Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej dz. nr 45/13, 45/18, 45/19, 45/20, 45/21, 45/22, 45/23, 45/25, 45/26, 45/27, 45/28, 45/29 i 45/50

Ogłoszenie
B u r m i s t r z a   D ę b n a
z dnia 24 sierpnia 2023 roku
 
o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr 45/13, 45/18, 45/19, 45/20, 45/21, 45/22, 45/23, 45/25, 45/26, 45/27, 45/28, 45/29 i 45/50 ( w kompleksie) o łącznej powierzchni 11,1636 ha
 
cena wywoławcza    -   6 700 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00039017/1.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dargomyskiej miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2005 roku nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1P z przeznaczeniem - zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobna wytwórczość a także usługi handlu. W północnej części kompleksu zaznaczona trasa przebiegu gazociągu.
 
Nieruchomość o lekko nieregularnym kształcie, ukształtowanie terenu zróżnicowane w części południowej teren zbliżony do płaskiego, a część północna pofałdowana. Położona jest w południowo - zachodniej części miasta około 1,5 km od skoncentrowanej zabudowy miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami gruntowymi. Odległość od drogi o nawierzchni asfaltowej - ul. Dargomyskiej - drogi wojewódzkiej ok. 250 m. Sąsiedztwo działki stanowią grunty rolne, ogrody działkowe, tereny leśne i tereny o podobnym przeznaczeniu. Grunt nieużytkowany, porośnięty trawą i chwastami, miejscami występują drobne zakrzaczenia i samosiewy drzew. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i teletechnicznej z ul. Dargomyskiej. Przy działce nr 45/23 zlokalizowana jest trafostacja. Przez działki nr 45/27, 45/28 i 45/29 przebiega gazociąg przesyłowy. Grunt sklasyfikowany jest w ewidencji gruntów jako „Bp".
 
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 roku o godzinie 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.  
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 15 listopada 2023 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001. Data dokonania wpłaty jest datą uznania rachunku bankowego gminy.
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 25-08-2023 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 25-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2023 13:30