Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji III z dnia 21.12.2006 r.


Protokół z przebiegu III sesji Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 21.XII.2006 r.

Obrady odbyły się w sali posiedzeń UMiG o godz. 10.00.

Sesja trwała do godz. 14,30

Obradom przewodniczyła przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Na wstępie przewodnicząca RM - otworzyła obrady i przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń. Poinformowała , że na sali posiedzeń obecni są: burmistrz MiG , z-ca burmistrza, radni powiatowi, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek, prezesi spółek, kierownicy wydziałów UMiG, sołtysi wsi, mieszkańcy MiG, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 1

Przewodnicząca RM - stwierdzam, że na stan RM 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 21 radnych co stanowi 100% stanu ogólnego Rady - wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 2

Informuję, że wpłynął wniosek od burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Dębnie w zakresie planów restrukturyzacyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu i Dębnie.

Pismo burmistrza stanowi załącznik nr 3

Przewodnicząca RM - kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektu uchwały?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie .

Stwierdzam, że Rada wprowadziła projekt do porządku obrad.

Wpłynęły dwa projekty uchwał jako inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych "Przymierze Samorządowe" w sprawie:

1/ Uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony

Środowiska Rady Miejskiej w Dębnie.

2/ Uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych

Rady Miejskiej w Dębnie.

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad dwóch projektów uchwał?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie. za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada wprowadziła dwa kolejne projekty uchwał do porządku obrad.

Przedstawiam porządek obrad

  1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu II sesji RM,

d/ informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania.

  • Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r,

b/ zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie,

c/ przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Dębno na 2007 rok,

d/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2007 rok,

e/ ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wypełnianiem mandatu,

f/ ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za

warunki pracy oraz nagród, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób

obliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych

zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

g/ określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły

(przedszkola) oraz nauczycielom pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole (

przedszkolu) oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć i określenia tygodniowego,

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

h/ sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Dębnie w zakresie planów

restrukturyzacyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu i Jednostek

Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu i Dębnie,

i/ uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska

Rady Miejskiej w Dębnie,

j/ uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych Rady

Miejskiej w Dębnie.

  • Odpowiedzi na zapytania.

  • Sprawy różne.

  • Zamknięcie sesji RM

Przewodnicząca RM - zapytała czy są uwagi do przedstawianego porządku obrad.

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem porządku obrad z naniesionymi poprawkami?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

Informuję, że protokół z przebiegu II sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Nie wniesiono uwag. Czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu II sesji RM?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół

Przewodnicząca RM - przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności za okres miedzy sesjami.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4

====================================

PKT 2 Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

Przewodnicząca RM - proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania.

Burmistrz MiG - przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 27.10.2006 do 21. 12. 2006 r.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania?

Radny A. Dobrowolski - PKT 5 - czy ceny mieszkań są z bonifikatami.

Burmistrz MiG - są to wyceny biegłych rzeczoznawców. Rada Miejska zmieniła uchwałę i zastosowała 2 bonifikaty. Jedna bonifikata dla budynków wybudowanych po 45 roku a wyższa dla budynków przed 45 rokiem. Dlatego ostateczne kwoty bonifikat są ostatecznie naliczane do cen.

Radny A. Dobrowolski - PKT 13 i 14 sprawozdania - rozumiem, że trwają w dalszym ciągu rokowania.

Burmistrz MiG - zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami podejmuję zarządzenie że przystępuję do rokowań i podaję do publicznej wiadomości. Wykonujemy wycenę i na podstawie wyceny wykonujemy negocjację.

Radny A. Dobrowolski - może zastanowić się nad podaniem nam radnym wcześniej sprawozdania z działalności burmistrza.

Burmistrz MiG - powiem tak - na sesji uczestniczy wiele osób, radni mają to sprawozdanie przed sobą a goście nie mają i jest to pierwsza informacja, którą słyszą.

Pan E. Sawicki - na sesji powiatowej też taki problem był podnoszony. Goście zażądali aby pan starosta czytał sprawozdanie, ponieważ oni nie otrzymują sprawozdań na piśmie.

Czyli społecznie ta forma jest wskazana.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania burmistrza?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem sprawozdania.

Stan radnych na sesji 21

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Załącznik nr 5

=========================================

PKT 3 Interpelacje i zapytania.

Przewodnicząca RM - proszę o zgłaszanie zapytań i interpelacji

Radny M Turów - sprawa skarg - jakie to były skargi.

Przewodnicząca RM - skargi zostały przekazane do Komisji Rewizyjnej w celu wypracowania opinii. Skargi konkretnie dotyczyły przyłącza kanalizacji w Oborzanach pana P. Muzyki i pani A. Wideckiej z Dargomyśla w sprawie popękanego budynku mieszkalnego na skutek trzęsienia ziemi przy ubijaniu chodnika, oraz młodej matki, która nigdzie nie jest zameldowana i stara się o przyznanie mieszkania, a przynajmniej wpisanie ją na listę oczekujących na mieszkanie. Ta osoba nie spełnia wymogów do przyznania mieszkania i trzeba będzie się zastanowić jak tej kobiecie pomóc. Skarga pana Muzyki ma swoją kontynuację z 2006 r, gdzie pan Muzyka poddał wątpliwość co do autentyczności swojego podpisu zarzucając, że jego podpis został sfałszowany w związku z tym zgłosiliśmy sprawę do Prokuratora, który odpowiedział nam że brak jest jeszcze decyzji od grafologa i brak jest rozstrzygnięcia. Zwróciłam się do pana Prokuratora aby odpowiedział na to pismo z czerwca i jak wpłynie do nas odpowiedź to sprawę będziemy rozpatrywać uchwałą na sesji w styczniu. Również sprawę pani Wideckiej rozpatruje Komisja Rewizyjna, wydział dał nam opinię, że szkoda spowodowana nie ma uzasadnienia, że powstała na skutek budowy chodnika. Zainteresowana musiałaby na własny koszt wykonać ekspertyzę , jednak nie chce tego zrobić.

Stwierdzam, że wpłynął wniosek od pana B Feliksa. Załącznik nr 6

========================================

PKT 4 a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r.

Radny A. Brzozowski - wszystkie uchwały na posiedzeniu wspólnych komisji zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr III/14/2006. Załącznik nr 7

=========================================

PKT 4b - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.

Komisje na posiedzeniu wspólnym przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały . Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr III/15/2006. Załącznik nr 8

===========================================

PKT 4 c - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2007 rok,

Komisje na posiedzeniu wspólnym przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2007 rok

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr III/16/2006. Załącznik Nr 9

===========================================

PKT 4 d- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2007 rok,

Komisje na posiedzeniu wspólnym przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2007 rok,

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr III/17/2006. Załącznik Nr 10

==================================

PKT 4 e - projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wypełnianiem mandatu,

Komisje na posiedzeniu wspólnym przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wypełnianiem mandatu,

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr III/18/2006. Załącznik nr 11

======================================

PKT 4 f - projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Komisje na posiedzeniu wspólnym przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr III/19/2006. Załącznik nr 12

=========================================

PKT 4g - projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) oraz nauczycielom pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole (przedszkolu) oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć i określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

Komisje na posiedzeniu wspólnym przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) oraz nauczycielom pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole (przedszkolu) oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć i określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr III/20/2006. Załącznik nr 13

============================================

PKT 4 h projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Dębnie w zakresie planów restrukturyzacyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu i Dębnie.

Komisje na posiedzeniu wspólnym przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Dębnie w zakresie planów restrukturyzacyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu i Dębnie?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr III/13/2006. Załącznik nr 14

=================================

PKT 4 i projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dębnie.

Komisje na posiedzeniu wspólnym przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dębnie?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr III/21/2006. Załącznik nr 15

====================================

PKT 4 j projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych Rady Miejskiej w Dębnie.

Komisje na posiedzeniu wspólnym przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych Rady Miejskiej w Dębnie?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr III/22/2006. Załącznik nr 16

======================================

PKT 5 Odpowiedzi na zapytania.

Przewodnicząca RM - odpowiedzi na zapytania zostały udzielone.

Przerwa w obradach.

\======================================

PKT 6 Sprawy różne.

Przewodnicząca RM - odczytała życzenia świąteczne i noworoczne jakie napłynęły do Rady Miejskiej.

Stwierdziła, że w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Dębnie.

=======================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 09-03-2007 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2007 12:33