Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji V z dnia 25.01.2007 r.


Protokół z przebiegu V sesji Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 25 stycznia 2007 roku.

Sesja odbyła się w sali posiedzeń w UMiG o godz. 10.00.

Obrady trwały do godz. 12.00

Sesji przewodniczył II wiceprzewodniczący RM Dariusz Dutkiewicz .

Na wstępie wiceprzewodniczący RM otworzył sesję RM w Dębnie i przywitał wszystkich obecnych na sali obrad.

Poinformował, że na sali posiedzeń obecni są: starosta powiatu myśliborskiego,

burmistrz MiG, rodzice i młodzież szkół gminnych, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, prezesi spółek gminnych, kierownicy wydziałów UMiG, sołtysi wsi, mieszkańcy MiG, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości na sesji stanowi załącznik nr 1

Wiceprzewodniczący RM - stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 15 co stanowi 71% stanu ogólnego Rady.

Nieobecni: Radny A. Brzozowski, A. Dobrowolski, A. Jarmuszka.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik do protokołu nr 2

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Starosta Myśliborski Andrzej Potyra - korzystając z tego , że po raz pierwszy odwiedziłem obrady Rady Miejskiej w Dębnie, chciałbym w imieniu Rady Powiatu oraz własnym pogratulować wyborów, życzyć realizacji swoich programów wyborczych, złożyć życzenia na nowy rok, zdrowia, pomyślności w życiu osobistym jak i w pracy samorządowej. Chcę utrzymywać kontakty z gminami powiatu myśliborskiego. Jestem mieszkańcem Barlinka z zawodu przedsiębiorcą od ponad 20 lat. Myślę, że współpraca z gminami powiatu myśliborskiego będzie układać się poprawnie i tworzyć będziemy zgrany zespół. Jak dotychczas jest dobra współpraca z gminą Dębno z panem Burmistrzem zwłaszcza w sferze szpitala. Dzisiaj wyjeżdżam z waszym burmistrzem do Warszawy w sprawie Straży Pożarnej. Chcemy rozmawiać z nowym komendantem zobaczymy co da się w tej sprawie zrobić. Jeszcze raz życzę dobrej współpracy, owocnej pracy. Ja ze swej strony obiecuję, że co pewien czas będę odwiedzał waszą sesję. Jeśli macie państwo jakieś do mnie pytani to bardzo proszę w miarę możliwości odpowiem.

Burmistrz MiG - chcę podziękować panu staroście, że odwiedził naszą sesję. Pierwsze kontakty ze starostwem rokują dobre działania. Zabiegamy wspólnie ze starostwem o Straż Pożarną i myślę, że te zadania, które przed nami stoją i możliwość pozyskania środków unijnych dobrze wykorzystamy.

Następnie nastąpiło wręczenie stypendiów sportowych i artystyczne dla uczniów szkół.

Stypendia wręczał burmistrz MiG oraz starosta myśliborski.

Stypendia otrzymali: Katarzyna Sobczak- stypendium sportowe, Patrycja Masiarz - stypendium sportowe, Milena Palkaj- stypendium artystyczne, Małgorzata Łada - stypendium artystyczne, Sara Latoszek - stypendium sportowe, Alicja Remian - stypendium artystyczne, Natalia Maciaszek - stypendium sportowe.

Wiceprzewodniczący RM - Informuję, że wystąpiła potrzeba wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały 3 f - w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Poprzednio podjęta uchwała przez Radę na sesji w dniu 21 grudnia 2006 r nie miała zapisu, że wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z § 95 statutu gminy Komisja Rewizyjna w terminie do 31 styczna każdego roku składa Radzie roczne sprawozdanie z działalności. W związku z tym, że Komisja Rewizyjna została powołana 5 grudnia 2006 r dlatego mają obowiązek złożenia za ten krótki czas sprawozdani ze swojej działalności.

Kto jest za wprowadzeniem zmian do porządku obrad?

Głosowanie za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła zmiany.

Przedstawiam porządek obrad

  1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołów z przebiegu III i IV sesji RM

d/ sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2006 r.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno między sesjami.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany uchwały Nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 lutego 2003 r w

sprawie uchwalenia statutów sołectw, /Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego z

2003 r nr 34 poz. 510, z 2006 r nr 83 poz.1465/

b/ zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Dębno przez Komisję

Rewizyjną Rady Miejskiej w Dębnie,

c/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2007 rok,

d/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na rok 2007,

e/ zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2007 rok.

f/ ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za

warunki pracy oraz nagród, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób

obliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych

zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

4. Informacja z działalności świetlic wiejskich za 2006 r.

  1. Interpelacje i zapytania radnych.

  2. Odpowiedzi na zapytania.

  3. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji RM

Wiceprzewodniczący RM - czy są uwagi do porządku obrad.

Uwag nie było

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianą?

Stan radnych na sali obrad 15

Głosowanie: za 14

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek sesji.

Wiceprzewodniczący RM - informuję, że protokoły z przebiegu III i IV sesji RM zostały sporządzone i wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie zgłoszono uwag do protokołów. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa radnych chce wnieść uwagi do protokołów z poprzednich sesji?

Kto jest za przyjęciem protokołów z przebiegu III i IV sesji RM.

Stan radnych na sali obrad 18

Głosowanie: za 15

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że protokoły z przebiegu III i IV sesji RM zostały przyjęte.

=================================

PKT 1 d- sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 5 grudnia 2006 r do

31 grudnia 2006 r.

Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o złożenie sprawozdania.

Załącznik do protokołu Nr 3

==================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności burmistrza MiG Dębno między sesjami.

Wiceprzewodniczący RM - proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.

Burmistrz MiG - przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności.

Wiceprzewodniczący RM - czy ktoś z państwa radnych ma pytania do sprawozdania burmistrza?

Radny R. Patkowski - sprawa BiP - kto był redaktorem, kto aktualnie jest redaktorem dlaczego jest zmiana. Do pkt 8 i 9 - powołania komisji ds. przetargów i rokowań - nie ma mowy o jakie rokowania chodzi i o jaki przetarg. Nie wiem czy byłoby celowe dołączenie do tych przetargów i rokowań przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz MiG - co do BiP poprzednia osoba - pani przebywa aktualnie na urlopie macierzyńskim i należało tą sprawę uaktualnić. Pani Dzidek jest zatrudniona na podstawie konkursu w ramach projektu E-Dębno i została odpowiedzialna za BiP.

Kierownik GNiOŚ - dwa zarządzenia o których mówił pan Patkowski dotyczą zbycia nieruchomości będących własnością gminy. Nie są to komisje dotyczące przetargów w trybie zamówień publicznych. Obowiązek powołania komisji wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzenia wykonawczego o organizacji przetargów. W poprzednich składach komisji przetargowych i do rokowań byli radni z poprzednich kadencji, którzy dzisiaj nie są radnymi i należało to uaktualnić o radnych z bieżącej kadencji.

Radny M. Turów - chciałbym prosić pana burmistrza o podanie składu reprezentacji gminy Dębno w turnieju miast w Tczewie. Na jaki cel została zakupiona kostka polbruk - przetarg nieograniczony dn. 02.02.2007. Trzecia sprawa - proszę o więcej informacji związanych z udziałem w spotkaniu w dniu 4.01.2007 r, jakie koszty będą nas dotyczyć. Druga sprawa spotkanie dnia 5.01.2007 r czego dotyczyło i 19.01.2007 - jakie były efekty walnego zgromadzenia w CZG 12?

Burmistrz MiG - Tczew - w ramach Dni Tczewa oficjalna delegacja z Rady Miejskiej nie udaje się - udaje się tam drużyna sportowa piłki nożnej nauczycieli. Ta współpraca trwa co najmniej 10 lat. Kostka polbruk - jest to wynik porozumienia między UMiG a firmą EDBUD, gmina ma zakupić polbruk za 150.000 zł - dotyczy drogi, która biegnie w kierunku od Kostrzyńskiej, Włościańskiej w kierunku Waryńskiego, a wykonawstwo firma EDBUD czyli inwestycja 50/50% realizacja. W grudniu przetarg został unieważniony, ponieważ oferenci nie dotrzymali warunków specyfikacji. Porozumienie było podpisane w maju ubr., a w tej chwili należy dokończyć procedury. Jest to droga gminna i EDBUD wykona na swój koszt chodzi o zakup materiałów. CZG - spotkanie szerokie, przedstawiciele starostwa, przedstawiciele wojewódzkiego wydziału ochrony środowiska w sprawie dalszej procedury odnośnie rekultywacji naszego wysypiska śmieci. Na dzień dzisiejszy starostwo powiatowe wydało takie warunki, że koszty tej rekultywacji byłyby bardzo wysokie przekraczające ponad 5.000.000 zł. Stąd spotkanie co zrobić aby spełnić oczekiwania ochrony środowiska i tak zabezpieczyć aby nie oddziałowywało negatywnie na środowisko z jednej strony a z drugiej strony ograniczyć koszty. Koszty rekultywacji leżą po stronie CZG 12. W dniu 5.01 - spotkanie w Neulewin na posiedzeniu zarządu Eurodystryktu - jest takie ciało składające się z 22 gmin, w tym 11 gmin niemieckich - zakres to współpraca tych gmin po jednej i drugiej stronie Odry. Są tworzone listy wspólnych projektów, aby zapewnić zrównoważony rozwój gmin z obu stron Odry. Jestem członkiem zarządu ze strony Polskiej. CZG 12 Długoszyn - odbyło się walne zgromadzenie wyborcze - w tej chwili wybranym wiceprzewodniczącym Zarządu CZG jest pan J. Augustyniak, przewodniczącym dalej pozostał wójt Lubniewic.

Sołtys Dolska - w sprawozdaniu burmistrza pisze o przetargu na byłej szkole w Dolsku. O które pomieszczenia chodzi.

Burmistrz MiG - chodzi o jedna klasę po byłej szkole - część właścicieli wystąpiło do sądu o uregulowanie kto jest właścicielem jakiej powierzchni. Nie chciałbym narażać przyszłego nabywcy sytuacją nieuregulowanych spraw własnościowych, dlatego należy dopiąć wszystko do końca. Chodzi o lokal jednej klasy ponad 40m2, który może stanowić odrębny lokal mieszkalny, z drugiej strony lokatorzy mogą kupić tą powierzchnię.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności burmistrza za okres od 22 grudnia 2006 r do 25 stycznia 2007 r?

Stan radnych na sali obrad: 18

Głosowanie Za 17

1 wstrzymujący.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 4.

Przerwa w obradach .

===================================

PKT 3a - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 lutego 2003 r w sprawie uchwalenia statutów sołectw /Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r nr 34 poz. 510, z 2006 r nr 83 poz.1465/

Wiceprzewodniczący RM - proszę pana sekretarza o przedstawienie wyników przeprowadzonych konsultacji.

Sekretarz Gminy - rozdał radnym zestawienie wyników konsultacji w sołectwach gminy Dębno przeprowadzonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr IV/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Stwierdził - dotyczy dwóch zmian - jednego dodatkowego obowiązku dla sołtysa i drugiej zmiany procedury wyboru by bezwzględną większością głosów był wybierany sołtys. Pokrótce chciałbym państwu przedstawić to co było już informowane. We wszystkich sołectwach opinia była pozytywna, brak było uwag poza dwoma sołectwami. Projekty konsultowane były jednogłośnie, w jednym przypadku przegłosowane było większością jedenastu do jednego wstrzymującego się. W sołectwie Krężelin i Więcław zebrania wiejskie odbyły się w formie konsultacji w pierwszych terminach a w pozostałych miejscowościach były to drugie terminy. W Bogusławiu przegłosowano by druga tura wyboru sołtysa odbyła się w terminie dwóch tygodni od pierwszego terminu, w Cychrach przegłosowano aby uszczegółowić zapis § 18 pkt 12 by odnosił się tylko do decyzji podatkowych i upomnień z nimi związanych. We wszystkich pozostałych miejscowościach uwag nie było. Największa obecność mieszkańców na zebraniu była w Krężelinie na 25 uprawnionych 13 osób było obecnych. Z obecnościami było różnie , uchwały wszystkie podjęte zostały prawomocnie. Myślę, że Rada mając 19 opinii pozytywnych może podejmować uchwałę o zmianach zapisów w statutach sołectw.

Zestawienie stanowi załącznik do protokołu nr 5

Burmistrz MiG - w Bogusławiu była uwaga aby II tura odbywała się za 2 tygodnie. Nie proponujemy żadnej innej zmiany do statutu ponieważ bylibyśmy zobowiązani do powtórnej konsultacji. Zebranie wiejskie może zdecydować o przerwie na określony czas jednak nie dłużej niż wyznaczony przez uchwałę rady. Zebranie wiejskie może złożyć wniosek o wydłużenie terminu. Wszystkie zebrania w sołectwach oprócz jednej miejscowości zgodziły się na to że II tura głosowania odbywa się po przerwie w tym samym dniu. Jeśli chodzi o zapis § 18 odnosi się tylko do decyzji podatkowych.

Wiceprzewodniczący RM - czy są jeszcze uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było

Wiceprzewodniczący RM -Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 lutego 2003 r w sprawie uchwalenia statutów sołectw?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr V/29/2007. Załącznik nr 6

====================================

PKT 3 b - projekt uchwały w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Dębno przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Dębnie.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały .Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Dębno przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Dębnie.

Stan radnych na sali obrad 18

Głosowanie; za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr V/30/2007. Załącznik Nr 7

======================== ==============

PKT 3 c - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2007 rok,

Wiceprzewodniczący RM - proszę o wnioski komisji do projektu uchwały.

Komisje przyjęły projekt planu pracy RM na 2007 r.

Radny A. Kaczmarczyk - komisja prosi o dokonanie zmiany w planie pracy RM na 2007 r : z miesiąca maja informację na temat przygotowania placówek oświatowych do ferii letnich wpisać do miesiąca czerwca, natomiast informację dotyczącą realizacji maratonu z miesiąca czerwca przenieść do miesiąca maja.

Wiceprzewodniczący RM - Kto jest za wprowadzeniem zmian zaproponowanych przez Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że została przyjęta poprawka do planu pracy RM

Radny R. Patkowski - w miesiącu lutym jest harmonogram zadań inwestycyjnych na 2007 r - wydaje mi się, że bardzo ważnym byłoby uzupełnienie tego punktu o informację o przygotowaniach terenów pod inwestycje.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za wniesieniem takiej poprawki do planu pracy RM?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 7

3 przeciw

6 wstrzymujących

/ 2 radnych nie głosowało/

Radny P. Chrobak - Komisja Rewizyjna przyjęła plan pracy RM na 2007 r z dwoma wnioskami: o ujęcie informacji od Straży Granicznej z Czelina przy analizie stanu bezpieczeństwa w MiG Dębno oraz działania Rady Miejskiej i burmistrza na rzecz utworzenia strefy ekonomicznej na terenie gminy Dębno.

Burmistrz MiG - na sesji lutowej jest przyjęta poprawka o tworzeniu strefy ekonomicznej i taka informacja będzie przedstawiona.

Radna H. Sługocka - ta informacja o strefie ekonomicznej mieści się w przegłosowanym wniosku.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za wprowadzeniem zmiany w planie pracy RM dotyczącej informacji ze Straży Granicznej z Czelina?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że poprawka została naniesiona.

Wiceprzewodniczący RM - czy są inne uwagi do planu pracy RM na 2007 r?

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2007 rok z naniesionymi poprawkami.

Stan radnych 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr V/31/2007. Załącznik nr 8

=====================================

PKT 3 d - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na rok 2007.

Wiceprzewodniczący RM - Czy są uwagi do projektu uchwały?

Radny P. Chrobak - jeśli chodzi o plan pracy Komisji Rewizyjnej nie uszczegółowialiśmy pewnych spraw - w tym miejscu odczytał trzy punkty zawarte na końcu projektu planu pracy KR.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2007 rok,

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr V/32/2007. Załącznik nr 9

==========================================

PKT 3 e - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2007 rok.

Komisje przyjęła plany pracy swoich komisji.

Wiceprzewodniczący RM - czy są uwagi do planów pracy komisji stałych RM na 2007 r ?

Uwag nie było

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2007 rok,

Stan radnych 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr V/ 33/2007. Załącznik nr 10

==========================================

PKT 3 f - projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Proszę panią Kierownik OKiS o wyjaśnienie potrzeby podjęcia uchwały.

Kierownik OKiS - wyjaśniła, że nadzór wojewody zakwestionował zapis § 39 w którym należy wpisać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący RM - czy są inne uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania?

Stan Radnych na sali 18

Głosowanie; za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr V/34/2007 Załącznik nr 11

=========================================

PKT 4 - Informacja z działalności świetlic wiejskich za 2006 r.

Komisja Oświaty i Komisja Infrastruktury Wiejskiej przyjęły informację.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący RM - Kto jest za przyjęciem informacji z działalności świetlic wiejskich za 2006 r.

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 12

=======================================

PKT 5. Interpelacje i zapytania radnych.

Czy ktoś z państwa radnych chce wnieść interpelację lub zapytanie.

Interpelacji i zapytań nie było.

=======================================

PKT 6 Odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi nie było, ponieważ nie było zapytań.

======================================

PKT 7. Sprawy różne.

Przewodnicząca RM Helena Sługocka - szanowni państwo jestem zobowiązana wyjaśnienie, dlatego, że prasa doniosła pierwsza to co było faktem w miesiącu grudniu. Jak państwo wiecie, nie raz przypominałam szanownym radnym o składaniu oświadczeń majątkowych , do takiego złożenia oświadczenia majątkowego byłam zobligowana również ja. Ponieważ burmistrz i przewodniczący RM składają oświadczenie do wojewody drogą pocztową wysłane zostało do wojewody 29 grudnia. Ustawa mówi, że radny składa ślubowanie i w ciągu 30 dni musi dostarczyć oświadczenie do wskazanego urzędu. Ponieważ ja ślubowałam 27 listopada 2006 r to 27 grudnia upływał termin złożenia u wojewody oświadczenia. Moje oświadczenie majątkowe tradycyjnie jak to robiłam przez wszystkie lata złożyłam w Urzędzie na ręce pani kadrowej , pani Marzeny z prośbą taką dokładną by koniecznie jeszcze tego dnia to oświadczenie zostało wysłane, na co pani Marzena mi odpowiedziała, że wyśle jutro bo jeszcze otrzyma oświadczenie od burmistrza i razem te oświadczenia wyśle do Urzędu Wojewódzkiego. Stało się tak, że z prasy się dowiedziałam, że moje oświadczenie nie dotarło na czas do Urzędu Wojewódzkiego i wtedy zadaliśmy sobie trud dochodzenia, kiedy i w jaki sposób to oświadczenie dotarło do Urzędu Wojewódzkiego z opóźnieniem. Okazuje się, że widnieje data stempla pocztowego na kopercie 29. grudnia 2006 r. Ponieważ burmistrz ślubował o tydzień później ode mnie to nie przekroczył terminu 30 dni od swego ślubowania. Natomiast ja jestem o dwa dni spóźniona , jakby po terminie wskazanym ustawą i z mocy prawa na czas nie złożyłam oświadczenia, czym grozi to utratą mandatu. Ponieważ w takiej sytuacji jak się okazuje jest ponad 200 miast w Polsce, które musiały by odbyć albo ponowne wybory burmistrzów, prezydentów albo szereg radnych, którzy utracili mandaty i wchodziliby z list kolejni inni radni. W tej chwili obraduje sejm i jak rano słyszałam jednym z punktów obrad sejmu będzie zajęcie się tą sprawą. W dniu wczorajszym słuchałam wypowiedzi znanych profesorów od prawa konstytucyjnego, którzy wypowiadali się na łamach TV3 mówili, że jest takie prawo, które działa ze szczególną szkodą i dla dobra demokracji, dobra państwa, dobra społeczeństwa to może być zastosowana zasada uchylenia takiego prawa, które działa wstecz. Jest to dobry sygnał. Jeżeli sejm będzie rozpatrywał ten nieszczęśliwy zapis, który grozi aż takimi sankcjami, a ci prawnicy, których dzisiaj słuchałam mówili, że przy stanowieniu prawa należy patrzeć jaki cel społeczny będzie to prawo stanowić. Jeżeli prawo w założeniu swoim ma przejrzystość działania radnych, walkę z korupcją to sankcja nałożona przez prawo o stracie mandatu zupełnie nie wypełnia celu. Zamieszanie jakie powstało z tego tytułu, jest ogromne. Faktem jest, że zostaliśmy powołani przez zaufanie społeczne i ten mandat jest tu jakby największym mandatem i przez takie wykroczenie jak w moim przypadku dwa dni przekroczenia jest czymś niewspółmiernym od winy. Druga sprawa jest to naruszenia i tak jeszcze młodej w naszym kraju demokracji, która się jeszcze dobrze nie zakorzeniła a już takie zawirowania , które nie służą temu dobrze. Kolejna sprawa to to, że koszty społeczne w skali kraju byłyby ogromne, jakiś dyskomfort pracy samorządów gminnych na kilka miesięcy aż by sprawy się wyjaśniły. Wszystko to nie dobrze służy społeczeństwu. Wnioski, które padają dzisiaj z trybuny sejmowej, w prasie, profesorów prawa, byłych pracowników trybunału konstytucyjnego myślę, że myślenie tych ludzi idzie w dobrym kierunku. Staram się zawsze aby w złej sytuacji szukać w tym złym czegoś dobrego. W mojej sytuacji niewątpliwie tym dobrym jest moja nauczka żeby liczyć na siebie - to pierwsza rzecz, być bardziej ostrożną, wnikliwą , przezorną. Myślę, że jest to jakaś nauczka dla urzędników, że są rzeczy, których nie wolno odkładać na półkę szczególnie dlatego bo mogą rodzić takie przykre konsekwencje dla nas wszystkich. Termin jest terminem i poczta powinna wyjść w tym dniu w którym powinna wyjść. Ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi omylnymi, myślę, że ani ja się nie pogniewam na panią kadrową , ani pani kadrowa na mnie bo mogła powiedzieć kobieto wyślij sobie sama i nie byłoby tak wielkiego zamieszania. Poczekajmy na decyzję instancji wyższych , my tu musimy żyć w zgodzie. Ze swojej strony bardzo przepraszam. Jestem do dyspozycji państwa i Rada może podjąć stosowną uchwałę. Wojewoda przysłał pismo o przekroczeniu terminu złożenia oświadczenia i poddaję się do państwa dyspozycji.

Burmistrz MiG - faktycznie taka sytuacja miała miejsce, gdzie kadrowa generalnie obsługując mnie miała obowiązek przyjmowania oświadczeń majątkowych wszystkich kierowników, prezesów i ta techniczną rzecz cały czas wykonywała w stosunku do mnie. Nie było do tej pory takiej sytuacji, że rozjechały się dwa terminy. Zasugerowała się moim jako podstawowym obowiązkiem stąd ta przykrość wynikła. Druga rzecz, robiliśmy to w grupie, byli świadkowie, zasugerowałem jej jak najszybszego wysłania, jednak zakodowała sobie " 5 styczeń burmistrz ma czas" dlatego nie wysłała w terminie. W mojej ocenie pewne sankcje wynikające z kodeksu pracy w stosunku do jej osoby zostaną wyciągnięte z tym że waga tej sankcji może zależeć nie ukrywam od tego co zrobi parlament. Jeżeli w najbliższym czasie wyjaśni się sytuacja to sankcja będzie dużo łagodniejsza jednak ona na pewno będzie. Inną rzeczą jest jak pracujemy dalej - w ubiegłym tygodniu gdy w prasie ukazały się te sprawy szybko podjęliśmy decyzję aby nie przeprowadzać sesji budżetowej, a sesję zwołuje osoba, która bez wątpienia może ją zwołać. Pojawiła się sprzeczna interpretacja nadzoru wojewody i komisarza wyborczego. Komisarz Wyborczy twierdzi, że wszelkie decyzje podejmowane przez przewodniczącą są prawne, natomiast nadzór wojewody miał inne zdanie dlatego została odwołana sesja z 23 stycznia a zwołana na dzisiaj przez wiceprzewodniczącego RM z terminem siedmiodniowym. Statut mówi o dwutygodniowym terminie zwołania sesji budżetowej i absolutoryjnej. Proponuję Radzie następujące rozwiązanie - odciągajmy jak najdłużej podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu, będzie państwo jeszcze mieli czas rozważyć niepodjęcia takiej uchwały. Możemy wysłać wyciąg z protokołu gdzie Rada zagłosowała przeciw, możemy tego tematu w ogóle nie ruszyć a w miesiącu kwietniu wojewoda sam podejmie decyzję. Z drugiej strony rozumiem wojewodę, ma takie ustawy i obowiązki, które w imieniu Rządu musi wypełniać. Jedyną instytucją, która może zmienić zapis tej niefortunnej ustawy jest Parlament lub Trybunał Konstytucyjny. Miejmy nadzieję, że Parlament w najbliższych dniach sprostuje to wydaje mi się, że na korzyść osób wybranych z jednej strony a z drugiej spojrzy na koszty społeczne, które byśmy musieli ponieść na powtórne wybory.

Proponuję, aby zachować cierpliwość i odczekać, niech sprawa się rozwinie. Aby była jasność sytuacji na naszej sesji, że rada minimalną ilością głosów przegłosowuje jakąś uchwałę w takiej sytuacji proponuję przeprowadzać reasumpcję głosowania imiennie aby było wiadomo jak przewodnicząca głosuje, po to aby nie było cienia wątpliwości jak kto głosuje, aby w sytuacji gdy ktoś się odwoła było wiadomo jak radni głosowali.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Heleny Sługockiej.

Pismo Wojewody stanowi załącznik nr 13

Radny M Turów - chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana burmistrza w kwestii zbierania przez kadrową oświadczeń - nie jest dziwne aby przypisać do obowiązków kadrowej zbieranie oświadczeń majątkowych burmistrza czy pani przewodniczącej, aby kadrowa dopilnowała i w terminie wysłała. Kadrowej przypisuje się dodatkowo dopilnowanie sprawy zebrania oświadczeń prezesów spółek. Na tyle na ile ja się orientuję, to prezesi spółek mają rozbudowane swoje struktury w spółkach, że tak drobiazgową sprawę mogli by zlecić do wykonania swoim pracownikom.

Burmistrz MiG - do moich obowiązków należy przyjąć w terminie oświadczenia od prezesów i kierowników jednostek. Oni mają całkiem inną procedurę, wynika to z ustawy o samorządzie. Oni mają obowiązek złożyć do burmistrza do końca kwietnia lub w ciągu trzydziestu dni jeśli obejmują stanowisko. Jeżeli oświadczenie nie jest złożone do końca kwietnia , jeszcze przez okres maja to tracą wynagrodzenie a z dniem 1 czerwca automatycznie zostaje rozwiązana umowa o pracę. Wszystkie złożone do mnie oświadczenia muszę poddać analizie i przesłać do Urzędu Skarbowego i złożyć w październiku sprawozdanie Radzie. Jest to spora działka, ponad 30 oświadczeń majątkowych co roku przeanalizować, dlatego posiłkuję się w tym zakresie pomocą i takie upoważnienie dałem pracownikowi aby przygotował informację, którą należy za każdym razem porównać rok do roku. Te sprawy wspólnie z pracownikiem realizuję.

Wiceprzewodniczący RM - w związku z tym, że sesję prowadziłem po raz pierwszy za niedociągnięcia serdecznie przepraszam brakuje mi wiele do naszej mistrzyni ceremonii. Przy następnej okazji prowadzenia sesji będę lepszy.

W związku z wyczerpaniem się porządku V sesji Rady Miejskiej w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

========================================

Protokołowała II Wiceprzewodniczący Rady

Miejskiej w Dębnie

E. Bajkiewicz

Dariusz Dutkiewicz

1

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 09-03-2007 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2007 12:34