Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 41/14/2010 Burmistrza Dębna z dnia 31.03.2010r. w sprawie: założeń do projektów organizacyjnych szkół funkcjonujących na terenie gminy Dębno, dla których gmina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2010/2011.

Zarządzenie Nr 41/14/2010

Burmistrza Dębna

z dnia 31.03.2010r.

 

 

w sprawie: założeń do projektów organizacyjnych szkół funkcjonujących na terenie gminy Dębno, dla których gmina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2010/2011.

 

Na podstawie art. 34 a.2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572,Nr 273,poz 2703 i Nr 281,poz. 2781,z 2005r. Nr17, poz.141,Nr 94,poz. 788,Nr 122,poz. 1020,Nr 131,poz.1091,Nr 167, poz.1400 i Nr 249,poz. 2104,z 2006r. Nr 144,poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227,poz.1658 oraz z 2007r. Nr  42,poz. 273,Nr 80,poz. 542,Nr 115,poz.791 i Nr 120, poz.818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250)

 

zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się założenia do projektów organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Dębno jest organem prowadzącym.

§ 2.Do arkusza organizacji szkół wpisuje się:

  1. godziny dydaktyczne wynikające ze szkolnego planu nauczania,
  2. godziny nauczania indywidualnego organizowane dla uczniów kontynuujących nauczanie w tej formie, mających orzeczenie na kolejny rok szkolny,
  3. godziny nauczania indywidualnego uczniów, którzy otrzymali orzeczenia w trakcie roku szkolnego na podstawie odrębnych dokumentów,
  4. godziny wynikające z podziału oddziałów na grupy,
  5. godziny zajęć bibliotekarzy, pedagogów, psychologów,
  6. godziny zajęć dodatkowych: z logopedą, gimnastyki korekcyjnej, języka obcego (drugiego), godziny opiekuńczo-wychowawcze w oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach.

§ 3. Dyrektor szkoły/przedszkola odpowiada za poprawny przydział zajęć, zgodny z kwalifikacjami.

§ 4. W każdej szkole/przedszkolu należy dążyć do zatrudniania pracowników zarówno pedagogicznych jak i administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 5.W roku szkolnym 2010/2011 minimalna liczba uczniów w oddziale wynosi:

a)      szkoły podstawowe – 22 uczniów,

b)      gimnazja – 24 uczniów,

c)      gimnazjum dla dorosłych – 28 uczniów,

d)      klasy specjalne – 8 – 10  uczniów,

e)      klasy pierwsze dla dzieci 6 letnich – 20 uczniów.

§ 6.Podział na grupy:

dotyczy przedmiotów: języki obce, elementy informatyki, wychowanie fizyczne, technika.

a)      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

b)      W gimnazjum w przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów podziały na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

c)      Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

d)      Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.

Zajęcia prowadzi się w grupach liczących:

- szkoła podstawowa (kl. I – III) bez podziałów,

- szkoła podstawowa (kl. IV – VI) do 26 uczniów bez podziału,

- gimnazja do 26 uczniów bez podziału.

§ 7.Nauczanie indywidualne:

a)      będzie przyznawane uczniom w oparciu o:

- orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej,

- podanie rodziców / opiekunów o przyznanie nauczania indywidualnie skierowane do dyrektora szkoły,

- pismo przewodnie dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczania indywidualnego.

* W przypadku braku kompletu dokumentów nie będzie wydawana zgoda na realizację tej formy nauczania.

b) ilość godzin przeznaczonych na nauczanie indywidualne wynosi:

- uczniowie zerowego etapu edukacji – od 4 do 6 godzin tygodniowo,

- uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin tygodniowo,

- uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin tygodniowo,

- uczniowie gimnazjum – od 10 do 12 godzin tygodniowo.

* Podstawa prawne: Rozporządzenie MENiS w sprawie i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z dn. 29 stycznia 2003 r. Dz. U. Nr 23, poz. 193.

§ 8. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są przez placówki i szkoły zgodnie z przyznanymi środkami w budżetach szkół na dany rok szkolny:

a) przedszkola – 1 godzina tygodniowo na oddział (w tym na: gimnastykę korekcyjną, logopedę),

- 2 godz. tygodniowo na oddział 6 latków język angielski/niemiecki,

- 1 godz. tygodniowo na oddział 5 latków język angielski/niemiecki,

b) szkoły podstawowe i gimnazja – godziny na realizację zajęć pozalekcyjnych na umotywowany wniosek dyrektora szkoły złożony do burmistrza,

c) płatne wyjazdy nauczycieli w sobotę i niedzielę na zawody sportowe, konkursy i olimpiady przedmiotowe, przeglądy artystyczne i inne zgodnie z kalendarzem imprez zatwierdzonych przez dyrektora i złożonym do Burmistrza w terminach do 30.09.2010r. i 30.01.2011r.

§ 9.Zatrudnianie:

a)stanowiska kierownicze tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad:

- jedno stanowisko kierownicze na nie mniej niż 12 oddziałów,

- w szkołach prowadzących świetlice nie tworzy się etatów kierowników świetlic.

b) etaty wsparcia:

- świetlica:

a) grupa wychowawcza w świetlicy liczy nie mniej niż 25 uczniów,

b) liczba godzin pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjalnych wiejskich – 10 godzin tygodniowo

- biblioteka szkolna:

 a) normy zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy: 1 etat w szkole liczącej do 300 uczniów, przy czym norma ta wzrasta o 1 etat na każde 250 uczniów,

b) w szkole w której prowadzona jest czytelnia w odrębnym pomieszczeniu lub w której funkcjonuje czytelnia multimedialna dodatkowe 0,5 etatu

c) szkoły liczące do 100 uczniów – 0,20 etatu.

- z czytelnią multimedialną 0,3 etatu

- pedagodzy szkolni:

a)1 etat gdy w szkole jest do 300 uczniów,

b) szkoły podstawowe wiejskie 0,25 etatu,

c) szkoły gimnazjalne wiejskie 0,5 etatu,

- psycholodzy szkolni:

a) 1 etat na 300 uczniów,

b) szkoły podstawowe wiejskie 0,25 etatu,

c) szkoły gimnazjalne wiejskie 0,5 etatu,

c) godziny ponadwymiarowe:

- do ½ etatu,

- nauczyciele pełniący funkcje kierownicze do ½ etatu obniżonego wymiaru zajęć,

d) pracownicy administracji i obsługi:

♦ SP Nr 1: 22 etaty

- administracja – 4

- kuchnia – 6

- pracownicy obsługi – 12

-----------------------------------

 

♦ SP Nr 3: 22 etaty

- administracja – 3,5

- kuchnia – 4

- pracownicy obsługi – 14,5

-------------------------------------

 

♦ GP D: 17 etaty

- administracja – 3

- kuchnia – 1

- pracownicy obsługi – 13

------------------------------------

 

- nie zatrudniamy na stanowiskach administracji i obsługi osób pobierających inne świadczenia (np. emerytalne, rentowe),

- od pierwszego września 2010 roku zatrudnienie nauczycieli emerytów może nastąpić w szczególnie uzasadnionych wypadkach po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§ 10.1.Określa się wstępnie liczbę oddziałów klas pierwszych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie gminy Dębno, dla których gmina jest organem prowadzącym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie – 3 oddziały,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie – 3 oddziały,

- Gimnazjum Publiczne w Dębnie – 8 oddziałów,

- Gimnazjum Publiczne w Smolnicy – 2 oddziały,

- Gimnazjum Publiczne dla Dorosłych w Dębnie – 1 oddział.

2. określa się wstępnie liczbę oddziałów w przedszkolu:

a) Przedszkole Nr 1 – 11 oddziałów, plus 1 oddział dla 2,5 latków,

b) P Nr 2 – 6 oddziałów.

§ 11.Określenie obiegu dokumentów przy zatwierdzaniu arkuszy organizacji roku szkolnego:

a)      do dnia 30 kwietnia 2010 roku dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli przygotują i przedstawią do zatwierdzenia arkusze organizacyjne na rok szkolny 2010/2011,

b)      do dnia 20 maja 2010 roku Burmistrz zatwierdzi przedłożone arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2010/2011,

c)      do dnia 25 sierpnia 2010 roku dyrektorzy przygotują i przedstawią do zatwierdzenia aneksy uwzględniające zmiany w organizacji roku szkolnego 2010/2011,

d)      do 10 września Burmistrz zatwierdzi przedłożone przez dyrektorów aneksy do projektów organizacyjnych szkól na rok szkolny 2010/2011

§ 12.Harmonogram działań oraz obieg dokumentów stanowią załączniki do Zarządzenia.

§13. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Siąkajło 07-04-2010 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 31-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Hanna Siąkajło 12-08-2010 08:47