Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kodeks etyki urzędnika


Zarządzenie Nr 3/1/2005

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 11 stycznia 2005r.

w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Urzędnika Urzędu Miasta i Gminy Dębno

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142poz .1591), w celu ustanowienia standardów postępowania, których powinni przestrzegać urzędnicy oraz wspomagania ich w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi i obywatelskimi, stanowi się co następuje:

§1. Ustanawia się Kodeks Etyki Urzędnika Miasta i Gminy Dębno, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, i poleca się jego sumienne stosowanie w pracy.

§2. Sekretarzowi Gminy powierza się upowszechnianie Kodeksu wśród urzędników oraz badanie praktyki jego stosowania.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY DĘBNO

§ 1

Niniejszy Kodeks obowiązuje pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Dębno, zwanych w dalszej części "urzędnikami"

§ 2

Uczciwość urzędnika powinna wzbudzać zaufanie.

Urzędnik powinien:

1) wykonywać swoją pracę uczciwie, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem;

2) przestrzegać prawa;

3) uznawać i wspierać cele jednostki, które są zgodne z prawem i zasadami etyki;

4) przedkładać dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

Urzędnik nie powinien angażować się w działania sprzeczne z prawem, które mogłyby podważyć zaufanie do niego lub jednostki.

§ 3

Urzędnik zachowuje obiektywizm zawodowy przy zbieraniu, ocenianiu i przekazywaniu informacji na temat badanej działalności lub procesu. Przy formułowaniu ocen nie kieruje się własnym interesem oraz nie ulega wpływom innych osób.

Urzędnik nie powinien:

1) uczestniczyć w działaniach, które mogłyby uniemożliwić dokonanie bezstronnej oceny lub byłyby w sprzeczności z interesami jednostki;

2) uchylać się od podejmowania trudnych decyzji.

§ 4

Urzędnik szanuje wartość i własność informacji, którą otrzymuje i nie ujawnia jej bez odpowiedniego upoważnienia chyba, że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek jej ujawnienia.

Urzędnik:

1) powinien rozważnie wykorzystywać i chronić informacje uzyskane w trakcie wykonywania swoich obowiązków;

  1. nie powinien wykorzystywać informacji dla uzyskania osobistych korzyści lub w jakikolwiek inny sposób, który byłby sprzeczny z prawem lub przynosiłby szkodę celom jednostki.

  2. wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojego urzędu oraz innych urzędów;

  3. racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i jest gotowy do rozliczenia się ze swoich działań w tym zakresie

§ 5

Urzędnik powinien:

1) zachowywać lojalność w kontaktach ze zwierzchnikami oraz zachowywać gotowość do wykonywania poleceń służbowych;

2) stale podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe oraz efektywność i jakość wykonywanych zadań;

3) dążyć do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności pojawiających się w trakcie wykonywania obowiązków;

  1. zawsze być przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania.

  2. być życzliwy ludziom, zapobiegać napięciom w pracy i rozładowywać je, przestrzegać zasad poprawnego zachowania

§ 6

Urzędnik wykonując obowiązki zobowiązany jest dbać o to, aby nie powstał konflikt interesów.

Urzędnik obowiązany jest:

1)dbać o ochronę swojej niezależności i unikać konfliktu interesów, odmawiając przyjmowania jakichkolwiek korzyści, które mogłyby naruszać jego całkowitą niezależność, uczciwość i obiektywizm w wykonywanej pracy lub mogłyby być postrzegane w ten sposób;

2)nie przyjmować żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;

3)od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmować żadnych korzyści materialnych ani osobistych;

4)w prowadzonych sprawach administracyjnych, równo traktować wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności

§ 7

Pracownicy Urzędu za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

§ 8

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Dębno upowszechniają zasady zawarte w niniejszym kodeksie wśród podległych im pracowników.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-12-2010 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 11-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2010 12:28