Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe GNiOŚ.6131.18.2024.KT - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie cmentarza w Sarbinowie gm. Dębno

Znak GNiOŚ.6131.18.2024.KT
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1. Zamawiający: Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993, tel. 957603001 do 4, fax 957602030
Wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie cmentarza w Sarbinowie gm. Dębno
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Na terenie cmentarza komunalnego w Sarbinowie (dz. nr 604 obręb Sarbinowo
gm. Dębno)
:
  1.  
2.1. Wycięcie tuż przy poziomie gruntu niżej wymienionych 4 szt. drzew:
a) nr 1 - Klon zwyczajny o obwodzie pnia 81 cm mierzonym na wysokości 130 cm,
b) nr 2 – Jesion wyniosły (dwupienny) o obwodzie pnia 110 cm + 110 cm mierzonym na wysokości 130 cm,
c) nr 3 – Jesion wyniosły o obwodzie pnia 94 cm mierzonym na wysokości 130 cm,
d) nr 4 – Świerk pospolity o obwodzie pnia 156 cm mierzonym na wysokości 130 cm,
  1.  
2.2. Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych koron 100 szt. drzew (wiązy, klony, jesiony, robinie, dąb) polegających na:
a) usunięciu posuszu konarowo-gałęziowego,
b) usunięciu pękniętych i złamanych konarów i gałęzi,
c) usunięciu słabych wiązań konarowo-gałęziowych,
d) przycięciu lub usunięciu konarów nisko zawieszonych nad nagrobkami do wysokości 3,0 m n.p.t.
  1.  
2.3. Zeskładowanie drewna pozyskanego w trakcie wycinki drzew, w taki sposób aby nie stwarzało ono zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz nie utrudniało swobodnego przejścia, w szczególności w sposób uniemożliwiający samoistne przemieszczanie się elementów drewna w obrębie cmentarza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
2.4. Wygrabienie i uporządkowanie terenu cmentarza po zakończeniu prac z wszelkich powstałych w ich wyniku odpadów (w tym uprzątnięcie i utylizacja tzw. gałęziówki)
2.5. Zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno;
2.6. Mapa z lokalizacją drzew stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 
3. Terminie realizacji zamówienia: 29 lutego 2024r.
 
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Urząd Miejski w Dębnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 34 i 35 lub pod nr telefonu 95 760 30 02 do 04 wewnętrzny 142 i 140.
Zamawiający dopuszcza składnie do Zamawiającego zapytań i udzielenie odpowiedzi tylko w formie pisemnej (mail, faks, poczta) na adres poczty elektronicznej: k.trybel@debno.pl.
 
5. Kryteria wyboru oferty: 100% najniższa cena za wykonanie zadania.
 
6. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, uprawnienia): posiada wpis do KRS lub CEiDG zgodny z zakresem prac określonych w ofercie, posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonych prac na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 zł (tzn. obejmującą minimum okres od dnia złożenia oferty do dnia ostatecznego odebrania prac przez zamawiającego).
 
7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
7.1. Wszelkie prace powinny być wykonane bez wjazdu na teren cmentarza ciężkim sprzętem tj. takim, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t
7.2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prac i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową.
7.3. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przedmiotu umowy przez przedsiębiorcę z którym zawarł umowę, nie dopuszcza jakichkolwiek cesji, w tym cesji wynagrodzenia.
7.4. Zatrudnienia pracowników do wykonywania przedmiotowej usługi, posiadających stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie.
7.5. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania zadania w terminie do 20 lutego 2024 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
7.6. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstałych po przystąpieniu do wykonania zadania
i przed jego zakończeniem, Wykonawca ma prawo domagać się jedynie wynagrodzenia za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy.
7.7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy dzień zwłoki,
b) zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy i dokonaniu niezbędnych poprawek w przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy dzień zwłoki, liczoną od następnego dnia po dniu wyznaczonym w protokole na ich usunięcie,
c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wskazanych w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie,
d) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
7.8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn umyślnie zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
7.9. Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez uprawnioną stronę z żądaniem jej zapłaty.
7.10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
7.11. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagane): brak.
 
9. Warunki gwarancji/rękojmi: brak.
 
10. Sposób przygotowania oferty:
10.1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej ze wskazaniem ceny netto i ceny brutto odrębnie dla zadania określonego w pkt 2.1 i 2.2;
10.2. ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie cmentarza w Sarbinowie gm. Dębno”* lub przesłać mailem na adres k.trybel@debno.pl* z adnotacją jak wyżej (oferta przesłana mailem musi być podpisana podpisem elektronicznym);
10.3. do oferty należy dołączyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC obejmującej zakres przedmiotowego zadania;
10.4. zamawiający przewiduje powierzenie wykonania zadania w formie umowy wykonawcy spełnia warunki wskazane w niniejszym zapytaniu oraz zaoferuje łącznie najkorzystniejszą cenę za wykonanie każdego zadania;
10.5. Zamawiający dopuszcza zakup całości pozyskanego podczas ww. prac drewna opałowego w pierwszej kolejności na rzecz wykonawcy po stawkach obowiązujących
w Zarządzeniu Nr 3/1/2019 Burmistrza Dębna z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości cen zbycia drewna opałowego pozyskanego z terenów gminy Dębno. Oferent/Wykonawca zainteresowany zakupem ww. drewna powinien zawrzeć w ofercie informacje o zamiarze kupna lub zgłosić taki zamiar Zamawiającemu przed odbiorem prac.
 
11. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 9 lutego 2024 roku, do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta (budynek B pokój nr 1)* lub przesłać mailem na adres k.trybel@debno.pl. * W przypadku złożenia oferty drogą mailową wiążąca będzie data i godzina doręczenia oferty na adres Zamawiającego wskazana w programie pocztowym.
 
12. Do chwili zawarcia umowy na realizację zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
 
Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Sebastian Dąbski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 31-01-2024 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Dąbski 31-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 31-01-2024 12:37