Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji XVI z dnia 30.10.2007


Protokół z przebiegu XVI sesji

Rady Miejskiej w Dębnie

w dniu 30.października 2007 r

Obrady odbyły się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

Godzina rozpoczęcia sesji 10.

Godzina zakończenia sesji 14.30

Przewodnicząca RM Helena Sługocka - otworzyła obrady i przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Poinformowała, że na sali posiedzeń obecni są: burmistrz Dębna, z-ca burmistrza Dębna, radni powiatowi, Nadleśniczy Nadleśnictwa Państwowego w Dębnie, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, prezesi spółek, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości stanowi załącznik do protokołu nr 1.

Stwierdziła , że na stan 21 radnych Rady Miejskiej na obecną chwilę jest 20 radnych co stanowi 95, 23 % stanu ogólnego Rady.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 2

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodnicząca RM - na posiedzeniu Komisji Budżetowej wypłynął wniosek o wycofanie z podjadku obrad 2 projektów uchwał.

Kto jest za wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2006 r. z dnia 5.XII.2006 r. Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Dębnie oraz ustalenia zakresu jej działalności oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2006 r. z dnia 5.XII.2006 r. Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Spraw ustalenia zakresu jej działalności?

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu Nr 2a

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 18

2 wstrzymujących

Stwierdza, że Rada wycofała z porządku obrad 2 projekty uchwał.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - przedstawiła porządek obrad po naniesionej poprawce.

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum.

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu XV sesji RM.

d/ informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

  • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna,

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Dębna.

3. Informacja Burmistrza Dębna oraz Przewodniczącej RM dotycząca złożonych

oświadczeń majątkowych za 2006 r.

4. Informacja OPS o przygotowaniu do okresu zimowego podopiecznych.

5. Analiza zadań inwestycyjnych na lata 2008-2012.

6. Informacja z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r

b/ uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

gminy w latach 2007-2013,

c/ powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

f/ wyboru ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

- powołanie Komisji Skrutacyjnej,

- przeprowadzenie głosowania tajnego,

- podjęcie uchwały.

8. Odpowiedź na złożoną interpelację.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji RM.

Przewodnicząca RM - ponownie zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad ?

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem porządku obrad ?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

Informuję, że protokół z przebiegu XV sesji Rady Miejskiej został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady . Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji.

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XV sesji RM?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z przebiegu XV sesji RM

================================

PKT 1 d - informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych

między sesjami.

Przewodnicząca złożyła sprawozdanie o działaniach podejmowanych między sesjami.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3

===============================

PKT 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna,

Przewodnicząca RM - proszę Burmistrza o przedstawienie sprawozdania.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania Burmistrza?

Radny A. Dobrowolski - czego dotyczyły aneksy w szkołach.

Burmistrz - arkusze organizacyjne szkół zostały już złożone. Aneksy dotyczyły zatrudnienia nowych nauczycieli w szkołach. Co do godzin w arkuszach organizacyjnych zmian nie było.

Radny A. Dobrowolskich - jakie były widełki nagród od do i czy były przypadki nie o otrzymania nagrody.

Burmistrz - Nagrody oscylowały od 1000 do 1600 zł.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza?

Stan radnych 21

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie.

============================================

PKT 3 - Informacja Burmistrza i Przewodniczącej RM dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2006 r.

Burmistrz złożył informację o złożonych oświadczeniach majątkowych. Załącznik Nr 5

Przewodnicząca RM - złożyła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych. Załącznik nr 6

======================================

PKT 4. Informacja OPS o przygotowaniu do okresu zimowego podopiecznych.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych przyjęła informację.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji?

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji OPS o przygotowaniu do okresu

zimowego podopiecznych?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informacje. Załącznik nr 7

==========================================

PKT 5. Analiza zadań inwestycyjnych na lata 2008-2012.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Radny S. Lenartowicz - komisja Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska przyjęła

analizę zadań inwestycyjnych.

Radny A. Kaczmarczyk - Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych przyjęła informację

na temat zadań inwestycyjnych na lata 2008-2012

Radny S. Witkowski - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów wypracowała wnioski i

burmistrz zajął stanowisko do wniosków w sprawozdaniu. Komisja przyjęła analizę zadań

inwestycyjnych na lata 2008-2012.

Radny J. Mazurowski - na komisji budżetowej zgłaszałem 2 wnioski - prosiłem o zapisanie w zadaniach inwestycyjnych budowa boiska wielofunkcyjnego w Cychrach oraz prosiłem o uściślenie zapisu w dziale kultura i sport w pkt g o remont placu zabaw we wsiach. Proszę o potwierdzenie, czy to dotyczy dwóch wsi Warnice i Cychry i czy faktycznie znalazł się zapis budowa boiska wielofunkcyjnego w Cychrach.

Burmistrz - co do placów zabaw skupiamy się na tych miejscowościach, które faktycznie

nie mają żadnego placu zabaw i faktycznie są to te dwie miejscowości. Co do boiska

wielofunkcyjnego - złożono do budżetu około 600 wniosków, a ten jest jednym z wielu. W
tej chwili nie odpowiem czy ten wniosek znajdzie się w budżecie w następnym roku czy w

następnych latach. Odpowiedzią na złożone wnioski będzie projekt budżetu. Pana pytanie

jest jakby wymuszeniem zadania przed projektem budżetu na kolejne lata.

Przewodnicząca RM - czy są inne jeszcze pytania do informacji.

Nie było pytań.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji na temat zadań inwestycyjnych na

lata 2008-2012?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 18

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 8

=====================================

PKT 6 - Informacja za realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Radny S. Witkowski - komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów wypracowała 5

Wniosków:

1/ jak najszybsze wykonanie rekultywacji wysypiska odpadów w Dębnie i wybudowanie

profesjonalnej bazy przeładunkowej na wysypisku w Dębnie.

2/ Rozpatrzenie możliwości wybudowania zastawek w celu spiętrzenia wody

na rzecze Kosie na odcinku jezioro Kukadło i Lipowo.

3/ Zwiększenie środków na utrzymanie cieków podstawowych.

4/ Podjąć działania w sprawie zwiększenia przepływu rzeki Kosy.

5/ Podczas wykonywania czyszczeń rzek oraz innych robót wykonawcy winni być

zobowiązani do spełniania wymogów dotyczących Ochrony Środowiska.

Komisja przyjęła informację na temat realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Radny R. Patkowski - czy możemy się spodziewać budowy schroniska dla psów w 2008 r.?

Burmistrz - zapisana jest konieczność budowy, ale nie wiemy, czy samodzielnie będziemy budować, czy w związku gmin czy w innej postaci. Przeprowadziliśmy rozmowy z Białogardem na dofinansowanie jednego boksu dla psów z gminy Dębno. Jeden boks zabezpieczy nasze potrzeby w tym zakresie i obowiązki ustawowe są wypełnione.

Radny R. Patkowski - proszę o przedstawienie kosztów przewozu psów do Białogardu, utrzymania tam psów i kosztów budowy schroniska w ramach związku gmin naszego powiatu. Co bardziej będzie opłacalne.

Burmistrz - powiem tak - funkcjonuje tzw. konwent wójtów i burmistrzów powiatu myśliborskiego i choszczeńskiego. Temat budowy schroniska był poruszany 8 lat temu i 4 lata temu. Myślibórz podjął się koordynacji tych działań. Otrzymaliśmy propozycję z Białogardu i skorzystaliśmy z oferty, która kosztuje nas 15.000 zł. Za taką kwotę nie wybudujemy schroniska dla psów.

Kierownik GNiOŚ - nie są to duże kwoty utrzymania psa w schronisku w Białogardzie i ten układ, który Burmistrz przedstawiał jest dla nas optymalny. Gmina nie jest wstanie sama sobie wybudować schroniska na własne potrzeby. Układ kilku gmin też nie wychodzi, bo niektóre gminy nie są wstanie wydatkować odpowiedniej kwoty na ten cel.

Burmistrz - budowa schroniska wymaga dużych nakładów finansowych i odpowiednich zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Musi to być siedlisko niekolidujące z innymi zabudowaniami. Procedura usytuowania schroniska jest długotrwała. Nasze psy wysyłaliśmy już do Legnicy, Pabianic. Gdy były w Legnicy to było dochodzenie, gdzie te psy dalej szły. Dlatego musi to być legalne schronisko, prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt. W Białogardzie płacimy za psa jednorazowo 400 zł i ich problem co dalej z psem zrobią.

Radny A. Dobrowolski - ograniczenie emisji w sektorze prywatnym. Gmina powinna przejść na ogrzewanie bardziej ekologiczne. Czy gmina zakłada rozważenie i przejście na inne ogrzewanie ekologiczne. Czy gmina robi coś w kierunku ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych poprzez wybudowanie obwodnicy.

Burmistrz - gminny program ochrony środowiska był uchwalony 4 lata temu. Zapisy tego programu będą aktualizowane w roku przyszłym. Faktem jest że 4 lata temu byliśmy na etapie przetargu i zwyciężyła ekonomia, a nie ochrona środowiska. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy 150.000 zł na modernizację węzłów ciepłowniczych po stronie odbioru. Prezes PEC przystąpił o doprowadzenie przyłącza szpitala do ciepłowni, będzie to zwiększenie odbiorców ciepła. Jest pytanie - możemy jeździć mercedesem, ale czy na niego nas stać. Unia Europejska jest bogata i może sobie jeździć mercedesem. Należy znaleźć równowagę między środowiskiem, a naszymi możliwościami.

Radny A. Dobrowolski - to Burmistrz ustala politykę energetyczną gminy. Był taki moment, gdy ta polityka szła w stronę ekologiczną i nagle stało to się to nieekonomiczne. Od nas powinny iść sygnały, że jeśli wprowadza się określona politykę z naciskiem na ochronę środowiska taki jak dokument „Natura 2000”, a potem działania idą w innym kierunku.

Burmistrz - PEC działa w pewnych realiach ma określoną ilość odbiorców. Jeśli zwiększy liczbę odbiorców koszty stałe nie wzrosną, a cena jednostkowa dla odbiorców zacznie spadać. Z jednego źródła wytwarzania ciepła można zaoferować dla mieszkańców niższą cenę za ciepło. Jest kontynuowanie pewnej polityki jakim jest likwidowanie mniejszych kotłowni w centrum miasta. W tej chwili jest wiele wspólnot i arbitralnie gmina nie może tego narzucić. Musi przyjść taka cena z centralnego źródła ciepła, aby była atrakcyjna dla odbiorców. Jednym z takich ruchów jest podłączenie szpitala do centralnego źródła ciepła.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem informacji z realizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z wnioskami wypracowanymi na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 9

Przewodnicząca RM - ogłosiła 10 min przerwy.

==========================================

PKT 7a Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r.

Radny S. Witkowski - komisja przyjęła projekt uchwały z wnioskami przedstawionymi przez panią Skarbnik.

Skarbnik Gminy - dodatkowe pozycje, które zostały wpisane do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2007 r.

Radny R. Patkowski - sprawa monitoringu w szkołach - wpisana została taka sama kwota w dochodach i taka sama w wydatkach.

Burmistrz - jest to dotacja celowa na monitoring i SP Nr 3 została zakwalifikowana.

Radny R. Patkowski - dofinansowanie miało być do 80% inwestycji, a 20% środków własnych.

Burmistrz - 20% jest zabezpieczone w środkach ZEAS.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem nowych zapisów do projektu uchwały przedstawionych przez panią Skarbnik w zwiększeniach i zmniejszeniach?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła nowe zapisy do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie; za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XVI/100/2007. Załącznik Nr 10.

=======================================

PKT 7b projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2013.

Radny A. Kaczmarczyk - Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych - przyjęła projekt uchwały z wnioskiem: podczas budowy przez gminę nowych budynków mieszkalnych lub przy adaptacji na mieszkania budynku przy Ofiar Katynia po byłym Sanepidzie zabezpieczyć 1-2 lokale dla osób niezbędnych dla gminy w tym nauczyciele języków obcych.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2013.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XVI/101/2007. Załącznik Nr 11

===============================================

PKT 7 c - projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku

złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Stan radnych na sesji 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XVI/ 102/2007. Załącznik Nr 12

PKT 7 f - projekt uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w

Myśliborzu.

Przewodnicząca RM - proszę o zgłoszenie 3 osób do składu Komisji Skrutacyjnej w celu

przeprowadzenia wyborów na ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

Rada zgłosiła następujących radnych do składu Komisji Skrutacyjnej: D. Sawicka, A.

Kaczmarczyk, A. Sławnikowski.

w/w radni wyrazili zgodę do składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny A. Kaczmarczyk - stwierdził, że komisja przejrzała wnioski złożone przez osoby

chcące zostać ławnikami Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Komisja stwierdziła, że

dokumenty zostały złożone w komplecie i zgodnie z obowiązującym w tym zakresie

prawem.

Przewodnicząca RM - Kto jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie:

D.Sawicka, A. Kaczmarczyk, A. Sławnikowski?

Stan radnych na sali obrad 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada powołała skład Komisji Skrutacyjnej.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali radnego A. Kaczmarczyka na przewodniczącego

Komisji Skrutacyjnej.

Nastąpiło rozdanie kart do głosowania i wyjaśnienie sposobu głosowania.

Następnie wszyscy radni wrzucali karty do głosowania do urny.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia kart i sporządzenia protokołu z

przeprowadzonego głosowania tajnego.

Przewodnicząca RM - ogłosiła przerwę w obradach do momentu zakończenia pracy przez

Komisję Skrutacyjną.

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Kaczmarczyk odczytał treść

protokołu z przeprowadzonego głosowania tajnego na ławników Sądu Rejonowego w

Myśliborzu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Dębnie w dniu

30 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla spraw rodzinnych.

Komisja w składzie:

1. Adam Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

2. Danuta Sawicka - członek komisji

3. Antoni Sławnikowski - członek komisji

Stwierdza co następuje: na ogólną liczbę 21 radnych obecnych na sali według listy obecności jest 20

Głosowało 20

Głosów ważnych oddano 19

Głosów nieważnych oddano 1

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :

1.

Babczyszyn Danuta

17

2.

Bajkiewicz Ewa

19

3.

Dębicka-Stankiewicz Anna

7

4.

Dziadul Andrzej

13

5.

Krauze Zbigniew

11

6.

Lisowska Urszula

16

7.

Turczyńska Kazimiera

15

8.

Woś Maria

15

9.

Zioła Krystyna

12

W wyniku tajnego głosowania na ławników Sądu Rejonowego do orzekania z zakresu spraw rodzinnych wybranych zostało 7 osób z największa liczbą głosów:

1.

Bajkiewicz Ewa

19

2.

Babczyszyn Danuta

17

3.

Lisowska Urszula

16

4.

Turczyńska Kazimiera

15

5.

Woś Maria

15

6.

Dziadul Andrzej

13

7.

Zioła Krystyna

12

Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Dębnie w dniu

30 października 2007 r. w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla

spraw prawa pracy.

Komisja w składzie:

1. Adam Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

2. Danuta Sawicka - członek komisji

3. Antoni Sławnikowski - członek komisji

Stwierdza, co następuje: na ogólną liczbę 21 radnych obecnych na sali według listy obecności jest 20

Głosowało 20

Głosów ważnych oddano 20

Głosów nieważnych oddano - nie było

Za kandydatem głosów oddano 18

Przeciw kandydatowi głosów oddano 2

W wyniku tajnego głosowania pan Ireneusz Stępnik został wybrany na ławnika Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla spraw prawa pracy.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu

Nr 13

Przewodnicząca RM - odczytała treść projektu uchwały.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu do rozstrzygania w sprawach rodzinnych i w sprawach prawa pracy.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XVI/ 99/2007. Załącznik Nr 14

===========================================

PKT 7 Odpowiedź na złożoną interpelację na sesji 28.08.2007 r.

Przewodnicząca RM - formuję, że radny A. Sławnikowski złożył interpelację, odpowiedź została udzielona. Wszyscy radni otrzymali treść interpelacji i udzielone odpowiedzi na interpelację. Czy mam odczytywać treść interpelacji i odpowiedzi?

Radny W. Baranowicz - wydaje mi się, że interpelacje i odpowiedzi powinny być odczytywane na sesji. Chodzi o to, aby wszyscy na sali zapoznali się z interpelacją i odpowiedzią. W innym przypadku osoby z zewnątrz, obecne na sesji mogą czuć się obrażone, ponieważ nie wiedzą co my mamy na kartkach. Należałoby zapytać dlaczego ludzi jest tak mało na sesji - może właśnie z tego powodu, że odsuwamy ich, że nie informujemy. Dlatego stawiam wniosek o odczytywanie wszystkich interpelacji i odpowiedzi na sesji.

Przewodnicząca RM - odczytała treść interpelacji i odpowiedź na interpelację.

Przewodnicząca RM - Czy ktoś z państwa radnych chce złożyć interpelację lub zapytanie.

Radny R. Patkowski - odnośnie odpowiedzi na interpelację radnego Sławnikowskiego - nie jest na bieżąco wykonywana wymiana rur azbestowych, przykładem może być ul. Pułaskiego.

Burmistrz - bezwzględnie jeśli modernizujemy ulice należy bezwzględnie wykonywać wymianę rur azbestowych, natomiast tam gdzie mamy drogi gruntowe nieutwardzone wodociąg leży w innym miejscu i to jest pytanie o zasadność wymiany rur azbestowych. Musimy się skupić na ul. Chrobrego, Grunwaldzkiej, Pułaskiego jeśli będziemy ja utwardzać Mickiewicza, Słowackiego. W mieście mamy około 435 m rur azbestowych po drogach nieutwardzonych. Tam gdzie są nowe nawierzchnie koszt wymiany jest wyższy ponad 3- krotnie. Łącznie koszt przełożenia rurociągu to około 5.000.000 zł. Obligo wymiany to rok 2030, a w tej chwili przy okazji remontów należy dokonywać wymiany rur. Badania sanepidu wykazują, że działanie azbestu w rurach wodociągowych nie jest szkodliwy. Szkodliwość jest, gdy azbest jest na dachu i pyli. Teraz na siłę wymieniać rury czy nie - ja jestem zdania, że tylko przy okazji remontu nawierzchni drogi.

Radny A. Sławnikowski - cel interpelacji nie był taki, aby szybko wymieniać rury azbestowe. Jest to ponad 20 km ciągu, są nawierzchnie dróg nowe i nie ma nawierzchni nowych. Problem ten nie jest u nas widoczny, a Unia nam nakazuje wymianę rur azbestowych. Celem jest sukcesywne wykonywane wymiany. Burmistrz ma armię urzędników i dlatego ja bym liczył na bardziej kompetentne odpowiedzi. Jeżeli ja jako radny zwracam uwagę na jakąś sprawę to nie należy się wstydzić tylko pan Burmistrz powinien mówić, że np. radny Sławnikowski na początku roku mówił, że grunt na SP1 jest niestabilny, lub to, że należy uregulować sprawy własnościowe. Odpowiedź pana Burmistrza powinna być następująca, na wniosek radnego Sławnikowskiego zrobiono porządek z tym czy tamtym.

Burmistrz - krótki komentarz - nie zgodzę się, że na pana wniosek został zrobiony porządek w gospodarce gruntowej. Zadam pytanie panu - w ubiegłym roku 250.000 zł dwa lata temu 200.000 zł trzy lata temu prawie 300.000 zł to na czyj wniosek porządkowano gospodarkę gruntami?. To było i jest wykonywane sukcesywnie. Mała uwaga panie Sławnikowski, to nie pan spowodował, że te środki są na ten cel wydatkowane. Sprawa niestabilnego gruntu - pan sygnalizował, ale to były przypuszczenia. Na podstawie wcześniejszych wierceń nie mieliśmy podstaw twierdzić, że w tym miejscu, gdzie będzie hala posadowiona grunt jest niestabilny. Jeżeli grunt byłby niestabilny pod całością hali to na pewno nie zdecydowalibyśmy się na tak duży wzrost kosztów budowy.

Radny R. Patkowski - koszty palowania hali sportowo - rehabilitacyjnej nie zostały pokazane w odpowiedzi na moją wrześniową interpelację

Burmistrz - bo na tamten czas nie znaliśmy jeszcze kosztów palowania. Dopiero uchwalaliśmy na sesji 28 września br.

Kierownik RI - odpowiedź na interpelację została udzielona odpowiednio wcześniej przed oszacowaniem kosztów palowania hali. Na sesję temat wszedł w ostatniej chwili.

Radny R. Patkowski - interpelację składałem na komisji gdy dowiedzieliśmy się o palowaniu. Wówczas pytałem o koszty palowania i koszty kredytu.

Burmistrz - niech mi pan wskaże, która inwestycja jest kredytowana. Jest to subiektywne spojrzenie na inwestycje. W budżecie w tym roku mamy własnych środków około 9.500.000 zł i inwestujemy na poziomie 12.000.000 zł i mamy 2.500.000 zł kredytu. Pan nie wskazał jakim kluczem należy się posługiwać. W tym momencie, która inwestycja jest realizowana z kredytu, a które nie jest nie wiadomo. Jest to pana subiektywne spojrzenie na realizowanie inwestycji z kredytu. Ja się z takim spojrzeniem nie zgodzę i jest to tendencyjne.

Radny M. Turów - myślę, że koledze Patkowskiemu nie chodziło o to aby wyszczególniać, które inwestycje są kredytowane, a które nie. Chodziło o wskazanie ogólnych kosztów. Interpelacja z dnia 19 września wskazywała na przedstawienie całościowych kosztów budowy hali sportowo-rehabilitacyjnej.

Burmistrz - na dzień odpowiedzi nie było znane koszty palowania i po uzyskaniu wiedzy wprowadziliśmy do budżetu. Gdy rozpoznaliśmy rynek i firmy które mogą to wykonać wprowadziliśmy do budżetu. Jeśli było zadane pytanie o koszt kredytu w tym roku w budżecie, a nie na budowę to jestem wstanie odpowiedzieć.

Radny M. Turów - teraz top gra słów. W końcówce interpelacji było zapisane czyli wszystko co wiąże się z tą inwestycją. Kredyt również jest częścią tej inwestycji, częścią środków z których będzie realizowana ta inwestycja.

Burmistrz - jeżeli gramy słowami to powiem tak, że na dzień pisania odpowiedzi na interpelację nie była uruchomiona żadna transza kredytu. Czyli nie ponieśliśmy żadnych kosztów obsługi zadłużenia. Do końca grudnia będziemy jeszcze czyścić budżet, wiemy, że mamy jeszcze poszukać środków na wynagrodzenia w oświacie. Teraz tak - może z kredytu obsługujemy wynagrodzenia dla oświaty wynikające z karty nauczyciela. Niech mi pan wskaże zasadę.

Radny R. Patkowski - jeżeli wykonuje się zadania obowiązkowe zadania gminy, powinno to odbywać się ze środków własnych. Szaleństwem było by wykonywanie z kredytu.

=============================================

PKT 8 - interpelacje i zapytania.

Przewodnicząca RM - kto z państwa chce złożyć interpelację lub zapytanie.

Radna D. Sawicka - w imieniu Klubu Radnych `Przymierze Samorządowe” odczytała treść wystąpienia o przedstawienie wszystkim radnym informacji.

Wystąpienie Klubu Radnych „Przymierze Samorządowe” stanowi załącznik do protokołu

Nr 15

Przewodnicząca RM - słuchając tych zapytań mam wrażenie, że musimy zlecić opracowanie pracy doktorskiej lub magisterskiej przynajmniej i zatrudnić osobnego pracownika. Myślę, że jesteśmy wstanie sobie poradzić mając szczegółowe sprawozdania z każdego roku.

Burmistrz - minimum 50% informacji, o które państwo występujecie w tym roku już otrzymaliście. Informacje te przerabiane były na komisjach i w materiałach na sesje i dziwię się, że powtórnie o nie pytacie. Zgadzam, się, że część informacji nie było. Nie wiem, czy celowo chcecie komuś nadać pracy. Ja zalecę stosownym służbom odpowiedź na niektóre pytania w formie, ze informacja była przekazana tego i tego dnia w materiałach sesyjnych.

Radny W. Baranowicz - sprawa pana R. Bauma - czy pan Burmistrz przemyślał kwestię dofinansowania schroniska dla zwierząt.

Burmistrz - podobnie odpowiedziałem panu Mazurowskiemu - jest to wymuszenie deklaracji tak czy nie, przed uchwaleniem budżetu. Uchylam się od odpowiedzi.

Radny M. Turów - otrzymaliśmy wraz z materiałami sesyjnymi materiał pt. zadania inwestycyjne realizowane w latach 2008-2012 nie rozumiem do czego miałby ten materiał służyć. Czy to są zadania planowane w szkołach, czy jest to materiał poglądowy. Są to większości remonty a nie zadania inwestycyjne. Kiedy zostanie uporządkowany plac przy Armii Krajowej po wykopach archeologicznych. Zbliżają się święta przyjedzie sporo gości do miasta a teren ten wygląda nieciekawie. Należy również administracyjnie wymusić na właścicielach posesji na cmentarzach, aby przycinali drzewka przy pomnikach, które blokują przejścia. Również krzyż drewniany stojący na środku głównej alei należy wyprostować bo jest lekko przechylony w prawą stronę i może upaść na pobliskie pomniki, jest on duży i ciężki. Administrator powinien o te sprawy zadbać i dokonać wymiany krzyża z drewnianego na metalowy oczywiście z umocowaniem we fundamencie.

Przewodnicząca RM - materiał, który państwo otrzymaliście umieszczony został, ponieważ komisja oświaty prosiła wydział o sporządzenie takiego materiału uznając, że państwo będziecie pytać o te sprawy.

Radny A. Kaczmarczyk - komisja wystąpiła do ZEAS o sprecyzowanie tych zadań, które widnieją wyszczególnione w materiale, o szacunkowe koszty i przybliżone terminy realizacji. Myśmy prosili o konkretne informacje. Taki materiał nic nam nie dał.

Kierownik GPiN - w dniu dzisiejszym nadmiar ziemi został usunięty z placu po pracach archeologicznych i teren zostanie uporządkowany.

Radny A. Kaczmarczyk - należy aby administrator zadbał o groby opuszczone.

Kierownik GNiOŚ - krzyż nie grozi przewróceniem został wzmocniony, jednak musi być wymieniony. Ludzie robią nasadzenia różnego rodzaju drzewek i krzewów nie myśląc, że to za jakiś czas urośnie duże. Należy zgłosić to do administratora, aby alejki były do przejścia. Generalnie roboty porządkowe na cmentarzu są wykonywane przez cały czas.

Radny R. Patkowski - chciałbym złożyć wniosek o zmianę czasu odbywania komisji i sesji na godz.14.00, o to również, aby komisje i sesje odbywały się w dniach odgórnie określonych, ułatwi to uczestniczenie radnym i mieszkańcom w posiedzeniach.

Odczytał pismo Klubu Radnych `Przymierze samorządowe” o interwencję w sprawie zahamowania zanieczyszczania dwóch stawów w Krześnicy, likwidację ślimaków oraz wniosek o zapisanie w budżecie 2008 środków na rozpoczęcie inwestycji kanalizacji wsi Suchlica, Sarbinowo, Krześnica, Młyniska przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

Pismo Klubu Radnych Przymierze Samorządowe stanowi załącznik do protokołu Nr 16

Burmistrz - od momentu, gdy w Krześnicy jest wodociąg zaczęły się problemy z jeziorkami. Jest to problem w całej gminie. Jest określona kolejność zewnętrznego finansowania. Mamy priorytet Różańsko, Natura 2000, a wieś Krześnica nie leży w obrębie „Natura 2000” i nie uzyskamy dlatego środków zewnętrznych, również Grzymiradz i Smolnica podobne ma problemy z tymi swoimi jeziorkami. W 2001 roku została podjęta decyzja, że Różańsko, wsie wkoło Dębna, bo sieć musi się rozbudowywać, następnie Smolnica jest w priorytecie. Północna część gminy Mostno, Dolsk uzyska finansowanie, a Krześnica nie. Tu jest cały problem. Odnośnie ślimaków działkowicze powiedzą, że mają na działkach zbyt dużo ślimaków. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby wydawania budżetu około 2.000 zł na ekspertyzy ekologa.

Radny R. Patkowski - sprawa Ks. Dziekana, co roku składa wnioski do budżetu. W tym momencie odczytał ostatnią odpowiedź na pismo Ks. Dziekana Słomińskiego. Problem polega na braku korespondencji do pism wysłanych w terminach późniejszych. Ks. Dziekan pokazał mi pismo z sierpnia, które wpłynęło do Urzędu do Burmistrza i Rady Miejskiej w Dębnie. Jestem radnym i takiego pisma nie otrzymałem. Mam kserokopię tego pisma.

Przewodnicząca RM - ja też mam to pismo.

Radny R. Patkowski - nie dziwię się, że ten człowiek próbuje załatwić coś dla obiektu kultu.

Burmistrz - chciałbym uzyskać informację, co do pisma z 2005 r., kto podpisał?

Radny R. Patkowski - podpisał Kierownik Wydziału Z. Moździerz.

Burmistrz - jeżeli do Urzędu, do projektu budżetu wpływa około 600 wniosków, pracownik przygotowuje standardową odpowiedź i kierownik musi te 600 pism podpisać w ciągu kilku dni taka odpowiedź mogła do księdza trafić. Jeśli się nie mylę to w roku 2005 mieliśmy jasną interpretację prawną , która była drukowana w Merkuriuszu i ksiądz Dziekan otrzymał taką odpowiedź, iż dofinansowanie remontu obiektów sakralnych nie zabytkowych jest niemożliwa z budżetu gminy. Mamy w tym temacie jasną interpretację prawną - dofinansowanie obiektów sakralnych nie zabytkowych nie jest możliwe. Ksiądz Dziekan zarzuca nam złą współpracę - powiem tak w styczniu 2006 roku awaria pieca CO w małym kościółku św. Antoniego - z budżetu wydatkowaliśmy 28.000 zł na remont centralnego ogrzewania. Nie ma tu zasady złej woli, a jedynie jest kwestia braku możliwości prawnej.

Kierownik RI - pismo jakie otrzymał Ks. Dziekan poszło do wielu innych. Ks. Dziekan przyjmuje do wiadomości to co jest mu wygodne. W tym i ubiegłym roku nie odpowiadałem na wnioski dla każdego z osobna, ponieważ projekt budżetu jest ogólnie dostępny wszystkim. Ks. Dziekan otrzymał ekspertyzy prawne. Kościół MBF nie otrzyma z budżetu gminy dotacji na remont - na dziś nie ma takiej możliwości prawnej.

Przewodnicząca RM - nie jest to nasza zła wola i nie ma niechęci z naszej strony. Od lat dajemy 60.000 zł na kościoły, księża dzielą to między sobą i naszej niechęci tu nie ma. Jeśli chodzi o nowy kościół brak przepisów prawnych, aby z budżetu gminy pomóc w remoncie.

Radny A. Kaczmarczyk - jestem osobiście zainteresowany tym problemem i myślałem jako młody radny, że nie ma problemu przekazania odpowiednich środków z budżetu gminy na potrzeby takie jakie uważamy my radni za konieczne. Kościół MBF niby jest nowy, ale już niszczeje i potrzebuje remontu i podjąłem działania aby ten problem jakoś rozwiązać. Jednak ręce mi opadają i uważam, że prawo jest chore, które zabrania udzielania pomocy finansowej z budżetu gminy na obiekty sakralne nie będące zabytkowymi. Może wspólnie wymyślimy - co zrobić aby ten problem rozwiązać bez podziału na prawe, lewe strony i koalicje i opozycje.

Burmistrz - prawo jest takie, a nie inne i Rada Gminy nie może przekazać środków na tego typu obiekty sakralne. Prawo stanowi parlament i sejm jest w stanie zmienić to prawo. Po mimo, że ks. Dziekan wie o tych sprawach, mam żal do ks. Dziekana, że tak atakuje Radę i moją osobę. Wie jakie jest prawo i zachowuje się nie wporządku.

Kierownik RI - ja tylko przypomnę sławetne wystąpienie k. Dziekana na spotkaniu noworocznym 2006 r., gdzie wygłosił ponad godzinną tyradę pod adresem Burmistrza i wszystkich innych, mnie tam wychwalał jeszcze.

===============================

PKT 9 - sprawy różne

Przewodnicząca RM - Burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej o oddelegowanie przedstawicieli z radnych do pracy w zespole mającym na celu przeprowadzenie ze związkami zawodowymi uzgodnień dotyczących projektu regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli. Zgłoszone dotychczas osoby: D. Sawicka, A. Kaczmarczyk. Czy są jeszcze chętne osoby do składu zespołu.

Pismo Burmistrza stanowi załącznik do protokołu Nr 17

Radny D. Dutkiewicz - proponuję A. Brzozowskiego.

Przewodnicząca RM - czy radny A. Brzozowski wyraża zgodę?

Radny A. Brzozowski - tak

Przewodnicząca RM - czy są inne jeszcze osoby chętne?

Nie zgłoszono innej osoby.

Przewodnicząca RM - kto jest za następującym składem do zespołu w sprawie uzgodnień ze związkami zawodowymi regulaminu wynagradzania nauczycieli: D. Sawicka, A. Kaczmarczyk, A. Brzozowski?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada wybrała przedstawicieli Rady.

Przewodnicząca RM - odczytała pismo komendanta Straży Miejskiej w sprawie zajęcia stanowiska Rady do zaprowadzenia dyscypliny porządkowej na pl. Konstytucji 3 Maja w Dębnie.

Pismo SM stanowi załącznik Nr 18

Radny M. Turów - w tej kwestii wypowiedziałem się już na komisji. Otrzymałem kilkanaście telefonów i mieszkańcy proszą, aby jednak tego placu nie zamykać dla parkujących samochody. Zwracają się z prośbą, aby wazony ustawić bliżej pomnika i umożliwić mieszkańcom postawienie samochodów w dwóch rzędach. Ja poinformowałem mieszkańców o możliwości parkowania przy poczcie, DOK i na ulicach znajdujących się w pobliżu kościoła i im to nie wystarcza. Chciałem tylko powiedzieć, że mieszkańcy będą wszelkimi możliwymi sposobami protestowali. Prosili również, aby temat trochę w czasie oddalić chociaż nie wiem co im to da. Mieszkańcy twierdzą, że będą jakieś listy protestujące roznoszone po sklepach z prośbą do Burmistrza, aby zaniechał tym czynnościom.

Przewodnicząca RM - należy przegłosować stanowisko Rady. Myślę, że jesteśmy jedynym miastem, gdzie się parkuje na placu centralnym. Miasta mają swoje place centralne, honorowe i nikt tam nie parkuje samochodów. Jest to kwestia wyrozumiałości i dyscypliny społecznej.

Kto jest za przyjęciem stanowiska Rady w sprawie zaprowadzenia dyscypliny porządkowej na Pl. Konstytucji 3Maja z postawieniem odpowiednich oznakowań - aby nie służył on jako parking dla samochodów z wyłączeniem karawanu pogrzebowego, pojazdu z nowożeńcami.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 13

1 przeciw

7 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Komendanta SM.

Komendant SM - przestawienie gazonów nie rozwiąże problemu, a przeciwnie zrobi się jeszcze większy problem. Uważam, że plac Konstytucji 3-Maja w Dębnie powinien być miejscem honorowym dla miasta na wszelkie uroczystości, a nie parkingiem.

Przewodnicząca RM - wpłynęło pismo od Starosty Myśliborskiego, które pokazuje nam kondycje szpitali w Dębnie i Barlinku. Jest ono w Biurze Rady do zapoznania. Jeśli państwo pozwolicie to na następną sesję zaprosimy Dyrektora naszego Szpitala, aby powiedział nam jakie ma zamierzenia i jak wygląda sytuacja dalszego funkcjonowania szpitala.

Radny S. Witkowski - mamy parkingi wokół placu i w niedzielę są puste, bo wszystkie samochody stoją przy kościele na placu. Na Jeziornej i Daszyńskiego też po elektryfikacji uda nam się zrobić dodatkowe parkingi. Chciałbym nie tylko do tego głosowania się odnieść, ponieważ praca w komisji jest nieadekwatna do tego co dzieje się na sesji, bo glosowania są różne. Co do kanalizacji w Krześnicy i Sarbinowie na komisji nie było wniosku, a tu się pojawia. Zadania wcześniej zostały ustalone i przyjęte. Tematy te będą odwlekały się w czasie, bo zadań jest bardzo dużo i jest ona zbyt droga, aby wykonywać to za własne pieniądze.

Radny R. Patkowski - z tego co wygląda to chyba zmierzamy do likwidacji sesji skoro mamy protokół z komisji to sesje są już nie potrzebne. Każdy ma prawo zmienić zdanie w każdym momencie.

Burmistrz - ciągle wracam do pewnej odpowiedzialności radnego - w miesiącu sierpniu podejmowana była uchwała o zasadach uchwalania budżetu gminy i WPI i jest tam jeden punkt, że priorytetem są zadania kontynuowane, zdobycie środków zewnętrznych na inwestycje rozwiązujące problemy społeczne. Priorytetem na tą kadencję to środki unijne, które zostaną rozdzielone w zależności od programów i są możliwości aplikowania. Na wszystkie inwestycje z PROWU jest 3-4 miliony i nie wszystko zrobimy. Są możliwości aplikowania, ale i ograniczone. Na jedna miejscowość potrzeba 2-3miliony uzyskujemy tylko 25%. Państwo znowu składacie interpelację, gdzie jest wasza wiedza. Składacie interpelację trochę pod publikę i powiecie myśmy składali, ale pan Burmistrz i ktoś tam nie chcieli umiejscowić. Macie wiedzę jak faktycznie jest, a co mówicie to wasze sumienie.

Radny R. Patkowski - aby była kontynuacja muszą się jakość w zadaniach znaleźć. Jeśli większość ma rację na sali to pójdziemy do mieszkańców i powiemy, że mają oni rację.

Burmistrz Mig - w 2000 roku został uchwalony program rozwojowy budowy sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy. Gmina została podzielona na 4 główne zadania i 5 zadanie ostatnie oczyszczalnie przydomowe, gdzie możemy mówić o dofinansowaniu poszczególnych enklaw. Z tych 5 na dzień dzisiejszy zrealizowaliśmy 1 zadanie. Przygotowujemy wnioski na 2 i 3 zadanie: Różańsko, Smolnica, Grzymiradz i 4 zadanie Krześnica i Sarbinowo- czy to jest jakaś nasza zła wola. Jest tu pewien konsensus i jakieś logiczne uzasadnienia decydowały o pewnej kolejności zadań.

Radny A. Jarmuszka - na Krześnicę jeszcze nie mamy wykonanej dokumentacji i na Sarbinowo. Będzie dokumentacja będziemy starać się o kanalizację. Dlatego nie ma co na dzień dzisiejszy mówić i domagać się już wykonania skoro brak jest dokumentacji.

Radny S. Witkowski - korzystając z obecności Komendanta SM prosiłbym o informację na temat podjętych działań na następne tygodnie i miesiące w sprawie bezpieczeństwa w gminie.

Komendant SM - SM jest potrzebna dla miasta i wypełnia swoje obowiązki. Dopiero zdążyłem się zapoznać z problemami miasta. Jest ogólny chaos jeśli chodzi o parkowanie samochodów, oznakowania miasta. To samo dotyczy w gminie dzikich wysypisk. Są konflikty mieszkańców w sprawie patologii. W najbliższym czasie chciałbym zrobić porządek z parkowaniem w mieście. W Dargomyślu chcemy zrobić kompleksowe kontrole. Mamy problemy w kwestii porzuconych samochodów na terenie gminy - nie jest to łatwy problem.

Radny A. Brzozowski - mam propozycję - spotkanie szefów klubów i na serio przeprowadzić wymianę zdań i poglądów, aby krytyka wasza była prawdziwa i zgodna.

Radny R. Patkowski - to nie moja zasługa, że tematy same wchodzą nam w ręce.

Przewodnicząca RM - W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

===============================================

Protokołowała Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 19-12-2007 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2007 13:49