Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie: zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr LVIII/424/2010
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875 z 2007r. Nr 192 poz. 1394 z 2009r. Nr 31 poz 206 Nr 97 poz. 804,z 2010 Nr 75 poz. 474) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
- ustawie - chodzi o Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- zabytkach - chodzi o obiekty wpisane do rejestru zabytków.

§ 2. Osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym o których mowa w art. 71 ust 1. ustawy mogą być udzielane z budżetu Gminy dotacje na dofinansowanie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku usytuowanym na terenie gminy Dębno obejmujących:
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
4) odnowienie lub całkowite odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
6) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
7) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, o których mowa w pkt 1-6.

§ 3. Środki z przyznanej dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych. W przypadku stwierdzenia nie stosowania się do wymogów w/w ustawy dofinansowanie będzie podlegało zwrotowi do budżetu gminy w trybie natychmiastowym

§ 4. Kwota dotacji udzielonej przez gminę nie może być większa niż 85 % wartości zadania. Dopuszcza się wykazanie poniesionego nakładu pracy lub wkładu rzeczowego jako wkładu własnego w zadaniu

§ 5. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy Dębno oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 6. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie, w tym na:
1) pokrycie zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
2) prowadzenie działalności gospodarczej.

Tryb udzielania dotacji.

§ 7. Podmioty ubiegające się o dotację są zobowiązane złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym mam być udzielona dotacja, wniosek do Burmistrza Dębna. W przypadkach szczególnych wnioski mogą być złożone po upływie tego terminu.

§ 8. Wraz z wnioskiem o dotację, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały, podmioty ubiegające się o dotację, powinny złożyć następujące dokumenty:
a) dokumenty określające osobowość prawną - odpis z odpowiedniego rejestru,
b) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku,
c) decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków,
d) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel,
e) kosztorys.

§ 9. Wnioski będą sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza. Wnioski pozytywnie zaopiniowane, co do zasadności, znaczenia dla Gminy oraz możliwości ich sfinansowania Burmistrz przedstawiona Radzie Miejskiej.

§ 10. Decyzję o przyznaniu dotacji na wniosek Burmistrza podejmuje Rada Miejska zabezpieczając przyznaną kwotę środków w budżecie Gminy

§ 11. Udzielenie dotacji następuje po zawarciu umowy w sprawie udzielenia dotacji.

§ 12. Warunkiem podpisania umowy jest doręczenie przez wnioskodawcę następujących dokumentów:
a) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,
b) pozwolenie na budowę lub równoważny dokument, na podstawie którego można prowadzić prace budowlane,
c) dokument lub oświadczenie (w przypadku nakładu pracy lub wkładu rzeczowego) poświadczający posiadanie zabezpieczenia wkładu własnego,
d) na żądanie gminy inne dokumenty dające gwarancje należytego wykonania zadania i wydatkowania publicznych środków.

§ 13. Umowa w sprawie udzielenia dotacji powinna określać:
a) szczegółowy opis zadania, na które przyznana jest dotacja,
b) wysokość dotacji z budżetu gminy,
c) planowaną wysokość środków własnych,
d) termin przekazania dotacji,
e) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 31 grudnia danego roku budżetowego,
f) sposób i termin rozliczenia dotacji (nie dłuższy niż 31 stycznia roku nastepnego),
g) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli i termin kontroli wykonania umowy
h) sankcje za niewłaściwe wykorzystanie środków,
i) formę i terminy zwrotu niewykorzystanych środków,
j) zobowiązanie wnioskodawcy do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do środków pochodzących z udzielonej dotacji,
k) tryb rozwiązania umowy,

Rozliczenie dotacji.

§ 14. Rozliczenie dotacji ma mieć formę zestawienia wszystkich poniesionych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków poniesionych z udzielonej dotacji. Do zestawienia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć uwierzytelnione przez pracownika Urzędu Miejskiego w Dębnie kopie następujących dokumentów:
1) umów z wykonawcami robót, a w przypadku robót, których wykonawca powinien być wyłoniony w drodze przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, informację o przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) rachunków lub faktur wraz z dowodami uiszczenia wynikających z nich należności,
3) dokumentacji powykonawczej lub sprawozdania merytorycznego z przeprowadzonych prac,
4) jeżeli jest wymagane - protokołu odbioru wykonanych prac przez osobę posiadającą kwalifikacje wymagane do odbioru robót.

§ 15. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi zgodnie art. 251, a wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 16. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub świadome podanie nieprawdziwych danych pozbawia podmiot prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.

Kontrola wykonania zadania.

§ 17. Podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązany jest na każde żądanie do udzielania wszelkich wyjaśnień, a także umożliwienia wglądu w dokumentację związaną z realizacją zadania będącego przedmiotem dofinansowania.

§ 18. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie przede wszystkim w zakresie:
1) stanu i sposobu realizacji zadania,
2) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
3) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków gminy,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy,
5) przestrzegania terminów rozliczeń i sprawozdań.

Przepisy końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do uchwały Nr LVIII/424/2010
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc


wniosek- załącznik do zabytkow

UZASADNIENIE

Uzasadnienie Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego finansowania prac remontowych na obiektach zabytkowych nie stanowiących własności gminy. Zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami należą, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy. Ochrona zabytków, zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. Natomiast opieka nad zabytkami sprawowana przez jego właściciela polega na zapewnieniu warunków do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z budżetu gminy może być przyznana dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na zasadach określonych w uchwale przez organ stanowiący gminy, tj. Radę Miejską. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Dębno oraz sposób jej rozliczania i sposób wykonywania kontroli. Uchwała określa kategorie nakładów koniecznych, które mogą być przedmiotem dofinansowania. Finansowanie prac przy zabytku należy do podmiotu, mającego tytuł prawny do tego zabytku. Tytuł prawny do zabytku może wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Gmina może udzielić dotacji wyłącznie w odniesieniu do prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wielkość środków przeznaczonych na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określana jest każdorazowo w uchwale budżetowej. Celem uruchomienia środków na tenże cel, koniecznym staje się przeprowadzenie stosownej procedury, jak w zapisach niniejszej uchwały.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 08-10-2010 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2010 09:03