę
odpadami;

b) uzyskanych zezwoleń.

Pełną dokumentację, o której mowa wyżej przedsiębiorca zobowiązany jest
przedstawić na żądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy administracji
samorządowej.

 1. na bieżąco aktualizować, w trakcie prowadzenia działalności, informacje przekazane
  w dniu składania wniosku.

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:

     1. udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,

      1. dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi- asenizacyjnymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych, spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne określone
       w aktualnie obowiązujących przepisach .

     1. prowadzić pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w tym
      szczególnie:

      1. ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych zgodnie z wzorem
       ogłoszonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U.Nr 188
       poz. 1576 z 2002 r),

      2. uzyskanych zezwoleń,

Pełną dokumentację, o której mowa wyżej przedsiębiorca zobowiązany
jest przedstawić na żądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy
administracji samorządowej.

     1. na bieżąco aktualizować, w trakcie prowadzenia działalności, informacje
      przekazane w dniu składania wniosku.

§ 5

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć, wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 1 zobowiązanie, iż:

 1. odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości oraz zbierane
  i transportowane z terenu Miasta i Gminy Dębno, będą kierowane do ZUOK Długoszyn bezpośrednio lub poprzez stację przeładunkową w Dębnie zaś nieczystości ciekłe do punktów zlewnych w Dębnie;

 2. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Wspólnym Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (WMPGO);

 3. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych zgodnie ze Wspólnym Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (WMPGO);

 4. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie ze Wspólnym Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (WMPGO);

 5. przekazywać będzie do Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie informacje dotyczące:

      1. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości
       i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca
       pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;

      2. sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
       komunalnych;

      3. ilości poddanych odzyskowi odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych
       i metali;

      4. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych
       na składowisku odpadów i/lub sposobu ich zagospodarowania;

      1. wykaz umów zawartych z właścicielami nieruchomości na odbieranie
       odpadów komunalnych;

      2. wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł
       umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
       bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli
       nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu
       lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca;

      3. roczne sprawozdania w zakresie ilości zebranych i przekazanych do
       recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie do 15 stycznia
       roku następującego po roku objętym sprawozdaniem;

      4. na wezwanie - kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania
       odpadów, prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do
       rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
       wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
       (Dz. U. Nr 152, poz. 1736) .

6. Współpracować będzie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie w dziedzinie edukacji ekologicznej.

§ 6

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania częstotliwości opróżniania pojemnikówi zbiorników bezodpływowych, ustalonych w Uchwale Nr LX/357/2006 Rady Miejskiej
w Dębnie z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miata i Gminy Dębno.

§ 7

Przedsiębiorca zobowiązany jest do parkowania i garażowania samochodów wykonujących usługi określone § 1 jedynie w miejscu do tego przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego

§ 8

Przedsiębiorca zobowiązany jest do okazywania na żądanie umów oraz dowodów opłat
za świadczone usługi związane z odbiorem odpadów i nieczystości ciekłych upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Dębno.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 31-05-2006 15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2006 15:59