Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 11/3/2010 Burmistrza Dębna z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie: przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta i gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2010 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.

Na podstawie art. 31, art. 33 ust 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późń. zm.) art. 70 a ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.  w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkół, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 z 2002 r. poz. 430) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się na rok 2010 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia..

 

§ 2

Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli szkół nie może przekroczyć 60 % całkowitych kosztów, a dla nauczycieli przedszkoli 80 % całkowitych kosztów.

 

 

 

§ 3

1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli specjalności, na które może być przyznane dofinansowanie dla nauczycieli w 2010 roku:

1) język angielski, niemiecki, (i inne języki obce)

2) organizacja i zarządzanie oświatą,

3) pedagogika: przedszkolna, wczesnoszkolna, szkolna, ogólna,

4) logopedia,

5) bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo,

6) matematyka,

7) diagnoza, terapia pedagogiczna, psychologia, socjoterapia,

8) oligofrenopedagogika,

9) informatyka, edukacja informacyjna, edukacja multimedialna,

10) oraz inne specjalności związane z potrzebami szkół i przedszkoli.

2. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które może być przyznawane dofinansowanie w 2009roku:

1) studia podyplomowe, magisterskie, licencjackie podnoszące kwalifikacje,

2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć,

3) studia uzupełniające licencjackie lub magisterskie zgodnie z posiadanym wykształceniem,

4) kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia określonego rodzaju zajęć,

5) inne formy dokształcania i doskonalenia zaakceptowane przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

§ 4

1. Zasady podziału środków na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Dębno określa regulamin podziału środków na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym i który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2010r.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół w Dębnie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Siąkajło 23-02-2010 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 19-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2010 11:46