Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji XXIII z dnia 27.03.2008


Protokół z przebiegu XXIII sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27.03.2008 r.

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń w UM w Dębnie. Godz. 8.30.

Sesja zakończyła się o godz. 12,30

Obradom przewodniczyła Helena Sługocka Przewodnicząca RM

Na wstępie Przewodnicząca RM - otworzyła sesję i przywitała wszystkich obecnych na sali obrad.

Stwierdziła, że na sali obrad obecni są: Burmistrz, z-ca Burmistrza, kierownicy i dyrektorzy jednostek podległych gminie, radni powiatowi, prezesi spółek gminnych, Kierownicy Wydziałów UM

Lista obecności gości stanowi załącznik do protokołu nr 1.

Stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 21, co stanowi 100% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik Nr 2

Przewodnicząca RM - Informuje, że wpłynął wniosek od Burmistrza do Rady Miejskiej w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Gminy Dębno.

Kto jest za przyjęciem wniosku Burmistrza skierowanego do Rady Miejskiej w sprawie odwołania Skarbnika Gminy panią M. Stankiewicz?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 17

2 przeciw

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że wniosek Burmistrza został przyjęty.

Przewodnicząca RM - Kto jest za wnioskiem Burmistrza o powołanie Skarbnika Gminy Dębno?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 16

1 przeciw

4 wstrzymujących

Przewodnicząca RM - wpłynął wniosek od Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: odwołania skarbnika Gminy i powołania Skarbnika Gminy.

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: odwołania skarbnika Gminy i powołania Skarbnika Gminy?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie : za 17

2 przeciw

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek Burmistrza o wprowadzeniu dwóch projektów uchwał do porządku obrad.

Pismo Burmistrza stanowi załącznik do protokołu Nr 3

Przewodnicząca RM - zwróciłam się z pismem do Klubu `Porozumienie Samorządowe” z prośba o podanie swojego przedstawiciela Klubu do składu Komisji Rewizyjnej, ponieważ ustawowo jest wymóg, aby Komisja Rewizyjna była reprezentowana przez wszystkie Kluby, które są w Radzie. Do dzisiejszego dnia nie otrzymałam odpowiedzi. Czy państwo macie kandydata do Komisji Rewizyjnej czy takiego przedstawiciela nie chcecie mieć.

Radny R. Patkowski - chciałem poinformować panią Przewodniczącą i wszystkich radnych, że nasz Klub „Przymierze Samorządowe” rezygnuje z prawa przedstawienia naszego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca RM - jeżeli tak wygląda sprawa to musimy wycofać z porządku obrad projekt uchwały 6 f w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie.

Kto jest za wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały 6f w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 17

1 przeciw

3 wstrzymujących

Stwierdzam, ze projekt uchwały został wycofany z porządku dzisiejszej sesji RM.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu XXII sesji RM.

d/ sprawozdanie Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między

sesjami.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna,

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Dębna.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2007 rok.

a/ opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie,

b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

c/ opinie Komisji stałych Rady Miejskiej i dyskusja.

d/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza Dębna za

2007 r i udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

4. Analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Dębno.

5. Informacja z pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2007 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 r

b/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych

funkcjonujących na terenie gminy Dębno.

c/ przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy

Dębno na lata 2008-2015,

d/ zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna

uprawnienia do stanowienia ich wysokości,

e/ nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Dębna

f/ przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”.

g/ odwołania Skarbnika Gminy Dębno,

h/ powołania Skarbnika Gminy Dębno.

  1. Interpelacje i zapytania

  2. Sprawy różne.

  3. Zamknięcie sesji RM.

Przewodnicząca RM - Czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad XXIII sesji RM z naniesionymi poprawkami?

Stan radnych na Sali 21

Głosowanie; za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek sesji.

Informuję, że protokół z przebiegu XXII sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XXII sesji RM?

Głosowanie: za 20

1 wstrzymujący

Stwierdzam, ze Rada przyjęła protokół.

========================================

PKT 1 d - sprawozdanie Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie. Załącznik Nr 4

=========================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna za okres od 29.02.2008 r do 27.03.2008 r.

Przewodnicząca RM - proszę Burmistrza o przedstawienie sprawozdania.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Załącznik Nr 5

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania?

Radny M.Turów - na jakim poziomie zatwierdzone są postanowienia szczegółowe dla PWiK i PUK.

Burmistrz - dla PWiK był to wzrost inflacyjny, a dla PUK był to wzrost 9%, ponieważ wzrastają nie tylko koszty płacowe ale i materiałowe.

Radny R. Patkowski - prosiłbym o szerszą informacje w strawie spotkania w Długoszynie. Sprawa spotkania piłkarskiego i zabezpieczeń MKS Pogoń Szczecin oraz terminy i zasad uruchomienia programu INTERREG.

Burmistrz - INTTEREG nie jest uruchomiony, sprawa leży w uzgodnieniu partnerstwa. CZG 12 Długoszyn - była podjęta próba zmiany składu Zarządu CZG 12. w tej chwili wiceprzewodniczącym zarządu CZG 12 jest J. Augustyniak. Pan Augustyniak nosi się z zamiarem rezygnacji i w tym momencie ja będę musiał wejść do składu Zarządu CZG 12. Na tym walnym zgromadzeniu doszło do głosowań jednak nie rozstrzygnięto. Co do rozgrywek III i IV ligi jesienią odbyła się konferencja. Niektóre miasta odstępują od takich rozgrywek gdzie są drużyny IV ligowe oddały te mecze do Szczecina. Powiem tak, my staramy się z Policją Klubem, OSiR zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, oczywiście w to włącza się Zarząd Okręgowej Piłki Nożnej. Chcemy zabezpieczyć maksymalnie, aby mecz 26 maja odbył się u nas. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to mecz historyczny i będzie to egzamin dla wszelkich służb, dla miasta również i dla kibiców. Ja stoję na stanowisku, że nie możemy się poddać szantażowi psełdokibiców ze Szczecina, którzy rozbijają wszystkie mecze i dochodzi do różnego rodzaju ekscesów. Nad tym wszystkim pracujemy.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza?

Stan radnych na Sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie.

Przewodnicząca RM ogłosiła przerwę w obradach.

============================================

PKT 3 - Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2007 rok.

Przewodnicząca RM - proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii

Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2007 r. oraz opinii Regionalnej Izby

Obrachunkowej do opinii komisji Rewizyjnej.

Radny P. Chrobak - odczytał opinie KR i RIO.

Opinia KR stanowi załącznik do protokołu Nr 6

Opinia RIO do wniosku KR stanowi załącznik do protokołu Nr 7

Przewodnicząca RM - proszę panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2007 r.

Skarbnik Gminy - odczytała opinię RIO.

Opinia RIO stanowi załącznik Nr 8

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski i opinie Komisji stałych Rady Miejskiej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady poinformowali, że komisje w głosowaniu

przyjęły sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2007 r. i wnioskują za

udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.

Przewodnicząca RM - otwieram dyskusję w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Dębno za 2007 r.

Radny A. Sławnikowski - chciałbym spytać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dlaczego w zaleceniach czy wnioskach KR nie ujęte zostały ważne sprawy, tu mógłbym zadać pytanie po co jest Komisja Rewizyjna. Dwie bardzo poważne sprawy wg mnie należało poruszyć: pierwsza sprawa dlaczego nie postawiono wniosku aby każde przygotowanie przetargu było lepiej przeprowadzone od np. budowy hali przy SP1. Przetarg na budowę hali był tak źle przygotowany, że parę dni po przetargu w politycznym głosowaniu Rada , większością polityczną, nie merytoryczną zdecydowała o dorzuceniu bagatela 1.000.000 zł na palikowanie, na temat, których przypominam, można w protokołach znaleźć ja sygnalizowałem dużo wcześniej. Druga sprawa, nie zauważyłem we wnioskach, to sprawa firmy PEC. Organem właścicielskim jest pan Burmistrz. Komisja Rewizyjna też ma swoje zdanie czy pieczę nad działaniami firm, które powinny dopingować do poprawy sytuacji. Ja po niechlujnych przepraszam za słowo pobieżnych informacjach, którą wyprosiłem od władz spółki PEC zorientowałem się w paru zdaniach, że praktycznie od 2004 roku nikt się nie interesuje tą spółką, gdzie jest organ założycielski? Do roku 2004 rosły trudne do wytłumaczenia koszty i Komisja Rewizyjna tego nie widziała i praktycznie od 2004 roku nic w tym kierunku nie zrobiono, aby poprawić sytuację tej spółki. To jest degrengolada co tam się dziej. Tam jest potrzebny Komisarz i program uzdrowienia spółki. Ja nie chcę mówić o innych spółkach bo szkoda mi panów prezesów, bo oni się dwoją i troją. W tym wypadku występuję w obronie pana prezesa PEC. Dlaczego KR tego nie zauważa i gdzie jest organ założycielski?

Radny B. Feliks - w odpowiedzi jako Komisja Rewizyjna - nie jest samodzielnym organem, działa przy wskazaniem zadań na dany temat przez Radę Miejską. Jeżeli Rada zauważa jakiś problem zgłasza nam do kontroli. Druga sprawa to plan pracy KR był opiniowany przez Radę Miejską na nowy rok i został przyjęty na nowy rok. To nie jest samodzielny organ, który wpada na kontrolę i robi co chce. Jeżeli pan ma zastrzeżenia do działalności Komisji Rewizyjnej proszę to zgłosić do pani Przewodniczącej Rady. Co do drugiej sprawy hala sportowa przy SP1 - nie wiem czy ona była polityczna czy apolityczna to mnie nie interesuje. Jak dobrze zajrzymy w wydruki naszych obrad to powiedział to pan przynajmniej dwa miesiące po sprawie. Niech pan dobrze to sprawdzi. Nie ładnie jest tak mówić, że ja wcześniej zgłaszałem, a nikt nie zwrócił na to uwagi.

Radny A. Kaczmarczyk - sprawa palikowania. Na jednej z Komisji też takie słowa padały i pozwoliłem sobie sprawdzić protokół z sesji, ponieważ byłem jednym z radnych, który do końca miałem wątpliwości i nie było zapisu abyście państwo mówili o dodatkowych kosztach. Owszem była mowa, że koszty są większe na samą salę, ale nikt nie mówił wówczas z państwa, że teren tam jest nienośny, że trzeba palować. Sprawa dopiero wyszła na komisji kiedy okazało się, że teren jest taki jaki jest i trzeba palowania. To wówczas radny A. Sławnikowski o tym mówił. Sprawdźcie państwo jaki jest zapis w protokołach. Poczekajmy jak zostanie sala wybudowana. Podobnie mówiono o sali przy gimnazjum w Dębnie.

Radny R. Patkowski - sprawa jest do sprawdzenia i nie ma większego problemu jeśli chodzi o zarzuty nie mówienia prawdy, gdyż ja akurat wygłaszałem te kwestie rok temu przy okazji uchwalania budżetu, mam to zapisane i mogę to dostarczyć i w protokole pani Bajkiewicz jest. Cieszę się, że pan Radny uzasadnia ewentualnie naszą decyzję a pan Feliks wyjaśnia wszystkim na czym polega praca Komisji Rewizyjnej tej kadencji.

Radny A. Brzozowski - nie wiem czy służyć należy opozycji, czy raczej ją rozumieć. Chcę zwrócić uwagę na następującą rzecz - mój znakomity kolega Przewodniczący Klubu pan R. Patkowski - dajecie nam do zrozumienia że większość rządzi i opozycji na nic się nie pozwala. Proszę państwa pozwalamy nawet prosimy i nalegamy. Jeżeli szukacie państwo tematów w które możecie uderzyć lub z krytykować to ja chętnie służę pomocą i wskażę palcem. Rola opozycji jest bardzo pożyteczną. Ja czekałem na państwa aktywność w tej kadencji i tokiem rozmów jestem rozczarowany. Kolego Ryszardzie i kolego A. Sławnikowski nie wiem czy jako ten nowy radny jeszcze się pan uczy czy już nauczył, ale można zgłaszać wnioski , można zgłaszać votum separatum, prosić, pisać itd. Chodzi o to aby Komisja Rewizyjna się zajęła albo Komisja doraźna - jest wiele możliwości. Proponuję abyśmy się chociaż odrobinę szanowali. Jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r - oczywiście przydałoby się więcej zadaniowości w budżecie zadaniowym. Oczywiście macie prawo państwo mówić na temat hali bo jest to temat duży. Może byście państwo skupili się nad sprawą nadzoru budowlanego bo przecież należy powiedzieć, że mało przy której inwestycji nadzór przebiega sprawnie. Jest to trudna działka i na pewno w tej sferze nadzoru moglibyśmy wiele poprawić. Panie Sławnikowski złóżmy wniosek o szkolenie, sam bym się chętnie zorientował, co teraz ze spółkami jest, jakie są tendencje w Polsce.

Radny A. Sławnikowski - proszę wziąć protokoły i sprawdzić to nie kłamstwa. Ja całe życie się uczę bo domeną rozumu ludzkiego jest utrzymywanie tego co się nabyło i cały czas nabywanie nowej wiedzy wtedy człowiek jest człowiekiem. To po pierwsze, po drugie PEC trwa w degrengoladzie od 2004 r. i nikt mnie nie słuchał od 2004 r. i się nie robi. Dużo wcześniej powinno się wspierać prezesa a nie zostawić go z tym co tam się dzieje. Jeżeli dbamy o mieszkańców i pilnujemy ich interesów , popatrzmy na te sprawy.

Radny A. Brzozowski - panie Antoni nie podał pan żadnej liczby, a rzuca pan ciężkie słowa degrengolada itd.

Burmistrz - poruszane tu sprawy nie wiążą się ze sprawozdaniem i absolutorium. Jeżeli bym ukrył kwotę 700.000 zł na palowanie to byłby faktycznie wielki zarzut do nieudzielania mi absolutorium. RM zatwierdziła te kwotę na palowanie. Co do wniosku Komisji Rewizyjnej należy precyzyjnie przygotowywać specyfikację i w ogóle dokumentację inwestycyjną - tak proszę państwa w przetargach wybieramy firmy projektowe, które okazują się pewnym doświadczeniem, jednak przy projektowaniu zdarzają się czasami pewne uchybienia bo człowiek jest tylko człowiekiem. W budżecie jest zabezpieczona kwota nie na całość zadania hala przy SP1 bo pozostają jeszcze boiska i inne rzeczy do około 1.500.000 zł Czyli jeszcze pewne wydatki trzeba będzie ponieść i o tym mówiliśmy przy uchwalaniu budżetu. Do państwa oceny kto popełnił błąd czy mieściło to się w granicach sztuki inwestycyjnej. Wg mnie rolą zamawiającego jest określenie precyzyjnie przedmiot inwestycji, zamówienia aby później móc się rozliczyć z elementów które nie wchodziły w pierwotną umowę. W pierwotnej umowie oczywiście palowania nie było. Innego zarzutu nie było tylko po co mamy wydawać te 700.000 zł. To należy wrócić do momentu uchwalania budżetu gdzie Klub Porozumienie Samorządowe był przeciwny tej budowie. Notabene- jak pan był dyrektorem tej szkoły to był jak najbardziej za halą sportową a w tej chwili jako przewodniczący Klubu bardzo przeciw. Czyli punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Co do spółki PEC - panie Antoni z całym szacunkiem ale w 2004 r. nie spotkałem się z pana wypowiedziami zwłaszcza, że nie był pan wówczas radnym. Zajęło mi to co najmniej 1.5 roku co do rynkowego rozstrzygnięcia. Od 1996 r. ówczesne Rady Nadzorcze i Zarządy wydawały pieniądze na różnego typu opracowania aby uzyskać odpowiedź co dalej z PEC, bo nikt nie wiedział i nikt nie chciał podjąć decyzji co dalej z tą firmą. Łącznie na opracowania wydano 1.000.000 zł, na które w 2006 r gmina udzieliła poręczenia kredytowego wysokości 1.000.000zł i PEC spłacał to. Rynek wycenił jakie to ma być paliwo. Ja jako właściciel stałem przed dylematem jakie to ma być paliwo gaz czy węgiel i nie opracowania o tym zdecydowały tylko cena dla mieszkańców, nie demagogia tylko rynek zdecydował. Następnym krokiem było uregulowanie zobowiązań wynikających z różnych opracowań. Że jest trudno - zgadza się ale występuję do Rady o dokapitalizowanie spółki PEC by mogła się rozwijać obsługując również zadłużenia. Będę również obserwował w jakiej kondycji jest spółka. Jeśli będzie przynosiła straty będziemy ją dokapitalizowywać. Co do urynkowienia - pan zapomina o URE. Ja jako właściciel w zasadzie jestem tylko administratorem tej spółki. Poziom cen dostarcza URE. Zapraszam do poczytania sobie kodeksu spółek handlowych. Jeżeli pan uważa, że z PEC-em postępowałem nie tak jak należy - oczywiście może mieć pan takie zdanie ale pytanie co w zamian, jakie pan ma pomysły - wpompować w spółkę 2.000.000 zł, to każdy potrafi. Przednimi są jeszcze inne zadania gminy a to jest jednym z wielu zadań gmin, które wg mojej oceny dotyczące do 20% mieszkańców. Mamy zobowiązania i zadania do wykonania generalnie do większej części społeczeństwa. Dlatego musimy po równo traktować i dla potrzeb politycznych mówić, że to jest najważniejsze i tam należy wpompować. Co mają powiedzieć mieszkańcy wsi z drogami, kanalizacją i moim obowiązkiem jest utrzymanie pewnej równowagi w zaspakajaniu potrzeb.

Radny A. Sławnikowski - oczywiście ja w 2004 roku nie byłem uczestnikiem Rady. Ja dopiero teraz jak otrzymałem trochę szerszych informacji, to nie jest kompendium to jest tylko muśnięcie tematu, ekonomista może z tego wyciągnąć tylko parę wniosków o których ja mówię. Jeżeli w tym sprawozdaniu pisze się, a pan panie Burmistrzu podpisywał umowę z EK. Prezes pisze, że w umowie dzierżawy pogorszono warunki np. wartościowo z 20 na 21, co wyraźnie pan prezes podkreśla może doprowadzić do dalszego opóźnienia w regulowaniu zobowiązań skierowanych prawie do Sądu. Tu nie można obserwować, tu trzeba wprowadzić program naprawczy, bo ta spółka wymaga tego. Pan Prezes meczy się tą sytuacją, tu trzeba konsolidacji długu i wielu pociągnięć takich na wczoraj i o tym mówię. Ja nie mówię politycznie, tylko merytorycznie. To jest tyle co moje informacje dostępne mi podpowiedziały.

Radny M. Turów - ja rok temu odniosłem się do opinii KR i w tym zakresie dzisiaj dyskutujemy. Sadziłem, myślałem, że 10 część trafi do Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że to nie trafiło i te elementy o których ja mówiłem rok temu zabrakło w opinii wypracowanej przez KR- przepraszam panów to nie jest czepianie się. Brakuje mi jednego elementu - może ja złożę wniosek i będzie najlepiej, sformułuję dosyć konkretniej i za rok doczekamy się pełnej opinii KR. Wniosek jest następujący - brakuje mi w opinii KR na temat wykonania budżetu za rok poprzedni podsumowania. Przewodniczący odczytując opinię w kwestii rzetelności i gospodarności skwitował to jednym zdaniem, że komisja widzi tą rzetelność , gospodarność w dysponowaniu środkami budżetowymi. Jest to suche stwierdzenie. Wydaje mi się, że gdyby KR dogłębnie by się zapoznała ze sprawozdaniami poszczególnych jednostek i wydziałów to brakuje tego podsumowania - jak poszczególne jednostki oceniają budżet którym dysponowali w ciągu całego roku, w kwestii ilości środków otrzymanych - zadawalająca czy niezadowalająca ilość na jakie działania i dla czego oraz kierunki za mało środków finansowych. Tych rzeczy zabrakło za wyjątkiem jednej jednostki WTZ , gdzie taki wątek się pojawił. Jeżeli jednostki się nie odniosły, to przynajmniej Komisja by się odniosła. Ja rozumiem tą całą część, która została odczytana strona dochodów, wydatków - to jest w budżecie bardzo czytelne i co do tego chyba nie ma zastrzeżeń. Ja bym prosił o opinię, podsumowanie - np. na Opiekę Społeczną wydaliśmy tyle a tyle, czy to jest wystarczające czy nie, kierunki wydatków czy właściwe czy nie wydatkowane zostały środki, to samo oświata, wydziały Urzędu itd.

Radny B. Feliks - na co jest komisja budżetowa chciałbym tutaj zwrócić uwagę. W gazecie Wspólnota dokładnie przedstawiła jak KR ma pracować nad sprawozdaniem, co ma przedstawić w opinii i jak to ma wyglądać. Nikt z waszego Klubu Przymierze Samorządowe nie chce zasiąść w tej komisji i bardzo dobrym przykładem jest to że najlepiej jest czepiać się a nie samemu zacząć działać. Myślę, że to jest podsumowanie tej wypowiedzi.

Radny P. Chrobak - mieliście państwo tą możliwość aby zasilić Komisję Rewizyjną. W ubr pan stwierdził, że KR żywcem przepisała swoją opinię z opinii RIO co oczywiście było nieprawdą bo opina RIO zawsze jest później niż opinia KR.

Burmistrz - jedna uwaga do sprawozdania, które przedstawił prezes PEC, iż podpisano niekorzystne umowy ze względu na terminy płatności. Jak pan sobie wyobraża specyfikację do przetargu gdzie się określa termin płatności . Przedtem PEC miał terminy płatności do 120 dni, po podpisaniu umowy z Opolem 21 dni. Tymi terminami płatności właśnie PEC kredytował się przez 6 lat i te sprawy powinien pan zauważyć a nie wyciągać pochopne wnioski. Jasno do przetargu należy określić termin płatności. Dostawca doprowadził do 21 dniowego terminu płatności ze zwyżką za opał i nie ma altruistów na rynku. Uzyskujemy realnie niską cenę ale trzeba było zastanowić się jak uregulować zobowiązania z ostatnich 6 lat i to poręczenie zostało udzielone. Nie rozumiem pana stanowiska - mieliśmy do przetargu wstawić 120 dniowy termin płatności i podnieść ceny dla mieszkańców o 15% - tak? No coś tutaj nie gra.

Radny A. Sławnikowski - ja nie biedę się wgryzał w temat gdzie na prawdę mam skromną ilość informacji. Pan jako szef Urzędu wie wiele dokładniej o tym zdarzeniu ekonomicznym. Ja natomiast abym mógł dyskutować, odczuwam to jako zarzuty ze strony pana , a ja nie próbuję atakować. Ja tylko próbuję zwrócić uwagę na to co może paść za chwilę. W tedy co ci mieszkańcy powiedzą. 20- letnia umowa dla kogoś kto rozpręża sobie koszty takim małym drobiazgiem bo ma idealną umowę na dostawę materiałową i rozpręża sobie własne koszty a nasza kotłownia jak u nas, daje im możliwość chowania kosztów ogólnych, za co my płacimy, bo 20 % na przesyłach tracimy, gdzie normą w Polsce jest w granicach 7-8 % . Już więcej nie będę dyskutować, bo jeśli merytorycznie chciałbym dyskutować to musiałbym zgłębić się w temat.

Radny A. Brzozowski - panie Antoni pozwoli pan - pan się nie wgryzł ale pan gryzie. Możemy porozmawiać, ja mam duże poczucie humoru. Niech pan zada sobie takie pytanie - od czego zależy cena?

Radny R. Patkowski - do pana Przewodniczącego KR - składy Komisji ustalaliśmy ponad rok temu i jak wygląda skład Komisji Rewizyjnej. Czasami brak odpowiedzi jest odpowiedzią. Zgadzam się z panem Burmistrzem że na dzisiejszej sesji uchwała absolutoryjna momentami odbiega od tematu. Nie zgodzę się z panem Burmistrzem, że jestem przewodniczącym Klubu Porozumienie Samorządowe, gdyż nasz Klub nosi nazwę Przymierze Samorządowe. Nie cierpię na amnezję i chciałbym przypomnieć, że Klub Przymierze Samorządowe nigdy łącznie z byłym dyrektorem szkoły Nr 1 nigdy nie był przeciwny budowie hali sportowej przy SP 1. Byliśmy przeciwni kosztom wskazując, że podobna inwestycję można wykonać za inne pieniądze. Stwierdzenie, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia to proszę przy ocenie innych nie stosować własnej miary.

Radny B Feliks - bardzo fajnie tu pan przedstawił panie radny, tylko jest jedna sprawa podstawowa - najlepiej jest w szerokim gronie zwłaszcza gdy jest prasa na sali krytykować ale samemu jest ciężko się zabrać za pracę. Spodziewałem się merytorycznej odpowiedzi od pana, a nie takiej zmyłkowej.

Burmistrz - ad-woce panie Ryszardzie - powołałem pana do zespołu, który ustalał program użytkowy tej hali. Na podstawie tego programu użytkowego zaproponowano pewien zakres inwestycji. Wszystkie te elementy musiały być wykonane, zaprojektowane i to podrożyło koszty. Sam wówczas byłem przeciwny budowaniu następnego krytego boiska w mieście. Pan był członkiem zespołu i był pan świadom o jakim zakresie mówimy. Jeśli teraz mówimy o kosztach to należałoby ograniczyć zakres użytkowy hali. Wracając do absolutorium - skupmy się na nad budżetem bo dyskusja poszła w dwóch kierunkach historycznym PEC i tu odpowiadam - w ubr. 85.000 zł dokapitalizowaliśmy spółkę PEC, na dzisiejszej sesji 100.000 zł właśnie na modernizację tej sieci przesyłowej. Dwa lata temu za poprzedniej Rady występowałem o poręczenie kredytowe 1.000.000 zł za te opracowania na, które wydatkowano od 1996 r. i PEC obsługiwał ten kredyt przez 5 lat. Również padał głos dokapitalizujmy i dajmy z miejsca gotówkę i czy to jest mobilizacja do działania dla PEC? Jak czasami brakuje pieniędzy to dany podmiot wkłada wysiłek i działa. W tej chwili PEC ma podjąć wysiłek do modernizacji, ma dążyć do jak najtańszego przesyłu ciepła i to robimy panie Antoni tylko sukcesywnie. Wymiana sieci to 2.500.000 zł, sama magistrala napowietrzna z Cegielnianej do Waryńskiego to koszt 1.500.000 zł plus inne elementy. Nich pan zaproponuje, która inwestycję zdjąć z budżetu aby tą przeprowadzić, z którego działania pan by zrezygnował, może z Wojska Polskiego, może zdjąć pieniądze z modernizacji Chrobrego lub ze stołówki z SP1, która inwestycję mamy zdjąć? Na dzień dzisiejszy PEC ma określony kierunek działania i jeszcze na a 16 lat jest polityka działania PEC ustalona. Mamy drugi rok bardzo lekką zimę i brak obrotu w PEC. Należy również brać warunki zewnętrzne i dyskutować o faktach. Hala - gdybyśmy się w tamtym momencie wycofali to stracilibyśmy około 4.000.000 zł. Więcej zarzutów nie usłyszałem i proszę Radę o rozgrzeszenie mnie.

Radny R. Patkowski - Klub Przymierze Samorządowe wstrzyma się od głosowania za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza a dlaczego to przed chwilą pan Burmistrz udzielił odpowiedzi. Pan Burmistrz odpowiadając panu Sławnikowskiemu szukał alternatywy - dofinansujemy PEC ale kosztem czego? Jednak wielkość inwestycji budowa hali zaciążyła nad wydatkami całej tej kadencji i każde wykonanie budżetu będzie tum wydatkiem obciążone.

Radny A. Sławnikowski - aby więcej nie zajmować państwa uwagi sprawami PEC powiem tak - wystarczy nie zabieranie pieniędzy i rzucanie słów politycznie co w zamian - należy natychmiast stworzyć program restrukturyzacji długu, program działań i wówczas przedstawić Radzie i porozmawiać jak to rozwiązać finansowo na najbliższe 10 lat.

Burmistrz - panie Antoni - wrzesień 2006 r. sesja RM uchwała o poręczeniu kredytu, niech pan poczyta protokół.

Przewodnicząca RM - ta dyskusja świadczy o tym, że ten budżet jest naprawdę dobry. Jeżeli ta dyskusja praktycznie toczy się wokół dwóch zadań finansów PEC i hali sportowej przy SP1, a budżet nasz liczył 55.000.000 zł. Jak widzicie państwo to zadnie wielomilionowe hala przy SP 1 jest niewielką częścią tego ogromnego budżetu i miasto, które chce się rozwijać musi mieć mrowie inwestycji przy takim dużym budżecie. Nie byłabym przeciwna temu aby przy tym kredytowaniu, które mamy bardzo bezpiecznym jak zapewniała nas pani skarbnik jeszcze zwiększyć zadłużenie i zrobić kolejne bardzo dobre zadanie dla miasta ul. Słowackiego. Jeśli dyskusja poszła tylko na dwa zadania a wydatkowaliśmy na różne zadania, różnych instytucji, w bardzo wielkim procentem na oświatę , kanalizację, projekty same cenne zadania. Nie ma praktycznie dziedziny życia, która nie byłaby zauważona. Może chciałoby się aby któraś była bardziej dofinansowana, ale na pewno nie ma takich dziedzin, które nie zostały zauważone. Dlatego osobiście proszę państwa o pozytywne przegłosowanie uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza za 2007 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 12

9 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXIII/144/2008.Załącznik Nr 9

Przerwa w obradach.

=================================================

PKT 4 Analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Dębno.

Radny A. Kaczmarczyk - przedstawił wypracowane wnioski na posiedzeniu Komisji odnośnie stanu bezpieczeństwa publicznego.

- o zakup 2 komputerów z oprzyrządowaniem i aparatem cyfrowym na zasadzie

Użyczenia,

- w zakresie prowadzenia praktyk patroli Policji w okresie wakacyjnym na terenie miasta

Dębna.

Burmistrz- co do komputerów przekażemy te starsze komputery 2-3 jeśli nie spełnią oczekiwań, to podejmiemy działania o zakup nowych. Sprawa patroli - była akceptacja komisji i chcemy podjąć działania, aby w okresie letnim, wakacyjnym zwiększyć patrole Policji. Sprawa OSP - myślę, że będziemy konsekwentni co do zakupu sprzętu dla OSP i uczulam Radę abyśmy na ten zapis nie czynili jakiś zakusów.

Radny S. Witkowski - mam pytanie do Komendanta Policji - co się dzieje z aparatem wysokiej marki, który został wcześniej zakupiony przez Urząd dla Policji.

Komendant Policji - decyzją Komendanta Powiatowego przekazany został dla Policji Powiatowej.

Radny S. Witkowski - zakupiony był sprzęt dla naszej Komendy Policji, a nie powiatowej. Bez zgody naszej to poszło?

Burmistrz - my zakupujemy sprzęt np. dla Policji a oni nie mają środków na utrzymanie tego sprzętu, na papier, tusze, konserwacje i inne rzeczy i nie mogą tego przyjąć na swój stan. Ten problem był z kserokopiarką. Policja ma swoja specyfikę i rządzi się swoimi prawami. Aparat cyfrowy do dokumentowania pewnych zdarzeń jest możliwy jego zakup i im przekazanie w użyczenie. Należy starać się przekazywać sprzęt w użyczenie. W szpitalu cały sprzęt który został tam zakupiony w ciągu ostatnich 5 lat jest własnością gminy. W taki sposób staramy się to robić w stosunku do pozostałych jednostek. Należy indywidualnie podchodzić do tematu.

Radny A.. Brzozowski - chciałbym zwrócić uwagę na sytuację w Straży Pożarnej o wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego przypomnienia się, że mamy zamiast jednostkę SP funkcjonuje posterunek SP. Myślę, że warto byłoby przypomnieć się nowemu Komendantowi Straży Pożarnej.

Burmistrz - taka rozmowę z Komendantem Cegiełka już przeprowadzałem. Na dzień dzisiejszy Komenda Główna generalnie jeszcze nie wypracowała stanowiska, co do oszacowania kadrowo jednostek. U nas przy etatowo 32 osób na zmianie przebywa 5 osób, do akcji wyjeżdża 4 strażaków. Jak oni mają przeprowadzić akcję bojową przy niepełnym składzie. Problem ten wyszedł dwa dni temu gdy odbywały się wspólne ćwiczenia na Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie. Jest to problem w skali całego kraju jak Straż Pożarna będzie funkcjonowała. Inna rzecz to taka, że w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych nie funkcjonuje posterunek a Jednostka Ratowniczo Gaśnicza jako samodzielna struktura i to musi zostać wyjaśnione przez Komendanta Wojewódzkiego i Komendę Główną. W ubr powstał plan zabezpieczenia województwa Zachodniopomorskiego i u nas jest nadal Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Takie wystąpienie w imieniu Rady wystosuję do Komendanta Wojewódzkiego.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi i pytania do informacji o stanie bezpieczeństwa w Gminie Dębno.

Uwag i pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji o stanie bezpieczeństwa w Gminie Dębno.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 10

====================================

PKT 5 - Informacja z pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2007 r.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja Oświaty Kultury i Spraw publicznych przyjęła informację z pracy WTZ za 2007 r.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do informacji z pracy WTZ za 2007 r.?

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji z pracy WTZ za 2007 r.?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 11

==========================================

PKT 6 a - podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie z wnioskami przedstawionymi na posiedzeniu Komisji:

- wykonanie remontu nawierzchni ul. Chrobrego ul. od torów do ul. Bocznej.

- wykonanie ul. Jeziornej

- wniosek o zwiększenie deficytu o 700.000 zł na w/w zadania,

- 5.000 zł na nagłośnienie na stadion przy ul. Gorzowskiej,

Skarbnik Gminy - omówiła zmiany do projektu uchwały, który został rozdany na sesji.

Radny M. Turów - na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów pytałem Burmistrza o kwotę 150.000 zł na dokończenie remontu stołówki przy SP1, prosiłbym dzisiaj o uszczegółowienie zakresu tych potrzeb. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok ubiegły figuruje kwota 450.000 zł na ten remont i niedoszacowanie tej inwestycji budzi dla mnie nie do końca zrozumiałe wydatki, dlatego proszę o uszczegółowienie .

Burmistrz - w trzech zakresach inwestycja remontowa. Część podstawowa instalacyjna niedoszacowanie położenia kanalizacji elektrycznej wewnątrz, drugi zakres to rozbieżność kosztorysu i projektu z późniejszymi zaleceniami Sanepidu czyli ilość glazury ostatecznie musi być dużo większa niż wcześniej ustalono. Trzeci zakres - jest to rozszerzenie zadania o oświetlenie zewnątrz. Są to te trzy zadania gdzie wzrosły koszty. Złożyliśmy wnioski do Wojewody o 50.000 zł na wyposażenie stołówki.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 ?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 18

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXIII/143/2008. Załącznik Nr 12

==========================================

PKT 6 b - projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Dębno.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji

Komisje przyjęły projekt uchwały bez uwag.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Dębno

Stan radnych na sali 21

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Nr XXIII/145/2008 Załącznik Nr 13

=============================================

PKT 6 c - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dębno na lata 2008-2015.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji

Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dębno na lata 2008-2015.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dębno na lata 2008-2015.

Stan radnych na Sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXIII/146/2008. Załącznik Nr 14

=========================================

PKT 6 d - projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia ich wysokości,

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji

Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia ich wysokości,

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia ich wysokości

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXIII/151/2008 Załącznik Nr 15

================================================

PKT 6 e - projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Dębna.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja proponuje nadać nazwę Srebra ulicy położonej w zachodniej części miasta

określonej działkami o numerach ewidencyjnych : 57/2, 61/2, 62/8, 62/14, 65/4, 97/5 obręb 5

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy Srebrna nowopowstałej ulicy na renie miasta Dębna?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXIII/ 147/2008. Załącznik 16

==============================================

PKT 6 f - projekt uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych przyjęła projekt uchwały.

Radny S. Witkowski - w związku z tym, że Rada w każdym momencie może przyznać medal

zrodził się wniosek siódmej osoby Henrykowi Witkowskiemu pośmiertne odznaczenie

medalem „Zasłużony dla MiG Dębno”. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów przyjęła

7 kandydatur, które widnieją w projekcie uchwały do odznaczenia medalem „Zasłużony dla

MiG Dębno”.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Radny A. Dobrowolski - w tej chwili jest jeden projekt uchwały z wszystkimi nazwiskami i rodzi się wątpliwość tego, że głosowanie na komisjach odbywało się różnie nad poszczególnymi nazwiskami.

Przewodnicząca RM - nigdzie osoby nie zostały odrzucone, stąd projekt uchwały z wszystkimi nazwiskami.

Radny S. Witkowski - na Komisji wszystkie osoby były osobno głosowane i uzyskały akceptację. Dlatego w projekcie uchwały jest 7 osób. Czy teraz pan radny proponuje osobne głosowanie nad każdą osobą? Takie glosowanie już było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno” dla osób: Kazimierz Ratajczak, Stanisław Sajewicz, Irena Siewińska, Bogusław Mamiński, Zdzisław Bogusz, Edward Stawiarz, Henryk Witkowski.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 18

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXIII/148/2008. Załącznik Nr 17

============================================

PKT 6 h - projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dębno,

Komisja przyjęły projekt uchwały.

Burmistrz - przybliżył karierę zawodową pani Skarbnik Gminy, która stanowi załącznik do

protokołu Nr 18.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dębno.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 11

5 przeciw

5 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXIII/149/2008 Załącznik Nr 19

Burmistrz oraz Przewodnicząca RM - podziękowali pani Marii Stankiewicz za długoletnią

i wzorową pracę na stanowisku Skarbnika Gminy Dębno.

Pani M. Stankiewicz - podziękowała wszystkim za współpracę i za wyrozumiałość w różnych sytuacjach.

===============================================

PKT 6 i - projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dębno.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Burmistrz - przedstawił kandydata pana Grzegorza Popławskiego na stanowisko

Skarbnika Gminy. Stwierdził, że pan G. Popławski spełnia oczekiwania Rady Miejskiej co

do osoby i osobowości na to stanowisko. Jest to jedno z trudniejszych stanowisk w

gminie wymagające odpowiedzialności, rzetelności. Przez 3 lata pracy w Urzędzie nie mogę

zarzucić panu Grzegorzowi braku tej rzetelności i odpowiedzialności.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dębno pana Grzegorza Popławskiego.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 17

1 przeciw

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXIII/150/2008. Załącznik Nr 20

==============================================

PKT 7 - Interpelacje i zapytania.

Przewodnicząca RM - pan Dobrowolski zgodnie z obietnica uzyskał drugą część odpowiedzi na wcześniejszą interpelację. Państwo radni też otrzymali odpowiedź na ta interpelację i jeśli jest potrzeba to będę otrzymywać a jeżeli są pytania zainteresowanego to bardzo proszę.

Radny A. Dobrowolski - brakuje mi odpowiedzi na kiedy? Otrzymałem odpowiedź, że jest wykonana kalkulacja, koszty są takie jakie są. Również otrzymałem odpowiedź, że trwają prace nad wykonaniem ul. Słowackiego i w zasadzie to wszystko. A dobrze wiemy, pan dobrze wie, że na pewno nie stanie się to w tej kadencji. Czyli mówiąc delikatnie jest to odsunięcie tematu na następną kadencję Rady. Ten stan rzeczy jaki jest będzie gorszy z każdym rokiem. Ludzie tam mieszkają, korzystają, chodzą, czyli odpowiedź na to nie jest dla mnie odpowiedzią. Jeżeli chodzi o ul. Jana Pawła II oczywiście, tam musiałaby być inwestycja i mam tego świadomość z tym, że odpowiedź taka, te dziury, które są do momentu wykonania inwestycji zostaną naprawione. Natomiast jeśli chodzi o Słowackiego nie ma tutaj konkretnej daty, nie ma nic.

Burmistrz - co do konkretnej daty i remontów chodników to zasadzie należy przystąpić kompleksowo do modernizacji. Przypomnę dwa lata temu mieliśmy kwotę 100.000 zł na remont chodników i parkingów przy przychodni i w roku ubiegłym Rada podjęła decyzję, że będziemy modernizować ul. Słowackiego i w tym roku wykonujemy projekt modernizacji. Dla mnie nie celowe jest wydatkowanie kwoty 80.000 zł na to aby wyremontować chodniki ażeby za rok lub dwa lata powtórnie je rozbierać. W przyszłym roku przystąpimy do remontów chodników na tych odcinkach, gdzie będzie to zgodne z projektem. Na niektórych odcinakach tej ulicy nastąpi zmiana szerokości jezdni a na niektórych ta oś zostanie nie zmieniona. W projekcie będą określone rzędne. Modernizując chodnik ustalamy wysokość krawężników, położymy nowa kostkę. Podejrzewam, że po uzyskaniu pozwolenia na przełomie roku do końca pierwszego kwartału przyszłego roku pierwsze prace remontowe ul. Słowackiego zostaną wykonane. Metrów kwadratowych chodników przy ul. Słowackiego są tysiące razy 150 zł/m2 są to olbrzymie kwoty. Całość zadania oscyluje w granicach

4-5.000.0000 zł. Należy przebudować całą infrastrukturę podziemną. Jest to olbrzymie zadanie i faktem jest, że w tej kadencji nie będzie możliwe wykonanie wszystkiego. Będziemy jednak mieć wytyczne, rzędne, co należy po kolei zrobić i etapować zgodnie z projektem i założeniami projektowymi realizować. Zakładam, że w przyszłym roku ruszymy z pierwszymi pracami remontowymi.

Radny A. Dobrowolski - powiedział pan, że projekt wstępnie został zatwierdzony przez komisję d/s bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miałem okazję obejrzeć ten projekt tej dokumentacji i znowu nasuwa się pytanie - ta ulica została wytyczna na początku IX wieku przez Niemców , w tym obrysie jak obecnie jest. My znowu zwężamy tą ulicę do szerokości 6 m. Zwężamy pas jezdni, budujemy chodniki, budujemy w koło parkingi. Chodniki budujemy po kosztach takich, które podrażają tą inwestycję. Nie mając obwodnicy w mieście i wiadomo, że ciężki sprzęt czy nam się podoba czy nam się nie podoba i tak przez miasto przejeżdża i będzie przejeżdżać, że środków transportu stale przybywa a my podejmujemy decyzję taką, że ograniczmy przepustowość przejazdu. Ja wiem, że pojawi się zaraz kwestia, że to wynika z bezpieczeństwa. Widziałem inne możliwości rozwiązania jakie się stosuje chociażby u naszych sąsiadów, gdzie parkingiem jest wydzielona część jezdni. Jest szeroka biała linia oddzielająca od osi jezdni. Gdy jest taka konieczność to likwiduje się pasy i jest szeroka jezdnia, która można wykorzystać. Ta sytuacja minie niepokoi. Mieliśmy ul. Parkową ona została zwężona i w pewnym miejscu jest tak zwężona, że dwa pojazdy się nie miną i obniżono wysokość krawężnika aby pojazd mógł wjechać na chodnik. I tu mam wątpliwości - czy należy iść w tym kierunku nie mając obwodnicy miasta.

Burmistrz - z tego co wiem omawiane były dwie koncepcje i po dyskusji z komisją ruchu kierownik Moździerz znajduje rozwiązanie trzecie. Co do zwężeń, które występują na jezdniach i niewątpliwej poprawie bezpieczeństwa co obserwujemy na ul. Armii Krajowej. Gdy była szeroka dochodziło do wypadków a w tej chwili jest bezpieczna bo samochody poruszają się wolniej. Co do budowy parkingów - aż takim drogowcem to może nie jestem ale uważam, że jezdnię zostawić tylko dla pojazdów, natomiast parkingi powinny być jasno określone, gdzie samochody mogą zaparkować. W tej chwili co się dzieje na Słowackiego jest pewna dwoistość i dla SM i kierowców. Aby miasto było przyjazne dla mieszkańców należy w mieście mieś jak największa ilość parkingów ale zgodnie z przepisami. Jak jest parking to można parkować, a jak nie ma to jedziemy dalej szukać miejsca parkingowego. To stwarza pewien element jasności w ruchu drogowym. To co się dzieje na odcinku ul. Słowackiego w tej chwili gdzie czasami 3 rzędy samochodów tam parkują nie sprzyja jasnej interpretacji przepisów. Stąd komisja ruchu stoi na stanowisku ażeby zawężać jezdnie do 6 m. Ul. Parkowa ma 4,5 m szerokości i wiadomym było, że to w ruchu dwukierunkowym się nie utrzyma. Chodnik musi mieć dwa metry, dlatego wymyślono rozwiązanie pośrednie, gdzie jest wzmocniony chodnik i dwa pojazdy mogą się minąć. Jedyną alternatywa było wycięcie drzew. Ulica Parkowa nie ma aż takiego dużego ruchu, aby taka sytuacja stwarzała pewne kolizje. Były tam dwa przeciwstawne pisma mieszkańców, gdzie jedna grupa ludzi chce jednokierunkowego ruchu, a druga dwukierunkowego ruchu. Jeżeli sami mieszkańcy nie są zgodni, to moim obowiązkiem jako Burmistrza jest zapewnienie bezpieczeństwa. Do dnia dzisiejszego nie doszło tam do wypadku lub kolizji. Jazda w dwa kierunki jest bardziej uzasadniona, niż na siłę kogoś uszczęśliwiać jazdą tylko w jednym kierunku. Pozostaniemy przy tym rozwiązaniu. Co do ul. Słowackiego temat ten był dyskutowany i komisja ruchu po przedstawieniu dwóch koncepcji wypracowała jeszcze trzecią koncepcję.

Radny A. Brzozowskiego - prosiłbym aby na jednej z komisji podyskutować o tych sprawach.

Burmistrz - na pewno jest to czas do dyskusji bo później będzie już za późno.

A. Kornaś - powiem to, że komisja ruchu rozważała dwa rozwiązania w kwestii bardziej organizacji ruchu a jeśli chodzi o te szerokości, to komisja nie jest za zwężeniem jezdni. Były omawiane sprawy techniczne jak ciąg pieszo jezdny, parkingi. Przy zabezpieczeniu tych wszystkich rzeczy, jak chodniki, ciągi pieszo jezdne, parkingi pozostaje jezdnia 6 metrowa.

Burmistrz - czasami na siłę można projektować jakiś parking i wychodzi tak jak na Jana Pawła II gdzie wystaje metr samochodu na jezdnię i trudno się poruszać. Ćwiczyliśmy około 3 miesięcy ul. Jeziorną aby doprowadzić do jak największej liczby miejsc parkingowych. Praktycznie doszliśmy do wniosku, że taki stan jak jest obecnie byłby najwłaściwszy. Jednak tam pewne zmiany będą. Jednak co do ul. Słowackiego uważam, że w obecnym stanie nie możemy tego pozostawiać. Celem moim i inwestycji jest aby doprowadzać do jak największej liczby miejsc parkingowych. Mamy teren dany, jakby był czysty dziewiczy to można wszystko wpasować. Natomiast istniejąca zabudowa ogranicza nas w projektowaniu.

Radny S. Witkowski - na komisji wspominałem o ul. Szkolnej, gdzie możemy zastosować ruch jednokierunkowy i spróbować wykonać parking po prawej stronie jadąc od Jana Pawła i jednostronnym przejazdem do ul. Kościuszki. Miejsc parkingowych nie należy wykluczać, o ich stale brakuje w mieście.

Radny Z Marszałek - odnośnie ul. Parkowej - chodzi o wyeliminowanie parkowania na chodnikach - złożył interpelacje. Załącznik Nr 21

A. Kornaś - jest decyzja aby od ulicy Mickiewicza do plaży po lewej stronie był zakaz zatrzymywania się i postoju, po prawej stronie przy parku będzie można parkować, czyli wyeliminuje się parkowanie na chodniku.

Burmistrz - czy oczekuje pan pisemnej odpowiedzi i czy ta odpowiedź wystarczy?

Radny Z. Marszałek - nie oczekuję wystarczy mi ta odpowiedź.

Radny J. Mazurowski - złożył wniosek. Załącznik nr 22.

Oczekuję, aby pan Burmistrz na komisjach w kwietniu przedstawił propozycje rozwiązania tego tematu.

Radny A. Dobrowolskiej - czy trwają prace inwestycyjne nad dokończeniem ul. Kościuszki od Mickiewicza do tej części wyremontowanej łącznie z parkingiem. Jest to centrum miasta i dziwnie wygląda.

Burmistrz - ówczesna Rada cofnęła się od tematu i tam nie został położony dywanik asfaltowy . Temat pozostał bo nie ma tam wielkich dziur i spokojnie można tam zaparkować i kwestie bezpieczeństwa są uregulowane. Trudności sprawiły deszcze gdzie trzykrotnie te pawilony były zalewane. Staramy się zastosować rozwiązanie pośrednie, postawienia takiej niby zapory aby nie dopuścić do zalewania pawilonów. Dlaczego takie rozwiązanie- analizując temat czy budować kanalizację burzową na tym odcinku doszliśmy do wniosku, że należałoby podwyższyć krawężniki do 15 cm. Następnie dołożyć odpowiednią ilość wpustów burzowych i tak nie mamy gwarancji, że nie będzie zalewania pawilonów. Doszliśmy do wniosku, że najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie postawienie niewysokiego klombu kwiatowego, który ma zatrzymać napływ wody. Czy zda to egzamin okaże się w praniu. Ktoś kto wcześniej wydawał pozwolenie na budowę tych pawilonów ustalił zbyt niskie ich posadowienie. Gdyby miały posadzkę minimum 30 cm wyżej tego kłopotu by nie było. Co do projektowania przećwiczmy ten wariant. Co do asfaltu - Chrobrego czy inne ulice wymagają bardziej remontu niż tu. Ten zakątek może za pięknie nie wygląda ale dziurawy nie jest.

Radny A. Kaczmarczyk - na cmentarzu na Włościańskiej jest kilka mogił opuszczonych. Myślę, że osoby administrujące cmentarzem powinny się tym opuszczonymi grobami zająć i o nie odpowiednio zadbać. Bardzo bym prosił o spowodowanie uporządkowania tych opuszczonych grobów.

PKT 8 - Sprawy różne.

Radny W. Baranowicz - poproszę o kilka zadań na temat naszego szpitala tego co tam się dzieje, jak się sprawy mają.

Przewodnicząca RM - jeśli chodzi o szpital na kwiecień zaplanowaliśmy ten temat na posiedzenie komisji łącznie z zaproszeniem kogoś ze Starostwa Powiatowego i Dyrektora Szpitala.

Radny S. Witkowski - chodzi o frezowanie starego asfaltu od ul. Szkolnej po parking, Ogrodowa i Wodna - to nam zostało. Ogrodowa 1992 m2 , Wodna 1508 m2, Szkolna 338 m2 i parking nad Kosą 844m2. W sumie daje nam to 4700 m2 czyli blisko 1.000.000 zł na dzisiaj potrzeba środków. Sprawa Chrobrego i ciągu Jeziorna-Daszyńskiego, może da nam odpowiedź ile wyłożą ci co będą startować w przetargu. Myślę, że ten 1.000.000 zł należy przeznaczyć na te place i ulice z nadwyżki budżetowej za 2008 r. Panie Mazurowski jeździliśmy z Komisją Rolną i zrezygnował pan z oświetlenia w roku ubiegłym w zamian na koszt drogi, zatoczki, placu zabaw, boiska itd. Należy to określić bo są to nowe projekty techniczne. Mówi się tu, że to wszystko konsekwencja hali - nieprawda, to są już nowe zadania. Nie chcę negatywnie mówić, ale zadań nie zrealizujemy jeśli stale będziemy je dokładać. Należy pokończyć te już zapisane.

Radny A. Kaczmarczyk - mówimy stare drogi, nowe, ale są w Dębnie drogi zupełnie zapomniane przez kolejne Rady jak Piaseczna, Pułaskiego, nawet Nizinna mimo że tam pan Burmistrz mieszka i mieszkańcy przez to muszą cierpieć. Tam tym ludziom od ponad 40 lat nikt niczego nie zrobił, ani chodnika ani kawałka twardej drogi. My robimy drogi na nowych osiedlach, robimy nowe inwestycje. Bardzo bym prosił aby nie zapominać o tych mieszkańcach.

Radny P. Chrobak - tabliczka ul. Zielona znajduje się na prywatnej posesji. Jest słaba widoczność drogi przy wyjeździe z hurtowni Farona i należy po drugiej stronie ustawić lustro aby poprawić widoczność. Trzecia sprawa to należy umieścić tablicę informacyjną o treści stadion miejski przy ul. Gorzowskiej. Chodzi o to aby obce drużyny nie pchały się do centrum miasta i szukały stadionu miejskiego. Prowadziłem rozmowy z WTZ aby wykonali taką tablice informacyjną ale wystąpiły pewne trudności w braku odpowiedniego materiału.

Burmistrz - podejmiemy działania w tym kierunku.

Radny J. Mazurowski - w maju ubr jeździliśmy z Komisją Rolną i na ówczesną chwilę zrezygnowałem z dążeń wykonania oświetlenia. Prawdą jest, że projektowana jest ul. Kościuszki w Cychrach wraz z zatoczką autobusową przy Szkole Podstawowej, a w WPI jest wpisana inwestycja pod nazwa plac zabaw . Wina jest Urzędu Marszałkowskiego w kwestii odsuwania w czasie wniosków o dofinansowanie zadań z programów unijnych i chciałem zabezpieczyć mieszkańców w ten sposób, gdyby nie była możliwa realizacja placu zabaw w Cychrach wykonać chociaż oświetlenie. Natomiast jeśli ten plac zabaw zostanie zrealizowany to dalej podtrzymuję to co powiedziałem w ubr i wycofuję się z oświetlenia.

Radny B. Feliks - sprawa wody w Sulisławiu - aby nie być atakowanym od razu skąd na to pieniądze - kopalnia ma swoje ujęcia wody i tylko kwestia doprowadzenia do dwóch gospodarstw i założenia liczników.

Burmistrz - temat rozpatrzymy, do tej pory nikt o tym nie wspominał.

Przewodnicząca RM - na dzisiejsza sesje zaproszona była pani Janina Tylman, chcieliśmy dokonać oficjalnego podziękowania za wieloletnią pracę. Przysłała pismo do Burmistrza, że nie będzie obecna.

Burmistrz - chciałem pani Tylman podziękować dzisiaj za długoletnią pracę 26 lat na stanowisku dyrektora. Wystosowałem zaproszenie na dzisiejszą sesje, pani Tylman złożyła podziękowanie za zaproszenie. Podobnie jak pani Skarbnik pani Tylman otrzyma pamiątkowa tabliczkę oraz coroczna nagrodę na dzień bibliotekarza.

Radny S. Witkowski - chciałbym zadać pytanie odnośnie placyku, jak przebiegają tam prace remontowe. Może dałoby się tam połączyć jakiś rys historyczny byłego ratusza ze wspomnieniem maratonu. Można by ten plac powiązać ze sportowym wydarzeniami naszego miasta.

A. Kornaś - złożona została oferta przez projektanta ze Szczecina na wykonanie dwóch wersji koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Bohaterów Września i Armii Krajowej. Koszt projektu łącznie z mapami 13.900 zł.

Radny S. Witkowski - miała być wykonana tablica informacyjna z datami, które widnieją przy pomniku. Jeśli brakuje na to środków to dokładamy i zamykamy temat.

Burmistrz - mamy pewną kwotę zapisaną w budżecie na skwer po ratuszu i obracamy się w rejonie Pl. Konstytucji i koncepcją zagospodarowania skweru. Proponuję ten temat zamknąć w jednym zamówieniu publicznym. Dopiero [po kosztorysach zobaczymy ile to będzie faktycznie kosztowało.

Radny W. Baranowicz - różne skwery zagospodarowujemy w mieście i mam taki pomysł aby jednym z nich, nie wiem który czy w parku czy bliżej DOK zrobić miejsce na dużą szachownicę z szachami przenoszonymi. W innych miastach nie tylko uzdrowiskowych są takie miejsca gdzie ludzie nie tylko ci młodzi ale na emeryturach mogą pobawić się w szachy. Jedni grają drudzy obserwują. Uważam, że w Dębnie takie miejsce było by potrzebne. Mamy wystarczającą ilość miejsc i jedno można w ten sposób zagospodarować z ławkami dookoła bo takiej grze dużo osób przychodzi kibicować.

Przewodnicząca RM - myślę, że Burmistrz zanotował i wokół jeziora jest tyle miejsca i taką rzecz wykonać dla mieszkańców.

Przewodnicząca RM- w związku z wyczerpaniem się porządku XXIII sesji Rady Miejskiej w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

==============================================

Protokołowała Przewodnicząca Rady Miejskiej

E. Bajkiewicz Helena Sługocka

18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 25-04-2008 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 13:09