Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/170/2008 w sprawie: ustalenia przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonywanie zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu z istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel dofinansowania zarządcom obiektów komunalnych oraz osobom fizycznym, które są właścicielami obiektów budowlanych zawierających azbest


UCHWAŁA Nr XXVII / 170 / 2008

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie: ustalenia przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na wykonywanie zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu a
zbestu z istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel dofinansowania zarządcom obiektów komunalnych oraz osobom fizycznym, które są właścicielami obiektów budowlanych zawierających azbest.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 176 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), w związku z art. 406 ust. 1 pkt 6 i 12, art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (J.t. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że środki finansowe pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiącego fundusz celowy gminy Dębno, mogą być przeznaczane na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Dębno.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być przeznaczone na eliminowanie elementów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych stanowiących własność gminy lub osób fizycznych.

3. Dyspozycja określona w ust. 2 nie obejmuje obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 2. 1. Zarządcy komunalnych obiektów budowlanych oraz osoby fizyczne będące właścicielami obiektów budowlanych zawierających azbest mogą ubiegać się
o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu z tych obiektów budowlanych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów usuwania i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, takich jak: pokrycia dachowe z płyt azbestowo - cementowych lub elewacyjne płyt zawierających azbest.

§ 3. Dofinansowaniem na podstawie niniejszej uchwały objęte są prace prowadzone
w obiektach budowlanych położonych na terenie gminy Dębno. W przypadku obiektów stanowiących własność osób fizycznych wymagane jest zamieszkiwanie tych osób w gminie Dębno.

§ 4. Dofinansowanie kosztów inwestycji, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały ma miejsce niezależnie od uzyskania przez wnioskodawcę wsparcia finansowego z innych źródeł.

§ 5. Finansowanie zadania, o którym mowa w § 1 może być prowadzone do wysokości środków zarezerwowanych w planie finansowym GFOŚ i GW, wyodrębnionym w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

§ 6. 1. O dotację na usuwanie azbestu mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:

 1. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie
  z przepisami prawa budowlanego;

 2. złożyli do organu administracji architektoniczno-budowlanej dokumenty wymagane prawem budowlanym, a w szczególności zgłoszenie zamiaru wykonania inwestycji, zawierające między innymi:

   1. opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych,

   2. termin realizacji robót,

   3. szkice lub rysunki przedstawiające plan działki z naniesionymi istniejącymi obiektami i zaznaczoną planowaną inwestycją,

   4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

a organ administracji architektoniczno - budowlanej nie wniesie sprzeciwu w zakresie wykonania robót objętych zgłoszeniem;

 1. złożyli wniosek o dofinansowanie inwestycji:

  1. w przypadku nieruchomości wielorodzinnych wniosek składa zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona pisemnie przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,

  2. w przypadku obiektów komunalnych wniosek składa zarządca obiektu.

2. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

3. Dofinansowanie udzielane jest w ciągu całego roku budżetowego, do momentu wykorzystania środków finansowych zaplanowanych w planie finansowym GFOŚ i GW na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych. Wnioski złożone po rozdysponowaniu środków zostaną zwrócone wnioskodawcom.

4. Dotacja wypłacana jest wg kolejności składania kompletnych wniosków i przyjętych do realizacji.

§ 7. 1. Przedmiotowym dofinansowaniem objęte są następujące czynności:

1) demontaż elementów azbestowych,

2) transport i utylizacja azbestu.

2. Prace wymienione w ustępie 1 mogą realizować jedynie wykonawcy spełniający warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z 2004r.).

§ 8. Dofinansowanie dla jednego beneficjenta udzielane jest w wysokości do 50% kosztów prac wymienionych w § 7, nie więcej jednak niż 2 000 zł.

§ 9. Zasady udzielania dofinansowania:

  1. wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, składa wniosek wraz z załącznikami do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
   w Dębnie;

  2. pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie sprawdzają kompletność wniosku oraz przeprowadzają czynności sprawdzające obiekt zgłoszony we wniosku pod kątem konieczności przeprowadzenia prac związanych z usunięciem azbestu;

  3. jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia oraz spełnia wszystkie warunki, określone niniejszą uchwałą, wnioskodawca, w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia wszystkich dokumentów jest informowany, że prace zgłoszone we wniosku zostały zakwalifikowane do dofinansowania;

  4. określenie kwoty dofinansowania, która zostanie wypłacona po zakończeniu prac oraz szczegółowe uzgodnienia wykonania prac dofinansowanych na podstawie niniejszej uchwały, określone są każdorazowo w umowie o dofinansowanie zawieranej przez Burmistrza z wnioskodawcą;

  5. w przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów niniejszej uchwały zostaje zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia, w terminie 7 dni od dnia złożenia;

  6. po zakończeniu inwestycji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac, pisemnie powiadomić Urząd Miejski o zakończeniu robót i przedłożyć:

    1. kopię karty przekazania odpadu wydaną przez wykonawcę prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

    2. oryginał faktury, określającej koszt demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest,

    3. kopię zawiadomienia o zakończeniu robót poświadczoną przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej;

  7. w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, w terminie uzgodnionym
   z wnioskodawcą, przedstawiciel Urzędu dokonuje oględzin inwestycji sporządzając z tej czynności protokół.

§ 10. Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miejskiego w Dębnie ma prawo kontroli inwestycji objętej dofinansowaniem, na każdym etapie jej realizacji.

§ 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji prac przyjętych do dofinansowania na podstawie postanowień niniejszej uchwały, Burmistrz może odstąpić od umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 7 ust. 1 uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie:

Uchwała określa szczegółowe zasady dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonywania zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu z istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel dofinansowania zarządcom obiektów komunalnych oraz osobom fizycznym, które są właścicielami obiektów budowlanych zawierających azbest.

Dofinansowanie, o którym mowa przeznaczone będzie na częściowe pokrycie kosztów usuwania i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, takich jak: pokrycia dachowe z płyt azbestowo - cementowych lub elewacyjne płyt zawierających azbest.

Koszt utylizacji i demontażu 1 tony materiałów zawierających azbest wynosi ok. 800,- złotych brutto. Demontaż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie może przeprowadzić wyłącznie firma posiadająca stosowne zezwolenie w tym zakresie.

Na terenie gminy zewidencjonowano 14 817 m2 materiałów zawierających azbest, głównie jest to pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych. Niestety nie wszyscy mieszkańcy gminy złożyli informacje
o wyrobach zawierających azbest, znajdujący się na terenach ich nieruchomości.

Mając na uwadze bardzo wysokie koszty utylizacji i demontażu w/w odpadów oraz zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska naturalnego uzasadniona jest pomoc finansowa w tym zakresie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 10-06-2008 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2008 14:40