Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji IX z dnia 26.04.2007r.


Protokół z przebiegu IX sesji Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 26.04.2007 r

Sesja odbyła się w sali posiedzeń w UMiG o godz. 10.00.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca RM - Helena Sługocka

Na wstępie Przewodnicząca RM - otworzyła obrady i przywitała wszystkich obecnych na Sali.

Poinformowała, że na sali obrad obecni są: burmistrz MiG, z-ca burmistrza MiG, radni powiatowi, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, prezesi spółek, kierownicy UMiG , sołtysi wsi, mieszkańcy MiG, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności na sesji stanowi załącznik nr 1

Przewodnicząca RM - stwierdziła, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 20 co stanowi 95,23 % stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2

Nieobecny - radny Sebastian Rawlik.

Radny W. Baranowicz - Komisja zaprosiła Pana S. Zająca z Różańska . Pan Zając w Różańsku prowadzi sklep. Wyróżnia się tym, że w tym sklepie panuje przyjazna atmosfera, nie stoją tam panowie mówiący bełkotliwym językiem. Tam przychodzą gospodynie domowe dzieci spokojnie mogą dokonać zakupów i spokojnie pójść do domu. Sklep prowadzony jest 15 lat i nie sprzedaje się w nim alkoholu. Komisja postanowiła podziękować za taką postawę, że nie daje się pana Zając wciągnąć na zarabianie sprzedażą alkoholu. Podziękował za postawę godną naśladowania.

Burmistrz MiG - podziękował panu W. Zającowi sprzedawcy z Różańska za prowadzenie sklepu spożywczego bez sprzedaży w nim alkoholu. Wręczył panu W. Zającowi grawer oraz wiązankę kwiatów.

Przewodnicząca RM - Informuję, że do porządku obrad wprowadza się projekt uchwały 8 k w sprawie rozpatrzenia protestu pani Krystyny Kisały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru Sołtysa wsi Mostno.

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu pani Krystyny Kisały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru Sołtysa wsi Mostno.

Stan radnych na sali 20.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Przewodnicząca RM - przedstawiła porządek obrad.

Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu VIII sesji Rady Miejskiej,

d/ informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

2. Sprawozdanie z działalności burmistrza MiG Dębno,

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

3 Informacja z realizacji polityki mieszkaniowej i wypłat dodatków mieszkaniowych.

4 Informacja na temat rozwoju kultury w MiG Dębno.

5 Informacja z realizacji zadania: utrzymanie czystości i porządku w MiG Dębno oraz CZG 12.

6 Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2006 r.

7 Sprawozdanie z realizacji Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2005-2006.

 • Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie Mig Dębno na 2007r,

b/ upoważnienia Burmistrza MiG Dębno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego,

c/ zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na 2007 r,

d/ zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych,

e/ przystąpienia gminy Dębno jako członka wspierającego do Stowarzyszenia „Lider

Pojezierza” z siedzibą w Barlinku,

f/ udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia `Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku,

g/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

h/ zmiany WPI MiG Dębno na lata 2007-2011,

i/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Cychry”

j/ przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla MiG Dębno”,

k/ rozpatrzenia zapytania pani Krystyny Kisały w sprawie przeprowadzenia procedury

wyboru Sołtysa wsi Mostno.

9 Odpowiedź na złożoną interpelację.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Odpowiedzi na zapytania.

12. Sprawy różne.

13 Zamknięcie sesji RM.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem porządku obrad z naniesiona poprawką?

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Informuję, że protokół z przebiegu sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji?

Radny M Turów - w związku z tym, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej Pani Przewodnicząca wprowadziła do porządku obrad 4 projekty uchwał. Jeden projekt uchwały zaproponowała wycofać i te zmiany nie zostały przegłosowane przez Radę. W związku z tym będę głosował przeciw przyjęciu protokołu. Chcę dodać, że z treścią protokołu zapoznałem się i odzwierciedla faktyczny przebieg sesji, jednak tą uwagę dostrzegłem i ten fakt miał miejsce.

Przewodnicząca RM - wyjaśnię skąd zaszła taka sytuacja - nie z mojej winy. Byliśmy na szkoleniu miesiąc temu, na takim samym szkoleniu była pani E. Bajkiewicz obsługująca Biuro Rady i na obu tych szkoleniach powiedziano nam, że Przewodniczący Rady nie musi poddawać pod głosowanie porządku obrad i zmian do porządku, że jest to w kompetencji Przewodniczącego RM. Zadałam na tej sesji pytanie państwu „ czy są uwagi do porządku obrad” - uwag nie było, więc przeszłam do prowadzenia sesji dalej. Na pytanie pana Turowa, kiedy zwrócił się do radcy prawnego okazało się, że jest obowiązek głosowania porządku obrad, więc mamy jakby dwa sprzeczne stanowiska. Żaden to problem aby przegłosować porządek obrad, dlatego dzisiaj głosujemy porządek obrad. Stąd wynikła ta nieścisłość na poprzedniej sesji. Nie jest to wynik zaniedbania czy kombinacji ale posłuszeństwa czego nas nauczono, jednak precyzyjna opinia radcy prawnego mówi co innego i będziemy się do tego stosować.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu VIII sesji RM ?

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za 12

4 przeciw

4 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

=========================================

PKT 1 d - informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca złożyła sprawozdanie. Załącznik do protokołu Nr 3

========================================

PKT 2 - Sprawozdanie z działalności burmistrza MiG Dębno.

Burmistrz złożył sprawozdanie za czas od 30.03.2007 do 26.04.2007 r.

Jeśli chodzi o tzw. kopertę lub przelew z Ministerstwa Kultury - co roku gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach inwestycji zakończonych. My inwestycję Biblioteki Publicznej ostatecznie rozliczaliśmy w lutym a termin składania wniosków przypada na 10 stycznia i drugim terminem jest 10 wrzesień. Nasze szanse szczuję bardzo wysoko i wierzę, że za zakończoną modernizację Biblioteki otrzymamy środki. Odnośnie Straży Pożarnej otrzymałem informację, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Straży Pożarnej opracowali inną metodę szacowania organizacji Państwowych Straży Pożarnych w Polsce na podstawie ilości zdarzeń. W dniu dzisiejszym Komenda Główna miała w Ministerstwie przedstawiać te symulacje. Otrzymałem informacje że sprawa SP dalszym ciągu jest rozpatrywana już pod innym kontem , nie tym sztywnym, gdzie zakładano 1 strażaka na 1000 mieszkańców. Nasz protest i innych gmin spowodowały, że inne czynniki będą brane pod uwagę.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do sprawozdania Burmistrza.

Radny B. Feliks - pkt 4 - czy został wyłoniony nowy wykonawca budowy szatni przy boisku sportowym w Różańsku?

Burmistrz MiG - firma Korimex sama złożyła rezygnację z przetargu.

Kierownik RI - firma Korimex zrezygnowała z realizowania inwestycji , w związku z tym została wybrana następna firma, gdzie różnica wynosiła do firmy Korimex około 64.000 zł. Złożyliśmy wniosek o zwiększenie kwoty przetargowej. Terminy proceduralne kończą się i dlatego dzisiejsza decyzja będzie dla mnie wiążąca jak mam dalej postępować w realizacji tego zadania.

Burmistrz MiG - 62.000 zł jest w projekcie uchwały i w dniu jutrzejszym podpisujemy umowę. Informuję państwa że na około 10 przetargów tylko 3 z kwotą w miarę się mieściły w ceny kosztorysowe. Pozostałe opiewają już na kwoty wyższe a niżeli zakładane kosztorysy i zabezpieczenia.

Radny W. Baranowicz - zadanie Nr 4 wypoczynek letni dzieci i młodzieży w okresie letnim - pytanie moje jest w kontekście tego, że Gminna Komisja Profilaktyki organizuje wypoczynek dla 250 dzieci podczas wakacji nad morzem - komu pan Burmistrz przyznał dodatkowy wypoczynek i kto się zwracał o środki na taki cel. Uważamy, że w jednym miejscu powinna być umiejscowiona organizacja wypoczynku dla dzieci i powinien być jeden podmiot do organizacji tego typu rzeczy. Chodzi o to, oby z wypoczynku letniego nie korzystała jedna i ta sama osoba wiele razy a inne dzieci nie korzystają bo nie wiedzą jak to załatwić.

Radny M Turów - wyłoniono wykonawcę na remont remizy OSP w Cychrach - chciałbym się dowiedzieć jaki jest zakres tych prac i kto jest wykonawcą. Kolejna sprawa to zwiększenie środków finansowych o 80.000 zł na dokończenie realizacji budowy pomnika Orła Białego z przeznaczeniem tej kwoty na zakup kostki - prosiłbym o uzasadnienie tego wydatku. Rozpatruje pan pozytywnie wniosek o zwiększenie wynagrodzeń w DOK ale dopiero w 2008 r - pytanie moje to dlaczego tak późno i co będzie z podwyżkami płac w Bibliotece Publicznej .

Burmistrz MiG - wypoczynek dzieci i młodzieży - wnioskodawcą jak co roku jest ognisko przy parafii jest to konkurs na to zadanie. Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i OPS mają swoją ofertę skierowaną dla dzieci ubogich. W ubiegłym roku Rada podjęła decyzję, że również dla młodzieży uzdolnionej należy organizować wypoczynek i taki obóz odbył się w tym roku w trakcie ferii i oczekujemy na oferty organizacji obozów dla młodzieży aktywnej i uzdolnionej. Czy jako gmina mamy tylko biednych wspierać czy również nagrodzić tych aktywnych, zdolnych, pracujących. Czyli od dwóch lat staramy się dwukierunkowo spoglądać na sprawy dofinansowywania różnych grup dzieci i młodzieży. Uważam, że młodzież zdolna też musi być motywowana do dalszej pracy. OSP Cychry zakres i kto był wnioskodawcą - w 2006 r gmina złożyła wniosek do programu INTERREG o wyremontowanie budynku OSP . Wniosek uzyskał akceptację i otrzymujemy dofinansowanie w wielkości 75% i zadanie to weszło do tegorocznego budżetu. Zakres zadania - kompletny remont wewnątrz budynku czyli generalny kapitalny remont wewnątrz. Dwa lata temu wymieniliśmy okna , elewację , w ubr zostało wykonane przyłącze grzewcze. Również jest przewidziany zakup wyposażenia. Pomnik 80.000 zł - na komisji oświatowej był postawiony wniosek 50.000 zł jednak po analizie był postawiony wniosek wykonania kostki w kształcie kwadratu o boku 17.5m i potrzebna jest kwota 80.000 zł. Obecna nawierzchnia nie daje kontrastu i to wygląda jak wygląda. W dniu dzisiejszym musimy podjąć decyzję czy zmieniamy nawierzchnię czy pozostawiamy. Wrócę do 2001 r gdzie w projekcie modernizacji tego placu ówczesny Zarząd MiG odstąpił od zalecenia Konserwatora Zbytków aby cały plac wyłożyć kostką granitową. W tamtym czasie do zrealizowania tej inwestycji nie doszło, ponieważ podejrzewam było brak środków. Na dzień dzisiejszy też państwu całości nie zaproponuję bo to w/g wstępnych szacunków kwota 1.500.000 zł. Zwiększenie wynagrodzenia w DOK - w tegorocznym budżecie DOK przyznana kwota 60.000 zł na regulację płac aby sukcesywnie podchodzić do wyrównania wynagrodzenia w DOK, OSiR i Biblioteki. Jeżeli padają takie wnioski to proszę Komisję Oświaty o przeanalizowanie tego tematu w kontekście wszystkich jednostek i zakresu prac i poziomu wynagrodzeń wszystkich tych jednostek. W dniu dzisiejszym nie poruszam tematu ale przy projektowaniu budżetu na 2008 r do tematu należy wrócić.

Radny M Turów - jeśli chodzi o kostkę granitową, to dlatego zadałem to pytanie, aby wszyscy obecni tu znali sprawę. Na posiedzeniu komisji byłem cały czas więc znałem sprawę do końca.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie : za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie burmistrza MiG. Załącznik nr 4

=============================================

PK 3 -Informacja z realizacji polityki mieszkaniowej i wypłat dodatków mieszkaniowych.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Radny A. Kaczmarczyk - Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych przyjęła informację na temat realizacji polityki mieszkaniowej i wypłat dodatków mieszkaniowych.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do informacji?

Pytań nie było .

Kto jest za przyjęciem informacji z realizacji polityki mieszkaniowej i wypłat dodatków mieszkaniowych.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 5

========================================

PKT 4 - Informacja na temat rozwoju kultury w MiG Dębno.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Radny A. Kaczmarczyk - Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych przyjęła informację na temat rozwoju kultury w MiG. Komisja wypracowała wnioski na które burmistrz ustosunkował się w swoim sprawozdaniu.

Przewodnicząca RM - zapytała czy są pytania do informacji założonych przez DOK i Biblioteki Miejskiej.

Pytań nie było.

Kto jest za przyjęciem informacji na temat rozwoju kultury w MiG Dębno?

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 6

Należy pogratulować instytucjom tego rozmachu siły i energii jaką wkładają w to aby ta kultura była na zewnątrz widoczna i nas promowała.

==========================================

PKT 5 - Informacja z realizacji zadania: utrzymanie czystości i porządku w MiG Dębno oraz CZG 12.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Radny A. Kaczmarczyk - Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych przyjęła informację

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem informacji z realizacji zadania: utrzymanie czystości i porządku w MiG Dębno oraz CZG 12.

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 7.

=====================================

PKT 6- Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2006 r.

Przewodniczący RM - proszę o wnioski komisji.

Radny S. Lenartowicz - komisja Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska przyjęła informację.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji.

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem informacji z pracy Rad Sołeckich za 2006 r.

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 8.

=================================================

PKT 7 Sprawozdanie z realizacji Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2005-2006

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisje przyjęły informację.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji z realizacji Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2005-2006

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 9

Przerwa w obradach.

======================================

PKT 8 a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007r.

Radny S. Witkowski - przedstawił wypracowane wnioski przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Skarbnik Gminy - omówiła dodatkowe zmiany do projektu uchwały:

- zwiększenie dochodów gminy o 3000 zł na sekcje w DOK , środki z powiatu Myślibórz.

- wydatki, dział rolnictwo - budowa kanalizacji należy wpisać miejscowość Różańsko,

- oświata i wychowanie dwie korekty jedna pomniejszona kwota 30.000 zł na remont kuchni i zwiększono 15.000 zł na PT przebudowa budynku po Bibliotece Pedagogicznej na Gimnazjum dla Dorosłych.

Burmistrz MiG - dlaczego proponuję aby w dniu dzisiejszym bez konsultacji z komisjami tą kwotę wprowadzić do budżetu. We wtorek sejmik województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o sprzedaniu budynku za 1 zł dla gminy i należy podjąć pracę o zmianie sposobu użytkowania tego budynku i przystosowania do potrzeb Gimnazjum dla Dorosłych. Aby tematu nie przesuwać i nie przeciągać dlatego 15.000 zł na PT na ten rok i 15.000 zł mamy w WPI na następny rok. Rozpisujemy płatności za PT na dwa lata.

Skarbnik Gminy - w dalszym ciągu przedstawiła dodatkowe zmiany do projektu uchwały:

- sfinansowanie badań uczniów kwota 5.850 zł ,

- OPS była informacja na komisjach,

- 3.370 zł wyprowadzenie ODR do budynku obok,

- 96.500 zł - kostaka granitowa i prace archeologiczne ,

- 7.500 zł toaleta w Mostnie i sekcja plastyczna przy DOK.

Deficyt wynikający z uchwały wynosi 1.411.222 zł i sfinansowany zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Radny M Turów - wniosek i apeluję do wszystkich radnych o zdjęcie kwoty 80.000 zł na zakup kostki do wyłożenia przy pomniku. Cel pierwotny był jeden, aby powstał pomnik - można powiedzieć, że już jest. Mam wrażenie, że w jednym miejscu chcemy stworzyć perełkę miasta, coś cudownego, coś pięknego. Może my, może ktoś inny dojdzie do wniosku, że potrzeba będzie tam wyłożyć marmury i łańcuchy złote a nie patrzymy jakby na inne miejsca. Podam tylko jeden przykład, bo każdy z nas może wymienić takich przykładów kilkanaście albo kilkadziesiąt. Proszę Państwa szczycimy się tak sądzę naszym maratonem, a elewacja na budynku przedstawiająca biegaczy maratońskich wykonana ileś lat temu jest bardzo zniszczona i nikt nie pomyśli o tym aby tą elewację odnowić. Jest plac przy Gimnazjum na ul. Jana Pawła, też należałoby o nim pomyśleć. Tą kwotę można by wydać po prostu inaczej. Dlatego proszę wszystkich o przyjęcie mojego wniosku.

Przewodnicząca RM - kto jest za zdjęciem z projektu uchwały kwoty 80.000 zł przeznaczonej na zakup kostki do obsadzenia wokół pomnika?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie : za 1

15 przeciw

4 wstrzymujących

Stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty.

Czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007r.

Radny A. Dobrowolski - ja rozumiem, że oryginalną uchwałę ma pani zaopiniowaną przez radcę prawnego.

Skarbnik Gminy - akurat ta uchwała nie jest zaopiniowana, dlatego, że są to uchwały ciągle z tą samą podstawą prawną.

Burmistrz MiG - podstawa prawna w tego typu uchwałach jest co miesiąc ta sama tz sztandarowa. Radca prawny nie wypowie się co do tego jakich zmian w budżecie chcemy dokonać i merytorycznej zawartości a jedynie do podstawy prawnej, która jest stale jednakowa od momentu zmian w ustawie finansów publicznych.

Przewodnicząca RM - powtórzyła zapytanie - kto jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie zamiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 16

4 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IX/ 54/2007. Załącznik nr 10

=========================================

PKT 8b - projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Dębno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego,

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Dębno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego,

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IX/ 55/2007. Załącznik nr 11

=========================================

PKT 8c - projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r,

Przewodnicząca RM - Proszę o wnioski komisji.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r,

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IX/56/2007. Załącznik Nr 12

==========================================

PKT 8 d - projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych,

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała petycję, która wpłynęła do Burmistrza i Rady Miejskiej od mieszkańców wsi Oborzany. Stwierdziła, że pan sołtys wsi zrezygnował z funkcji inkasenta.

Petycja stanowi załącznik nr 13

Burmistrz MiG - proponuję panią M. Nowak pracownika UMIG na inkasenta w sołectwie Oborzany. Pan Sołtys w dniu dzisiejszym potwierdził fakt rezygnacji z funkcji inkasenta we wsi.

Radny A. Jarmuszka - ja znam inną wersję, taką, że wcale sołtys nie zrezygnował z inkasenta. Teraz nie wiem kto kogo w błąd wprowadza. Przecież mieszkańcy wybrali go na sołtysa i on faktycznie tą funkcję powinien pełnić.

Skarbnik Gminy - sołtys wcale nie musi być inkasentem. Zgodnie z ustawą o samorządzie wybór sołtysa należy do mieszkańców , natomiast o wyborze inkasenta decyduje Rada. W związku z sytuacją osobistą sołtysa zrezygnował z funkcji inkasenta i sam wskazał panią Nowak. Ja się bardzo ucieszyłam bo jest to pracownik wydziału finansowego w UMiG , mieszkanka Oborzan, osoba zaufana. Trzeba wiedzieć, że my powierzamy pieniążki i musimy podpisać z taką osobą umowę gdzie jest zawarta odpowiedzialność materialna za przyjęte pieniążki. Wola Rady decyduje o inkasencie a nie wieś.

Radny W. Baranowicz - niech sam sołtys wypowie się, że czy chce być inkasentem czy nie.

Burmistrz MiG - w czasie przerwy rozmawiałem z panem sołtysem wsi Oborzany i podtrzymał, że z przyczyn osobistych nie chce być inkasentem. Moim zdaniem Rada powinna uszanować takie stanowisko. Rolą Rady jest powierzyć funkcję inkasenta osobie zaufanej. Chodzi o to aby ten człowiek nie był wyciągany do tablicy i przed Radą musiał się tłumaczyć ze swoich osobistych spraw.

Przewodnicząca RM - nikogo nie możemy na siłę uszczęśliwiać. Odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 19

1 przeciw

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IX/ 57/2007. Załącznik Nr 14

===========================================

PKT 8 e - projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Dębno jako członka wspierającego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia gminy Dębno jako członka wspierającego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IX/58/2007. Załącznik nr 15

==========================================

PKT 8 f - projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia `Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia `Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IX/59/2007. Załącznik nr 16

=============================================

PKT 8 g - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Skarbnik Gminy - ta uchwała jest jakby powieleniem wcześniej podjętej decyzji i będzie to odrębny dokument przy procedurze przetargowej.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IX/60/2007. Załącznik Nr 17

==================================================

PKT 8 h - projekt uchwały w sprawie zmiany WPI MiG Dębno na lata 2007-2011,

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Skarbnik gminy - wyjaśniła, że radni otrzymali w dniu dzisiejszym zmieniony projekt uchwały. Zmiana to 15.000 zł remont budynku po Bibliotece Pedagogicznej rozłożony na 2 lata. Pełny koszt wykonania PT oszacowany przez wydział to 30.000 zł

Radny S. Witkowski - wyjaśniał sprawy które były tematem posiedzenia komisji wspólnej.

Komisja wnioskowała za przyjęciem projektu uchwały.

Radny J Mazurowski - na wspólnym posiedzeniu komisji była dyskusja w sprawie budowy hali sportowej przy SP 1 i proponuję jeszcze raz zastanowić się. Co do wydatkowania 15.000 zł myślę, że jesteśmy jednomyślni. Były w poprzedniej kadencji i w obecnej kadencji Rady długie dyskusje czy budowa hali sportowej czy basenu. Proponuję skupić się na rezygnacji z inwestycji budowa sali sportowej w Dębnie. Należy zastanowić się czy naszą gminę stać na kolejną halę sportową. Myślę tu o aspekcie nieekonomicznym ale społecznym. Koszt budowy hali to około 14.320.000 zł plus koszty kredytu i budowa infrastruktury wokół hali to kwota około 20.000.000 zł i w/g mnie to właśnie ta kwota będzie faktycznym kosztem budowy hali. Dla mieszkańców Dębna i wsi ważniejsza jest walka z bezrobociem oraz poprawa infrastruktury drogowej. Myślę, że powinniśmy odstąpić od budowy hali sportowej a środki przeznaczyć na tereny inwestycyjne, pod obwodnicę miasta i przeprowadzić budowę i remonty ulic w MiG. Nasza gmina może przekazać na inwestycję około 9.000.000 zł rocznie a koszt przygotowania terenów to 8.000.000 zł . Jestem przeciwko budowy hali sportowej za tak duże pieniądze. Budowa hali owszem ale nie w takim kształcie - jedynie budowa hali sportowej przy SP 1 za około 4.000.000 zł. Budowa hali zablokuje wiele innych zadań inwestycyjnych na wiele lat. Proszę państwa radnych o zastanowienie się jeszcze raz nad sposobem głosowania.

Radny W. Baranowicz - te miliony, które chcemy wydać na salę sportową rehabilitacyjną to 25% rocznego budżetu naszej gminy. Będzie to inwestycja dziesięciolecia. Końcowy koszt budowy to faktycznie około 20.000.000 zł. Proponuję jeszcze raz przyjrzeć się tej inwestycji, popatrzeć na nasze miasto. Na ul. Siewnej wiele bocznych dróg jest nieprzejezdnych. Są tam pozostawione po wykopach nierówności. Za miastem inne drogi ul. Nizinnej brak dobrej drogi , zróbmy drogę dobrą panu Burmistrzowi a nie wydawajmy na inne jeszcze niepotrzebne inwestycje. Sołtys z Dyszna mówiła o trudnym dojeździe gdziekolwiek z Dyszna. Będę głosował przeciwko budowie tej hali. Uważam, że ta uchwała powinna być rozbita na dwie odrębne pozycje. Należy głosować oddzielnie za 1 i drugim paragrafem. Za drugim paragrafem jestem a za drugim nie. O to samo apeluję do państwa.

Przewodnicząca RM - kto jest za głosowaniem tej uchwały z podziałem na poszczególne paragrafy?

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie : za 18

1 przeciw

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że głosować będziemy oddzielnie.

Radny A. Dobrowolski - komisja oświatowa objechała placówki oświatowe i przygotowała materiał i z tego materiału wynika, że praktycznie na terenie gminy szkołą którą koniecznie należy się zająć jest SP 1. Wymaga ona niemałych środków finansowych aby doprowadzić ją do właściwego stanu. Trudno wytłumaczyć społeczności, że budujemy halę obok za taką cenę, bo śmiem wątpić że przy tej inwestycji nie starczy środków aby zająć się na poważnie obiektem szkoły nr 1. Nie mielibyśmy argumentów aby przekonać, że taka kolejność jest właściwa i od tego należy zacząć. Nie mówię o innych kwestiach , jest materiał Komisji Oświaty i niech przy konstrukcji budżetu na rok 2008 będzie wykorzystany.

Radna D. Sawicka - jeśli chodzi o potrzeby wynikłe z odwiedzin 18 miejscowości Komisji Oświaty, zwizytowaliśmy szkoły, przedszkola, gimnazja, świetlice wiejskie. Komisja bardzo szczegółowo oglądała placówki. Potrzeby remontowe, modernizacyjne i wyposażenia są ogromne. Widzieliśmy pracę Rad Sołeckich i uważam, że przy współpracy z RS należy zwrócić uwagę na pomoc i współpracę aby doposażyć te placówki. Potrzeby w oświacie są ogromne a planowane środki w budżecie są niewystarczające. Musimy patrzeć szerzej a skąd weźmiemy środki finansowe gdy wydamy je na inny cel.

Radny A. Brzozowski - proszę pana Burmistrz o przedstawienie swojego punktu widzenia na te kwestie. Podzielam stanowisko, że budowa hali sportowej przyhamuje inwestycje infrastrukturalne w naszej gminie nie myśląc już o walce z bezrobociem. Mam pytanie na ile budowa realizacja tego projektu tej inwestycji wyhamuje, spowolni lub zatrzyma proces realizowania inwestycji infrastrukturalnych w MiG, sieci wodnokanalizacyjnych , budowy dróg, chodników itd.. Pojawia się stan obiektów oświatowych - stan SP 1 nie pogorszył się teraz, był on nam znany od wielu lat. Chcę powiedzieć, że remonty obiektów oświatowych mają swój harmonogram i przebiegać będą w trybie ustalonym. W sensie ogólnym jest potrzeba zwiększenia środków na ten cel.

Burmistrz MiG - temat hali sportowej jest kontrowersyjny w tej chwili, ponieważ wszelkie usługi budowlane podrożały. Ten zakres prac, który zakładamy to nie jest już kwota 11.500.000 zł. Podrożało to w ciągu pół roku i spirala na usługi budowlane będzie się nakręcała w dalszym ciągu. Podejrzewam, że oferent założył sobie pewien margines bezpieczeństwa aby nie zbankrutować. Okres realizacji 20 miesięcy i mogą się zdarzyć różne sytuacje. Czyli mamy odpowiedź za ile mamy ją budować. Jeśli nie przystąpimy teraz to nigdy nie przystąpimy do realizacji tego zadania i taniej nie wykonamy. Czy jest zasadne - na ten temat Rada dyskutowała i nie ma co do tego wracać. Padło słuszne pytanie co dalej - musimy znaleźć w tej chwili 2.800.000 zł aby w przeciągu 3 lat dokończyć to zadanie. Pytanie o koszty obsługi kredytu - jest to fakt, że koszty obsługi kredytów podrożały. Na pytanie co z pozostałymi inwestycjami jak: ul. Cegielniana Chrobrego , rozpoczęte projektowanie ul. Słowackiego, kanalizacja terenów wiejskich od których państwo nie chcecie odstąpić ani ja. Dlatego też jedynym rozwiązaniem, jeśli zapadnie decyzja na tak, to koniec kadencji kończymy z deficytem około 17.000.000 zł. Musimy być tego świadomi. Podnosząc rękę za budową podnosicie państwo z odpowiedzialnością, że będzie na koniec deficyt rzędu 17.000.000 zł, wówczas oczekiwania infrastrukturalne będą do pogodzenia. Jeśli zapadnie decyzja - tak budujemy, ale nie ma zgody na zwiększenie deficytu, to trzeba będzie wiele inwestycji wyciąć z budżetu. Tak proponuję rozpatrywać ten temat podczas głosowania.

Radny A. Dobrowolski - dobrze wiemy, że dochody z eksploatacji będą w tym roku niższe. Może przyjąć taki moment, że spadek będzie postępował nadal i co w tedy. Nie sztuka jest zadłużyć gminę do określonej kwoty bo to każdy może zrobić, sztuka jest aby prowadzić tak politykę finansową, aby to nie była pętla dla samorządu, droga bez wyjścia. Pan Burmistrz doskonale wie, że kwota przy podpisaniu umowy na wykonanie inwestycji nie zamknie się tą kwotą, życie pokaże, że koszty będą rosły. Jeśli raz w to wejdziemy to nie będzie możliwości wyjścia trzeba będzie stale dokładać. Okaże się, że na inne inwestycje nas po prostu nie stać. Chciałbym abyśmy byli świadomi tego, że ta kadencja i następna dla samorządu stwarza taką możliwość i sytuację, która się nigdy więcej nie powtórzy, tz. możliwość sięgania po środki zewnętrzne. Ta inwestycja będzie praktycznie realizowana z naszych środków budżetowych. Wsparcie zewnętrzne będzie niewielkie. Może być tak, że na wkład własny aby sięgać po środki unijne nie będzie nas stać - bądźmy również tego świadomi. Nie jestem przeciw rozwiązaniu problemu sali sportowej przy SP1bo ona jest potrzebna, ale czy ona musi być za taką kwotę? Jeżeli ją wybudujemy , to ile w niej w jednym roku będzie imprez?. Czy jesteśmy w stanie wykonać taką symulację - ile w roku będzie imprez gdzie hala będzie zapełniona po brzegi publicznością. Nikt na to pytanie nie jest wstanie odpowiedzieć. Owszem rozwiążemy problem SP 1 ale czy stać nas na to takim kosztem. Podejmiemy dziś najważniejszą decyzję tej kadencji. Apeluję abyśmy w pełni świadomie podejmowali decyzję o tej inwestycji.

Radny J. Mazurowski - jeśli przyjmiemy projekt uchwały - czy jest szansa i jakie środki w tej chwili są do wykorzystania na przygotowanie terenów pod obwodnice i przygotowanie terenów pod inwestycje, mam myśli tą kadencję

Radny A. Brzozowski - zaległości inwestycyjne sięgają dziesięcioleci i trudno oczekiwać aby w ciągu tej kadencji wszystko zrealizować ze środków własnych czy pozyskanych zewnątrz. Część gmin realizują swoje zadania w drodze zaciągania zobowiązań. Moje pytanie - na ile możemy się zadłużyć po to aby przyspieszyć proces nie wydawania tych zaległości . Krąży mi taka myśl o przekonaniu nas aby zadłużyć się do bezpiecznego poziomu. Sama hala jest kontrowersyjną, bo niektóre środowiska mogą ją traktować jak swego rodzaju fetysz . Nie jest do końca tak, że jak mamy halę to rozwijamy sport. Sport daje się rozwijać bez budowy takiej hali, poprzez inwestowanie również w inne obiekty sportowe. Proszę pana Burmistrza o odpowiedź na ile możemy bezpiecznie się zadłużyć.

Przewodnicząca RM - myślę, że zadłużenie jest potrzebne ze względu na drożejące materiały.

Burmistrz MiG - nafta dochody - obserwujemy od 3 lat malejące dochody, z tym że są pozytywne sygnały o 3 dodatkowych odwiertach i 3 dodatkowe uruchamia, czyli środki raczej się nie zmienią. Środki na inwestycje - odpowiem tak -w strefie ma inwestować strefa, my mamy teren im sprzedać. Jest to kwota rzędu 2.500.000 zł. Mogą pojawić się dodatkowe dochody, które możemy przeznaczyć na zbrojenie terenów przemysłowych. Pilnie musimy wykonać burzówkę na ul. Usługowej i Kolejowej, ponieważ inwestor ma problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dlatego mówię o tym, że jesteśmy zobligowani na niektóre działania. Rozwój przemysłowy, podstawowa infrastruktura drogowa plus do tego zapewnienie środków na wnioski unijne. Jestem świadom tych potrzeb z jednej strony a z drugiej ile potrzeba na środki unijne i co możemy dostać dlatego mówię o poziomie zadłużenia. Aby zabezpieczyć wszystkie te zadania to może się skończyć 17.000.000 zadłużeniem na koniec naszej kadencji. Co do prawnych możliwości zadłużenia gminy to nie można przekroczyć 60% budżetu, lub 15 % obciążenia obsługi kredytów rocznie. Jakie jest nasze bezpieczne zadłużenie - moim zdaniem nie powinno przekroczyć poziomu między 4 - 5.000.000 zł przez dłuższy czas. Musimy mieć swoich własnych środków do 5.000.000 zł aby co roku inwestować. Nie możemy się aż tak zadłużyć, że przez dwa lata nie robimy nic , stoimy - jestem przeciwny takiemu poziomowi zadłużenia. Co do szacunków budowy dróg, kanalizacji, remontów boisk i innych na terenie całej gminy potrzebujemy około 100.000.000 zł. W tej kadencji będziemy mieć około 9-10 mln środków własnych. Zakładam pozyskanie od 10-15 mln środków unijnych. Posiłkujemy się kredytem i dochodzimy do 60 mln środków na inwestycje w trakcie całej kadencji, brakuje jeszcze 40 mln zł. Potrzeba od 8-10 lat na realizację wszystkiego. Nikt również nie jest wstanie przewidzieć poziomu drożenia inwestycji w ciągu następnych lat, ale mamy świadomość, że drożeć będzie. Obwodnica - na obwodnicę dużych środków nie potrzebujemy - jest to większości organizacyjna praca, urzędnicza, planistyczna. Potrzebujemy środków na wykupy gruntów. To zadanie musi realizować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, z naszej strony jest przygotowanie trasy i wykup gruntów. Powtarzam, trzeba mieć świadomość, że zadłużenie wzrośnie i do państwa należy decyzja. Nasze dzisiejsze kredyty mamy na poziomie 5%. Przedstawiłem swoją ocenę sytuacji, możliwości i zagrożenia.

Radny A. Jarmuszka- pani Przewodnicząca może byśmy zrobili przerwę i naprawdę byśmy się zastanowili. Jest to bardzo trudna decyzja.

Radny A. Dobrowolski - jaka firma wygrała przetarg i czy ona ma doświadczenie w budowie obiektów o takiej kubaturze. To nie jest od taka sobie inwestycja. Czy pan Burmistrz będąc w innej strukturze samorządowej będąc członkiem tej Rady również podniósł by rękę za tą inwestycją.

Radny M. Turów - Wysoka Rado ja chciałbym powiedzieć w ten sposób - właściwie mogę wyręczyć pana Burmistrz na pytanie pana Dobrowolskiego - Burmistrz w ostatniej swojej odpowiedzi wyjaśnił jakie jest jego stanowisko i jak powinniśmy głosować ja to tak odczytałem. Prosiłbym o zamknięcie dyskusji, ponieważ zostało już powiedziane prawie wszystko, po drugie abyśmy głosując przeciw podejmowaniu §1 tej uchwały, pokazali mieszkańcom, że korzystamy z tego dobra, rozsądnie i racjonalnie i że widzimy ich potrzeby.

Radny B. Feliks - decyzja dla niektórych trudna. Ja jako młody Radny odnoszę dziwne skojarzenia, że jeśli nie hala no to basen. Jeszcze miesiąc temu ta propozycja była aktualna. Rozumiem, że z drugiej strony stołu nie ma tej decyzji. Kto nie idzie do przodu ten się cofa. Śledząc budżety innych gmin u nas pozostały ostatnie lata gdzie można zainwestować i należy pójść na rozbudowę naszej gminy. Ja też się zastanawiam na tą decyzją. Burmistrz tłumaczył jakie czeka nas zadłużenie i nie dochodzimy do żadnej krytycznej granicy zadłużenia. To tylko 30% zadłużenia tego co możemy. Jestem za wnioskiem radnego o 10 min przerwy na zastanowienie. Może zaryzykujmy i wybudujmy halę sportową.

Radny A. Sławnikowski - gmina bogata powinna mieć stabilny budżet, być oszczędną i nie bać się inwestycji. Co innego być odważnym w inwestycjach , a co innego inwestować prorozwojowo abyście państwo to zrozumieli. Gdybyśmy podjęli decyzję na tak to większość społeczeństwa kompletnie nie rozumie realizacji takiej inwestycji w tym momencie, gdy potrzeba środków aby jeszcze szybciej się rozwinąć. Jeśli padnie propozycja zadłużenia nawet na 30.000.000 zł to nie widzę nikogo kto by nie zaakceptował jeśli środki pójdą na rozwój gminy. Dlatego zdecydujmy się na nie dla tej inwestycji ale nie dlatego, że jesteśmy tacy czy inni, ważne jest dobro Dębna i chcemy coś zrobić i inwestować. My jak powiemy nie tej inwestycji, to dopiero zaczniemy pracę jako Rada, ponieważ do tej pory bawiliśmy się w przepychanki, teraz będziemy mówić o konkretach bo wyzwolimy pieniądze, które nie zmarnujemy a właściwie z pożytkiem wydamy.

Radny J. Mazurowski - na moje pytanie - czy budowa hali sportowej spowoduje zahamowanie , przyhamowanie lub wręcz zatrzymanie inwestycji na terenie gminy Dębno i taką odpowiedź w dużej mierze otrzymałem od pana Burmistrza.

Radny A. Kaczmarczyk - nauczyciele boją się , że jeśli nie będzie hali sportowej to SP 1 nie będzie miała żadnej inwestycji. Szkoła ta potrzebuje inwestycji, zwłaszcza boisko na którym nie można ćwiczyć bo upadek grozi groźnymi konsekwencjami. Ta sala obecna w tej szkole to mała saleczka, która nie nadaje się w dzisiejszych czasach na uprawianie jakiejkolwiek kultury fizycznej. Mówicie państwo o innej Sali, ale o jakiej. W Dębnie nie ma hali z funkcją widowiskową. W tym miejscu dla porównania przytoczył informację o nowo wybudowanej hali sportowej w Rzepinie. Mam pytanie jeśli nie zdecydujemy się na nową salę to nie może być tak aby 400 dzieci miało takie warunki do ćwiczeń w SP1 jak obecnie. Tam jest 1 szatnia przebieralnia na lekcję w-f - jest wymóg - musza być dwie przebieralnie. Cały czas biję się w myślach co do tej decyzji - jakie będą koszt sali bez widowni - też około 10.000.000 zł. Czy będziemy budować salę czy nie to musimy wykonać przy SP kompleks boisk bo to co jest obecnie nie nadaje się do prowadzenia lekcji W-F. Cykl projektowania na nową salę lub kompleks boisk będzie trwał przez 2 lata, czyli temat odłożony zostanie na kolejne dwa lata. Komisja Oświatowa jeździła po placówkach oświatowych i zestawienie ogromnych potrzeb otrzymał Burmistrz. Dla mnie jako niedoświadczonego radnego jest ogromną decyzją i muszę być przekonany aby podnieść rękę. Ja chcę mieć dokładną odpowiedź na pytanie czy gmina może bezpiecznie zadłużyć się i realizować przy tym inne zadania.

Przewodniczący RM - chcę powiedzieć pan Kaczmarczykowi jak budowała się sala przy Gimnazjum w Dębnie to tu na Sali też toczyły się takie boje czy budować czy nie budować. W końcu została wybudowana i używana jest od rana do nocy z zadowoleniem przeróżnych grup społecznych. Myślę, że jesteśmy w stanie to zadanie udźwignąć a po kilku latach będziemy się cieszyć że mamy piękny obiekt sportowy w gminie.

Kierownik RI - sprawa przetargu - jeżeli do przetargu stanęła firma to zapewne ma doświadczenie w budowie tego typu obiektów. Wygrał konsorcjum z Kalisza, która ma doświadczenie w budowie hal sportowych. Jest to konsorcjum, którzy zatrudniają specjalistyczne firmy pod wykonawców np do budowy dachu do budowy podłogi do montażu windy również konstrukcję drewnianą robi firma specjalistyczna.

Radny A. Kaczmarczyk - wyjaśnił, że Komisja Oświaty bardzo obiektywnie podeszła do potrzeb w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Radny A. Dobrowolski - były firmy gdzie też miały doświadczenie w budowie hal sportowych jak w Smolnicy i okazało się, że mieli problemy z inwestycją mimo doświadczenia. Zdaje mi się, że my się tu nie rozumiemy i nadajemy na dwóch różnych zakresach fal. Nie chodzi o to, że ktoś jest przeciwny rozwiązania problemu prowadzenia kultury fizycznej w SP1- absolutnie nie. Wątpliwości pojawiły się w tym momencie gdy nagle okazało się , należy dołożyć 2 mln i nikt z państwa na tej sali nie da gwarancji, że to się na tym skończy. Mówimy tu, że cała ta inwestycja może się zamknąć kwotą 20.000.000 zł. Za tą kwotę można wyremontować SP 1 od piwnicy po dach, wyremontować salę sportową i wykonać zespół boisk.

Przewodnicząca RM - ogłosiła 15 min przerwy.

Radny A. Brzozowski - wnioskował za głosowaniem imiennym nad budową hali. Oświadczam, że nie poprę wydatkowania tak dużych pieniędzy i zwracam się do państwa o głosowanie zgodnie ze swoim sumieniem.

Przewodnicząca RM - padł wniosek formalny o głosowanie imienne nad § 1 w projekcie uchwały budowa hali sportowej.

Radny A. Dobrowolski - proszę o parę zdań uzasadnienia dlaczego mamy głosować imiennie.

Radny A. Brzozowski - jest to chyba jasne dla wszystkich. Sprawa jest trudna i kontrowersyjna, pojawiły się nowe okoliczności. Chciałbym abyśmy pozostawili po sobie szerszy ślad w protokole odzwierciedlający stan naszych umysłów o przebiegu dyskusji. Ja zmieniłem swoje zdanie na skutek okoliczności, które wystąpiły w niedawnym czasie. Mogę wyrazić ubolewanie, że moje myślenie przebiegało dość szybko i dość wcześnie. Budowa hali sportowej w obecnym czasie i realnych zagrożeń w przyszłości moim zdaniem jest niewskazane.

Przewodnicząca RM - kto jest za imiennym głosowaniem § 1 projektu uchwały w sprawie zmiany WPI na lata 2007-2011?

Stan radnych 20

Głosowanie : za jednogłośnie.

Przewodnicząca RM - kto jest za zwiększeniem wielkości nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne „ sala sportowo-rehabilitacyjna przy SP1 w Dębnie o kwotę 2.800.000 zł? - jest to § 1 w projekcie uchwały.

W tym miejscu Przewodnicząca RM odczytywała po kolei z listy radnych:

 • W. Baranowicz - przeciw

 • A. Brzozowski - przeciw

 • P. Chrobak - za

 • A. Dobrowolski - przeciw

 • D. Dutkiewicz - za

 • B. Feliks - za

 • S. Izak - za

 • A. Jarmuszka - za

 • A. Kaczmarczyk - za

 • S. Lenartowicz - za

 • Z. Marszałek - przeciw

 • J. Mazurowski - przeciw

 • S. Michalczyszyn - za

 • R. Patkowski - przeciw

 • S. Rawlik - nieobecny

 • D. Sawicka - przeciw

 • A. Sławnikowski - przeciw

 • H. Sługocka -za

 • J. Sypniewicz - za

 • M. Turów - przeciw

 • S. Witkowski - za

Stwierdzam, że za budową hali opowiedziało się 11 radnych, przeciwnych było 9 radnych.

Radny A. Dobrowolski - Rada podjęła decyzję ale chcę podkreślić, że jestem przeciwko takiej kosztownej inwestycji. Zwracam się z apelem do pana Burmistrza aby rozpocząć przygotowanie dokumentacji na remont wewnętrzny SP 1, ten obiekt jest w najgorszym stanie z pozostałych szkół. Niezależnie od nakładów na halę sportową należy przeprowadzić remont szkoły.

Radny A. Kaczmarczyk - uzyskałem zapewnienie burmistrza że remont SP1 zostanie przeprowadzony.

Burmistrz MiG - jest wolą Rady dbania o obiekty oświatowe i utrzymania kierunku inwestowania i przeprowadzania remontów. ZEAS zlecił ekspertyzy zbadania przyczyn zawilgocenia w SP 1. Nie znając przyczyn wszelkie inne działania mogą być nieskuteczne. Po rozpoznaniu przyczyn usunięcie ich będzie remont i doposażenie szkoły.

Przewodnicząca RM - odczytała §2 projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem odczytanego paragrafu w projekcie uchwały?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że §2 w projekcie uchwały został przyjęty.

Następnie Przewodnicząca odczytała paragraf 3, 4 i 5 w projekcie uchwały. Kto jest za przyjęciem odczytanych paragrafów?

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że paragraf 3,4 i 5 zostały przyjęte.

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem całości uchwały w sprawie zamiany WPI na lata 2007-2001.

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za 12

5 przeciw

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IX/61/2007. Załącznik nr 18

============================================

PKT 8 i - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Cychry”.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Cychry”.

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IX/ 62/2007. Załącznik nr 19

==============================================

PKT 8 j - projekt uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla MiG Dębno”

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla MiG Dębno”

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IX/53/2007. Załącznik nr 20

============================================

PKT 8 k - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zapytania pani Krystyny Kisały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru Sołtysa wsi Mostno.

Radny P. Chrobak - komisja Rewizyjna zapoznała się z protestami - odczytał protokół z posiedzenia KR w sprawie rozpatrzenia skarg na wybory sołtysów wsi Sarbinowo i Mostno.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia zapytania pani Krystyny Kisały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru Sołtysa wsi Mostno

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie; za 17

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr IX/63/2007. Załącznik nr 21

============================================

PKT 9 - Odpowiedź na złożoną interpelację.

Informuję, że Radny Z. Marszałek złożył 28.03 2007 r interpelację w sprawie remontu ul. Grunwaldzkiej . Odpowiedź została udzielona.

W tym miejscu Przewodnicząca RM - odczytała interpelację i odpowiedź Burmistrza.

==========================================

PKT 10 - Interpelacje i zapytania.

Przewodnicząca RM - Proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Radny R. Patkowski - czy zostały poczynione kroki o środki zewnętrzne na wykonanie nawierzchni boiska ul. Daszyńskiego.

Radny Z Marszałek - proszę o informację w kwestii zwolnienia Komendanta SM, jakie są zarzuty.

Radny A. Brzozowski - w ciągu ul. Kostrzyńskiej na wysokości działek ogrodowych usunięto drzewa na poboczu ale pniaki pozostały, które zagrażają jadącym pojazdom. Uważam , że należy szerzej spojrzeć na oznakowanie na ul. Daszyńskiego na odcinku od Jeziornej do Grunwaldzkiej, chodzi o postawienie znaku zakazu zatrzymania. Nie chodzi tylko, że ten znak stoi w koronie skrzyżowania ale należy przejrzeć znaki drogowe w całym mieście. W formie interpelacji - podnosiłem kiedyś kwestię promocji czy promowania gminy Dębno w postaci tzw. gadżetów. Mieliśmy zaplanowane w budżecie 22.812 zł na wykonanie usług w sferze promocji. Realizacja jest już na poziomie 17.417 zł - w tym miejscu odczytał z listy na jaki cel zostały wydatkowane środki. Ja pozwolę sobie wyrazić wątpliwość czy tego rodzaju gadżety, proszę o ich dostarczenie, aby wszyscy radni popatrzyli na co idą pieniądze. Ja protestuję przeciwko wykonywaniu takich rzeczy, może spróbuję je opisać: coś co jest jakby słoiczkiem plastikowym mieszczą się w nim 2 cm markery, a na wierzchu jest drobniutki napis Dębno. Ja sobie wypraszam, aby nazwę miasta umieszczać na czymś takim. Gadżetem również była miniatura kierownicy, kolumny, automatycznej skrzyni biegów, w kierownicy był umieszczony zegar, również serdecznie sobie wypraszam, aby tego typu gadżety promowały miasto. Zostały mi dostarczone zegary w formie stożka cylindrycznego z takim uchem nie wiem do czego służące, niby mogę sobie zawiesić je na ręku. Ja jak biegam to mam zegarek i nic nie muszę w ręku trzymać zwłaszcza, że nie jest to latarka. Nie chcę nikogo obrażać, ale jest to bardzo wątpliwa forma promocji Dębna. Chciałbym wiedzieć w jakim trybie te sprawy są uzgadniane, katalogi rzeczy promocyjnych są obszerne i na rynku jest wiele firm, które tego typu usługi oferują. Chce znać proces uzgadniania, kto te gadżety akceptuje. Może wprowadzilibyśmy praktykę opiniowania tego przez zespół powołany przez Radę, ja na ochotnika zgłaszam się do tego zespołu. Walorem będzie to, że na sesji więcej w tej sprawie nie głosu nie będę zabierał. Nie wiem czy mam rację czy tego typu sprawa nie wymaga akceptacji przez Radę Miejską. Proszę o informację w tym względzie.

Radny S. Izak - podziękował w imieniu własnym i mieszkańców wsi Bogusław Radzie Miejskiej za przydzielenie 4.000 zł na malowanie kościoła w Bogusławiu.

Radny S. Michalczyszyn - mam pytanie - kiedy ruszymy z remontem dróg wiejskich?

Radny A. Dobrowolski - gdy przychodzi sobota i niedziela przy rynku jest bałagan. Szereg walących się papierów i innych rzeczy. Od poniedziałku do piątku wygląda tam jako tako bo służby sprzątają. Gdy przychodzi sobota i niedziela nikt nie porządkuje i jest bałagan Nie ma tam żadnego pojemnika na śmieci. Jest to miejsce gdzie sporo ludzi odwiedza, parkują samochody i bardzo często można usłyszeć negatywne komentarze. Czy dałoby radę coś z tym zrobić.

Burmistrz MiG - sztuczna nawierzchnia na boisku na ul. Daszyńskiego- po rozpoznaniu tego programu kwota dofinansowania tego boiska jest niewystarczająca, maksymalnie jest 300.000 zł a całkowity koszt tej inwestycji to około 2-3 mln łącznie z oświetleniem i innymi rzeczami. Jeśli byśmy szacowali tylko samą płytę to koszt około 1.500.000 zł. Program mówił o boiskach młodzieżowych a nie o boiskach pełnowymiarowych. Aby boisko ze sztuczną nawierzchnią było dobrze wykorzystywane musi być do tego oświetlenie. Takiego programu na dzień dzisiejszy ministerstwo sportu nie ogłosiło. Był wniosek - koncepcję zagospodarowania amfiteatru i wokół całego terenu. Przygotowaliśmy zarys 3 koncepcji co zrobić z tym terenem, będę oczekiwał od Rady zajęcia stanowiska i na najbliższej komisji przedstawimy temat. Sprawa Komendanta SM - na komisjach zaakceptowany został wniosek o zatrudnieniu pana Komendanta na całym etacie. W mojej ocenie Pan Komendant jest emerytem wojskowym, szanuję go, mamy pewne bezrobocie i jeżeli już to na całym etacie. Wywalone drzewo na Kostrzyńskiej - pani Leszczyńska poinformowała, że trudno aby nie naruszyć drogi, poinformowała, że pnie po drzewach zostaną usunięte. W sprawie znaku na ul. Daszyńskiego został on już przestawiony a problem oznakowań należy przedstawić dla komisji ruchu. Remonty dróg wiejskich - będą wykonywane w/g planu.

Kierownik A.Kornaś - jeśli chodzi o drogi wiejskie to już wchodzimy na realizację robót na terenach wiejskich. Postaram się aby kosze w okolicy rynku zostały zamontowane.

Radny W. Baranowicz - zawirowania w naszym szpitalu, co się tam dzieje.

Czy istnieje zagrożenie dla szpitala.

Przewodnicząca RM - odczytała pismo od z-cy dyrektora.

Burmistrz MiG - co do decyzji na nowego dyrektora szpitala starostwo popełniło błąd. W tym względzie jest wymagana opinia Społecznej Rady Szpitala. Brak opinii i sposobu realizacji skłoniło Zarząd Powiatu do wycofania swojej decyzji. Uzyskaliśmy informację , że nasz szpital dalej sie zadłuża i okaże się czy NFOZ będzie renegocjować kontrakt. Jestem umówiony na rozmowy ze Starostą w sprawie szpitala. Jestem bardzo zaniepokojony spojrzeniem władz wojewódzkich na kwestię sieci szpitali w naszym województwie. Udam się na rozmowy z dyrektorem NFZ. Wiemy .że dyskusje trwają i muszą iść określone decyzje.

Radny A. Brzozowski - mam propozycje aby poprosić pana Starostę na posiedzenie komisji i nich nam pewne sprawy wyjaśni w kwestii szpitala.

Radny A. Dobrowolski - po rozwagę - wiadomo, że będą zapadały decyzje w sprawie szpitali. Gmina przeznacza nie małe środki na szpital w Dębnie i wskazane by było aby pana Burmistrz miał na bieżąco informacje co dalej z naszym szpitalem. Podejrzewam , że o decyzjach kadrowych dowiedział się nie od Starosty. Rada ma prawo być informowana o decyzjach dotyczących sieci szpitali w powiecie i województwie. Może będzie potrzeba wsparcia kasą dla szpitala lub podjęcie innych decyzji.

Burmistrz MiG - nie spodziewam się wielkiej współpracy obydwu szpitali w Dębnie i Barlinku. Co do wspierania - wsparliśmy uruchomienie oddziału rehabilitacji aby szpital mógł złożyć wniosek unijny. Musimy mieć jasność i pewność co do sieci aby się nie powielać przy składaniu wniosków i dofinansowywaniu szpitala. Oczekuję od starostwa pewnej koncepcji w kwestii szpitala. Na pewno należy się podzielić usługami w obydwu szpitalach.

Radny A. Brzozowski - jestem za tym aby dzisiaj dyskusji nie prowadzić na temat szpitala. Kłopoty naszych jednostek są pokłosie podjętych decyzji 9 lat temu.

Radny A. Dobrowolski - obiekt po bibliotece jest przygotowywany do przejęcia , remont Biblioteki Publicznej zakończony i jest to znakomity moment aby Biblioteka nasza była Biblioteką Powiatową .

Interpelacja Radnego A. Brzozowskiego stanowi załącznik nr 22

=========================================

PKT 11 - Sprawy różne.

Radny M. Turów - chcę pogratulować kolegą radnym za głosowanie. Ta część Rady widzi potrzeby wszystkich mieszkańców.

Przewodnicząca RM - W związku z wyczerpaniem się porządku IX sesji RM w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

Sesja zakończyła się o godz. 15.00

==================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz mgr Helena Sługocka

20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 19-06-2007 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-06-2007 14:59