Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 26 października 2023 roku o o I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E
B u r m i s t r z a   D ę b n a
 z dnia 26 października 2023 roku
 
o I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż
 
1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
963 o powierzchni 0,1601 ha          cena wywoławcza    -   110 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00046921/3.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 33UR/S z zapisem teren rzemiosła oraz usług składowo - magazynowych.
 
Działka o kształcie regularnym i ukształtowaniu terenu zbliżonym do płaskiego, prawie w całości porośnięta drzewostanem, głównie samosiewami drzew liściastych  przewaga klonu, w mniejszej ilości brzozą i dębem. Występują pojedyncze starsze drzewa. Zadrzewienia o nieznacznej wartości użytkowej, faktycznie stanowiące utrudnienie w zagospodarowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem.  Znajduje się w południowej części miasta, w pobliżu drogi krajowej nr 23 łączącej Myślibórz z Kostrzynem nad Odrą. Dojazd do działki drogą gruntową utwardzona – ul. Składowa, droga trwała ul. Włościańska w odległości ok.  200m. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa usługowa,  produkcyjna, magazynowa oraz tereny niezabudowane. Położona jest w strefie peryferyjnej miasta.  Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, telefonicznej przy działce, gazowej w ul. Kostrzyńskiej ok. 50 m oraz kanalizacyjnej w ulicy Włościańskiej . Działka zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowana jest jako „Bp”.  zurbanizowane tereny niezabudowane.
 
2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0004 Dolsk gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
324/1 o powierzchni 0,2489 ha           cena wywoławcza    -  50 000,00 zł
 
do ceny nieruchomości nie zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U.2023.1570 ze zm.)
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00030324/3.
 
Nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwała nr XLVI/305/2017 z dnia 26 września 2017 roku położona jest w strefie osadnictwa wiejskiego.
 
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Dolsk, gminy Dębno ok. 16 km od miasta Dębno. Działka zlokalizowana jest wśród skoncentrowanej zabudowy miejscowości. Dojazd do nieruchomości drogą o trwałej nawierzchni asfaltowej, wzdłuż północnej i zachodniej części granicy drogi gruntowe. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza, kościół, tereny rolne.  Działka o kształcie regularnym, konfiguracja zróżnicowana. W północnej części działki zeskładowane jest drewno i maszyny rolnicze, cześć południowa zadrzewiona, głównie drzewostanem liściastym (lipy, klony, kasztanowce). Teren wymaga uporządkowania. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przy działce przebiega napowietrzna linia energetyczna  i przepompownia ścieków. W południowo zachodniej części działki przebiega przyłącze kanalizacyjne ks160 do budynku nr 19.  Zgodnie z ewidencja gruntów działka sklasyfikowana jest jako „RVI” i „N”.
 
Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.
 
Przetargi odbędą się w dniu 1 grudnia 2023 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić do 29 listopada 2023 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001. Data dokonania wpłaty jest datą uznania rachunku bankowego gminy.
 
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości,
    a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
 
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 27-10-2023 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 26-10-2023
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 27-10-2023 12:52