Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 3/1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 3/1/2010

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 5 stycznia 2010 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r, z późn. zm./ oraz uchwały nr XXXI/200/2008. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia przeznaczone pod budowę garaży.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, podany zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik Nr 1

Do zarządzenia 3/1/2010

Burmistrza Dębna

z dnia 5 stycznia 2010 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. m. Dębno, obręb 5 ul. Ofiar Katynia

Dz. nr 902/7 pow. 0,0018ha Cena 2.000,00 zł KW 32153

Dz. nr 902/8 pow. 0,0018ha Cena 2.000,00 zł KW 32153

Dz. nr 902/16 pow. 0,0018ha Cena 2.000,00 zł KW 32153

Dz. nr 902/24 pow. 0,0018ha Cena 2.000,00 zł KW 32153

2. Nieruchomości nie zabudowane położone w miejscowości Dębno, przy ul. Ofiar Katynia,

obręb 4 Dębno. Kształt działek korzystny w formie prostokąta. Posiadają dostęp do drogi

publicznej. Uzbrojenie w pobliżu - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.

Zagospodarowanie korzystne.

3. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu zorganizowanego, ogłoszonego i przeprowadzonego

przez Burmistrza Dębna.

4. Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Poprzednio zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno działki znajdowały się na terenie oznaczonym symbolem C 11 NOP: tereny urządzeń do odprowadzania ścieków. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym uchwałą IV/24/98 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29.12.1998 oraz zmianie studium z dnia 16 marca 2005 roku teren oznaczony jest kolorem brązowym i zapisem: istniejące tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

5. Nakłada się obowiązek zastosowania w formie i gabarytach przedmiotowych budynków

następujących ustaleń:

- zabudowy zgodnie z ustalonym wskaźnikiem powierzchni zabudowanej do powierzchni poszczególnych działek - 100%,

- zastosowanie gabarytów budynku o szerokości ściśle równej szerokości poszczególnych działek, wysokości 1 kondygnacji o poziomie kalenicy i gzymsu dachu płaskiego (o spadku do 50%0 nad terenem przyległym 2,70 m w linii frontowej (od strony północnej) z tolerancją i ze spadkiem i odwodnieniem w tym kierunku.

6. Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wys.22% płatna jest w całości przed

zawarciem aktu notarialnego.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 13-01-2010 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 13-01-2010 11:00