Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji VIII z dnia 29.03.2007


Protokół z przebiegu VIII sesji Rady Miejskiej w Dębnie

w dniu 29 marca 2007 r

Obrady odbyły się w Sali posiedzeń w UMiG.

Godzina rozpoczęcia sesji 10.00

Obrady zakończyły się o godz 15.00

Obrady otworzył I Wiceprzewodniczący RM - A. Brzozowski , przywitał wszystkich obecnych na Sali obrad.

Poinformował, że na sali posiedzeń obecni są: Burmistrz MiG, Z-ca Burmistrza MiG, radni powiatowi, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, kierownicy wydziałów w UMiG, prezesi spółek, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy , prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości na sesji stanowi załącznik nr 1

Stwierdził, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest co stanowi100%.% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 2

Odczytał pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący RM Andrzej Brzozowski przekazał prowadzenie sesji radnej Helenie Sługockiej Przewodniczącej RM.

Przewodnicząca RM - myślę, że każda sytuacja jest dobra, każda czegoś uczy i każde doświadczenie może być jakimś dobrem. Dziękuję państwu za cierpliwość, za to ,że byliście wyrozumiali i dziękuję urzędom wyższym, że podjęli decyzję stosowną do wymiaru sprawy i sprawiedliwości.

Następnie nastąpiło wręczenie nagrody burmistrza dla Bartosza Mazurkiewicza utalentowanego ucznia Zespołu Szkół w Dębnie w dziedzinie recytatorskim.

Przewodnicząca RM - poinformowała, że do porządku obrad wprowadza się następujące projekty uchwał:

1/ w sprawie opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno,

2/ w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia

oświadczenia lustracyjnego,

3/ w sprawie zmiany WPI na lata 2007-2011.

4/ w sprawie nadania medalu pamiątkowego Zasłużony dla MiG Dębno.

Wycofany z porządku obrad został PKT 5 w sprawie informacji o realizacji uchwały nr LII/378/2002 z dnia 23.05.2002 r dotyczącej zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

Przedstawiła porządek sesji.

  1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu VII sesji Rady Miejskiej,

d/ informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno,

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2006 rok.

a/ opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie,

b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

c/ opinie Komisji stałych Rady Miejskiej,

d/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MiG

Dębno za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

4. Analiza stanu bezpieczeństwa w MiG Dębno

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r

b/ zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na 2007 r.

c/ opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno,

d/ powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia

lustracyjnego,

e/ zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011.

f/ nadania medalu pamiątkowego Zasłużony dla MiG Dębno.

  • Odpowiedź na złożone interpelacje.

  • Interpelacje i zapytania.

  • Sprawy różne.

  • Zamknięcie sesji RM.

Czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - informuję, że protokół z przebiegu VII sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa radnych chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji?

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu VII sesji RM?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że protokół został przyjęty.

==============================

1 d - informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami

Przewodnicząca RM złożyła sprawozdanie. Załącznik nr 3

=============================================

PKT 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

Burmistrz MiG - przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 28.02.do 29.03.2007 r.

Radny A. Kaczmarczyk - czy plan remontów obiektów oświatowych jest ostatecznie zatwierdzony czy będzie można dokonywać jakiś zmian. Komisja Oświatowa dokonała przeglądu placówek oświatowych i nie mamy jeszcze wypracowanego stanowiska. Prosiłbym aby powrócić do tego tematu.

Burmistrz MiG - na posiedzeniu komisji Rady zgłaszałem propozycje rozdziału środków na remonty obiektów oświatowych 200.000 zł plus uzupełnienie które państwo w dniu dzisiejszym przyjmiecie, pozostaje jeszcze pewna rezerwa. Sygnalizowałem o konieczności dokonania remonty stołówki przy SP 1. Sugestie komisji Oświatowej będziemy omawiać . W miesiącu kwietniu będziemy rozmawiać o zagospodarowaniu nadwyżki budżetowej. Czyli ten temat jest ciągle otwarty na dzień dzisiejszy. Potrzeba jest wykonania termomodernizacji SP w Smolnicy plus inne drobne rzeczy, które pilnie należy wykonać.

Radny Z. Marszałek - działki przy Dargomyskiej - rozumiem że są chętni na zakup tej działki. Ilu jest chętnych.

Burmistrz MiG - tak . Do tej konkretnej działki zgłosił się jeden inwestor. Na komisji rozmawialiśmy na ten temat i była zgoda, że pierwszemu będzie można udzielić bonifikaty. W drugim przetargu mam ograniczone pole działania . Zgłaszają się następni chętni na te działki i procedury przetargowe zostaną uruchomione.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno?

Stan radnych na Sali ..21...

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 4

Przewodnicząca RM - zgłosiła Klub Radnych „ Wspólnie dla Gminy” Załącznik nr 5

====================================

PKT 3 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2006 rok.

Przewodnicząca RM - proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu MiG za 2006 r oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

Radny P. Chrobak - odczytał opinię KR w sprawie wykonania budżetu MiG Dębno za 2006 r oraz opinię RIO do wniosku KR.

Opinia KR i RIO stanowią załącznik nr 6 i 7

Przewodnicząca RM - proszę panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Pani Skarbnik odczytała opinię RIO. Załącznik nr 8

Przewodnicząca RM - proszę pozostałe Komisje Rady o wnioski odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2006 r.

Pozostałe komisje odniosły się pozytywnie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r i w głosowaniu udzieliły absolutorium burmistrzowi MiG.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r?

Radny A. Brzozowski - zaprezentował stanowisko Klubu Radnych Wspólnie dla Gminy w sprawie wykonania budżetu MiG Dębno za 2006 r stwierdzając : chcę podkreślić że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r uzyskało pozytywną opinię KR i czytamy, że nie ma naruszeń dyscypliny finansowej. Budżet 2006 r został wykonany planowo w/g hierarchii potrzeb oraz efektywności finansowania zadań inwestycyjnych. Wykonywanie budżetu w 2006 r napotykało wielokrotnie na trudności ze względu na obniżenie dochodów z opłaty eksploatacyjnej. Układ wykonawczy budżetu zmieniał się ze względu na zmieniające się możliwości pozyskania środków budżetowych o które staraliśmy się w różnych funduszach na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany budżetu w ciągu roku były spowodowane ze względu na pisma i sygnały ze strony administracji Rządowej. Dlatego budżet wykonany różni się od tego uchwalonego na początku roku. Ważnym jest że zadania najważniejsze zaplanowane zostały wykonane. Chciałbym podkreślić wykonanie remontu na oczyszczalni ścieków, wybudowanie budynku socjalnego, zakończenie remontu Biblioteki Publicznej, zrealizowany pierwszy etap informatyzacji Urzędu EDębno i td. Na podkreślenie zasługuje fakt iż oprócz realizacji ważnych zadań zrealizowane były zadania nadobowiązkowe z katalogu zadań publicznych społecznie ważne. O realizację tych zadań wnioskowały różne grupy społeczne. Budżet został skonstruowany w sposób planowy, celowy i uzyskał pozytywną opinię RIO. Myślę, że budżet z roku 2007 również będzie realizowany w sposób podobny . Myślę, że zadania w całej naszej kadencji będziemy przyjmować do realizacji w sposób wyważony, społecznie uzasadnione, odnosić się będziemy do głosów publicznych. Oczywiście będziemy kierować się opracowanymi dokumentami finansowymi, planami inwestycyjnymi, materiałami, które będą wymagały uwzględnienia. W związku z tym iż w toku pracy komisji uzyskaliśmy wyjaśnienia na zgłaszane wątpliwości Klub Radnych Wspólnie dla Gminy prosi o przyjęcie sprawozdania i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi MiG Dębno.

Radny M. Turów - odnośnie wypracowanej opinii przez KR na temat sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2006 r - przysłuchując się tej opinii wyrażam pogląd, chcę pogratulować wysiłku, wytężonej pracy KR. Mam wrażenie, można skwitować, że opinia ta została przepisana w pewnej części z opinii RIO. Komisja ujęła dodatkowo 2-3 zdania własne, które są zamieszczone w sprawozdaniu.

Radny R. Patkowski - Klub Radnych Przymierze Samorządowe oświadczam, że jesteśmy przeciwko udzielenia absolutorium dla Burmistrza. Nie kwestionujemy stanowiska RIO ona jest opracowana pod względem rachunkowym. Nasze stanowisko wynika z tych problemów o których decyduje się na tej Sali przy uchwalaniu budżetu, potrzeb zabezpieczenia mieszkańców. Naszym zdaniem wykonanie budżetu 2006 nie spełnia wymogów społecznych, był to ewidentnie budżet przedwyborczy. Wielu przypadkach połatano tylko dziury a wiele zadań będzie czekać na kontynuację. Przy podejmowaniu dla gminy strategicznych decyzjach, które przez następne kilka lat będą skutkowały obciążeniem budżetu i nie dyskutowano o tym z mieszkańcami. Przygotowanie terenów pod inwestycje brak w Strategii Rozwoju takiego priorytetu, wystarczy popatrzeć na nasze drogi gminne. Odnośnie ciepłowni podejmowano tylko doraźne decyzje. Mając na uwadze powyższe nasz Klub wstrzyma się od głosu.

Burmistrz MiG - co do wypowiedzi pana Turowa - proszę sprawdzić daty sporządzenia opinii przez KR w stosunku do tego kiedy wpłynęła opinia RIO - chyba RIO ściągała od KR. Co do ogólnych zarzutów - czy to był budżet przedwyborczy czy nie , chcę zwrócić uwagę, że budżet 2006 był największym budżetem w historii gminy. Nigdy nie było tak dużych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na inwestycje. Obejmując urząd Burmistrza 2002 roku budżet był zamykany kredytami w łącznej wysokości 7. 500.000 i za 4 lata zamykałem budżet na tym samym poziomie. Dlatego nie zgadzam się z taką opinią, że budżet 2006 był przedwyborczy. Zarzut rozdrobnienie zadań - jesteśmy dużą gminą 21.000 mieszkańców, potrzeb jest naprawdę bardzo dużo. Na zebraniach sołeckich zgłaszane były wnioski i aby wszystkie zrealizować potrzeba 10 lat na. W tym miejscu podziękował wszystkim współpracownikom, za wspólna realizację budżetu 2006 r.

Radny A. Brzozowski - apeluje aby czas na komisjach poświęcać na uwagi. Uwagi są bardzo cenne i krytyczne ale sformułowane wcześniej dają możliwość analizy . Jesteśmy otwarci na uwagi z państwa strony ale na posiedzeniach komisji.

Radny R. Patkowski - te same uwagi słyszałem na Radzie Powiatu. Nasze wnioski powinny być zgłaszane wcześniej - oczywiście. Na temat konsultacji społecznych, na temat przygotowywania się do systematycznej pracy z okazji realizacji Strategii , dokumentów które determinują roczne budżety , pracę nie tylko Rady ale również organu wykonawczego jakim jest Burmistrz, Urząd i podległe mu jednostki mówiliśmy przy okazji uchwalania uchwał budżetowych właśnie na komisjach co się stało z naszymi wnioskami nie wspomnę.

Radny A. Brzozowski - proszę żeby te uwagi w miarę możliwości nabierały konkretów.

Radny S. Witkowski - po odbytym szkoleniu w Międzyzdrojach jedyną sesją gdzie należy dyskutować to absolutoryjna.

Radny A. Dobrowolski - sesja budżetowa i absolutoryjna to dwie najważniejsze w roku. Prace w komisjach nie zawsze przekładają się na decyzjach podjętych na sesjach, o tym państwo doskonale wiecie mając dłuższe doświadczenie samorządowe. Kwestia wyrażania poglądów jest niezbywalnym prawem i obowiązkiem radnego. To, że mamy różne poglądy , różne punkty widzenia uważam, że jest to raczej pozytyw tej Rady. Tam gdzie nie ma sporu, różnicy zdań rodzi się apatia wzajemne poklepywanie i do końca nie wiadomo czy to co się robi , robi się właściwie. Dlatego z różnicy poglądów nie robiłbym problemu.

Przewodnicząca RM - co by nie mówić to ponad wszelkimi działaniami politycznymi budżet to taki materiał gdzie mówią liczby i tego nie da się przełożyć na żadne opcje bo cyfry mówią. Kiedy wczytujemy się w cyfry w naszym budżecie to myślę, że mamy powód do radości. Jeżeli w 2006 roku wydatki wyniosły ponad 5.000.000 zł to te pieniądze poszły na naszych mieszkańców. Jeżeli spłaciliśmy kredyty ponad 6.000.000 zł to też o czymś świadczy, że ten budżet jest bezpieczny i to, że potrafimy korzystać z kredytów na rzecz naszych mieszkańców. Sprawa która mówi wymownie , kiedy porównałam sobie dochody na jednego mieszkańca to zauważcie państwo, że w 2002 roku dochód na jednego mieszkańca wynosił 500 zł a w 2006 2607 zł jest to wyraźny skok. Inwestycji na 16.000000 zł inne gminy mogą nam pozazdrościć. Dofinansowania zewnętrznego na ponad 8.000.000 zł również można pozazdrościć. Myślę, że akcent tego budżetu położony jest na kanalizację na wsi , nadrabiania zaległości w dziedzinie kanalizowania wsi , tego co jest niezbędne i mamy tu dużo do zrobienia. Środki na oświatę ponad 40% i wyżej i popatrzymy na dokonania w oświacie remonty szkół , wyposażenie , dokształcanie nauczycieli, środki pozyskane zewnątrz , remonty i wyposażenie świetlic wiejskich - oczywiście brakuje jeszcze wiele ale nadrabiamy kilkadziesiąt lat czyli akcent kładziemy na kształcenie młodzieży. Kładziemy również akcent na pomaganie sferze najbiedniejszej społeczeństwa. Jak mówi nasz Rząd, że niedługo gminy będą płaciły kary, że nie budują mieszkań socjalnych . My podjęliśmy to zadanie z premedytacją jest budynek na 42 mieszkania i jest plac przeznaczony pod dwa następne budynki socjalne. Dobry początek czegoś czego nie było całymi latami. Przecież mamy nasze gminne spółki gdzie DTBS uruchomiony został w kierunku budownictwa mieszkaniowego. Mamy organizacje pożytku publicznego , rzecz nowa w budżecie i ogromna kwota poszła by one wypełniały zadania gminy. Śmiało możemy stwierdzić, że dzięki tym pieniądzom uaktywniły się w Dębnie organizacje , jest jakiś dorobek i myślę, że o to chodzi aby jak najwięcej ludzi było zaangażowanych. Mamy również instytucje powiatowe, które nie są na naszym budżecie ale służą naszym ludziom. Co roku zwiększa się pula pieniędzy na dofinansowanie tych instytucji. Myślę, że środki w budżecie zostały spożytkowane właściwie i otwiera to drogę do planowania nowych budżetów. Abyśmy te dziedziny, które uważamy za najsłabsze również przewidzieli w planowaniu dotacji. Patrząc na realizację budżetu 2006 wnoszę o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium dla Burmistrza.

Radny A. Kaczmarczyk - taka refleksja - pan Burmistrz otrzymał przy wyborach absolutorium od mieszkańców w listopadzie gdzie w 1 turze został wybrany i to jest największa zasługa.

Radny R. Patkowski - opinia publiczna w listopadzie wykazała, że jest zróżnicowana. Nikt nie kwestionuje opinii RIO. Chodzi o sposób wydatkowania. Mam prawo myśleć inaczej.

Radny W. Baranowicz - sesja absolutoryjna jest specyficzną i punkt naszych obrad. Pamiętam lata 1998-2002 - kiedy byliśmy radnymi z panią przewodniczącą z panem burmistrzem i wiceburmistrzem i identyczne były uchwały RIO jeśli chodzi o budżet MiG też nikt nie miał zastrzeżeń. Przypomnijmy sobie wyniki głosowań takie odbyły się nad absolutorium burmistrza wtedy R. Święcickiego. Takie jest prawo opozycji i nie mamy co sobie zarzucać bo tak zawsze było. Pani Przewodnicząca była przewodnicząca Komisji Oświaty i nie była w opozycji. Myślę, że po sesji wyjdziemy w zgodzie nie zależnie kto jak będzie głosował bo takie jest prawo opozycji.

Burmistrz MiG - może nie należy uciekać do historii. W/g mojej oceny opozycja musi funkcjonować dla zdrowia psychicznego każdego samorządu i to jest święte prawo opozycji aby wypowiedzieli swoje zdanie, nie neguję tego, rozumiem ale apeluję aby na faktach i w granicach zdrowego rozsądku. Na tej Sali spierały się Rady Miejskie i będą się spierać. Chodzi o zgodność pierwotnego planu i szczególnych zmian w trakcie roku, których w ubiegłym roku było bardzo dużo.

W tym miejscu skierował podziękowania dla poprzedniej Rady i tej kadencji Rady.

Radny A. Brzozowski - ówczesna opozycja miała rację a dzisiejsza opozycja ma problem. Złożę życzenia aby opozycja tej kadencji czasem miała rację, bo na dzień dzisiejszy rację mamy my i nie tylko większość.

Radny A. Dobrowolski - może mniej uwielbienia a więcej krytycyzmu.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 12

9 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę a tym samym udzieliła absolutorium burmistrzowi za 2006 r.

Uchwała Nr VIII/46/2007 stanowi załącznik do protokołu nr 9

Nastąpiło składanie gratulacji i podziękowań za realizację budżetu 2006 i udzielenie absolutorium.

Ogłoszona została przerwa w obradach.

========================================

PKT 4 Analiza stanu bezpieczeństwa w MiG Dębno.

Radny A. Kaczmarczyk - Komisja Oświaty, Kultury Spraw Publicznych przyjęła analizę stanu bezpieczeństwa MiG Dębno. Z informacji uzyskanych przez Komendanta Powiatowego pana Worocha, w Dębnie będzie posterunek SP. Okazało się, że wszystkie działania jakie czynił burmistrz MiG w kwestii utrzymania jednostki SP nie dały pozytywnego rezultatu i zanosi się na tym, że nie będzie jednostki tylko będzie posterunek SP. Komisja wypracowała stanowisko aby Rada Miejska w Dębnie wystosowała petycję do władz wyższych jak Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie utrzymania SP w Dębnie. Całym sprawcą tego nieszczęścia okazuje się być Komendant Wojewódzki SP, który zarządził likwidację największej liczby jednostek SP w stosunku do całego kraju. U nas jest bardzo duże zagrożenie większe jak w innych miejscowościach i nie było to argumentem aby utrzymać jednostkę SP w Dębnie na dotychczasowych zasadach. Dlatego uważamy, że Rada Miejska powinna wesprzeć działania burmistrza i wystosować pismo w formie społecznego protestu czy też nieposłuszeństwa.

Radny R. Patkowski - Klub Radnych wystosował pisma do posłów w sprawie utrzymania SP w Dębnie. Odczytał treść pisma.

Burmistrz MiG - podziękował za wystąpienie Klubu Przymierze Samorządowe w kwestii SP. Klub Wspólnie dla Gminy również występował z podobnym apelem i dlatego myślę, że ta decyzja może zostać odwrócona. Byłem na spotkaniu Związków Zawodowych „Florian” u strażaków, którzy podjęli akcję protestacyjną w Komendzie Powiatowej SP i w jednostkach SP. Wysłałem pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych jak i do Komendanta Głównego SP wyrażając swoje zdziwienie i rozczarowanie postawą Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie. Komendant Główny wyraził swoje stanowisko aby jednostka SP w Dębnie i Darłowie utrzymała swój obecny status. Jednak Komendant Wojewódzki w Szczecinie zmienił decyzję tylko w kwestii zwolnienia nie 6 osób a 2 osoby. Komendant likwidując nam jednostkę podjął taką niekorzystną decyzję dla naszej gminy i stanowiska całej Rady. Proponuję powtórnie wyrazić stanowisko jakie podejmowaliśmy uchwałą w grudniu. Inna kwestia to odwołanie Komendanta Powiatowego SP w Myśliborzu z dniem 1 kwietnia br bez wskazania zastępcy Komendanta Powiatowego. Z dniem 2 kwietnia pozostaną służby SP w Myśliborzu bez dowódcy. Należy zaznaczyć, że Komendant Wojewódzki nie mianował zastępcy dla pana Komendanta Worocha przez rok czasu, który cały czas sam działał i w tej chwili od 2 kwietnia formalnie nie ma kto przejąć obowiązki. To budzi mój niepokój i państwa chyba też.

Radny A. Brzozowski - myślę, że zgodzimy się z tym, że w związku z redukcją etatów w SP gmina spotka się z koniecznością zwiększenia nakładów na OSP. W całej Polsce obserwujemy i u nas też, że dyspozycyjność strażaków ochotników jest ograniczona, ponieważ dzisiaj większość ludzi pracuje poza miejscem zamieszkania. W województwie Zachodniopomorskim mamy do czynienia ze swoistym pilotażem gdzie zlikwidowano 5 jednostek SP nie ma porównania nigdzie w Polsce. Mamy prawo domyślać się, że coś nie jest tak z Komendantem Wojewódzkim. W sposób zakulisowy, tylnymi drzwiami na barki samorządów zostaje przekazanych część zadań państwa bez wsparcia finansowego. Należy wypracować stanowisko z uwzględnieniem naszych racji - do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oczywiście każdy z nas podkreśli, że nasza jednostka SP w Dębnie była naszą dumą i dziwi nas, że takie działania zostały podjęte na szczeblu wojewódzkim. W gminie Boleszkowice też podjęto uchwałę w tej sprawie i wiele instytucji sprzeciwia się likwidacji naszej jednostki SP widząc swoje zagrożenie. Komendant Wojewódzki zignorował stanowisko w tej sprawie Zielonogórskiego przedsiębiorstwa Nafty i Gazu. Mamy poparcie w tych sprawach gmin ościennych. Została wypaczona idea restrukturyzacji w jednostkach SP. Komendant Wojewódzki nie uwzględnił czasowy pobyt ludzi, ilości pożarów, wypadków, liczba i rodzaj podmiotów gospodarczych, układu ciągów komunikacyjnych, zagrożeń powodziowych. W Polce uległo likwidacji kilka jednostek a u nas 5. Sytuacja jest taka , że etaty w Szczecinie i jednostkach zaprzyjaźnionych mają się dobrze. Jest źle tam gdzie łaska Komendanta Wojewódzkiego nie sięgnęła. Nigdy nie został powołany zespół konsultacyjny. Rada Powiatu i samorząd Dębno niejednokrotnie partycypowały w jednostkę SP w Dębnie i dlatego mieliśmy prawo uczestniczyć w zespole konsultacyjnym. W piśmie zarzucamy Komendantowi Wojewódzkiemu sugerowanie się argumentami pozamerytorycznymi. Komendant A. Woroch jest jednym z nielicznych ludzi o tak wysokich kwalifikacjach w Województwie Zachodniopomorskim jakie mogły być podłoża odwołania Komendanta Worocha ze służby. Uzyskaliśmy wsparcie i zainteresowanie grupy parlamentarzystów i każdy głos państwa i pismo w tej sprawie myślę, że przybliża nas do optymalnego rozwiązania. Cała ta sprawa jest w gestii Komendanta Wojewódzkiego, który ignoruje polecenia swojego szefa. Poczucie bezpieczeństwa obniżyło się i nie wszyscy wiedzą, że jednostki w Dębnie nie ma już, w momencie gdy mamy kopalnię ropy i gazu śmierdzi niemal że codziennie, przejeżdżają pełne cysterny i chyba nie logiczne jest dla każdego, że w takim miejscu likwiduje się jednostkę SP. Wiemy, że ta reorganizacja ma postępować w ciągu kilku lat. Piszemy w liście również o tym, że Komendant Wojewódzki kłamie i niejednokrotnie, posuwa się do tego, że wprowadza w błąd Wojewodę Zachodniopomorskiego. W dalszej części odczytał końcową treść pisma które zostało napisane jako protest na działania Komendanta Wojewódzkiego SP.

Pismo tej treści wyjdzie od 4 zainteresowanych samorządów. Co ciekawe nigdzie nie pisze co to jest posterunek SP, więc okazać się może, że SP zostanie zupełnie zlikwidowana u nas. Dlatego warto aby nasz samorząd zawarł w tej sprawie twarde stanowisko.

Radny A. Kaczmarczyk - czy w tym piśmie chodzi o utrzymanie jednostki czy odwołanie komendanta?

Radny A. Brzozowski - trudno przewidzieć czy uda się przywrócić do istnienia Jednostkę Ratowniczo -Gaśniczą. Skoro Komendant Główny zdecydował aby naszą jednostkę pozostawić to ufamy że to jest aktualne.

Radny B Feliks - pragnę wspomnieć, że 9 lat temu była erupcja gazu i tylko siłą natury zakończyło się tak jak się zakończyło oczywiście nie ujmując nic strażakom. Należy w piśmie tym ująć, że zagrożenie tego typu jest coraz większe. Obszar wydobywania gazu ciągle wzrasta i należy te zagrożenia należy cały czas brać pod uwagę. Trzeba krzyczeć, że my chcemy tutaj żyć bezpiecznie.

Radny A. Dobrowolski - jako gmina Dębno ma przykre doświadczenia odnośnie restrukturyzacji, reorganizacji. Parę jednostek z Dębna zniknęło. Gmina Boleszkowice miała np. posterunek Policji a teraz nie mają nic. Być może w tym wszystkim jest drugie dno. Wiemy również, że trwają prace nad reformą administracyjną powiatów i kilka z nich zniknie z mapy. Wskaźnik jest taki, że powiat nie może mieć mniej niż 100.000 mieszkańców. Mówię o tym, że być może nie ma miejsca dla tego typu jednostek i posterunek może być pierwszym elementem do zupełnej likwidacji. Te działania musimy wszyscy wspierać bo to jest nasza szansa i nasze bezpieczeństwo.

Radny A. Kaczmarczyk - z zadowoleniem przyjmujemy przykłady współpracy Straży Granicznej z Policją jak patrole wspólne, zabezpieczanie różnych imprez organizowanych w gminie Dębno. Należy bardziej unowocześniać sprzęt w OSP i w Komisariacie Policji. Wiemy, że jest brak etatów na Policji - część policjantów odchodzi na emerytury, część choruje. Część policjantów musi dorabiać bo płace nie są wysokie dlatego w czasie urlopów zatrudniają się na umowy zlecenie w innych komisariatach. Jest prośba Komendanta Policji aby rozważyć możliwość pokrycia kosztów umów zlecenia dla policjantów którzy chcą w czasie swojego urlopu pracować w naszej gminie. Również Komisja wystąpi z wnioskiem o wyposażenie Komisariatu Policji w niezbędny sprzęt jak komputery i internet.

Burmistrz MiG - chcę odnieść się do trzech kwestii - OSP - jest zapisana kwota na zakup wozu bojowego i proponuję aby się z tego nie wycofywać. Osobną kwestią jest sprawa komputerów dla Policji i potrzeb w zakresie internetu. W tej chwili kończymy etap wdrażania systemu informatycznego w Urzędzie i później informatyk, musi wyczyścić je aby można było je komukolwiek przekazać. Co do pracy Policji przekierowałem służby Straży Miejskiej do pomocy Policji w weekendy i nocne służby. Jak długo to będzie do utrzymania to osobna kwestia ale porządek i bezpieczeństwo, musi być realizowany. Na posiedzeniu komisji w kwietniu pewne tematy chciałbym rozpatrzyć i Rada zajmie się tymi tematami i podejmie stosowne decyzje.

Radny A. Kaczmarczyk - odnośnie SM otrzymaliśmy wyczerpującą informację i Komendant SM udzielił nam wyczerpujących odpowiedzi na pytania, chodziło o kontrole o akcję psy. Pan Komendant SM zgłosił sugestię odnośnie nagradzania osób, którzy będą donosić o nielegalnym wysypywaniu śmieci oraz kwestię zatrudnienia go na pełen etat. Komisja wnioskowała za przyjęciem informacji na temat stanu bezpieczeństwa w MiG Dębno.

Burmistrz MiG - odnośnie dzikich wysypisk działania nasze w tym kierunku nazwaliśmy jako zakup nagród dla osób zaangażowanych na rzecz ochrony środowiska.

Przewodnicząca RM Kto jest za przyjęciem informacji na temat stanu bezpieczeństwa w MiG Dębno.

  1. Informacja z OSP -

Głosowanie : za jednogłośnie

2. Informacja z SM -

Głosowanie : za 14

2 przeciw

2 wstrzymujących

3. Informacja z SG -

Głosowanie: za jednogłośnie

  1. Informacja z Policji

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informacje. Załącznik Nr 10

===========================================

PKT 5 a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r

Komisja Rozwoju Gospodarczego przyjęła projekt uchwały.

Skarbnik Gminy - przedstawiła zmiany do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?.

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r z poprawką?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VIII/47/2007. Załącznik nr 11

=====================================

PKT 5 b - projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

Stan radnych na sali;19

Głosowanie za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VIII/48/2007. Załącznik nr 12

========================================

PKT 5 c - projekt uchwały w sprawie opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 16

1 przeciw

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VIII/ 49/2007. Załącznik nr 13

======================================

PKT 5 d - projekt uchwały w sprawie powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Przewodnicząca RM - wyjaśniła kwestie składania oświadczeń lustracyjnych.

Sekretarz Gminy - wpłynęło pismo od Wojewody do Burmistrza o podanie danych personalnych, adresów zamieszkania osób, wobec których Wojewoda wystąpi z pismem o złożenie oświadczenia lustracyjnego. Taka informacja została wysłana o radnych, prezesów spółek i o członkach Rad Nadzorczych, Burmistrza, Z-cy Burmistrza. Teraz należy oczekiwać informacji od Wojewody.

Radny A. Dobrowolski - pod ustawę lustracyjną można podlegać z tytułu wykonywania kilku czynności. W jakiej kolejności i które się składa, czy jest jakaś interpretacja. Kto bowiem pierwszy może od nas żądać złożenia oświadczenia, czy np Kurator Oświatowy, czy Wojewoda?

Sekretarz Gminy - będzie krótkie szkolenie w dniu 6 kwietnia na temat oświadczeń lustracyjnych i może do tego czasu państwu taką informację przedstawimy.

Radny A. Dobrowolski - wiem, że jest jeszcze jeden wniosek złożony do parlamentu aby wstrzymać procedurę aby zajął w tej sprawie stanowisko Trybunał Konstytucyjny.

Przewodnicząca RM - myślę, że musimy być tu ostrożni bo grozi to utratą mandatu.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr VIII/50/2007. Załącznik Nr 14

========================================

PKT 5 e - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011.

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.

Burmistrz MiG - jest to inicjatywa gmin przygranicznych od Kostrzynia gryfińskiego, Chojny Myślibórz , Nowogródek z naszej strony i gmin po stronie Niemieckiej trwa już od 2 lat w ramach INTERAKT. Współpraca rozbudowuje się coraz skuteczniej. Będziemy składać wniosek do Brukseli o utworzenie coś w rodzaju struktury samorządowej niższej rangi niż EUREGIONY, ponieważ Komisja Europejska w ubr podjęła taką inicjatywę i opracowała dokumenty oraz wymagania jakie należy spełnić. Współpraca gmin po stronie Niemieckiej i Polskiej w dalszym ciągu będzie kontynuowana.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany WPI na lata 2007-2011?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VIII/ 51/2007. Załącznik Nr 15

=========================================

PKT 5f - projekt uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „ Zasłużony dla MiG Dębno”

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego Zasłużony dla MiG Dębno.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „ Zasłużony dla MiG Dębno”.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VIII/ 52/2007. Załącznik nr 16

=============================================

PKT 6 - Odpowiedź na złożone interpelacje.

Przewodnicząca RM - Informuję, że na sesji w dniu 15 II 2007 r radny Mirosław Turów złożył interpelację w sprawie przeprowadzenia modernizacji ciepłociągów na Oś. Waryńskiego, które w obecnym stanie ogrzewają powietrze, parking i część chodników. Marnotrawstwo ciepła i koszty mieszkańców płacących za przesył wskazują na potrzebę rozwiązania tego problemu.

Drugą interpelację złożył na sesji w dniu 27 II.2007 r radny Zbigniew Marszałek w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy raz w miesiącu.

Informuję, że odpowiedzi dla składających interpelacje zostały udzielone.

W materiałach na sesję wszyscy radni otrzymali odpowiedzi na interpelacje.

Czy radny M. Turów i radny Z. Marszałek mają zastrzeżenia co do odpowiedzi na swoje interpelacje.

Radny Z. Marszałek - chodzi aby udzielić informacji dla klienta w jakim kierunku należy sprawę przedstawić , czy do Burmistrza, czy do Sądu, czy zasięgnąć opinii radcy prawnego lub Policji . Trochę nie zrozumieliśmy się co do intencji wyrażonej w mojej interpelacji.

========================================

PKT 7 - Interpelacje i zapytania.

Kto z państwa radnych chce złożyć interpelację lub zapytanie?

Radny A. Kaczmarczyk - prosił o wyjaśnienie sprawy szpitala w Dębnie., czy prawdą jest, że sytuacja szpitala w Dębnie jest gorsza niż sytuacja szpitala w Barlinku.

Z-ca Burmistrza - Stowarzyszenie Lider Pojezierza powstało z inicjatywy naszej gminy i 3 powiatów . Stowarzyszenie to złożyło wniosek, które uzyskało dofinansowanie w kwocie 750.000 zł na duży program pt. Lider Pojezierza. W tym momencie Stowarzyszenie wystąpiło do nas o poręczenie kredytu. Poręczenie dotyczy kwoty 460.000 zł . Taką kwotę musi zaciągnąć w banku Stowarzyszenie aby sfinansować swój projekt. Tą kwotę podzielono proporcjonalnie do wielkości gmin i gmina Dębno i Myślibórz musza poręczyć kwotę 100.000 zł . Stowarzyszenie wystąpiło do naszej gminy abyśmy przystąpili do Stowarzyszenia na zasadzie członka wspierającego, ale z pewnymi konsekwencjami. Niebawem zostanie ustalona wysokość składki, która jest niezbędna do tego aby pokryć koszty obsługi kredytu i znowu obliczono to proporcjonalnie do wielkości gmin. W naszym wypadku będzie to kwota około 8.000 zł. Jakie mamy korzyści wymierne: szkolenia na terenie 9 gmin. Jest to program skierowany na obszary wiejskie w tworzeniu aktywności. Skierowany jest do trzech sektorów : publicznego, prywatnego i do organizacji pozarządowych. Mamy dofinansowanie na drugi etap, który daje możliwość wyłonienia lokalnych liderów na obszarach wiejskich. Ci liderzy pojawili się podczas realizacji pierwszego etapu programu, stworzyli ośrodki lokalnego działania i dodatkowo otrzymamy przewodnik spójny dla gmin, dodatkowo foldery, stronę internetową. Wartość namacalnych korzyści przewyższa 8.000 składki. Muszą być podjęte 2 uchwały w kwietniu. Pierwsza uchwała o przystąpieniu do Stowarzyszenia na zasadzie członka wspierającego a druga o poręczeniu kredytowym. Burmistrz musiałby wstępnie stworzyć tz. list intencyjny aby rozpocząć procedurę Stowarzyszeniową. Prosimy państwa o wyrażenie swojej opinii

Radny A. Jarmuszka - nie znam konkretów i korzyści. Pieniądze damy - jakie zyski z tego będziemy mieli jako gmina? Niby zyski są jakieś ale nie wiadomo jakie. Nie mogę głosować za czymś czego nie rozumiem.

Z-ca Burmistrza - starałem się krótko przedstawić projekt, który praktycznie trwa już 2 lata. Jest on dosyć złożony. Szanując państwa czas skoncentrowałem się tylko na tych działaniach które musimy podjąć w najbliższym czasie. Jeżeli kolega żąda konkretnych działań to mogę przytoczyć harmonogram realizacji projektu, mogę przytoczyć państwu harmonogram finansowy , jednocześnie pisma z których wynika że Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do tego programu. My wspieramy przedsięwzięcie, które potrzebuje wsparcia poręczycielskiego. Przewodnik jest jednym z elementów tego programu. Złożoność tego programu polega na tym, że to nie jest budowa chodników i kanalizacji. Jest to projekt , który ma zaktywizować społeczność wiejską. Wymiernym produktem tego projektu jest przewodnik, po tych 9 gmin.

Radny A. Dobrowolski - dzisiaj jest za wcześnie aby wchodzić w szczegóły. Jeżeli 9 gmin weszło w program tz mają w tym interes. Im więcej będziemy mieli podmiotów , które będą mogły pozyskiwać środki tylko na określone cele i może być tak, że będą środki po które nie będziemy mogli sięgnąć bo nie będziemy mieli podmiotu, który mógłby z czymś takim wystąpić. Może na dzisiaj tych konkretnych środków może nie widać ale jest to szansa, z której należy skorzystać - nie mamy innego wyjścia. Jeżeli my tego nie zrobimy to zrobią to inni. Oni będą korzystać a my będziemy się patrzeć. Jak będzie potrzeba to pan Burmistrz szczegółowo to przedstawi.

Burmistrz MiG - pytanie co z tego będziemy mieli - na pewno musimy wydać te 8.000 zł aby pokryć odsetki od poręczonego kredytu. To jest ten koszt - zyski to aktywizacja społeczności wiejskich i pewna wiedza, którą liderzy muszą uzyskać aby w trakcie szkoleń wyjaśniać i nakłaniać do aktywności by życie mieszkańców wsi inaczej się kształtowało. Szkoła uczy schematu zagadnień ale nie nauczy wszystkich możliwości działań w środowisku wiejskim. Funkcjonowanie, życie w zjednoczonej Europie muszą nauczyć się liderzy, którzy będą prekursorami działań w pewnych środowiskach. Obserwujemy programy z UE o produktach lokalnych i innych działaniach my takich wiadomości jeszcze nie posiadamy , nie mamy wykształconej wartości kulturowej. Jest to jeden z elementów, który możemy uzyskiwać z takich programów plus wiedza , plus pewne doświadczenie, aktywizowanie niektórych osób.

Z-ca Burmistrza - program pilotażowy wszedł w momencie gdy wiadomo było, że w okresie 2007-2013 pojawią się pieniądze w ramach programu obszarów wiejskich i będą zapisane działania w ramach tego programu jak rozwój obszarów wiejskich i program Lider. Stowarzyszenie „ Lider Pojezierza” jest jakby doskonałą platformą do pozyskiwania pieniędzy.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem wniosku burmistrza o poręczeniu kredytu dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w kwocie 460.000 zł.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że wniosek uzyskał akceptację.

=========================================

PKT 8 - Sprawy różne.

Radny Z. Marszałek - kiedy rusza inwestycja rondo i CPN. Przy zbiegu ulic Jana Pawła i Mickiewicza koło kiosku ruchu jest tam teren około 50m2 - są tam doły, woda itd. Należy to uporządkować.

Burmistrz MiG - nasadzenia nowe obejmują właśnie ten teren , plac gdzie kiedyś był ratusz i na ul. Chojeńskie. Rondo i CPN - projekt techniczny jest opracowywany. Sprawa jest w Urzędzie Marszałkowskim i sejmik ma zająć stanowisko. Także rondo w projektowaniu się kończy a Orlen jest zdecydowany do tematu podejść. Co się stanie jeśli Urząd Marszałkowski nie dołoży pieniędzy - do państwa będzie należeć decyzja czy wchodzimy w inwestycję. Jest to kwota na burzówki, kanalizację sanitarna i wodę około 500.000 zł.

Radny A. Dobrowolski - czy jest decyzja sejmiku o przekazanie budynku po byłej poradni - uzyskał odpowiedź że nie ma .

Druga kwestia porządku w mieście - w niektóre dni wstyd jest przejść przez miasto. Często sprzątanie odbywa się gdy parkingi przy Armii Krajowej są zastawione samochodami. Ja rozumiem że czas pracy jest określony ale czy w sytuacjach wyjątkowych nie można sprzątać gdy jest dostęp do miejsc parkingowych. Czy dziury w mieście będą połatane do maratonu.

Burmistrz MiG - sprawa czystości - zapisaliśmy w budżecie budowę boksów na papiery. Są różnego rodzaju pojemniki i wiatr wywiewa z nich papiery i jest wrażenie, że miasto jest nie posprzątane. Sprawa parkingów i zamiatania - podjęliśmy dyskusję ażeby zamiatać w godzinach nocnych ale okazuje się, że jest to zbyt hałaśliwa maszyna. Pan prezes ma rozważyć jeszcze aby raz w tygodniu w godzinach od 18-22 na niektórych kwartałach miasta przeprowadzić zamiatanie. Co do łatania ul. Mickiewicza - 4 kwietnia rozstrzygnięcie przetargu - Zarząd Dróg zapewnia że będzie to zrobione.

Radny A. Kaczmarczyk - proponuję aby samorząd nasz wystosował pismo do Województwa w sprawie przekazania nam budynku po bibliotece na gimnazjum dla dorosłych.

Burmistrz MiG - wszelkie dokumenty w tej sprawie leżą w biurze sejmiku i jest pytanie kiedy ta sprawa wejdzie na obrady sejmiku. Czyli przyblokowana jest sprawa w biurze sejmiku.

Radny S. Witkowski - w kwestii chodników wiejskich. Za kilkanaście dni komisja rolna wejdzie w nowe zadania, zostały nam jednak 4 projekty z ubiegłego roku, które mają pozwolenia na budowę. Wniosek do Burmistrza aby ująć te wszystkie rzeczy jak Bogusław, Oborzany, Smolnicę Cychry a także to co mamy na ul. Mireckiego w Dębnie zapisane , dać upoważnienie dla burmistrza by przygotować realizację tych zadań. Chodzi mi również o wykonanie małego chodniczka , który jest dojściem do filii SP3 około 57m.

Burmistrz MiG - wydział inwestycji określa ten zakres na więcej niż 200.000 zł a na chodniki mamy zapisane 100.000 zł, jest to wota przewyższająca możliwość ogłoszenia przetargów. Wydział inwestycji proponuje w dwóch przetargach i pogrupować te zadania. Będzie jeszcze 3 przetarg na Smolnicę ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich zabezpieczył 40.000 zł . Prosiłbym o decyzję w jakim zakresie mam realizować te zadanie.

Radny S. Witkowski - upoważnić Burmistrza do działania i przygotowania dokumentacji przetargowej tak gdzie są pozwolenia.

Przewodnicząca RM - myślę, że jest zgoda Rady do podjęcia działań przez Burmistrza w zakresie przygotowania przetargów na budowę chodników.

Radny A. Kaczmarczyk - odnośnie tego chodnika przy filii SP3 - w czasie opadów woda zalega i należy wykonać chodnik.

Radny A. Jarmuszka - czy te żądania będą z nadwyżki budżetowej. Jeszcze nie było objazdów Kom Rolnej i nie znamy potrzeb na wsiach. Widzimy tylko potrzeby miasta a nie wsi. Po objazdach Kom Rolnej podjąć decyzję.

Burmistrz MiG - radny Stanisław zaproponował właśnie chodniki wiejskie. Z jednej strony pewne przyspieszenie inwestowania na tereny wiejskie a z drugiej strony Komisja Rolna dokona objazdów i złoży stosowne propozycje. Zauważyć należy, że w pierwszej kolejności będzie projektowanie, które trwa od 1 roku do 2 lat. Czyli jest sugestia przyspieszenia projektowania na terenach wiejskich ale w ramach tych pozwoleń które mamy w tej chwili.

Komisja Rolna zaraz po świętach musi dokonać objazdów abym miał obraz jaką kwotę muszę zabezpieczyć na ten rok dla wykonawców projektów technicznych. Tych tematów drobnych jest dużo, nadwyżka budżetowa jest określona.

Dyrektor OSiR - zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w biegach rodzinnych i maratonie.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku VIII sesji RM w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

===================================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz mgr Helena Sługocka

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 30-04-2007 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Mazepa 08-05-2007 09:54