Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 48/18/2010 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 kwietnia 2010r.sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


ZARZĄDZENIE NR 48/18/2010

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Działając na podstawie :

art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 12 poz. 1591 z późn. zm.); art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm§ 3 Uchwały Nr XLVII/352/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2010”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Komisji Oceniającej oferty na realizację zadań publicznych

 

Zadanie nr 1 Cykliczne imprezy interdyscyplinarne z zakresu

 • Festiwal o pozytywnym przesłaniu

 • Organizacja imprez z zakresu ruchu drogowego, szkodliwości środków odurzających dla dzieci i młodzieży

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 6 000,00zł

 

Zadanie nr 2 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu:

 • Wypoczynek letni dla dzieci z terenu gminy Dębno 12 000,00

 • Półkolonie letnie 18 200,00zł

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 30 200,00zł

Zadanie nr 3 Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej z zakresu:

 • ochrona pszczół;

 • ogólnopolska akcja „Ożywić pola”

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 4 200,00 zł

Zadanie nr 4 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez:

 • Organizacja zawodów wędkarskich

 • Organizacja zawodów w strzelectwie, sportowo-obronnym

 • Organizacja turniejów piłki siatkowej

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 10 500,00zł

 

Zadanie nr 5 Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z zakresu prowadzenie orkiestry dętej Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 5 000,00 zł

Zadanie nr 6 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wsparcie dziecięcych zespołów ludowych z terenu Gminy Dębno Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 5 500,00zł

 

Zwane dalej w treści niniejszego zarządzenia Komisją Oceniającą następujące osoby:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

§ 2

Powołuje się do składu Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego:

 

Zadanie nr 7 Działalność świetlicy socjoterapeutycznej Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 27 153,00

Zwane dalej w treści niniejszego zarządzenia Komisją Oceniającą następujące osoby:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka-Izak

d) Panią Lucynę Lulka

e) Panią Annę Szymczyk

Regulamin działania Komisji Oceniającej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 48/18/2010

Burmistrza Dębna

z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

 

REGULAMIN PRAC

KOMISJI OCENIAJĄCEJ

 

 1. Komisja Oceniająca jest zespołem opiniującym, który ma na celu ocenę składanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ofert na realizację zadań publicznych.

 2. Komisja Oceniająca, powoływana przez Burmistrza Dębna, składa się z pracowników Urzędu, wskazanych przez Burmistrza

 3. Każdy członek Komisji Oceniającej, przed rozpoczęciem działalności Komisji, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 4. Komisja Oceniająca zbiera się w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert na realizację zadań publicznych.

 5. Każdy z członków Komisji Oceniającej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 6. Spotkania Komisji Oceniającej prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.

 7. Spotkania Komisji Oceniającej są protokołowane przez koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 8. Protokoły spotkań Komisji Oceniającej, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze akt Wydziału Planowania i Rozwoju - u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 9. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawione w formie pisemnej Burmistrzowi Dębna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 48/18/2010

Burmistrza Dębna

z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

 

 

Oświadczenie członka Komisji Oceniającej

 

 

Oświadczam, że nie jestem związany stosunkiem prawnym, ani nie jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych, ani nie jestem członkiem ani wolontariuszem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

 

 

 

 

Dębno, dnia............................... .............................................

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Jarmuszka-Izak 24-06-2010 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 28-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Renata Jarmuszka-Izak 24-06-2010 09:41