Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług z zakresu przyjmowania oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami z terenu gminy Dębno na rok 2024

Dębno dn. 02.01.2024r.
Znak GNiOŚ.6140.1.2024.JF
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający : Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno NIP 597-162-76-49, REGON 210966993, tel. 957603001 do 04.
 
1. Gmina Dębno składa zapytanie ofertowe na wykonywanie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie Gminy Dębno.
 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą usługi:
- znakowanie psów;                          
- badanie oraz leczenie zwierząt dostarczonych do przychodni;
- kastracja i sterylizacja psów i kotów;
- wykonywanie eutanazji zwierząt;
- podejmowanie interwencji oraz czynności związanych z przejęciem zwierząt w godzinach  
  pracy*;
- podejmowanie interwencji oraz czynności związanych z przejęciem zwierząt po godzinach pracy, 
  w dni wolne lub święta*;
- przetrzymanie zwierzęcia
- zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami z wypadków drogowych;
- udział w ustalaniu dobrostanu zwierząt;
* w tym zwierzęta prawnie chronione,
 
2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2024r.
3. Osoba upoważniona do kontaktu i udzielania informacji: Janusz Fabiańczyk insp. ds. rolnictwa
i melioracji Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, mail: j.fabiańczyk@debno.pl, tel. 95 / 760 30 01 – 04 wew. 141, Urząd Miejski w Dębnie, pokój nr 33.
4. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%.
5. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 1. Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
6. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
1) Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i przedstawieniu faktury - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
2) Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zestawienia wykonanych usług.
 
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym, nieścieralnym. Oferta powinna zawierać określenie przedmiotu zamówienia, nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz jednostkowe kwoty brutto odrębnie dla każdej usługi zawartej
w przedmiocie zamówienia zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego. Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pokój nr 1 w budynku A) Urzędu Miejskiego w Dębnie, 74-400 Dębno, ul. Piłsudskiego 5, w terminie do dnia 15.01.2024r., do godziny 1400.
9. W przypadku nadania oferty przesyłką o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębnie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • Wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
  • Niedokonania wyboru żadnej oferty w sytuacji, gdy proponowane wynagrodzenie przekroczy kwotę środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie usługi będącej przedmiotem zapytania,
  • Unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn,
11. Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Dębna.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: rodo@debno.pl
3) Gmina Dębno przetwarza dane osobowe radnych, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania;
4) Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i przepisów szczególnych oraz w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione na podstawie art. 6 lit. a,b,c rozporządzenia RODO.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia postępowania administracyjnego, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych – art. 16 RODO
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych– art. 18 RODO
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 
                                        

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 04-01-2024 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Dąbski 02-01-2024
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2024 10:10