Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/83/2007 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.


UCHWAŁA Nr XII/83/2007

RADY MIEJSKIEJ w Dębnie

z dnia 12 lipca 2007 roku

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się pomoc na wspieranie nowych inwestycji w formie zwolnienia z podatku
od nieruchomości gruntów, budynków i budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Dębno.

2. Zwolnienie udzielane jest na okres 5 lat - licząc od drugiego miesiąca po miesiącu w którym zakończono inwestycję.

3. Okres zwolnienia przedłuża się o 3 lata w przypadku przedsiębiorstw działających w branży przetwarzania i obrotu produktami rolnymi.

4. Kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości kwoty 200 tys. EUR w okresie kolejnych 3 lat podatkowych, a całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego przez okres kolejnych trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 100 tys. Euro.

5. Zwolnienie dotyczy podatku od powstałych budynków i budowli w ramach nowej inwestycji
i nabytych pod nie gruntów.

6. Kwota zwolnienia nie może w danym roku przekroczyć kwoty należnego podatku od nieruchomości.

§ 2. Zwolnienie stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami o pomocy
de minimis - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291ze zm.) zwaną dalej Ustawą i rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (DZ. Urz. WE L 379 z 28.12.2006r.) zwanym dalej Rozporządzeniem.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć wybudowanie nowych budynków i budowli w ramach utworzenia lub rozbudowy przedsiębiorstwa;

2) małym i średnim przedsiębiorcy - należy to rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku I do rozporządzenia komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001, str.33, ze. zm.).

§ 4. Przepisów uchwały nie stosuje się do udzielenia pomocy w dziedzinach wykazanych w Rozporządzeniu oraz:
1) działalności handlowej detalicznej (dział 52 PKD) i hurtowa (dział 51 PKD)
2) działalność związana z prowadzeniem usług towarzyskich;
3) detaliczna i hurtowa sprzedaż paliw (klasa PKD 50.50 i 51.51);
4) branży drzewnej (dział 20 PKD);
5) elektrowni wiatrowych;
6) górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (klasa PKD 11.10);
7) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
(klasa PKD 11.20);
8) wytwarzanie paliw gazowych (klasa PKD 40.21);
9) dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (klasa PKD 40.22);
10) produkcji ogrodzeń i bram metalowych.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji zalicza się:
1) cenę nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
2) koszty wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki wraz
z infrastrukturą techniczną bez maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia;

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po wejściu
w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, ze zm.)

§ 7. W przypadku, gdy w stosunku do któregoś ze składników udzielono już pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 8. 1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) minimalna wartość nowych inwestycji dla:

- małych przedsiębiorstw - 100 tys. zł

- średnich przedsiębiorstw - 200 tys. zł

- pozostałych - 400 tys. zł

2) zakończenie nowej inwestycji i rozpoczęcie w niej działalności w terminie do 31 grudnia 2013 r.,

3) złożenie po zakończeniu nowej inwestycji zgłoszenia (zwanego dalej Zgłoszeniem) wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione kwoty kosztów kwalifikujące się do objęcia pomocą,

4) pokrycie co najmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku
z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat
do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

5) oświadczenie, że podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji tj. nie spełnia kryteriów określonych
w pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004r.);

6) zobowiązanie się do utrzymania inwestycji na terenie Gminy Dębno, co najmniej przez 10 lat
od dnia jej zakończenia;

7) brak zaległości względem Gminy Dębno, Urzędu Skarbowego i ZUS.

§ 9. 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z dniem złożenia Zgłoszenia.

2. Pomoc przysługuje od miesiąca kalendarzowego po miesiącu w którym złożono Zgłoszenie (§ 8 ust. 1 pkt 3) do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy określoną przepisami niniejszej uchwały
i Rozporządzenia, nie dłużej niż do upływu terminu korzystania z pomocy określonego § 1 ust. 2.

§ 10. Maksymalna intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, wynosi w przypadku:

- małych przedsiębiorstw - 50% kosztów kwalifikowanych,

- średnich przedsiębiorstw - 40% kosztów kwalifikowanych,

- pozostałych - 30% kosztów kwalifikowanych.

§ 11. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany jest:

1) co roku do 15 stycznia (od roku po roku w którym złożono Wniosek do roku po roku w którym ostatni raz skorzystano ze zwolnienia) oraz w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w §8
ust. 1 pkt. 5, do złożenia sprawozdania zawierające rozliczenie wykorzystania pomocy - załącznik nr 2
do uchwały.

2) do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy o utracie warunków uprawniających do zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.

3) przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego nadzorowania i monitorowania pomocy.

§ 12. W przypadku, gdy pomimo pisemnego ponaglenia i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu, podatnik nie złożył dokumentów określonych w § 11 pkt 1 i 3 podatnik traci prawo
do całości zwolnienia.

§ 13. 1. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej wielkości tej pomocy.

2. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy od podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.

3. Po złożeniu Zgłoszenia przedsiębiorca niezwłocznie otrzyma pisemną odpowiedź w formie zawiadomienia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia, oraz szczegółów co do kwot, terminów itp.

§ 14. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełnienia warunków,
od których uzależnione jest zwolnienie od podatku traci do niego prawo.

§ 15. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami.

§ 16. Nie można na podstawie tych samych kosztów kwalifikowanych skorzystać z pomocy na podstawie innych uchwał obowiązujących w Gminie Dębno.

§ 17. Wyrażone w uchwale kwoty w euro przelicza się na złote wg średniego kursu NBP, ogłoszonego
w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 20. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Strona 4 z 4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 17-09-2007 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2007 15:03