Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

35/14/2010 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie gminy Dębno dla najemców lokali o niskich dochodach.


 

Zarządzenie nr 35/14/2010

Burmistrza Dębno

z dnia 31.03.2010r.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie gminy Dębno dla najemców lokali o niskich dochodach.

 

Na podstawie art. art. 6a ust. 3 pkt.3 lit.b ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity Dz.U.Nr. 31 z 2005r poz. 266 z póź. zm/ Burmistrz Dębna

zarządza, co następuje :

Regulamin wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie gminy dla rodzin o niskich dochodach.

 

§ 1

 

 1. Zarządca mieszkaniowego zasobu gminy Dębno dokonuje wymiany stolarki okiennej w administrowanych zasobach mieszkaniowych w ramach realizacji planu remontów w danym roku kalendarzowym.

 

 1. Przez wymianę stolarki okiennej rozumie się czynności polegające na demontażu starej i montażu nowej stolarki okiennej wraz z materiałami.

 

§ 2

 1. Podstawą do rozpoczęcia procedury związanej z kwalifikacją stolarki do wymiany jest wniosek najemcy lokalu mieszkalnego skierowany do zarządcy o sprawdzenie stanu technicznego stolarki okiennej w zajmowanym lokalu wraz z uzasadnieniem o konieczności jej wymiany.

 

 1. Wniosek rejestrowany jest w dzienniku korespondencyjnym zarządcy, a następnie podlega zarejestrowaniu w “Rejestrze oczekujących na wymianę stolarki okiennej”. Otrzymuje on swój numer zgodnie z kolejnością wpływu i oczekuje na realizację. Rejestr wniosków prowadzony jest w sposób trwały i ujednolicony dla wszystkich administrowanych zasobów mieszkaniowych.

 

 1. Zarządca zasobu w ciągu miesiąca przekazuje na piśmie wnioskodawcy zawiadomienie o przewidywanym terminie przeglądu i Komisyjnej oceny technicznej zgłoszonej stolarki do wymiany.

 

§ 3

 

1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wymianę stolarki okiennej jest:

a) przyznanie głównemu najemcy lokalu zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy

Społecznej,

b) systematyczne regulowanie wszystkich zobowiązań finansowych za

najem lokalu wobec zarządcy zasobu.

§ 4

 1. Burmistrz Dębna powołuje komisję, uprawnioną do dokonywania przeglądu i kwalifikacji stolarki okiennej zgłaszanej przez najemców lokali do wymiany, w skład której wchodzą przedstawiciele zarządcy oraz z gminą upoważniony pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego.

 

 1. Komisja w obecności głównego najemcy lokalu dokonuje oględzin stolarki, sporządza protokół określający faktyczny stan techniczny stolarki w danym lokalu i na tej podstawie kwalifikuje ją do remontu bieżącego lub wymiany.

Protokół z oględzin i kwalifikacji stolarki podpisują Członkowie Komisji, oraz Najemca. Sporządzony protokół przeglądu podlega zatwierdzeniu przez zarządcę budynków wg kompetencji.

 

 1. Przeglądem i kwalifikacją może być objęta stolarka okienna występująca w całym lokalu lub pojedyncze okna w zależności od wniosku najemcy lokalu.

 

§ 5

Wymiana stolarki okiennej realizowana jest wyłącznie na podstawie niżej

wymienionych kryteriów :

 

 1. ilość okien przeznaczonych do wymiany w danym roku kalendarzowym jest ściśle określona w planie remontów budynków komunalnych w oparciu o posiadane środki finansowe budżetu miasta.

 

 1. podstawą do wymiany stolarki okiennej w danym lokalu jest komisyjne zakwalifikowanie stolarki do wymiany (protokół przeglądu) oraz umieszczenie najemcy na liście okien do wymiany w danym roku kalendarzowym.

 

 

 

 

 

 

§ 6

Komisja o której mowa w § 4 pkt. 1 kierując się kryteriami zawartymi w niniejszym regulaminie sporządza wykaz lokali objętych wymianą stolarki na dany rok kalendarzowy.

 

 

§ 7

 1. Wymiana stolarki okiennej realizowana jest wyłącznie przez zarządcę mieszkaniowego zasobu gminy w ramach własnych usług remontowych lub wykonawców obcych wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 1. Stolarka okienna wykonana w technologii z PCV z jedną kwaterą rozwierno - uchylną i nawiewnikami uznawana jest za standard. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość montażu stolarki drewnianej.

 

 1. Wymieniana stolarka może być montowana wyłącznie wg ujednoliconych wzorów w kolorze białym i nie może ona odbiegać od wymiarów i podziału kwater od istniejącej stolarki w danym budynku.

 

 1. Po zakończeniu prac montażowych dokonywany jest komisyjny odbiór robót po kątem właściwej jakości ich wykonania przyjmując równocześnie ewentualne uwagi i reklamacje lokatora.

 

 1. Na okoliczność odbioru zamontowanej stolarki sporządzany jest stosowny protokół odbioru przy udziale zainteresowanych stron.

 

§ 8

Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali komunalnych i są realizowane niezależnie od postanowień zawartych w zarządzeniu Prezesa Zarządu Dębowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w sprawie zasad wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz stosowania zwrotów poniesionych kosztów przez lokatorów, którzy wymieniają stolarkę na koszt DTBS Spółka z o.o..

 

§ 9

 1. Z uwagi na ściśle określony poziom środków finansowych przeznaczonych na wymianę stolarki okiennej w danym roku przypadki samowolnej wymiany stolarki z pominięciem zasad określonych niniejszym Regulaminem oraz żądania zwrotu poniesionych z tego tytułu nakładów finansowych nie będą rozpatrywane.

 

 1. W przypadku braku środków finansowych w budżecie miasta zarządca może wstrzymać finansowanie wymiany stolarki do kolejnego roku budżetowego.

 

§ 11

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub innych uzasadnionych zdarzeń losowych dopuszcza się możliwość wymiany stolarki okiennej z pominięciem przepisów niniejszego Regulaminu.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 20-04-2010 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 31-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 20-04-2010 09:40