Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji X z dnia 31.05.2007


Protokół z przebiegu X sesji Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 31. maja 2007 r.

Obrady odbyły się w sali posiedzeń w UMiG o godz. 10.00

Godzina zakończenia sesji 12.30

Sesję prowadziła Przewodnicząca RM Helena Sługocka

Na wstępie Przewodnicząca RM otworzyła sesję i przywitała wszystkich obecnych na Sali posiedzeń

Poinformowała, że na sali posiedzeń obecni są: Z-ca Burmistrza, radni powiatowi, prezesi spółek gminnych, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, kierownicy wydziałów UMiG, sołtysi wsi, mieszkańcy MiG, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1.

Na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych na Sali było 20 radnych, co stanowi 95,23% stanu ogólnego Rady.

Nieobecny: radny A. Brzozowski.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik Nr 2

Przewodnicząca RM stwierdziła, że wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Poinformowała, że na wniosek Burmistrza do porządku obrad wprowadza się projekt uchwały 6 k w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Dębnie do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie.

Przewodnicząca RM - zapytała - kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały 6k w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Dębnie do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie.

Stan radnych 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku sesji nowy projekt uchwały.

Przedstawiam porządek sesji.

  1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu IX sesji Rady Miejskiej,

d/ informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

2. Sprawozdanie z działalności burmistrza MiG Dębno,

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

3. Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie z 34. Maratonu Dębno

2007

4. Sprawozdanie z działalności Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie za 2006 r.

5. Informacja dotycząca struktury organizacyjnej UMiG w Dębnie.

  • Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r ,

b/ zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na 2007 r.,

c/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Mostno”

d/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Krężelin”

e/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Więcław”

f/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Młyniska”

g/ ustalenia najniższego wynagrodzenia wartości jednego punktu dla jednostek

działających w zakresie oświaty,

h/ opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno,

i/ zmiany WPI na lata 2007-2011.

j/ przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla MiG Dębno”

K desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Dębnie do Rady Społecznej

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie.

7. Odpowiedź na złożoną interpelację.

8. Interpelacje i zapytania.

  • Sprawy różne.

  • Zamknięcie sesji RM.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem porządku obrad z naniesiona poprawką?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

Przewodnicząca poinformowała, że protokół z przebiegu IX sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy są uwagi do uwidocznionych zapisów w protokole sesji.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu IX sesji RM.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, ze protokół został przyjęty.

======================================

PKT 1 d - informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca RM - przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami.

Załącznik Nr 3

==========================================

PKT 2 Sprawozdanie z działalności burmistrza MiG Dębno,

Przewodnicząca RM - proszę pana Burmistrza o złożenie sprawozdania.

Z-ca Burmistrza MiG - przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od 27.04.2007 - 31.05.2007 r.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania.

Radny A. Dobrowolski - zakup nieruchomości przy ul. Chojeńskiej - za jaką kwotę?

Z-ca Burmistrza - były rozmowy z Zarządem Urzędu Marszałkowskiego, który przekazał nam budynek po byłej Bibliotece Publicznej na ul. Chojeńskiej za przysłowiową złotówkę, taka uchwała została przez nich podjęta. Teraz my musimy podjąć uchwałę o zakupie tej nieruchomości.

Radny A. Dobrowolski - w sprawie projektów organizacyjnych szkół na 2007/ 2008 chciałbym uzyskać następujące informacje: średnia liczba uczniów w szkołach wiejskich i miejskich, gimnazjum, ile oddziałów odeszło ile jest nowych w porównaniu do roku ubiegłego, ilu nauczycieli odeszło na emeryturę i ilu planuje odejść. Jak wypadły kl. VI na egzaminie zewnętrznym na tle powiatu i województwa. Sprawa wodociągu na ul. Włościańskiej, czy został przetarg rozstrzygnięty, czy została zawarta umowa i kiedy rusza z inwestycją wykonawca? 23 maja odbyło się spotkanie pana Burmistrza z dyrektorem w NFZ - czego dotyczyły rozmowy.

Radny R. Patkowski - kilka słów wyjaśnienia o ważności uchwał dziś podejmowanych jeszcze raz.

Z-ca Burmistrza - oczywiście na najbliższą komisję przedstawimy arkusze organizacyjne szkół i te dane, o których mówił radny w stosunku do roku poprzedniego. W sprawie wyników egzaminu klas VI posługujemy się jeszcze nieoficjalnymi wynikami - wrócimy do tego. Z nieoficjalnych informacji wiem, że wypadliśmy najlepiej w powiecie. Kiedy przystępujemy do realizacji wodociągu - wykonawca został wyłoniony, zostały wysłane powiadomienia do pozostałych oferentów i czekamy na zwrotki. Jeśli nie będzie protestu podpiszemy umowę. NFZ - rozmowy dotyczyły wypracowanych wcześniej działań na spotkaniu burmistrza w starostwie w sprawie szpitala. O szczegółach to szef na pewno powie państwu.

Proszę panią Przewodnicząca RM o wyjaśnienie sprawy powtórnie podejmowanych uchwał.

Przewodnicząca RM - ponieważ Burmistrz realizuje wykonanie uchwał. Zaszła taka sytuacja jeśli chodzi o uchwały na sesji 29.03.2007 r., gdzie popełniłam błąd w wyniku wiadomości jakie miałam ze szkolenia radnych, że wprowadziliśmy do porządku obrad 4 uchwały i porządek obrad nie został przegłosowany. W związku z powyższym do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła skarga na działalność Przewodniczącego RM. Skutkiem takiego doniesienia jest możliwość zaskarżenia do Sądu Administracyjnego i ewentualne unieważnienie podjętych uchwał. W związku z tym moje zachowanie wynikało z wiedzy nabytej na oficjalnym szkoleniu, nie miało to być zachowaniem, aby zlekceważyć procedury sesji. Na sesji 29 marca zadałam radnym pytanie: czy są o uwagi do porządku obrad - uwag nie było, w związku z tym jakby przez aklamację było przyzwolenia do przyjęcia porządku obrad. Radca prawny na pytanie pana Turowa, który zwrócił się z oficjalnym zapytaniem- opinia jest jednoznaczna porządek obrad powinien być głosowany i wszelkie zmiany wprowadzane do porządku obrad powinny być głosowane. Jeśli Burmistrz wprowadza do porządku nowe uchwały to na 7 dni przed sesją. Aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że te uchwały zostaną unieważnione, wprowadzamy te uchwały ponownie na tę sesję i jeżeli uzyskają dzisiaj akceptację państwa radnych to zachowują swoją moc prawną. Nie ma uchwały o powiadomieniu pani Skarbnik o lustracji, ponieważ ta uchwała jakby nie ma prawa bytu, ponieważ pani skarbnik wysłała oświadczenie lustracyjne i Trybunał Konstytucyjny podważył zasadność ustawy lustracyjnej. Trzy uchwały ponownie zostały wprowadzone do porządku dzisiejszej sesji RM.

Radny R. Patkowski - w kwestii sformułowań dzisiaj wygłoszonych, które mijają się z prawdą. Dziwnie brzmi, że w związku z protestem. Gdyby każdy protest powodował ponowne podejmowanie uchwał to nie dziwiłbym się temu sformułowaniu. Z tego co pamiętam to nikt nie doniósł do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Nadzoru, a było to zaskarżenie uchwał nie podjętych zgodnie z prawem. Jako radni nie chcieliśmy tego firmować zwłaszcza, że na sesji 29.03.2007 - radny M. Turów zwrócił uwagę, że porządek obrad został ustalony niezgodnie z prawem. Na sesji kwietniowej wstrzymaliśmy się od przyjęcia protokołu z sesji marcowej potwierdzając ten powód. Nasze uwagi zostały zignorowane, dlatego też Klub Radnych przymierze Samorządowe zaskarżył uchwały podjęte niezgodnie z prawem. W tym miejscu odczytał pismo Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Czy pan Burmistrz podjął jakieś działania w kwestii budowy euroboiska?

Radny M Turów - jakie to są nieruchomości wymienione w następujących punktach sprawozdania od 11 do 15. Czy w postanowieniach szczegółowych PWiK ujęto również wymianę koszy na wyłapywanie piasku z nawierzchni ulic.

Z-ca Burmistrza - odnośnie działek wymienionych w sprawozdaniu w pkt od 11-15 znajdują się przy ul. I Armii oraz na ul. Zachodniej koło skupu surowców wtórnych. Jest to nieruchomość, która przylega do osoby fizycznej. Celem zbycia było poprawienie warunków zagospodarowania.

Radny M. Turów - panie Burmistrzu przepraszam bardzo - ja się dopytam kierownika.

Prezes DTBS - teren na ul. Ogrodowej dotyczy działki pod następny budynek DTBS.

Prezes PWiK - kosze do wyłapywania piasku nie są ujęte w postanowieniach szczegółowych PWiK, jest ujęte czyszczenie instalacji.

Z-ca Burmistrza - w sprawie euroboiska - nie były podjęte działania. W najbliższym czasie przystępujemy do opracowania listy projektów do aplikowania o środki zewnętrzne. Być może wrócimy w najbliższym czasie do tematu euroboisk , przynajmniej wstępnej listy.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności burmistrza za okres od 27.04.2007 do 31.05.2007 r.?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 4

Przerwa w obradach.

Po przerwie Przewodnicząca RM podziękowała w imieniu Burmistrza i swoim za organizację odsłonięcia pomnika Orła Białego następującym osobom i służbą: Komendantowi Policji w Dębnie Jackowi Michalewskiemu i całemu zespołowi Policjantów, którzy obstawiali imprezę, dzielnie chronili, Panu Zbigniewowi Moździerzowi kierownikowi Wydziału Inwestycji w UMiG, Pani Janinie Tylman dyrektor Biblioteki Publicznej, Panu Zbigniewowi Krauze Komendantowi SM.

==========================================

PKT 3 Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie z organizacji 34. Maratonu Dębno 2007

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji

Radny A. Kaczmarczyk - komisja Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych przyjęła sprawozdanie. Komisja w szczególności zwróciła uwagę na: należy program maratonu wzbogacić o imprezy kulturalne, poprawić stronę internetową o maratonie, a szczególnie po zakończeniu maratonu, zwiększyć informację promocyjną w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej. Przeznaczyć środki na publikację informatora o maratonie. Należy również dotrzeć do decydentów telewizji regionalnej i krajowej zmontować obszerny program promocyjny o Dębnie o maratonie o ludziach, którzy tworzyli maraton w Dębnie. Komisja uważa, że na trwałe należy wykonać oznaczenia trasy maratonu, wykonać tablice informacyjne dla osób z zewnątrz wjeżdżających do miasta.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania?

Pan Z. Rutkowski - jestem mieszkańcem tego miasta i od 3 lat biegam w maratonie. Chciałem powiedzieć o pewnych nieprawidłowościach, które występują w organizacji maratonu. Pewne nieprawidłowości są na tyle ważne, aby je omówić i związane jest to z organizacją lekarską, która jest w kiepskim stanie i oczywiście z bazą noclegowo-hotelową, którą dyrekcja maratonu zobowiązała się zapewnić uczestnikom maratonu. Chciałbym również omówić kwestie nieszczęsnych koszulek - wydaje mi się, że to sprawa śmieszna, ale w sumie od dwóch lat staram się o otrzymanie takiej koszulki gratisowo od dyrekcji maratonu w pakiecie i do tej pory nie otrzymałem. W tym roku poprosiłem wyjątkowo o dwie i wiedziałem, że ich nie otrzymam. W trakcie rozmowy z panem Lenkiewiczem, która trwała niespełna 15 minut, powiedział, że taką koszulkę jest skłonny mi sprzedać za 20 zł. Podejrzewam, że 3-4 dni wcześniej powyższe koszulki zostały na terenie Dębna już wydane między innymi mój syn dostał 2 nie wiem gdzie i skąd je otrzymał. Łatwiej by mi było od mojego syna koszulkę odkupić, niż od pana dyrektora, ponieważ zażądał on za nią 20 zł. Dzień przed maratonem udałem się do biura maratonu i zastała mnie dziwna historia, ponieważ panie, które tam pracują poinformowały mnie że koszulki nie są na sprzedaż i one też ich nie sprzedają. Tu było moje bardzo duże zdziwienie bo uczestników maratonu było mniej więcej 500, a z relacji pana Stanisława zakupionych było 1000 koszulek. Proszę Państwa - proszę wziąć pod uwagę, że niech tylko 100 koszulek zostało wydanych do różnego rodzaju organizacji, a gdzieś te 400 szt. dla niektórych z rodziny, mówię tu o niegospodarności. Łatwo jest pomnożyć ilość przez cenę i mamy wartość. Powiem dlaczego o tym mówię, bo mnie to bardzo boli. Zaproponowałem, że ja ją kupię bo to i tak duża kwota 20 zł chociaż jest to reklama naszego miasta. Jest mi przykro i wstyd, że tego rodzaju historia miała miejsce. W rozmowie, gdy poprosiłem o tę koszulkę, to pan Lenkiewicz powiedział, że on by chciał samochód. Powiedziałem, że jak jest potrzebny samochód do organizacji maratonu to ja go użyczę jednak do tego nie doszło. Byłem bardzo zdegustowany tą rozmową, jednak na następny dzień wróciłem z prośbą, że chcę kupić 2-3 koszulki po 20 zł i nie udało mi się. Proszę państwa chodzi mi również o lekarzy, którzy mają za zadanie weryfikację lub przebadanie zawodnika, wiem, że służba medyczna na maratonie jest opłacana w jakiś sposób z budżetu maratonu. Tak dumnie mówimy o tym maratonie, jest to już 10 lecie i tak samo chciałbym być dumny z tego miasta i tego rodzaju historie nie powinny mieć miejsca, a jednak mają. Jeśli jest lekarz z pielęgniarką i oni nie mogą przebadać zawodnika, to coś jest nie w porządku. Ja akurat nie miałem aktualnym badań lekarskich i muszę państwu powiedzieć, że był to wielki kłopot. Lekarz rodzinny na dzień przed startem nie mógł mi takiego badania wykonać. Jednak znalazła się w końcu taka dobra osoba uczestnik maratonu, który wykonał mi badanie wysiłkowe. Proszę państwa badania na miejscu to na tyle śmieszna sprawa, że robi je inna osoba, a nie powołana i opłacana służba medyczna.

Przewodnicząca RM - przepraszam, że przerwę panu, ale prosiłabym aby pan na piśmie sformułował wnioski i doświadczenia jakie panu nasunęły się do organizacji maratonu.

Pan Z. Rutkowski - wrócę jeszcze do jednej kwestii bulwersującej i dobrze by było, aby tą sprawą zajął się prokurator, jest tu na sali pan Komendant Policji. W rozmowie z tymi panami, którzy mieli zagwarantowany już nocleg na prośbę pana Okupskiego rezygnują z tego noclegu, bo proponuje Pan Okupski im tańszy nocleg w hotelu. Teraz to można normalnie to przyjąć, ale wówczas wyglądało to tak, że pan Okupski nakłania ich, aby oni wynajmowali lokal u pana Gruszeckiego za jakąś niższą cenę. Wychodzi tu taka sprawa, że widocznie są tu jakieś wiążące interesy obu panów, jest to tylko moje przypuszczenie, ale ci panowie gdzieś to zweryfikowali i sami do mnie się z tym zwrócili, ale już później po sprawdzeniu tego czy ten nocleg się nadaje do wykorzystania - mieli różnego rodzaju opinie na ten temat, ale wydawało mi się, że jest to jakiś związek chronologiczny ludzi, którzy zajmują się organizacją maratonu z panem Gruszeckim. Może nie składnie o tym mówię, ale proszę sobie wyobrazić moje wzburzenie w sytuacji, gdy człowiek zbiera tego typu informacje i prosi pana Okupskiego lub kogoś innego typu pan Idziak o zainteresowanie się tą sprawą, a tu nikt nawet nie kiwnie palcem. Gdzieś się pojawia pan Lenkiewicz podczas próby badania, już te badania są wykonywane i nagle pan Stanisław jakąś grupę ludzi o godzinie mniej więcej o 16.00 zabiera i pomaga im, aby oni wykonali tego typu badania. Są do tego służby powoływane i ja jako podatnik, też za to płacę. Przepraszam, że zabrałem głos, ale dla mnie jest to bardzo ważna sprawa, bo jestem mieszkańcem tego miasta i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.

Przewodnicząca RM - mimo wszystko bardzo bym prosiła aby pan te swoje uwagi napisał na piśmie. Mamy swoje wewnętrzne służby, mamy Komisję Rewizyjną, na pewno Burmistrz też zainteresuje się sprawą. Dzisiaj na sesji nie mamy jakby czasu na taką szczegółową analizę. Panu dziękuję za to, że pan jakby temat wywołał i prosiłabym na piśmie abyśmy mogli się ustosunkować i jakby przeprowadzić procedurę wyjaśnienia sprawy.

Radny M Turów - myślę, że nie ma potrzeby aby pan na piśmie przedstawił sprawę, ponieważ wszystko to co powiedział będzie w protokole sesji.

W kwestii wypowiedzi pana Kaczmarczyka odnośnie promocji - na sesji w lutym przeznaczyliśmy środki na promocję miasta, miała być umowa podpisana z Telewizją Szczecińską. Powiem w ten sposób - środki zostały przekazane na ten cel i próbowałem w miarę systematycznie oglądać Telewizję Szczecińską i powiem państwu owszem, kilka migawek się pokazało. Najwięcej było związanych z zaproszeniem na otwarcie pomnika Orła Białego. Jeśli chodzi o kwestię pokazania maratonu, to owszem też były migawki parosekundowe. Prosiłbym aby Wydział Promocji przygotował szczegółową informację - jakie migawki w jakim czasie ile poszło na to środków.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie z organizacji 34.Maratonu Dębno 2007?

Głosowanie za 16

3 wstrzymujące

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik Nr 5

==========================================

PKT 4. Sprawozdanie z działalności Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie za 2006r.

Komisje przyjęły sprawozdanie z działalności CWB.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności CWB za 2006 r.

Stan radnych na sesji 20

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdania. Załącznik Nr 6

============================================

PKT 5 Informacja dotycząca struktury organizacyjnej UMiG w Dębnie.

Komisje przyjęły informację na temat struktury organizacyjnej UMiG w Dębnie.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do struktury organizacyjnej UMiG.

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem struktury organizacyjnej UMiG Dębno?

Stan radnych na sesji 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 7

========================================

PKT 6a Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r .

Proszę o wnioski komisji

Komisja przyjęła projekt uchwały.

Skarbnik Gminy - zostały wprowadzone dodatkowe zmiany RS Więcław i Różańsko. Zmiana następna z wniosku kierownika GNIOŚ 1200 zł na znakowanie psów. Wniosek Komendanta Policji na zabezpieczenie środków dla Policji na akcję bezpieczne lato, kwota 9. 360 zł.

Z-ca Burmistrza - omawiana była tematyka bezpieczne wakacje na terenie gminy. Po dyskusji na komisjach była prośba o zwiększenie patroli w okresie wakacji. Po rozmowie z Komendantem ustalono kwotę potrzebną na zapłacenie funkcjonariuszom i zakres patroli w okresie wakacji. Po uchwaleniu tej kwoty podejmiemy rozmowy z Komendą Wojewódzką, która określiła ogólne zasady.

Komendant Policji J. Michalczewski - trudna sytuacja kadrowa w Policji nie zabezpieczy patroli w okresie lata na terenie gminy, dlatego wystąpiliśmy do Burmistrza o dodatkowe kwoty dla funkcjonariuszy, którzy w okresie letnim podczas wykorzystywania swoich urlopów będą pełnić służby. Służby byłyby pełnione przez 2 osobowy patrol. Policjanci finansowani z budżetu gminy nie pełnili by innych obowiązków a jedynie wykorzystywani by byli dla celów ładu i bezpieczeństwa w okresie letnim. Przy obecnej obsadzie kadrowej Komisariat Policji nie jest w stanie zapewnić służby patrolowe. Ideą tego pomysłu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w okresie letnim.

Radny A. Dobrowolski - umowa z Komendą Wojewódzką chyba nie ma zagrożenia, że środki do nich wpłyną, a nie do Komisariatu w Dębnie?

Z-ca Burmistrza MiG - nie ma takiego zagrożenia, będzie umowa podpisana i w niej zawarte warunki na jakich policjanci będą pracować.

Przewodnicząca RM - kto jest z wnioskiem Komisariatu Policji w sprawie wydatkowania z budżetu gminy kwoty 9.360 zł na zadanie bezpieczne lato?

Stan Radnych 19

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, ze wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r .

Stan Radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/64/2007. Załącznik Nr 8

PKT 6 b - projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

Skarbnik gminy - omówiła projekt uchwały.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/65/2007. Załącznik nr 9

==========================================

PKT 6 c - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Mostno”.

Komisje przyjęły projekt uchwały

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Mostno”.

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/ 66/2007. Załącznik Nr 10

========================================

PKT 6 d - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Krężelin”

Komisje przyjęły projekt uchwały

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Krężelin”.

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/ 67/2007. Załącznik Nr 11

============================================

PKT 6 e - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Więcław”

Komisje przyjęły projekt uchwały

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Więcław”.

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/ 68/2007. Załącznik Nr 12

==============================================

PKT 6 f - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Młyniska”

Komisje przyjęły projekt uchwały

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Młyniska”.

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/ 69/2007. Załącznik Nr 13

=============================================

PKT 6 g - projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia wartości jednego punktu dla jednostek działających w zakresie oświaty,

Radny A. Kaczmarczyk - Komisja Oświaty zobowiązała panią dyrektor ZEAS aby przygotowała informację na temat skutków finansowych do przedstawionego projektu uchwały i przedstawiła na posiedzeniu Komisji Budżetowej.

Radny S. Witkowski - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów analizowała projekt uchwały i informację przestawioną przez dyrektora ZEAS. Komisja wnioskuje za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia wartości jednego punktu dla jednostek działających w zakresie oświaty

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/70/2007. Załącznik nr 14.

=================================================

PKT 6 h - projekt uchwały w sprawie opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno.

Stan Radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/71/2007. Załącznik Nr 15

==========================================================

PKT 6 i - projekt uchwały w sprawie zmiany WPI na lata 2007-2011.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany WPI na lata 2007-2011.

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/72/2007. Załącznik Nr 16

===============================================

PKT 6 j - projekt uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla MiG Dębno”

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla MiG Dębno”

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/73/2007. Załącznik Nr 17

==================================

PKT 6 k - projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Dębnie do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie.

Proszę o zgłoszenie radnego do Rady Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie.

Radny D. Dutkiewicz - proponuję A. Brzozowskiego

Przewodnicząca RM - odczytała pismo pana A. Brzozowskiego.

Pismo stanowi załącznik Nr 18

Radny M. Turów - proszę o uzasadnienie kandydatury A. Brzozowskiego.

Przewodnicząca RM - jest Wiceprzewodniczącym RM, jest radnym, wyraża wolę do pracy społecznej na rzecz powiatu. Tu nie ma wymogu, że musi to być lekarz lub specjalista.

Przewodnicząca RM - innych zgłoszeń nie widzę. Odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Dębnie A. Brzozowskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie.

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie: za 18

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr X/74/2007. Załącznik Nr 19

=======================================================

PKT 7 Odpowiedź na złożoną interpelację.

Przewodnicząca RM - na poprzedniej sesji była interpelacja Radnego A. Brzozowskiego. Nastąpiła pomyłka w datach. Odczytała treść interpelacji oraz odpowiedź na interpelację.

=====================================

PKT 8 Interpelacje i zapytania.

Przewodnicząca RM - proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań

Radny W. Baranowicz - wracam po raz drugi do działki koło poczty przy pomniku. Są to działki, które ukryliśmy podczas odsłonięcia pomnika Orła Białego, następnie odkryliśmy i teraz widać to co było poprzednio. Kiedyś mówiłem o płocie takim bardzo brzydkim, teraz jest siatka, która niczego nie załatwiła, wręcz przeciwnie odsłoniła bałagan, chaszcze i rozwalającą się budę. Postawiono tam płot i zniszczony został chodnik, kostki polbrukowe powyrzucane w to miejsce wstawione słupki. Ta nasza wcześniejsza interwencja i naprawa spowodowała jeszcze więcej zniszczeń. Zwracano mi uwagę na teren byłego NZPOW - dowozi się tam gruz, rosną chwasty - czy nie można by tego robić w innym miejscu. Bałagan byłby zrozumiałą rzeczą gdyby coś na tym terenie robiono, gdyby coś tam budowano, ale tam nic się nie dzieje lata mijają i w dalszym ciągu jest tam bałagan. Bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie w tej sprawie, ponieważ chciałbym przedstawić osobom, które mnie o te sprawy pytały, interweniowały i miały rację. Następne zapytanie o gimnazjum dla Dorosłych - czy zdążymy do września przygotować pomieszczenia dla Gimnazjum? Obecny budynek likwiduje się, stołówka będzie w remoncie. Budynek oddany na ten cel po Bibliotece ma być przystosowany na potrzeby Gimnazjum. Czy ten budynek po Bibliotece nadaje się na Gimnazjum, czy będzie zachowane bezpieczeństwo uczniów. Jutro Dzień Dziecka - co nasza gmina przygotowała na dzień dziecka.

Radny A. Kaczmarczyk - przy pomniku Orła Białego wkopane są urny z ziemią z miejsc uświęconych. Jest to miejsce ważne dla historii Polski. W tym miejscu w niedzielę następuje parkowanie samochodów tuż przy pomniku na tablicach - jest to profanacja tych ludzi co walczyli ich pamięci. Tak być nie może, należy natychmiast zabronić parkowania samochodów na placu wokół pomnika.

Radny P. Chrobak - Komisja Rewizyjna - dokonała kontroli przestrzegania i zabezpieczenia ppoż w placówkach oświatowych. Byliśmy w szkołach wiejskich i szkołach miejskich. Szkoły wiejskie były właściwie przygotowane do naszej kontroli, były drobne uwagi typu nie odnowiony plan ewakuacji, miejsca parkingowe zastawione innymi samochodami i na wypadek pożaru brak drogi dojazdu dla Straży Pożarnej. Najgorsza sytuacja była w SP Nr 1 - hydranty nie konserwowane zarośnięte pajęczyną, wyjścia ewakuacyjne zastawione różnymi rzeczami, brak na ścianach oznaczeń ewakuacyjnych. W protokole napisaliśmy, że należy dokonać przeglądu wszystkich hydrantów w szkołach oraz spowodować zakup węży z oporządzeniem ppoż. w Szkole Podstawowej Nr 1. Moi koledzy z komisji byli zdegustowani tak złym stanem ppoż w Szkole Podstawowej Nr 1 stwierdzając, że bali by się o swoje dzieci gdyby musiały przebywać w tej szkole.

Radny M Turów - do wypowiedzi pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej chcę powiedzieć , że pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 zajmuje się tym co nie trzeba, bo ostatnio zamieściła ogłoszenie w kościele - wielkie podziękowanie - zamiast zająć się między innymi sprawami szkoły, a nie uprawianiem polityki w kościele.

Radny Z Marszałek - czy fontanna koło Biblioteki Publicznej będzie przebudowana. Ulica Zielona - po prawej stronie prawdopodobnie będzie budowany chodnik - pytanie w jakim czasie i jak przyczyna opóźnienia tej inwestycji.

Radny A. Kaczmarczyk - należy coś zrobić z fontanną kolo Urzędu, albo ją zlikwidować, bo tak dalej nie może być.

Z-ca Burmistrza - sprawa fontanny przy Urzędzie - zagospodarujemy poprzez wykonanie klombu kwiatowego. Fontanna koło Biblioteki Publicznej - mamy 5 projektów zagospodarowania tego miejsca, także przy najbliższej okazji jak będziemy mieć komisję przedstawimy państwu te koncepcje. Mamy na to pieniądze przeznaczone i w tym roku będzie to zrealizowane. Ulica Zielona prawa strona - dotyczy budowy chodników i ścieżki rowerowej do Klepina łącznie z budową kanałów teletechnicznych z udziałem TPSA. Zniknie linia napowietrzna. Co do realizacji - w tym roku wykonamy projekt. W tym rejonie pojawiły się problemy własnościowe ale udało się uzyskać zgodę wszystkich mieszkańców. Chodzi generalnie o porządkowanie pasa własnościowego. Wszelkie ustalenia mamy już za sobą. Inwestycja ta będzie realizowana w cyklu 2 -letnim z udziałem TPSA i mam nadzieję, że włączy się w to Starostwo Powiatowe. Sprawa kontroli KR - po otrzymaniu protokołu, skierowane zostały pisma do kierowników jednostek oświatowych i są podjęte działania naprawcze. Sprawa parkowania - jest projekt zagospodarowania i są zabezpieczone na ten cel pieniądze w budżecie. Ograniczony zostanie wjazd samochodów na teren przy pomniku. Dodatkowe zagospodarowanie placu zabezpieczy przed wjazdem samochodów. Będą ustawione pachołki i słupki od strony wjazdu. Teren ten jest placem a nie miejscem parkingowym. Dzień Dziecka - DOK organizuje festyn na terenie placu zabaw przy jeziorze, Szkoły Podstawowe we własnym zakresie realizują, RS organizują festyny rodzinne, na stadionie przy ul. Gorzowskiej odbędzie się Mityng Lekkoatletyczny Bądźmy Razem. Sprawa Gimnazjum dla Dorosłych - obecnie następuje proces uzgadniania zmiany procesu użytkowana budynku po Bibliotece Pedagogicznej i ta procedura potrwa prawie rok. Obecnie szukamy miejsca do tymczasowych zajęć dla Gimnazjum dla Dorosłych aby od września normalnie funkcjonowało. Mamy dwa alternatywne rozwiązania w tej sprawie i za miesiąc państwa poinformujemy. Na temat NZPOW odpowiem na piśmie.

Radny B Feliks - sprawa Szkoły Podstawowej w Różańsku, chodzi o taras, który jest w bardzo złym stanie i grozi tam bardzo poważnymi konsekwencjami. Sanepid nakazał wyremontowanie tarasu.

Z-ca Burmistrz - takie same są uwagi po dokonanej kontroli Komisji Oświatowej. W okresie wakacyjnym zostanie tam wykonany remont tarasu w ramach środków, którymi dysponuje pani Dyrektor ZEAS.

Radny W. Baranowicz - chodzi o drogę do Dargomyśla w związku z budową mostu na trasie do Kostrzynia. Na Dargomyskiej jest w tej chwili duży ruch. Ludzie starsi, renciści, emeryci chodzą i jeżdżą rowerami na swoje działki ogrodowe. Wiem, że ma tam być budowana ścieżka rowerowa - czy nie można by przyspieszyć budowę ścieżki. Jest to jakby priorytetowe zadanie na tą chwilę ze względu na bezpieczeństwo. Może byłoby dobrze postawić znak ograniczenia ruchu samochodów.

Z-ca Burmistrz - ze względu na remont mostu natężenie ruchu na ul. Dargomyskiej zwiększyło się. Ograniczniki ruchu i patrole większe byłyby dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o budowę ścieżki rowerowej jest opracowany harmonogram budowy ścieżek rowerowych. W pierwszej kolejności ul. Zielona do Klepina , następnie na Oborzany, a dopiero na Dargomyśl, czyli realizacja nie w tym roku.

PKT 9 Sprawy różne.

Pani A. Kołodziej - zaprosiła wszystkich na zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pani K. Kisała - złożyła wniosek. Załącznik do protokołu nr 20

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej i dziękuję za udział .

===========================================

Protokołowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 11-07-2007 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2007 12:12