Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji XXV z dnia 8.05.2008


Protokół z przebiegu XXV

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 08.05.2008r.

Obrady nadzwyczajnej sesji odbyły się w Sali posiedzeń w UM w Dębnie

w godzinach 810- 900.

Obradom przewodniczyła Helena Sługocka Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Na wstępie Przewodnicząca RM otworzyła sesję i przywitała wszystkich obecnych na sali obrad.

Stwierdziła, że na sali obrad są obecni: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Z-ca Skarbnika Gminy, kierownicy jednostek podległych gminie, kierownicy wydziałów UM.

Lista obecności gości stanowi załącznik do protokołu nr 1.

Jednocześnie stwierdziła, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 21, co stanowi

100 % stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik Nr 2

Przewodnicząca RM - w związku z niespójnym brzmieniem projektu uchwały Nr 2 b w porządku obrad dostarczonym państwu tj. „w sprawie zamiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 r.” a faktycznie dołączonym projektem uchwały tj. „w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na 2008 r. ” proszę o przegłosowanie tej redakcyjnej poprawki.

Kto jest za dokonaniem zmiany redakcyjnej projektu uchwały 2 b ?

Stan radnych na sali 21.

Głosowanie: za 21

Przewodnicząca RM - stwierdzam, że poprawka została naniesiona.

Porządek obrad

  1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji,

  2. stwierdzenie kworum,

    1. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego,

  2. zmiany budżetu Gminy Dębno na 2008 r.

  3. odwołania Sekretarza Gminy Dębno .

    1. Zamknięcie sesji RM

Przewodnicząca RM - czy są pytania i uwagi do porządku obrad?

Nikt nie wnosił uwag i pytań.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Stan radnych na sali 21.

Głosowanie: za jednogłośnie

Przewodnicząca RM - Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

==================================================

PKT 2 a podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego.

Przewodnicząca RM - powyższa uchwała została omówiona i przegłosowana na ostatniej Sesji

RM. Z uwagi, że radca prawny wprowadził jeszcze jeden podpunkt w podstawie prawnej omawianej uchwały, musimy ponownie poddać pod obrady sesji powyższą uchwałę. Uchwała XXIV/165/2008 przyjęta na Sesji dnia 24.004.2008r. traci moc. Jest to ta sama uchwała, ale

rozszerzona o jeden podpunkt.

Przewodniczący RM - czy są pytania i uwagi do projektu uchwały ?

Nikt nie wnosił uwag i pytań.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego?

Stan radnych na sali 21.

Głosowanie: za jednogłośnie

Przewodnicząca RM - stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXV/166/2008.Załącznik Nr 3 ============================================

PKT 2 b - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na 2008 r.

Z-ca Skarbnika - uchwała ta jest konsekwencją podjęcia wcześniejszej uchwały
Nr XXX/166/2008.W związku z tym, że Starostwo w Myśliborzu przeznaczyło dla naszej gminy jako partnera w tym projekcie środki w wys. 131.170 zł, na wniosek Kierowniczki OPS powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu w planach dochodów i do planów wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Przewodniczący RM - czy są pytania uwagi do projektu uchwały?

Nikt nie wnosił uwag i pytań.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na 2008 r.?

Stan radnych na sali 21.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Przewodnicząca RM - stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXV/167/2008.Załącznik Nr 4.

=======================================

PKT 2 c - projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dębno.

Przewodnicząca RM - wpłynął wniosek o odwołanie Sekretarza Gminy. Nie jest to odwołanie dyscyplinarne, a raczej honorowe. Czy przed głosowaniem Pan Sekretarz chce zabrać głos ?

Sekretarz Gminy - Szanowni Państwo, przed sesją dochodziły informacje, że zastanawiacie się jaki głos oddać przy uchwalaniu uchwały w sprawie mojego odwołania z funkcji Sekretarza Gminy Dębna. Ja byłbym bardzo zadowolony gdyby uchwała była podjęta jednogłośnie, z tego względu, że moja współpraca z Państwem i Gminą nie kończy się w tym momencie, lecz będzie dalej kontynuowana.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Nikt nie wnosił uwag i pytań.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dębno ?

Stan radnych na sali 21.

Głosowanie: za jednogłośnie

Przewodnicząca RM - stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXV/168/2008.Załącznik Nr 5.

Przewodnicząca RM - ponieważ była to sesja nadzwyczajna , zakres obrad winien obejmować tylko tematy w związku z którymi sesja została powołana. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany zamykam obrady i dziękuje za udział.

===========================================

Protokołował: Przewodniczący RM:

I. Stępnik Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 03-06-2008 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2008 14:02