Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji XXII z dnia 28.02.2008


Protokół z przebiegu XXII sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28.02.2008 r.

Obrady odbyły się o godz. 8.30 i trwały do godz. 10.30

Sesję otworzyła i prowadziła - Przewodnicząca RM Helena Sługocka

Przewodnicząca RM na wstępie przywitała wszystkich obecnych na sali obrad

Poinformowała, że na sali obrad obecni są : burmistrz Dębna, z-ca burmistrza Dębna, radni powiatowi, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, prezesi spółek gminnych, kierownicy Wydziałów UM, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości stanowi załącznik Nr 1.

Stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 18 co stanowi % stanu ogólnego Rady.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik Nr 2.

Nieobecni: S. Lenartowicz

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przedstawiła porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu XXI sesji RM.

d/ sprawozdanie Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między

sesjami.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna,

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Dębna.

3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie za 2007 r.

4. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2007 r.

5. Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych za 2007 r.

6. Sprawozdanie z działalności Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007.

7. Sprawozdanie z działalności sportowo-rekreacyjnej OSiR za 2007 r oraz innych

organizacji Sportowych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 r,

b/ zmiany planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2008 r.,

c/ wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia

26.04.2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności

podatkowych,

d/ wyrażenia zgody na współdziałanie z miastem Gorzów Wlkp w zakresie

postępowania z osobami nietrzeźwymi.

e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Chojeńskiej i Kosynierów.

f/ rozpatrzenia skargi pana Lecha Łukasiuka na działalność Burmistrza Dębna.

  1. Odpowiedź na złożoną interpelację.

  2. Interpelacje i zapytania.

  3. Sprawy różne,

  4. Zamknięcie sesji RM.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem porządku obrad XXII sesji RM ?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad?

Informuję, że protokół z przebiegu XXI sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie było uwag do protokołu. Czy ktoś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji.

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XXI sesji RM?

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 19

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

=======================================

PKT 1 d - sprawozdanie Przewodniczącego RM z działań podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca RM - złożyła sprawozdanie ze swojej działalności.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3

===================================

PKT 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna.

Przewodnicząca RM - proszę Burmistrza o złożenie sprawozdania.

Burmistrz złożył sprawozdanie za okres od 1 02.2008 do 28.02.2008 r. Załącznik Nr 4

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania?

Radny R. Patkowski - sprawa wniosku PEC - ten wniosek po części był dyskutowany na ostatniej komisji, ale prezes PEC miał przygotować informacje nt kondycji przedsiębiorstwa, Czy tej informacji nie można by było uzupełnić o informacje jaki jest dług i przewidywane terminy spłaty.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem sprawozdania?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie.

=============================================

PKT 3 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie za 2007 r.

Komisja Oświaty kultury przyjęła sprawozdanie z działalności OPS.

Przewodnicząca RM -czy są pytania do sprawozdania OPS?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności OPS za 2007 r.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik Nr 5

===============================================

PKT 4. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2007 r.

Komisja Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2007 r.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania z działalności świetlic wiejskich za 2007 r.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności świetlic wiejskich za 2007 r.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik Nr 6

==================================================

PKT 5. Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.

Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik Nr 7

===============================

PKT 6. Sprawozdanie z działalności Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007.

Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z działalności Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania z działalności Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007.

Pytań Ne było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007.

Stan radnych na sesji 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik Nr 8

==========================================

PKT 7. Sprawozdanie z działalności sportowo-rekreacyjnej OSiR za 2007 r. oraz innych organizacji sportowych.

Komisja Oświaty Kultury i spraw Pub licznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności sportowo- rekreacyjnej OSiR za 2007 r. oraz innych organizacji sportowych.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania z działalności sportowo-rekreacyjnej OSiR za 2007 r. oraz innych organizacji Sportowych.

Pytań nie było.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności sportowo-rekreacyjnej OSiR za 2007 r. oraz innych organizacji Sportowych.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik Nr 9

==========================================

PKT 8 a - podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 r.,

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów przyjęła projekt uchwały.

Radny J. Mazurowski - czy kwota 36.000 zł o, która wnioskuje kierownik Moździerz, czy jest ona potrzebna na zabezpieczenie PT na Bogusław, Cychry, Dargomyśl, Oborzany wg zakresu ustalonego w przetargu na wykonanie dróg - czy zakres jest rozszerzony i stąd kwota większa.

Burmistrz - w Cychrach zakresem objęliśmy dodatkowo drogę za Remizą gdzie dzieci chodzą na salę. Chodzi generalnie o zabezpieczenie brakującej kwoty do podpisania umów.

Kierownik RI - nastąpiło niedoszacowanie kwoty, która przypada na rok 2008 do zawartych umów i należy to uzupełnić.

Radny J. Mazurowski - rozumiem, że oprócz drobnej korekty zakresu realizacji inwestycji w Cychrach w pozostałych miejscowościach roboty nie uległy zmianie.

Burmistrz - tak.

Przewodnicząca RM - czy są inne pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 r.,

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/140/2008. Załącznik Nr 10

==============================================

PKT 8 b - projekt uchwały w sprawie zmiany planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Stan radnych na sali 20.

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/137/2008. Załącznik Nr 11

===============================================

PKT 8 b - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

Komisja Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26.04.2007 r w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/138/2008 Załącznik Nr 12

============================================

PKT 8 d - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z miastem Gorzów Wlkp w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi.

Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z miastem Gorzów Wlkp. w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/139/2008. Załącznik Nr 13

==================================================

PKT 8 e - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Chojeńskiej i Kosynierów.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Chojeńskiej i Kosynierów.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Chojeńskiej i Kosynierów?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/141/2008. Załącznik Nr 14

==================================================

PKT 8 f - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Radny A. Kaczmarczyk - Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny P. Chrobak - odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie

rozpatrzenia skargi pana Lecha Łukasiuka na działalność Burmistrza Dębna

Stan radnych na 20

Głosowanie: za 11

8 przeciw

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/142/2008. Załącznik Nr 15

=========================================

PKT 9 Odpowiedź na złożoną interpelację.

Przewodnicząca RM - ja odczytam interpelację w momencie, gdy odpowiedź zostanie udzielona w pełni.

Interpelacja z niepełną odpowiedzią stanowi załącznik Nr 16

============================================

PKT 10 - Interpelacje i zapytania.

Radny A. Dobrowolski - chodzi mi o ulicę, która ciągnie się od Kostrzyńskiej w kierunku Włościańskiej i tam w ubr była wykonywana inwestycja po prawej stronie i skutek tej inwestycji jest taki, że są odcinki gdzie asfalt jest załamany potworzyły się doły. Jest to ulica dosyć wąska a często uczęszczana i należy się tym problemem zająć. Zwłaszcza teraz po tym okresie jesienno-zimowym są miejsca tam niebezpieczne. Druga kwestia to wjazd od Włościańskiej do Netto nierówna droga - wjeżdżając na parking do Netto wpada się w nierówności. Nie wiem czy naprawienie tego należy do właściciela Netta czy do gminy.

Radny A. Ławnikowski - we wrześniu ubr. złożyłem interpelację i w październiku otrzymałem odpowiedź chodzi o nadmierne gromadzenie się wód opadowych na ulicach Wojska Polskiego, Oś. Siewna i Włościańska. Oprócz tego ja również pytałem w sprawie zasypanego rowu melioracyjnego. W odpowiedzi otrzymałem informację, że do końca 2007 r. będzie sprawa rozwiązana, bowiem zajmą się tym planiści i rozwiążą ten problem. Sprawa odciążenia wód opadowych jest na rozwiązywana i jest na ukończeniu tylko kwestia zaplanowania tego rozwiązania i prosiłbym o szersza informację w tej sprawie, abym mógł mieszkańców uspokoić. Prosiłbym o informacje w sprawie rowu melioracyjnego bo zaniepokojenie mieszkańców jest znaczne. Do tej pory nie uzyskałem wiążących informacji od pana Moździerza i od pana Borowskiego.

Burmistrz - prosiłbym o sprecyzowanie, o jaki rów chodzi.

Radny A. Sławnikowski - chodzi o rów między ulicą Kostrzyńską kawałek a Łąkową gdzieś tam. On jakiś czas temu został zasypany. Ja jako laik myślę, że projektowanie to jedna sprawa kwestia właściwego utrzymania rowu to druga sprawa.

Burmistrz - ul. Włościańska i ewentualne nierówności - jeżeli występują pewne ubytki asfaltu łatamy to na bieżąco. Praktyką wieloletnią jest łatanie na gorąco najwcześniej w miesiącu kwietniu po przetargu. Przyjrzymy się tej sprawie i zobaczymy co należy zrobić.

Radny A. Dobrowolski - łataniem nie załatwi się sprawy, pobocze załamuje się.

Burmistrz - jeśli się załamuje na dłuższym odcinku to pierwotnie inwestycja została źle wykonana. Trzeba być na miejscu i to ocenić. W kwietniu i maju łatamy dziury co daje gwarancję większej trwałości. W tej chwili interwencyjnie wykonamy żeby nie groziło urwaniem koła, czy innej kolizji. Wjazd od Włościańskiej do Netto - jest podpisane porozumienie iż przyszła droga w kierunku do Oś, Waryńskiego będzie współfinansowana przez Gminę i firmę Edbud - gmina zakupiła polbruk na jezdnię za parking odpowiada firma Edbud czyli do nich przekierujemy uwagi. Co do uwag pana Antoniego, że nierozwiązany jest problem rowu - prace przez całą jesień trwały dosyć intensywnie, jest projektant, wydział w tej chwili wydaje decyzję środowiskową, odbyły się dwa spotkania z Zarządem Melioracji Wodnej, aby określić przepustowość rowu, określiliśmy na jakie opady projektujemy na przynajmniej 50 letnie. Sięgaliśmy do dokumentów archiwalnych i ustaliliśmy zlewnię z miasta, która określi nam średnicę ulicy w kierunku rowu. Co do prac na tym rowie to proszę nie mówić, że nic nie robiono, ponieważ w styczniu oczyszczaliśmy ten rów i jest utrzymywany w drożności. Jeszcze dwukrotne czyszczenie będzie w ciągu tego toku. Na dzień dzisiejszy niektóre parametry zostały określone i projektanci muszą przeliczyć te tematy. Średnica wodociągu musi być określona przez projektanta. Także prace są w toku.

Radny W. Baranowicz - zbliża się sezon piłkarski - sprawa parkingu koło naszego stadionu przy Gorzowskiej Słyszę narzekania na ten parking. Ja wiem, że on jest nie nasz jest Nadleśnictwa, ale myślę, że w porozumieniu z Nadleśnictwem wykonać parking. Kibice ten parking wiążą z miastem i stadionem. Brzydki ten parking i świadczy o mieście.

Burmistrz - podejmiemy działania w tym kierunku.

==========================================

Sprawy różne,

Radny A. Dobrowolski - koło Biedronki została postawiona lodówka i jest utrudnione normalne komunikowanie się, należy w jakiś sposób zainterweniować.

A. Kornaś - wykonałem telefon do pana Janickiego - interweniował również w tej sprawie SM. Lodówka zagraża bezpieczeństwu. Mam zapewnienie że sprawa zostanie rozwiązana.

Radny A. Kaczmarczyk - chciałem przekazać prośbę pani Anny Witkowskiej - najbliższy Merkuriusz będzie poświęcony Maratonowi. Pani Witkowska prosi aby radni zechcieli wypowiedzieć się na temat tej imprezy i te wypowiedzi zostaną umieszczone w Merkuriuszu. Pani Anna dziękuje za prace które wpłyną do Biura Rady.

Radny A. Brzozowski - zwrócił się do mnie pan M Pawlukiewicz aby rozdać ankietę wśród radnych z prośbą o wypełnienie i pozostawienie w Biurze Rady.

Radny R. Patkowski - Klub Radnych „Przymierze Samorządowe” - w grudniu 2007 roku prosiliśmy o informacje dotyczące znacznego wydatku budżetowego naszego miasta. Odpowiedź otrzymałem 30 listopada. Na sesji grudniowej zgłosiliśmy 9 uwag do odpowiedzi na nasze pukania na 13 zadanych pytań. Odpowiedź znowu otrzymaliśmy po upływie miesiąca. Dzisiejsza sesja jest najbliższym terminem kiedy możemy odnieść się do odpowiedzi. Otrzymana odpowiedź odnosi się tylko do 3 pkt i mamy wątpliwości co do jej rzetelności. Wystarczy porównać pierwsza i drugą informację. Dziękujemy panu Burmistrzowi za pouczenie, że jeśli mamy wątpliwości, to możemy je wyjaśnić na posiedzeniu Komisji Oświaty. Chciałem zauważyć, że tą informację otrzymaliśmy już po posiedzeniu tejże komisji. Sesja jest to gremium na którym chcielibyśmy otrzymać odpowiedź. Ta cała sytuacja rodzi wiele różnych próśb , pytań i wniosków co do funkcjonowania naszej gminy.

Burmistrz - w poprzednim materiale Klub odnosił się do 9 pytań , w tej chwili jest to czysta retoryka, brak zarzutu do poszczególnych odpowiedziach. Traktuję to stanowisko jako retorykę i uprawianie pewnej polityki. Radni otrzymują sprawozdanie z wykonania budżetu i tam można uzyskać wszelkie informacje.

Radny R. Patkowski - odpowiedź otrzymaliśmy tylko na 3 pkt a na 6 w ogóle nie otrzymaliśmy. Mam nadzieje, że pan zna pisma, które pan podpisuje i odpowiedzi zna na pytania.

W tym momencie odczytał treść pytań.

Kierownik OKiS - zestawienia pan uzyskał - wystarczy dodać szkoły niepubliczne. Należy umieć odczytać tabelki, a także spotkać się i wyjaśnić pewne sprawy. Jeśli chodzi o przedszkola - jesteśmy na etapie przygotowywania kosztów utrzymania. Proszę przyjść i przeanalizujemy wątpliwości.

Radny A. Kaczmarczyk - faktycznie w planie Komisji Oświaty nie ma analizy materiałów o które informacje prosiliście. Radni będący współautorami pytań na komisji nie dążyli, aby taki temat został wpisany do planu pracy. Jeśli będzie taka wola komisji to nie ma przeszkód aby tą sprawą się zająć.

Przewodnicząca RM - stwierdziła, że do Rady wpłynęły pisma i odczytała ich treść:

1/ Wacława Baranowicza, który zrezygnował z członkowstwa w Klubie Przymierze

Samorządowe.

2/ Jarosz Henryk - w sprawie sprawdzenia drzew lipy , które nie zostały usunięte przy

remoncie drogi na Kosynierów.

3/ Jerzy Judka - w sprawie oświetlenia Warnica.

4/ Starosty Myśliborskiego - informacja finansowa szpitali powiatowych w Barlinku i

Dębnie.

Burmistrz - niektórzy kierują wnioski do budżetu podwójnie do Burmistrza i do Rady i pani Przewodnicząca to czyta. Jeżeli państwo chcecie czytał od 700 do 1000 wniosków rocznie tu to proszę bardzo. Zgodnie z ustawą jest to w kompetencji Burmistrza. W projektach budżetu wnioski są przekładane czego dotyczą jakich kwestii. Należy wnioskodawcom udzielić odpowiedzi, że przekazano zgodnie kompetencjami.

Radny M. Turów - skoro pismo jest skierowane do Przewodniczącej to faktycznie Rada powinna o tym wiedzieć. Jeśli mamy ustalić jakąś procedurę to mamy biuletyn informacyjny i należy tam umieścić informację dla mieszkańców jak to ma przebiegać. Kiedy będzie zatrudniony pracownik do utrzymania dróg.

Burmistrz - jest ogłoszony konkurs i za 30 dni.

Radny R. Patkowski - odczytał pismo Burmistrza w sprawie Biblioteki Publicznej

Burmistrz - podtrzymuję swoje stanowisko w sprawie nie zabiegania o Bibliotekę Powiatową. Będziemy mieć tylko szyld. Jest to dodatkowe wydawanie pieniędzy i brak

środków z powiatu na funkcjonowanie. Nie rozumiem stanowiska „Przymierza

Samorządowego”, aby tak łatwo oddać szyld i nic za to. Ja się z tym nie zgadzam, podtrzymuję swoje stanowisko. Jakie argumenty przemawiają za tym ażeby utworzyć w Dębnie Bibliotekę Powiatową.

Radny R. Patkowski - za ile oddaliśmy szyld Maratonu?

Burmistrz - organizator Maratonu, to Urząd Miejski, OSiR i jest objęcie patronatem, zabiegamy o różne osoby - była pani Irena Szewińska, był Minister Sportu, był Marszałek Województwa i co roku staramy się o inny patronat aby wykorzystać od strony medialnej. Mistrzostwa Polski to szyld sam w sobie. Generalnie to kupuje się szyldu Maratonu, a raczej sprzedaje.

Radny A. Brzozowski - temat Biblioteki i Maratonu nie zasługuje, aby przeskakiwać z jednego na drugi.

Przewodnicząca RM - W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXII sesji RM zamykam obrady i dziękuję za udział.

=============================================

Protokołowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 25-04-2008 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 12:45