Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji VII z dnia 27.02.2007 r.


Protokół z przebiegu VII sesji Rady Miejskiej w Dębnie

w dniu 27. lutego 2007 r

Sesja odbyła się w sali posiedzeń UMiG o godz. 10.00.

Sesja zakończyła się o godz.: 12.00

Obradom przewodniczył I wiceprzewodniczący RM - Andrzej Brzozowski

Wiceprzewodniczący RM - otworzył obrady i przywitał wszystkich obecnych na sali

Poinformował, że w sesji udział biorą: burmistrz MiG , z-ca burmistrza MiG, radni powiatowi, sołtysi wsi, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, prezesi spółek gminnych, kierownicy wydziałów w UMiG, mieszkańcy MiG Dębno.

Lista obecności gości stanowi załącznik do protokołu Nr 1

Stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych na początku sesji było 16 co stanowiło 76,19% stanu ogólnego Rady.

Wiceprzewodniczący RM - stwierdził, że Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2

Nieobecny na sesji: radny R. Patkowski.

Poinformował, że na wniosek burmistrza do porządku obrad wprowadza się projekt uchwały 11 f w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego MiG Dębno na lata 2007-2011 . Wprowadza się również autopoprawką projekt uchwały Nr 11 g w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

Wniosek burmistrza stanowi załącznik do protokołu nr 3

Wiceprzewodniczący RM - przedstawił porządek sesji.

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu VI sesji Rady Miejskiej,

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno,

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

 1. Informacja z działalności OPS i Gminnego Centrum Informacji za 2006 rok,

 2. Informacja z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych przez WTZ za 2006 r.

 3. Informacja ze wspierania i zlecania zadań w zakresie pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 4. Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok.

 1. Informacja z działalności sportowo-rekreacyjnej OSiR rok oraz innych organizacji

sportowych za 2006 r.

8. Harmonogram zadań inwestycyjnych na 2007 rok.

 • Informacja na temat terenów przeznaczonych pod działalność przemysłową w mieście i gminie Dębno.

 • Działania Rady i Burmistrza na rzecz utworzenia strefy ekonomicznej na terenie gminy

Dębno.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu " Pomerania",

b/ wyznaczenie delegatów na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Komunalnego Związku

Celowego Pomorza Zachodniego "Pomerania",

c/ rozpatrzenie skargi Pana Piotra Muzyki na działalność Burmistrza MiG Dębno,

d/ rozpatrzenie skargi Pani Anny Wideckiej na działalność Burmistrza MiG Dębno.

e/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno,

f/ zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego MiG Dębno na lata 2007-2011,

g/ odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Odpowiedzi na zapytania.

 1. Sprawy różne.

 2. Zamknięcie sesji RM.

Wiceprzewodniczący RM - czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący RM - Informuję, że protokół z przebiegu VI sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa radnych chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji?

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu VI sesji RM?

Stan radnych na sali obrad 18

Głosowanie ; za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że protokół został przyjęty.

==============================

PKT 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

Burmistrz MiG - przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 26.01 do 27.02.2007 r.

Wiceprzewodniczący RM - proszę o pytania do sprawozdania.

Radny Z. Marszałek - prosił o wyjaśnienie spraw dotyczących spotkań z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i w Kostrzyńskiej Strefie Ekonomicznej.?

Burmistrz MiG - na spotkanie z Komendantem Głównym SP udałem się z panem starostą i interweniowaliśmy w sprawie nie redukowania naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Dębnie do poziomu posterunku. Przedłożyliśmy stosowne materiały i argumenty, chodziło nam o to aby pozostawić w Dębnie Straż Pożarną na tych samych zasadach jak dotychczas. Ostatnie sygnały mówią , że jednak Komendant Wojewódzki podtrzymuje swoją decyzję. W sprawie strefy ekonomicznej - były prowadzone rozmowy w tej sprawie. Zarząd Kostrzyńskiej Strefy Ekonomicznej bardziej zainteresowany jest odkupem niektórych działek na terenie naszej gminy. Realnym terminem do rozpatrzenia będzie maj.

Radny A. Kaczmarczyk - czego dotyczyły spotkania z wicemarszałkiem oraz na Konwencie Wójtów i Burmistrzów.

Burmistrz MiG - z I wicemarszałkiem rozmawiałem w sprawie budynku po bibliotece pedagogicznej, przedstawiałem argumenty i ustalaliśmy procedury jakie należało by podjąć ze strony województwa tzn. sejmiku województwa, a z II wicemarszałkiem rozmawiałem w sprawie wspólnej inwestycji ronda na Kostrzyńskiej - Włościańskiej. W Kuratorium rozmawiałem o sprawach bieżących a w szczególności chodziło mi o wsparcie przez Kuratorium naszych działań przejęcia budynku po bibliotece pedagogicznej na cele oświatowe tj. utworzenia tam gimnazjum dla dorosłych.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 17

2 wstrzymujące

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik Nr 4

==========================================

PKT 3 Informacja z działalności OPS i Gminnego Centrum Informacji za 2006 rok.

Komisje przyjęły informację.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było

Wiceprzewodniczacy RM - Kto jest za przyjęciem informacji z działalności OPS i GCI za 2006 r.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 5

==========================================

PKT 4 Informacja z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych przez WTZ za 2006 r.

Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych przyjęła informację.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było

Wiceprzewodniczący RM - Kto jest za przyjęciem informacji z działalności WTZ za 2006 r.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 6

==========================================

PKT 5 Informacja ze wspierania i zlecania zadań w zakresie pożytku publicznego na

podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Komisje przyjęły informację.

Wiceprzewodniczący RM - czy są uwagi do informacji.

Uwag nie zostały zgłoszone.

Wiceprzewodniczący RM - Kto jest za przyjęciem informacji ze wspierania i zlecania zadań w zakresie pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego?

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie.: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 7

=============================================

PKT 6 Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok.

Radny S. Witkowski - poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego wypracowała wniosek w sprawie zorganizowania kontroli w punktach sprzedaży alkoholu w celu udokumentowania przypadków sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym oraz spożywania w sklepie i w obrębie sklepu.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem informacji z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 8

================================================

PKT 7 Informacja z działalności sportowo-rekreacyjnej OSiR rok oraz innych organizacji sportowych za 2006 r.

Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych wypracowała wniosek o niezbędne remonty obiektów sportowych w mieście, oraz poparła wniosek wydziału oświaty w sprawie zwiększenia wydatków w 2008 r na obozy sportowe dla dzieci i młodzieży.

Wiceprzewodniczący RM - czy są uwagi do informacji?

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem informacji z działalności sportowo-rekreacyjnej OSiR rok oraz innych organizacji sportowych za 2006 r.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 9

Dyrektor OSiR - wręczył na ręce burmistrza certyfikat jakości „Złoty bieg 2006” jako wyróżnienie nadane dla udokumentowania doskonałej organizacji 33 maratonu Dębno przez kapitułę serwisu internetowego „ Maratony Polskie” oraz biegaczy z całego kraju, oraz puchar Prezesa TKKF za udział w sportowym turnieju miast i gmin 2006.

=================================================

PKT 8 Harmonogram zadań inwestycyjnych na 2007 rok.

Komisje przyjęły harmonogram zadań inwestycyjnych na 2007 r.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania dotyczące harmonogramu zadań inwestycyjnych?

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem harmonogramu zadań inwestycyjnych na 2007 rok.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 10

===============================================

PKT 9 Informacja na temat terenów przeznaczonych pod działalność przemysłową w mieście i gminie Dębno.

Komisje przyjęły informacje.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem informacji na temat terenów przeznaczonych pod działalność przemysłową w mieście i gminie Dębno.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie.: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 11

====================================================

PKT 10 - Działania Rady i Burmistrza na rzecz utworzenia strefy ekonomicznej na terenie gminy Dębno.

Komisje przyjęły informację.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do informacji na temat tworzenia strefy ekonomicznej?

Radny Z. Marszałek - czy będzie potrzeba budowy sieci elektrycznej na ul. Demokracji, Cegielnianej i Kolejowej.

Burmistrz MiG - od 2003 roku zmieniło się ustawa o prawie energetycznym i te media jak linia energetyczna, gazowa leży po stronie inwestorów. W tym przypadku energetyka w 75 % finansuje taką inwestycję. Na dzień dzisiejszy prawo energetyczne funkcjonuje i finansowanie tych rzeczy przez gminy ze środków publicznych jest niedozwolone.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem działań Rady i Burmistrza na rzecz utworzenia strefy ekonomicznej na terenie gminy Dębno?

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie.: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 12

=========================================

PKT 11a. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu " Pomerania",

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu " Pomerania",

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: 18

1 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr VII/39/2007. Załącznik Nr 13

======================================================

PKT 11 b - projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Komunalnego Związku Celowego Pomorza Zachodniego "Pomerania",

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały . Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Komunalnego Związku Celowego Pomorza Zachodniego "Pomerania",

Stan radnych na Sali : 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VII/40/2007. Załącznik nr 14

============================================

PKT 11 c - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Pana Piotra Muzyki na działalność Burmistrza MiG Dębno.

Komisje wnioskowały za odrzuceniem skargi pana Piotra Muzyki.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Pana Piotra Muzyki na działalność Burmistrza MiG Dębno.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VII/41/2007. Załącznik Nr 15

==================================================

PKT 11 d - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Pani Anny Wideckiej na działalność Burmistrza MiG Dębno.

Komisje odrzuciły skargę pani Anny Wideckiej na działalność burmistrza MiG Dębno.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Pani Anny Wideckiej na działalność Burmistrza MiG Dębno.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie; za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę NrVII/42/2007 Załącznik Nr 16

================================================

PKT 11 e - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych przyjęły projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VII/43/2007. Załącznik nr 17

===========================================

PKT 11 f - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego MiG Dębno na lata 2007-2011.

Pani Skarbnik - omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany WPI na lata 2007-2011.

Wiceprzewodniczący RM - czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały -Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany WPI na lata 2007-2011.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VII/ 44/2007. Załącznik nr 18

=========================================

PKT 11 g - projekt uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

Sekretarz Gminy - omówił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie odwołania A. Sławnikowskiego z ławnika Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

Wiceprzewodniczący RM - Czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Myśliborzu?

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VII/45/2007. Załącznik nr 19

Przerwa w obradach.

=====================================================

PKT 12. Interpelacje i zapytania.

Wiceprzewodniczący RM - czy ktoś z państwa radnych chce zgłosić interpelację lub zapytanie?

Radny W. Baranowicz - sprawa drażliwa która dzieje się na rynku i koło rynku. Nasi dębnowscy kupcy są zaniepokojeni tą nową halą targową, która powstała tuż obok rynku. Kupcy byli w Urzędzie i prawdopodobnie toczyły się jakieś rozmowy. Chciałbym wiedzieć do jakiego porozumienia doszliście i co dalej będzie z tą sprawą.

Radny Z. Marszałek - alejka spacerowa od ul. Grunwaldzkiej do Daszyńskiego koło jeziora - zdewastowane tam jest oświetlenie.

Radny B Feliks - jaka jest formuła finansowania klubów sportowych - duży kontrast między klubem miejskim a wiejskimi.

Radny W. Baranowicz - sprawa RS Dyszno - w poprzedniej kadencji składali wniosek o budowę lapidarium w Dysznie. Stary cmentarz w Dysznie jest zniszczony - Rada Sołecka chce to uporządkować, wybudować lapidarium oraz wykonać chodnik prowadzący do cmentarza . Czy w tej sprawie zostały poczynione jakieś kroki?

Radny S. Witkowski - sprawa orkiestry dętej w naszym mieście - należy do tego wrócić w tym roku budżetowym. Niech odpowiednie służby przyjrzą się temu aby tą sprawę rozpocząć w tym roku. Miejsce do ćwiczeń jest. Na pewno będzie potrzeba zatrudnienia kapelmistrza, który poprowadził by orkiestrę.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał interpelację złożoną przez radnego Z. Marszałka.

Interpelacja stanowi załącznik Nr 20.

Wiceprzewodniczący RM - czy zwalone drzewo na ul. Rzemieślniczej zostało usunięte.

Pan Kluch - w dniu wczorajszym o godz. 16.00 minister Religa poinformował że po konsultacjach społecznych powstała sieć szpitali. Czy w ramach konsultacji ktoś z Dębna uczestniczył w spotkaniu i jakie są rezultaty tej konsultacji.

Wiceprzewodniczący RM - proponuję przyjąć następujący tok postępowania, aby mieszkańcy na komisjach zabierali głos, a nie na sesji. Informacje o posiedzeniach komisji będą dostępne.

Burmistrz MiG - sprawa działań w sprawie powstania pawilonu handlowego przy Piasta - Jest to działka w prywatnych rękach. Były tam przeprowadzane kontrole przez SM - dzierżawca posiada stosowne zezwolenia i opłaty też zostały już uiszczone. Obiekt nie jest trwale postawiony z gruntem powinien mieć zezwolenie ze starostwa. Tu rola gminy się kończy, ponieważ grunty nie należą do gminy, a do prywatnego właściciela, który z godnie z planem zagospodarowania może z robić z tym co zechce. Jako gmina możemy jedynie egzekwować wykonywanie stosownych opłat targowych. Nie mam żadnego instrumentu prawnego aby zakazać tam na handel. Odnośnie oświetlenia przy DOK - teren rozdzielony przez dwóch użytkowników i naprawy są wykonywane przez energetykę. Sprawa lapidarium w Dysznie - środki na to powinny iść z Rad Sołeckich - nie powiem w tej chwili jak to jest. Na pewno RS powinny się w te tematy angażować. Do tego tematu wrócimy. Orkiestra Dęta - wniosek do Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych . Jest to trudny temat do zrealizowania. Czy znajdziemy tylu muzyków, aby uruchomić orkiestrę dętą - trudno powiedzieć. Porady prawne raz w miesiącu - porady prawne, ale w jakim zakresie. Co w sytuacji gdy prawnik się pomyli. Osoba, za złą poradę może Urząd zaskarżyć. Wobec takiej odpowiedzialności w sprawach cywilnych odstąpiłem od organizowania porad prawnych dla mieszkańców. Jedynie prawnik bez uprawnień może wskazać pewne ścieżki bez odpowiedzialności. Sprawa zwalonego drzewa - Zarząd Dróg Krajowych zabezpieczył wyrwę i wiosną podejrzewam wyrwa zostanie naprawiona.

Radny W. Baranowicz - ja nie otrzymałem pełnej odpowiedzi. Pytałem jak toczą się rozmowy. Kupcy mieli być na sesji ale nie przyszli.

Przewodnicząca RM - po szkoleniu radni są do kontaktu ze społeczeństwem , natomiast sesja jest jakby bardziej zamkniętą tylko do podejmowania uchwał i realizowania porządku, który jest wcześniej ustalony. Wytłumaczyłam kupcom, że w najbliższym czasie zorganizujemy debatę publiczną i ustaliliśmy na poniedziałek godz. 15.00 w DOK. Myślę, że będzie to okazja do wysłuchania ich bolączek i przedstawienia im tego co leży w gestii naszego Urzędu. Handlowcy czują się, że są bardziej restrykcyjnie traktowani przez nasze służby niż ten przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność.

Burmistrz MiG - odnośnie odpowiedzi dla pana Klucha - w wczorajsze wiadomości co zostało uczynione . To pytanie należy skierować do organu prowadzącego. Spotykałem się z panem starostą z panią dyrektor i przekazywałem nasze stanowisko jako miasto na temat szpitala. Gmina Dębno nie jest zaproszona do konsultacji odnośnie sieci szpitali. Może pan Jarema przekaże nam jak to się odbywa na Radzie powiatu.

Pan T. Jarema - Rada ani Zarząd powiatu do tej pory nie zajmował się sprawami szpitali w powiecie.

=======================================

PKT 14. Sprawy różne.

Burmistrz MiG - powiedział - w związku z tym, że jest to ostatnia sesja przed wyborami sołtysów podziękował sołtysom za 4-letnia pracę w swoich RS, wręczył każdemu pisemne podziękowanie.

Radny S. Witkowski -poinformował, że w miesiącu marcu odbędzie się posiedzenie komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w sprawie szpitala z udziałem pani dyrektor szpitala - serdecznie zaprosił wszystkich chętnych do udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca RM - odpowiadając jeszcze dla pana Klucha - na konferencji pana Religi usłyszałam, ze opracowany został program pilotażowy dla szpitali który najpierw zostanie wdrożony w województwie pomorskim a następnie w pozostałych. Zobaczymy jakie to będą pomysły i jak to się im uda.

Radny M Turów - chodzi o estetykę miasta - o centrum miasta ul. Armii Krajowej, jest tam sprzedana działka przez gminę. Jest to wprawdzie plac budowy ale postawione na tej działce ogrodzenie kwalifikuje się pod ustawę o porządku i utrzymaniu czystości. Myślę, że należy zobowiązać właściciela do wykonania bardziej estetycznego ogrodzenia. Druga sprawa chciałbym się dowiedzieć jakiej jest zainteresowanie kupnem działek na terenie po NZPOW.

Burmistrz MiG -co do estetyki te działania zostały podjęte przez SM . Co do sprzedaży działek na przetworach - sprzedaż 5 działek odbyła się w 2003 i 2004 roku. Z tyłu jest jeszcze 6 działek do sprzedaży - ogłosiłem przetarg, jednak nie ma zainteresowania. Gmina wykonała PT i chcemy zbroić teren ze środków unijnych. Pewne zainteresowanie już się pojawiło. W tej chwili jednak nie podejmę decyzji o sprzedaży terenów do momentu ich uzbrojenia.

Sołtys Pawłowski - dlaczego nie było spotkania Komisji Rolnej ze sołtysami w tym roku. Wcześniej na tych spotkaniach typowane były inwestycje na terenach wiejskich, a obecnie zaniechało się tej praktyce. Czy Rada chce ograniczyć zadawanie pytań na sesji sołtysom?

Burmistrz MiG - harmonogram zadań inwestycyjnych ustala pewne etapy i czas realizacji.

Radny S. Lenartowicz - będzie spotkanie w terenie po wyborach sołtysów.

Burmistrz MiG - komisja Infrastruktury Wiejskiej nie typowała jeszcze w tym roku chodników i dróg dopiero po wyborach sołtysów. Budżet gminy ma okrągłe zapisy a komisja zdecyduje na jakie zadania środki zostaną przydzielone.

Radny Z. Marszałek - chciałem zapytać co zostanie wykonane za 100.000 zł na ulicy Daszyńskiego. Mam nadzieję że płot.

Burmistrz MiG - tak ogrodzenie z trybuną i o tym chciałbym po sesji z państwem porozmawiać.

Wiceprzewodniczący RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Dębnie zamykam sesję i dziękuję za udział.

===================================================

Protokołowała Wiceprzewodniczący RM

Ewa Bajkiewicz Andrzej Brzozowski

1

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 09-03-2007 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2007 12:36