Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 w branży: budowlanej.


PiR.02./EWT/021/2010

Dębno, 21.09.2010 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

GMINA DĘBNO

74-400 DĘBNO, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5

tel. 95 760 3001-4

http://www.debno.com.pl/

kontakt e-mail: zeasdebno@wp.pl

Postanowienia ogólne.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655. z późn. zm. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

1) Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W DĘBNIE, ul. JANA PAWŁA II 63

w branży:

budowlanej.

2) Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje:

- nadzór inwestorski nad wykonaniem: docieplenia stropodachu płytami z wełny mineralnej, docieplenie ścian budynku płytami ze styropianu, wykonanie wyprawy zbrojonej i tynkarskiej ścian, gruntowanie i malowanie elewacji, wymiana okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, opierzeń blacharskich i robót uzupełniających zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie (najmniej 3 razy w tygodniu) przez sprawowanie

kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót - został wykonany,

 • nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrolą jakości materiałów celem uniknięcia
  zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
  budownictwie,

 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających - w terminie do 2 dni roboczych
  od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

 • sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu - w
  terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

 • sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty
  wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości
  do odbioru,

 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych , których obowiązek przeprowadzenia wynika z
  przepisów szczególnych,

 • wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania
  nieprawidłowości lub zagrożeń,

 • egzekwowanie od wykonawcy i przedstawianie, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów/
  dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych,

 • egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonanie poprawek bądź ponownego
  wykonania wadliwie wykonanych robót,

 • wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać
  zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową

 • wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,

 • analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych
  problemów oraz przewidywanych zagrożeń,

 • uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego radach budowy,

 • przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej , sprawdzenie
  jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru
  końcowego przekazywanego zadania (dotyczy etapów i całości),

 • uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych.

3) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia inwestycji

(270 dni)

4) Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze

strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest: Kazimierz Żugaj-Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, tel./fax: 95760 2211, e-mail: zeasdebno@wp.pl

5) Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie:

do dnia 28 września 2010 r. do godz. 1200.

6) Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlane.

c) aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez wykonawcę.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z

oryginałem przez wykonawcę kopii.

7) Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a tak będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Oferty należy składać do dnia 28.09.2010 r. do godz. 12:00 w sekretariacie, pokój nr 1 w budynku A URZĄDU MIEJSKIEGO W DĘBNIE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 z napisem „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W DĘBNIE, ul. JANA PAWŁA II 63

8) Kryteria oceny ofert:

Procentowa wartość określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą wartość określoną w procentach. Do umowy z Inspektorem Nadzoru zostanie wpisana kwota wynagrodzenia brutto, wyliczona w następujący sposób:

wartość brutto kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę robót budowlanych X procentowa wartość

oferty Inspektora Nadzoru = kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru..

Dębno, 28.09.2010 r.

0x01 graphic

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Jarmuszka-Izak 22-09-2010 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 21-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2010 14:33