Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji VI z dnia 15.02.2007 r.


Protokół z przebiegu VI sesji Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 15. lutego 2007 roku.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10.00 w Sali posiedzeń w UMiG.

Sesja trwała do godz. 13.30

Obradom przewodniczył wiceprzewodniczący RM Andrzej Brzozowski.

Wiceprzewodniczący RM - stwierdził że na sali posiedzeń obecni są: burmistrz MiG, dyrektor szpitala powiatowego w Dębnie, radni powiatowi, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, kierownicy wydziałów UMiG , sołtysi wsi, mieszkańcy MiG.

Lista obecności gości stanowi załącznik do protokołu nr 1

Stwierdził , że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 21 co stanowi 100% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 2

Wiceprzewodniczący RM - zgodnie z decyzją wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z porządku obrad wycofany zostaje projekt uchwały Nr 2 w sprawie stwierdzenia nie wygaśnięcia mandatu radnego pani Heleny Sługockiej.

W to miejsce wprowadza się projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwach na terenie gminy Dębno.

Wpłynął wniosek od burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Międzynarodowe Centrum Informacji o Maratonie”

Pismo Burmistrza stanowi załącznik Nr 3

Wiceprzewodniczący RM - czy są uwagi do porządku obrad z propozycjami zmian?

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący RM - Kto jest za przyjęciem porządku ze zmianami?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie.: 20

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek sesji ze zmianami

Porządek obrad.

  1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu V sesji Rady Miejskiej w Dębnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w

sołectwach na terenie gminy Dębno.

  1. Uchwalenie budżetu MiG Dębno na 2007 rok oraz WPI na lata 2007-2011.

a/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

b/ opinia stałych Komisji Rady,

c/ stanowisko Burmistrza MiG Dębno do wniosków komisji,

d/ dyskusja nad poprawkami i głosowanie poprawek do budżetu i WPI,

e/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu MiG Dębno na 2007 r,

f/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na

lata 2007-2011.

  1. Interpelacje i zapytania radnych.

  2. Odpowiedzi na zapytania.

  3. Sprawy różne.

  4. Zamknięcie sesji RM.

Wiceprzewodniczący RM - Informuję, że protokół z przebiegu V sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa radnych chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji?

Uwag nie było

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu V sesji RM?

Stan radnych 21

Głosowanie: za 20

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z V sesji RM.

=======================================

PKT 2 - projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwach na terenie gminy Dębno.

Burmistrz MiG - projekt uchwały był omawiany na komisjach. Zmiana statutu sołectw będzie publikowana w przyszłym tygodniu i od dnia 16 marca br odbędą się wybory sołtysów . Na ogłoszenia o wyborze sołtysów jest termin 7 dniowy myślę, że dużo wcześniej to się odbędzie. Wybory odbywać się będą w ciągu 12 tygodni tj minimum 2 sołectwa dziennie.

Wiceprzewodniczący RM - czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwach na terenie gminy Dębno.

Stan radnych na Sali 21

Głosowanie za 20

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VI/ 37/2007. Załącznik Nr 4

Wiceprzewodniczący RM - przeprosił wszystkich obecnych za brak odczytania porządku obrad.

W tym miejscu odczytał porządek obrad z naniesionymi poprawkami.

============================================

PKT 3 - Uchwalenie budżetu MiG Dębno na 2007 rok oraz WPI na lata 2007-2011.

Wiceprzewodniczący RM - proszę panią skarbnik o odczytanie opinii RIO.

Skarbnik Gminy - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczącej projektu budżetu na 2007 rok .

Opinia RIO stanowi załącznik do protokołu Nr 5

Wiceprzewodniczący RM - proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii na temat poprawności projektu budżetu na 2007 r i WPI na lata 2007-2011, oraz zgłoszonych poprawek pod względem przyjętej procedury ich uchwalania.

Radny P. Chrobak - odczytał opinię Komisji Rewizyjnej na temat projektu budżetu na 2007 r i WPI na lata 2007-2011, oraz dodatkowe wnioski do WPI.

Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu Nr 6

Wiceprzewodniczący RM - proszę pozostałych przewodniczących komisji o wnioski do projektu budżetu na 2007 r i WPI na lata 2007-2011.

Przewodniczący pozostałych komisji przedstawili wnioski do projektu budżetu i WPI. Poinformowali, że projekt budżetu na 2007 r oraz WPI na lata 2007-2011 zostały przez komisje przyjęte.

Radny K. Wtkowski - jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odczytał przygotowane przez siebie wystąpienie na temat projektu budżetu i WPI.

Wystąpienie stanowi załącznik do protokołu nr 7

Wiceprzewodniczący RM - proszę pana Burmistrza MiG Dębno o przedstawienie stanowiska do wniosków zgłoszonych na posiedzeniach komisji Rady.

Burmistrz MiG - przedstawił stanowisko do wniosków zgłoszonych na posiedzeniach komisji.

Stanowisko Burmistrza stanowi załącznik do protokołu nr 8

Wiceprzewodniczący RM -otwieram dyskusję nad poprawkami.

Radny S. Witkowski - pytał o skrzyżowanie w Rózańsku, jaki jest plan lub projekt tej inwestycji?

Burmistrz MiG - zamierzeniem Zarządu Dróg Powiatowych odnośnie realizacji inwestycji w Różańsku jest ciąg od przejazdu kolejowego do mostu i cały ten odcinek jest przeprojektowany i jak w WPI jest to zadanie umiejscowione. Co do chodnika - jest zamierzenie aby na innym odcinku wykonać PT chodnika - jeśli mieści to się w zakresie inwestycji należy zabezpieczyć środki dla powiatu i w tym roku wykonać PT- jest to temat do decyzji Rady .

Radny S. Witkowski - powiat swój zakres będzie wykonywał przez rok. My możemy zrealizować chodnik.

Burmistrz MiG - myślę, że tańsze będzie realizowanie tego tematu wspólnie z powiatem w 2008 r.

Radny W. Baranowicz - sprawa chodnika i drogi w Różańsku - planowane jest tam wykonanie kanalizacji sanitarnej. Należy najpierw wykonać kanalizację, a następnie budować drogę i chodniki, a nie odwrotnie. Mamy przykład w Oborzanach, gdzie nie można przejechać przez wieś.

Burmistrz MiG - racjonalnym jest podejście budowa kanalizacji i modernizacja dróg. Co do oczyszczalni i zmiany sieci projekty są wykonywane w tym roku. Chodzi o to, aby w miarę zsynchronizować oba zadania.

Radny R. Patkowski - pytał o zapis w budżecie powiatu w kwestii naszego udziału w zakupach dla szpitala w Dębnie.

Burmistrz MiG - zapis rozszerzający budżet mówi o zakupie sprzętu dla szpitala. Nie mówi czy to ma być kolumna, wieża, czy stoły operacyjne czy cokolwiek innego. Zapis budżetu powiatu określa to dosyć precyzyjnie. My mamy szerszy zapis i będziemy to realizować. Dlatego zaprosiłem tu panią dyrektor szpitala. .

Radny R. Patkowski - odczytał wniosek z grudnia dla szpitala w Dębnie.

Burmistrz MiG - z grudnia wniosek o 10.540 zł na zakup 3 szt. kotłów nie ulega zmianie. Natomiast kwota 95.000 zł to osobna sprawa.

Radny B Feliks - w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Baranowicza - jeżeli chodzi o wykonanie skrzyżowania w Różańsku - chodzi o zachowanie norm bezpieczeństwa komunikacyjnego i pieszego. Nie będzie to kolidować z kanalizacją. Jest to newralgiczny punkt w Różańsku. Nie chodzi o upiększenie miejscowości Różańsko tylko chodzi o bezpieczeństwo dzieci do szkoły i stworzenie bezpiecznego przejazdu samochodów i przejścia dla pieszych na tym odcinku.

Wiceprzewodniczący RM - Kto jest za przyjęciem stanowiska burmistrza do zmian zgłoszonych na komisjach do projektu budżetu na 2007 rok i WPI na 2007-2011.

Stan radnych na Sali 21

Głosowanie: za 17

4 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła stanowisko burmistrza.

Wiceprzewodniczący RM - Czy są inne uwagi do projektu budżetu na 2007 r i WPI na lata 2007-2011?

Radny R. Patkowski - odczytał przygotowane wystąpienie na temat projektu budżetu na 2007 r i WPI na lata 2007-2011 Klubu Radnych „ Przymierze Samorządowe”.

Wystąpienie Klubu Radnych „Przymierze Samorządowego” stanowi załącznik do protokołu

nr 9

Burmistrz MiG - dużo zarzutów mało konkretów. Chcę odpowiedzieć na kilka z nich: budżet nie rozwojowy , nie rozwiązujący problemów. W wielu zadaniach projektujemy czy kanalizację czy sieć dróg - chociażby ul. Cegielniana, Kolejowa, Demokracji, Chrobrego i wszystkie ulice przyległe są rozpatrywane w dwóch projektach pozwoleniach na budowę. Ul. Parkowa kompleksowo rozwiązywana. Zmiana podejścia do ul. Jeziornej i rozwiązanie tego kompleksowo, Słowackiego też wykonujemy kompleksowo. Z jednej strony Klub zarzuca, że nie rozwiązujemy tematów kompleksowo, a WPI szatkuje zadania i nie ma swojej polityki. Myślę, że te zarzuty nie przystają do rzeczywistości. Zarzut, że hala sportowa - nie jest w priorytetach - przytoczył zapis ze Strategii Gminy str 28. Hala sportowo miała wejść do realizacji już w roku ubiegłym, ale ze względu na oprotestowanie przetargu to zadanie przeszło na ten rok - decyzja zapadła, temat w realizacji. Co do sondaży to 55% było za budową basenu, nie zestawiając tego z halą widowiskowo-sportową. W wyborach nie ukrywałem, że będę kontynuować budowę hali sportowej. Sprawa kanalizacji Ostrowca - temat nie ruszany od lat. Przypomnę, że Gminny Program Gospodarki Wodno-Ściekowej z 2000 roku zakłada poszczególne etapy i wieś Ostrowiec jest przewidziana w II etapie. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania i składać będziemy wnioski do funduszy spójności. Co do inwestycji na wsiach - priorytetem staje się kanalizacja i jest to koszt około 25.000.000 zł do skanalizowania wszystkich miejscowości przy obecnych cenach, jest to prawie 3 letni budżet inwestycyjny gminy. Jeśli ich nie znajdziemy na kanalizację środków unijnych następne 15 lat będziemy to realizować. Co do 300.000 zł potrzeb remontowych bazy oświatowej - szacunki są dostosowane do programu przedstawione przez ZEAS. Harmonogram remontów w placówkach oświatowych jest przedstawiany - czy on zabezpiecza w pełni - na pewno nie. Bardzo duże zadanie remontowe, które stoi przed nami to remont stołówki w SP Nr 1. Podatki - te kwestie należy przesunąć na inny termin. Nie realizujemy z budżetu inwestycji na które możemy pozyskać środki unijne. Dlatego robimy Parkową, bo na nią nie uzyskamy środków unijnych, a wstrzymujemy się od Chrobrego. Wynika to z taktyki, czyli pozostawienia niektórych inwestycji do przyszłego roku, aby uzyskać środki unijne. Nie unika wątpliwości, że ul. Chrobrego jest priorytetową w tej chwili ale mamy szansę na nią uzyskać dotację z unii. Szpital - nie mamy taktyki i gmina działa doraźnie - to pan był radnym powiatowym w ubiegłej kadencji i to ja powinienem zapytać pana czy starostwo powiatowe ma strategię i taktykę w kwestii szpitala?

Radny R. Patkowski - nie wiem, bo działałem w opozycji.

Burmistrz MiG - ja panu powiem że w strategii jest zapisane wspieranie szpitala. Jest to szpital powiatowy i dopóki nie ma uregulowań prawnych i nie wyjaśnią się sprawy globalne służby zdrowia w Polsce nie wykonujmy ruchów przed orkiestrę. Na dzisiaj dbajmy o to aby miał bezpieczność finansową. Jako jednostka gminna poręczyliśmy kredyt wysokości 2.000.000 zł. W tym budżecie znów zakupujemy sprzęt i pomagamy dla szpitala. Wniosek na dzisiejszej komisji padł, aby do tematu powrócić i razem z Zarządem powiatu usłyszeć, co powiat myśli na ten temat. Na pewno do spotkania dojdzie -tylko pytanie kiedy. Tyle komentarza na zarzuty opozycji, które padły na temat projektu budżetu i WPI.

Radny A. Kaczmarczyk - w planie pracy komisji - jest analiza remontów w placówkach oświatowych. Mamy również w planie pracy komisji odwiedzenie placówek oświatowych. Otrzymamy analizę wykonywania remontów i obiecuję państwu, że dokonamy szczegółowej jej analizy. Jako szef komisji mam pewne rozeznanie co do sytuacji remontów w placówkach oświatowych. Myślę, że wydatkowanie środków na ten cel nie będzie zależało tylko od jednej osoby, a od całej komisji. Co do sali przy SP 1 - jakby wybudowana była w polu to stałaby pusta. Sala przy SP1 będzie wykorzystana przez cały dzień. Mam tylko uwagę w kwestii basenu - dlaczego na etapie projektowania nie uwzględniono basenu w tym miejscu. Moim zdaniem teren jest tak duży, że basen taki jak w Myśliborzu zmieściłby się. Sprawa godzin nadliczbowych w szkołach - zajęcia popołudniowe odbywają się i gmina daje na to środki.

Radny M. Turów - co do wyjaśnień radnego A. Kaczmarczyka - chodzi o to, że wyjaśnienia są na miejscu i w końcu nas trochę oświeciły. Niemniej jednak chciałbym wiedzieć dlaczego padło takie stwierdzenie, dotyczące braku uszczegółowienia zapisów w kwocie 300.000 zł przy jednostce ZEAS. Pan Kaczmarczyk wie jakie to są wydatki, zna potrzeby. Okazuje się, że SP 1 jest w najgorszym stanie technicznym i stąd taka kwestia dlaczego w budżecie zadaniowym nie jest to rozpisane. Jest to podstawa, powinniśmy wiedzieć na jakie cele te środki są przeznaczone. Jeśli jest to wiadome dla jakieś części radnych, to wydaje mi się, z tego co ja się orientuję o budżecie zadaniowym, wiadome powinno być dla wszystkich. Każdy kto otworzy budżet powinien wiedzieć, że te środki pójdą na to, czy na tamto. To, że kwestionujemy budowę hali sportowej o takich rozmiarach, to również jest potwierdzeniem tego, co pan powiedział w kontekście. Dlatego, że sala rozmiarów takich jak jest przy Gimnazjum wystarczyłaby, a pozostałe środki można by było skierować na remont całej bazy szkolnej SP1. Jest to cały szkopuł sprawy i niewłaściwości, które my dostrzegamy. Prosiłbym, aby pan Burmistrz był uprzejmy i odniósł się do kwestii usytuowania Gimnazjum dla Dorosłych i OHP w związku z budową tej hali.

Burmistrz MiG - pierwsza kwestia - rozważenie możliwości rozbudowy hali i basenu w jednym miejscu - wszelkie uzgodnienia mówią o pewnych proporcjach między terenami zielonymi, a budynkami gabarytowymi. Dwóch tego typu obiektów nie można zmieścić na terenie przy SP 1 . Musi być odpowiednia ilość parkingów. Teren wydaje się duży, ale nie cały nadaje się pod zabudowę. Od Słowackiego nie nadaje się pod budowę bo jest gruz na podłożu torfowym. Koszty budowy byłyby bardzo wysokie bo wchodziłaby wymiana gruntu. Co do Gimnazjum dla Dorosłych - poprzednia Rada i Komisja Oświatowa wyrazili zgodę na ulokowanie Gimnazjum w stołówce SP1. Była też decyzja aby dążyć do przejęcia budynku po Bibliotece Pedagogicznej. Rozmowy w tym temacie są nadal prowadzone. W dniu wczorajszym udało mi się spotkać z Marszałkiem i na ten temat rozmawialiśmy. W lipcu ubr. przekazano dla gminy mienie ruchome. Podejmuję działania, aby ten budynek przeszedł na własność gminy na cele oświatowe. Na okres przejściowy Gimnazjum dla Dorosłych będzie usadowione w SP nr 1 w budynku stołówki, a docelowo w budynku po Bibliotece Pedagogicznej.

Radny A. Dobrowolski - można mieć różny punkt widzenia na różne sprawy. Na tej sali są radni, którzy byli przeciwni budowaniu nowej szkoły w Cychrach, przeciwko przekazaniu obiektu na Uniwersytet Szczeciński, bo mieli inny punkt widzenia i to jest święte ich prawo. Jeżeli okaże się, że wasza wizja jest właściwa, prawidłowa to przyjdzie moment taki, że się pogratuluje - coś dobrego zostało zrobione dla gminy. To, że mamy takie czy inne zdanie o tych samych sprawach jest rzeczą normalną i oczywista. O szczegółach dyskutowaliśmy na komisjach i jest takie, a nie inne stanowisko. Jeżeli wszyscy wyciągniemy wnioski na przyszłość to przy konstrukcji budżetu na przyszły rok będzie dobrze i będziemy rozwiązywać problemy mieszkańców. Każdemu myślę, zależy na tym, aby ta gmina się rozwijała i wszystkim żyło się lżej. Ścieranie się różnych poglądów wynika z demokracji.

Radny R. Patkowski - do stwierdzenia pana Kaczmarczyka - przez 4 lata nie typowano szkół do remontu w/g potrzeb i stanu technicznego, gdzie tym czasem w innych szkołach wymieniano podłogi drewniane na panele.

Wiceprzewodniczący RM - mam prośbę , nie róbmy sesji takiej jak posiedzenia komisji. Potrzeby dyskutowania i zabierania głosu proponuję na posiedzeniach komisji.

Radny B. Feliks - radny A. Dobrowolski bardzo ładnie powiedział - mam tylko taką prośbę - wcześniej mówiono o tym, że przy SP 1 budowana będzie sala gimnastyczna. Problemem jest umniejszanie wszystkiego co nie jest po waszej myśli. Mieliśmy wszyscy do wglądu projekt techniczny tej inwestycji i wiedzieliśmy co tam faktycznie będzie wybudowane. Przekazywanie teraz całej gminie, że to będzie sala gimnastyczna to jest nie fer. Ludzie pytają po co budować następną salę gimnastyczną w Dębnie. Będzie to kompleks sal. Proszę o nie pomniejszanie czegoś dla własnego interesu.

Radny A. Kaczmarczyk - jestem osobą, która nigdy nie burzyła niczego, ale swoim działaniem współpracować, współdziałać i budować a nie burzyć. W moich słowach proszę nie doszukiwać się podtekstów krytyki. Mówiłem tylko o środkach na remonty obiektów oświatowych, ponieważ na niektórych obiektach byłem i proszę nie doszukiwać się tu jakiś ukrytych moich intencji.

Radny J. Mazurowski - chciałbym odnieść się do słów radnego B. Feliksa w sprawie puszczania informacji na temat tego, że budowana będzie przy SP 1 sala gimnastyczna - jeśli chodzi o moją osobę i Klubu którego jestem członkiem absolutnie nie informujemy mieszkańców, że będzie budowana za kilkanaście milionów sala gimnastyczna. Informujemy, że budowana będzie sala widowiskowo-sportowa wraz z zapleczem rehabilitacyjnym , tak jak to mogliśmy stwierdzić oglądając projekt techniczny.

Burmistrz MiG - chciałbym zwrócić uwagę na jeden zapis co do godzin nadliczbowych, które tam w projekcie budżetu jako pomyłka się trafiła. Przestrzegam, przed puszczeniem takiego stanowiska, że budżet jest z pomyłkami. Faktycznie projekt był z pomyłką ale ostatecznie ale budżet ostateczny nie może mieć pomyłek. Projekt a ostateczny budżet są to dwie różne rzeczy. Przestrzegam aby takich stanowiska na zewnątrz nie wygłaszać.

Radny S. Witkowski - przepracowałem ostatnie 4 lata i nigdy tak nie było, że były tylko wnioski inwestycyjne, zawsze gdzieś dla jakieś jednostki, komórki pieniądze były przeznaczane. Tutaj nikt nie proponował takich zmian. Zachęcam do pracy w komisjach i pieniądze, które pozostają niewykorzystane w wydziałach i jednostkach gminnych przeznaczać na inwestycje.

Wiceprzewodniczący RM - dziękuję odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu MiG Dębno na 2007 r.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 11

9 przeciw

1 wstrzymujący/ radna H. Sługocka/

Burmistrz MiG - prosił o zapis do protokołu w kwestii, że przewodnicząca RM wstrzymała się od głosu.

Rada podjęła uchwałę nr VI/35/2007. Załącznik nr 11

Radny W. Baranowicz - chciałbym zapytać - bo niby to pani przewodnicząca nie bierze udziału w głosowaniu, a wstrzymujący jest też głosowaniem.

Burmistrz MiG - przy zapisie, że pani Sługocka wstrzymała się od głosu jest jasna sytuacja, że uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów czyli 11 za.

Radny W. Baranowicz - jeżeli okaże się, że pani H. Sługocka nie jest w tej chwili radną to glosowanie nie będzie ważne.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPI na lata 2007-2011.Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia WPI na lata 2007-2011 z przyjętymi poprawkami?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie. za 11

9 przeciw

1 wstrzymujący.

Przewodnicząca RM Helena Sługocka wstrzymała się od głosu.

Wiceprzewodniczący RM - stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VI/36/2007

Załącznik nr 12

Wiceprzewodniczący RM - ogłosił przerwę w obradach.

=======================================

PKT 4 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn „Międzynarodowe Centrum Informacji o Maratonie”

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały . Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn „ Międzynarodowe Centrum Informacji o Maratonie”.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 20

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr VI/38/2007. Załącznik nr 13

===============================

PKT 4 - Interpelacje i zapytania radnych.

Radny M. Turów - zacznę od interpelacji - chciałbym aby służby Urzędu albo PEC zajęli się sprawą kosztów, które byłyby związane z modernizacją wodociągów ciepłowniczych na Oś. Waryńskiego. W tej chwili jest taka sytuacja, że zarówno chodniki jak i część chodników jak oraz parkingi są podgrzewane od spodu w sezonie grzewczym. Myślę, że tematem należy się zająć tym bardziej , że mieszkańcy płacą poważne kwoty za ogrzewanie, a powietrze ciepłe po prostu idzie w powietrze. Mam pytanie do pana Burmistrza, czy zostały poczynione działania z Zarządem Dróg w sprawie modernizacji ul. Mickiewicza. Stan tej nawierzchni jest fatalny i należy podjąć już przed maratonem jakieś kroki w tym kierunku. Pan Burmistrz zadeklarował , że będzie informował raz w miesiącu o postępie prac związanych z przywróceniem pasa drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego.

Interpelacja stanowi załącznik do protokołu nr 14

Radny W. Baranowicz - chciałem zabrać głos w kwestii tego co ma się dziać w szkołach od 1 września br. - wszyscy uczniowie mają przychodzić do szkoły w mundurkach. Znam zasoby finansowe rodziców dzieci. Myślę, że gmina powinna w jakiś sposób pomóc tym rodzicom, którzy będą musieli wysupłać pieniądze na uszycie mundurka. Może jest to kwota 50-70 czy 100 zł i jest ona duża szczególnie wówczas gdy dofinansowujemy obiady dzieciom. Dlatego wnioskuję o zajęcie się tą sprawą. Uważam, że sprawa jest ważna.

Jeżeli chodzi o szkołę, to zabrania się dzieciom używania telefonów komórkowych podczas lekcji. Chciałbym przenieść tą sprawę na obrady naszej Rady. Telefony mają funkcję drgań, wibracji bez głosu i to powinno wystarczyć jako sygnał do odebrania telefonu. Jest jeszcze druga opcja wyłączenie telefonu i to nikomu nie przeszkadza. Mi komórki przeszkadzają i jeśli mamy pracować solidnie to wyłączmy i nie przeszkadzajmy komuś.

Radny P. Chrobak - sprawa przejścia dla pieszych na ul. Gorzowskiej przy budynku ENEA - przejście to jest tak usytuowane, że kończy się trawnikiem, drzewem i wysokim krawężnikiem. Należy coś z tym zrobić.

Radny B. Feliks - chodzi o naszych czworonożnych przyjaciół na terenach wiejskich. Coraz

większa jest plaga biegających bezpańskich psów. Psy wywracają kubły ze śmieciami. Ten fakt został zgłoszony do Urzędu, przyjechała Straż Miejska i nic nie zrobili w tym kierunku - psy bez opieki nadal biegają. Należałoby jakoś rozwiązać ten problem. Trawniki są zanieczyszczone, a te potężne psy stwarzają zagrożenie dla ludzi.

================================

PKT 5 - odpowiedzi na zapytania.

Wiceprzewodniczący RM - mam prośbę do państwa aby interpelacje i zapytania składać na piśmie i pan Burmistrz odpowie w stosownym terminie.

Burmistrz MiG - co do interpelacji to na piśmie proszę złożyć. Odnośnie PEC - kalkulacja kosztów zostanie przedstawiona. Co do Wojska Polskiego - kierownik Kornaś jest już 1.5 m-ca na zwolnieniu lekarskim i sprawa się opóźniła. Jeśli chodzi o ul. Mickiewicza i drogę krajową do Kostrzyna co dwa lata pewne odcinki będą modernizowane. Na ul. Mickiewicza na razie musi być doraźne łatanie. Co do mundurków w szkołach musi nastąpić oszacowanie i szkoły będą decydować jak to będzie wyglądało. Nie chcę odpowiadać w tym momencie niech same szkoły sobie to uregulują. Po podjęciu decyzji poprzez OPS stypendia socjalne będzie można przeznaczyć na ten cel. Sprawa przejścia na ul. Gorzowskiej - jest to droga powiatowa i skieruję do Zarządcy uwagę. Odnośnie psów dwa razy do roku organizowane jest wyłapywanie. Prośba do wszystkich aby zgłaszający że gdzieś psy grasują wskazywali również właściciela psa. Trudne jest zidentyfikowanie właściciela psa. Sukcesywnie porządkujemy pieski temat, psy co roku są znaczone mają wszczepione identyfikatory. Jest to skuteczny instrument przy wyłapywaniu psów bo w 80 % on nie jest bezpański. Myślę, że w ciągu 10 lat w gminie w tym temacie dużo zrobiono.

Komendant SM - gdy pytaliśmy czyje to psy to nikt nie chce powiedzieć czyje.

================================

PKT 6 - sprawy różne.

Radna H. Sługocka - prosiła o składanie wniosków o nadanie medalu Zasłużony dla MiG Dębno aby była możliwość wręczenia podczas św. Konstytucji 3-Maja.

Radny S. Witkowski - sprawa bezpieczeństwa publicznego - parking przy ul. Armii Krajowej tam stoją samochody cały czas - wydaje mi się, że parkingi powinny służyć samochodom, które potrzebują na chwilę zaparkować dlatego wnioskuję aby ograniczyć postój samochodów do 2 godzin oraz wyznaczyć należy dwa stanowiska postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych przy kościele Św. Piotra i Pawła.

W sprawie rozładunków towarów do sklepów - chodnik służy dla ludzi a nie dla pojazdów, dlatego należy ograniczać bezcelowe i długie stanie pojazdów na chodnikach. Takie sytuacje mają miejsce na ulicach: Pługowej, Boh. Września, Ofiar Katynia. Prosiłbym aby coś z tymi sprawami zrobić.

Radny M Turów - pytał o godziny odbywania posiedzeń komisji i sesji.

Wiceprzewodniczący RM - w imieniu pani dyrektor szpitala podziękował dla Rady za udzielaną pomoc finansową.

W tym miejscu odczytał wnioski złożone przez radnych - załącznik Nr 15

Wiceprzewodniczący RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Dębnie zamykam sesję i dziękuję za udział.

=========================================

Protokołowała Wiceprzewodniczący RM

E. Bajkiewicz Andrzej Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 09-03-2007 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2007 12:35