Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji nr II z dnia 05.12.2006r.


Protokół z przebiegu II sesji Rady Miejskiej

w Dębnie z dnia 5 grudnia 2006 r.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali posiedzeń UMiG w Dębnie. Sesja zakończyła się o godz. 14.30.

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej Helena Sługocka

 

Przewodnicząca RM - otworzyła sesję i poinformowała że na sali posiedzeń obecni są: Burmistrz MiG, Z-ca Gminnej Komisji Wyborczej Cz. Gromczyński, radni powiatowi, Kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, prezesi spółek, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy, prasa lokalna i regionalna.

 

Lista obecności gości stanowi załącznik Nr 1.

 

Stwierdziła, że stan radnych Rady Miejskiej na obecną chwilę wynosi 20 i obecnych na sali obrad jest 20 co stanowi 100% stanu ogólnego Rady.

 

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2

 

Przedstawiam porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu I sesji RM.

 1. Wydanie zaświadczenia o wyborze na radnego.

 2. Złożenie ślubowania przez pana Pawła Chrobaka.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Dębnie.

 4. Wydanie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza MiG Dębno panu Piotrowi Downarowi

 5. Złożenie ślubowania przez pana Piotra Downara.

 6. Wystąpienie Burmistrza MiG

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie,

b/ powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie,

c/ powołanie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Rady Miejskiej w Dębnie oraz ustalenie zakresu jej działalności,

d/ powołanie składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych Rady

Miejskiej w Dębnie oraz ustalenie zakresu jej działalności,

e/ powołanie składu osobowego Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony

Środowiska Rady Miejskiej w Dębnie oraz ustalenie zakresu jej działalności.

f/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno,

g/ uchylenia uchwały nr XX/133/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.XII.03 w

sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w

gminie Dębno.

h/ ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza MiG Dębno,

 1. Odpowiedzi na zapytania.

 

 

 1. Sprawy różne.

 2. Zamknięcie sesji RM

 

Przewodnicząca RM - wpłynęło pismo z OKiS z prośbą o powołanie komisji ds. negocjacji ze Związkami Zawodowymi. Ta sprawa nie wymaga uchwały, ale należy z Rady wytypować osoby do pracy w tej komisji. Dlatego proponuję temat wprowadzić do porządku obrad.

 

Pismo OKiS stanowi załącznik nr 3

 

Kto jest za powołaniem komisji i wprowadzeniem tej sprawy do porządku obrad.

 

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku powołanie komisji.

 

Kto jest za przyjęciem porządku obrad z dodatkowym pkt.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

 

Informuję, że protokół z przebiegu I sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy ktoś z państwa Radnych chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji.

 

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu I sesji RM ?

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

======================================

PKT 2 - Wydanie zaświadczenia o wyborze na radnego.

Przewodnicząca RM - Bardzo proszę Z-cę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej pana Czesława Gromczyńskiego o wydanie zaświadczenia o wyborze na radnego panu Pawłowi Chrobakowi.

 

Pan Cz. Gromczyński wręczył panu Pawłowi Chrobakowi zaświadczenie o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Dębnie.

 

Pan P. Chrobak złożył ślubowanie ślubowanie.

 

Przewodnicząca RM - Dziękuję Radnemu Pawłowi Chrobakowi za złożenie ślubowania i stwierdzam, że od tej chwili Radny Paweł Chrobak pełni funkcję Radnego Rady Miejskiej w Dębnie. Proszę podpisać dwa akty ślubowania i jeden przekazać do Biura Rady.

 

Informuję, że stan Radnych na sali wynosi obecnie 21 co stanowi 100% stanu ogólnego Rady.

 

Zanim przejdziemy do następnego punktu porządku obrad należy podjąć uchwałę o uzupełnieniu stanu Rady.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały.

Kto z państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Dębnie?

 

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie: jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr II/4/2006. Załącznik nr 4

============================================

PKT 5 Wydanie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza MiG Dębno panu Piotrowi Downarowi.

 

Przewodnicząca RM - Proszę pana Czesława Gromczyńskiego o wręczenia zaświadczenia o wyborze na Burmistrza panu Piotrowi Downarowi.

 

Pan Czesław Gromczyński wręczył Burmistrzowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza MiG Dębno.

 

Proszę Pana Burmistrza o złożenie ślubowania.

 

Pan Piotr Downar złożył ślubowanie.

 

Przewodnicząca RM - złożyła gratulacje.

Stwierdzam, że Pan Piotr Downar objął funkcję Burmistrza kadencji Rady

2006-2010.

======================================

PKT 7. Wystąpienie Burmistrza MiG.

Przewodnicząca RM - Proszę pana Burmistrza o zabranie głosu.

 

Burmistrz MiG - przypadł mi zaszczyt pełnienia zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji Burmistrza przez następną kadencję Rady. Nie ukrywam, że jestem wzruszony tą chwilą, ponieważ praca moja została przez mieszkańców pozytywnie oceniona. W tamtej kadencji po raz pierwszy odbyły się wybory Burmistrza przez społeczeństwo i to rzutowało na charakter współpracy. Znaleźliśmy się w momencie gwałtownych zmian przepisów prawnych w związku z wstąpieniem do UE, musieliśmy się dostosować i przyjąć pewne standardy i zapewnić ciągłość funkcjonowania. Pojawiły się możliwości zdobycia środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne. Myślę, że z tego zadania wywiązaliśmy się w poprzedniej kadencji. Przeżyliśmy również pewne załamanie gospodarcze 2003-2004 gwałtowny wzrost bezrobocia i dopiero w 2006 bezrobocie znacznie się zmniejszyło. Utrata ważności planów zagospodarowania przestrzennego przedłużyło znacznie proces realizacji inwestycji. W nadchodzącej kadencji 2006-2010- najważniejszą sferą jest zapewnienie ciągłości rozwoju naszej gminy. Musimy przystąpić do uzbrojenia terenów przy ul. Dargomyskiej, Kolejowej i po NZPOW. Są zmiany w przepisach o pomocy publicznej i taką uchwałę przygotujemy. Pomoc ta będzie dla przedsiębiorców aby nastąpiła konkurencja z innymi gminami w ściąganiu inwestorów do nas. W tym temacie będziemy musieli ruszyć z kampanią reklamującą. Dlatego promocja będzie jednym z najważniejszych zadań samorządu w najbliższym czasie. Następną sferą to odpowiedzialność za przestrzeń. Rozpoczęliśmy już prace nad studium zagospodarowania przestrzennego i w roku 2007 przystąpimy do uchwalania tego dokumentu. Rzutować on będzie nad pozyskiwaniem dopłat pod zalesienia oraz sporządzanie kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego. Następną sferą jest infrastruktura społeczna - budownictwo, rozpoczęte działania w kierunku budowy schroniska dla bezdomnych, budowa budynku DTBS , budynek socjalny. Wszystko to zależeć będzie od możliwości finansowej naszej gminy. W infrastrukturze jest niezliczona ilość inwestycji drogowych , kanalizacyjnych. Na pewno w ciągu 4 - lat nie damy zrobić wszystkiego. Ten zakres to zadania na 8 lat by wszystkie potrzeby zrealizować. Ważną sferą każdej kadencji jest oświata, kultura i sport - jak będziemy kształcić nasze dzieci i jak je przygotujemy do życia dorosłego zależy od naszego kształcenia. Wspomaganie i wyposażenie szkół jest konieczne ze strony naszej gminy i wzajemne relacje między oświatą a Radą powinny być prawidłowe. Kultura i sport - w/g mnie niedoceniana sfera ale zastanówmy się z czego się składa nasze życie. Kultura i sport pobudza więzi społeczne i wypełnia wolny czas. W tych dziedzinach jest wiele do zrobienia. Pomoc społeczna od 1 stycznia 2007 r pewne zadania przejmiemy od ZUS i będziemy tego dystrybutorem. Pomoc idzie w kierunku uaktywniania się pewnych środowisk, jednostek. Te zadania były realizowane w poprzednich latach na zasadzie prac pożytecznie użytecznych. Chcemy te grupy społeczne aktywizować i wprowadzać na normalne życie społeczne. Większość tych działań myślę, że razem z Radą Miejską, społeczeństwem uda się zrealizować. Chce kierownikom jednostek życzyć spokojnej merytorycznej pracy i podejmowania słusznych decyzji dla mieszkańców. Abyśmy za 4 lata mogli spojrzeć śmiało mieszkańcom w oczy i powiedzieć, że wypełniliśmy nasze zadania.

==========================================

PKT 8 interpelacje i zapytania.

Przewodnicząca RM - proszę o składanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny R. Patkowski - zgodnie ze statutem i przebiegiem sesji Burmistrz składa sprawozdanie ze swojej działalności za okres między sesjami. Prosił aby Radnym razem z materiałami na sesję było dostarczane sprawozdanie z pracy Burmistrza.

 

Burmistrz MiG - chciałbym aby Rada zajęła stanowisko w tej kwestii. Do tej pory sprawozdanie było przedkładane Radnym w dniu sesji. Jeśli by to było przed sesją to jeden tydzień w sprawozdaniu ucieknie. Jest to kwestia decyzji Rady. W dniu dzisiejszym nie przedkładałem sprawozdania bo po części jest to jeszcze uroczysta sesja . Na następnej sesji 21.XII będzie sprawozdanie za okres od ostatniej sesji poprzedniej kadencji.

 

Przewodnicząca RM - kto z Radych jest za tym aby Burmistrz sprawozdanie umieszczał w materiałach na sesję. Kto jest za przyjęciem wniosku pana Patkowskiego?

 

Stan radnych na sesji 21

Głosowanie: za 9

12 przeciw

Stwierdzam, że pozostajemy przy starej formule, że Burmistrz składa sprawozdanie na sesji RM.

Czy są pytania do Burmistrza?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - wpłynął wniosek o utworzenie Klubu Radnych "Przymierze Samorządowe.

Odczytała pismo. Załącznik nr 5.

Jest wymóg że w skład KR wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Również do komisji przyznawania medalu Zasłużony dla MiG też wchodzą w skład przedstawiciele Klubów.

 

Przewodnicząca przekazała listy aby radni wpisali się do pracy w poszczególnych komisjach Rady.

Pan M. Martin - W imieniu Straży Pożarnej pogratulował Burmistrzowi i nowej Radzie Miejskiej z życzeniami dobrej współpracy.

 

Przerwa w obradach.

=======================================

PKT 9 a - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca RM - zapytała kto jeszcze się nie wpisał do komisji to proszę się wpisać. Państwo możecie być w dwóch komisjach. Wymóg statutowy wymaga aby Rada podjęła uchwałę o liczbie członków Komisji Rewizyjnej. W poprzedniej kadencji była to liczba 5 a w tej kadencji może być każda inna liczba.

Do komisji Rewizyjnej zapisało się 4 osoby

 

Na pytanie Przewodniczącej RM nie było chętnych aby uzupełnić skład do 5 osób.

 

Ogłoszona została przerwa w obradach.

 

Po przerwie.

Przewodnicząca RM - z danych które do mnie dotarły na liście składu KR widnieją 3 nazwiska, w związku z powyższym rozumiem, że taki będzie skład osobowy KR.

 

Odczytany został projekt uchwały z liczbą członków KR 3.

 

Radny M Turów - wydaje mi się, że tego projektu uchwały od strony formalnej nie powinniśmy głosować, ponieważ błędnie jest przywołana podstawa prawna.

Brak jest parafki radcy prawnego a na pozostałych projektach jest parafka. Generalnie chodzi mi o błąd w podstawie prawnej.

 

Przewodnicząca RM - panie Mirku, czy może pan sprecyzować gdzie jest błąd w podstawie prawnej.

 

Radny M Turów - jest niewłaściwa podstawa prawna. Sporządzający i radca prawny tego projektu uchwały nie czytali.

 

Przerwa w obradach.

Burmistrz MiG - ustawa o samorządzie mówi, że Rada Miejska powołuje Komisję Rewizyjną bez ustalania jej składu liczbowego. Natomiast przytoczony paragraf statutu MiG mówi, że skład KR liczy od 3-5 osób i Rada osobną uchwałą określa skład.

 

Radny M. Turów - do treści merytorycznej nie odnoszę, się a jedynie do samej podstawy prawnej. Jeśli podejmiemy taką uchwałę i Wydział Nadzoru zakwestionuje, to będzie śmiech, że radca prawny opiniował taki projekt uchwały, a Rada przyjmuje w ciemno.

 

Przewodnicząca RM - ogłaszam 10 minut przerwy dla wyjaśnienia sprawy.

 

Po przerwie.

 

Sekretarz Gminy - w kwestii formalnej wyjaśnię, czy rzeczywiście jest coś nie tak. Jeśli chodzi o podstawę prawną art. 18 a ust. 1 ustawy mówi, że Rada powołuje Komisję Rewizyjną i art. jest prawidłowy. Kolejna podstawa - przytoczony jest § 76 ust. 1 Statutu MiG Dębno i tu rzeczywiście po sprawdzeniu, państwo otrzymaliście Statuty z błędem . Nie wiem jak to mogło się stać, że otrzymaliście państwo Statuty z błędem w druku. Podstawa prawna w projekcie uchwały jest prawidłowa. Wydrukowałem Dziennik Urzędowy, w którym ogłoszony został Statut i § 76 mówi, że KR składa się z Przewodniczącego Zastępcy oraz pozostałych członków określonej odrębną uchwałą Rady. Ta odrębna uchwała Rady to jest ta dzisiejsza. U państwa tak brzmi paragraf 77 i następne wszystkie kolejne paragrafy są inne przesunięte o jedno. Nie wyjaśnię dlaczego przy druku tego Statutu powstał błąd i paragraf został przesunięty. Natomiast podstawa prawna w projekcie uchwały jest prawidłowa zgodnie z opublikowanym prawem miejscowym i ustawą o samorządzie gminnym. Statuty wydrukujemy państwu jeszcze raz i przepraszam w imieniu Urzędu.

 

Radny R. Patkowski - brak jest podpisu radcy prawnego na projekcie uchwały.

 

Sekretarz Gminy - radca prawny miał wszystkie projekty razem i nie zaparafował jednej , prawdopodobnie dwie kartki mu się razem złożyły. Na pewno ten projekt uchwały czytał, ponieważ był poprawiany i dostał go do podpisu po poprawce.

 

Przewodnicząca RM - odczytała treść projektu uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej?

Stan Radnych na sesji 21

Głosowanie: za 11

5 przeciw

4 wstrzymujące

/ 1 radny nie głosował/

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr II/ 5/2006 Załącznik nr 6 .

=============================================

PKT 9b - podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie.

Przewodnicząca RM - Statut wymusza na nas, że Rada wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego KR.

W tym miejscu odczytała nazwiska radnych , którzy zgłosili się do pracy w KR.

 

 1. Feliks Bogdan.

 2. Baranowicz Wacław.

 3. Paweł Chrobak.

 

Radny B. Feliks - proponuję na Przewodniczącego KR pana Chrobaka Pawła.

 

Przewodnicząca RM - czy Radny Paweł Chrobak wyraża zgodę na Przewodniczącego KR?.

 

Radny Paweł Chrobak - tak

 

Przewodnicząca RM - kto jest za kandydatem Radnego Pawła Chrobaka na Przewodniczącego KR?

 

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie: za 12

4 przeciw

3 wstrzymujących

/ 2 radnych nie głosowało/

Stwierdzam, że Radny P. Chrobak został Przewodniczącym KR.

 

Przewodnicząca RM - czy pan Bogdan Feliks i Wacław Baranowicz wyrażają zgodę do pracy w Komisji Rewizyjnej?

 

Radni B. Feliks i W. Baranowicz - wyrazili zgodę.

 

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem składu Komisji Rewizyjnej w osobach Paweł Chrobak -Przewodniczący, Bogdan Feliks członek Komisji i Wacław Baranowicz członek Komisji?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam , że został powołany 3 osobowy skład KR .

 

Przewodnicząca RM - następnie na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Komisja wybiera z pośród siebie Z-cę Przewodniczącego.

Proszę aby Komisja Rewizyjna przeszła do innego pomieszczenia i wybrała Zastępcę Przewodniczącego.

 

Nastąpiła chwila przerwy.

Po chwili przerwy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Chrobak zgłosił, że Komisja Rewizyjna wybrała na Zastępcę Przewodniczącego radnego Bogdana Feliksa.

 

Przewodnicząca RM - odczytała treść projektu uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej RM w Dębnie?

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr II/6/2006. Załącznik nr 7 .

=============================================

PKT 9c - projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM w Dębnie oraz ustalenie zakresu jej działalności.

 

Radny R. Patkowski - proszę o 10 minut przerwy.

Przewodnicząca RM - ogłosiła przerwę w obradach.

 

Po przerwie.

 

Przewodnicząca RM - odczytała proponowany skład członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów i prosiła o potwierdzenie zgody do pracy w komisji.

 

 1. Dariusz, S. Witkowski, S. Michalczyszyn, S. Izak, J. Mazurowski, S. Rawlik, W. Baranowicz, D. Sawicka, R. Patkowski, A. Dobrowolski, Z. Marszałek, A. Sławnikowski, M. Turów, A. Kaczmarczyk, A. Brzozowski, H. Sługocka, S. Lenartowicz, B. Feliks, Jan Sypniewicz.

 

Wszyscy Radni wyczytani wyrazili zgodę do pracy w Komisji RGiF.

 

Przewodnicząca RM - stwierdziła, że wg listy jest to 19 osobowy skład komisji.

 

Radna M. Turów - w związku ze składem komisji pamiętam, że od lat nie było takiej praktyki aby Przewodniczący RM był członkiem jakiejkolwiek komisji stałej w Radzie Miejskiej. Po drugie, w myśl przepisów Statutu kompetencje Przewodniczącego RM są określone w § 18 i z tych kompetencji wynika jak i z ustawy o samorządzie, że Przewodniczący RM bierze czynny udział w pracach komisji stałych. Bardzo proszę, jeżeli jest ktoś na sali, albo radca prawny by tą kwestię rozstrzygnął - czy Przewodniczący RM może być członkiem komisji stałych Rady

 

Przewodnicząca RM - odczytała wypowiedź radcy prawnego umieszczoną w gazecie samorządowej 'Wspólnota" z czego wynikało że Przewodniczący może być członkiem Komisji stałych Rady Miejskiej z wyjątkiem KR.

 

Przewodnicząca RM - odczytała treść projektu uchwały. Kto jest za powołaniem składu osobowego KRG i F w składzie wcześniej odczytanym?

 

Stan Radnych 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że skład osobowy Komisji RGiF został przyjęty.

 

Przewodnicząca RM - proszę komisję o propozycje wyboru Przewodniczącego i

Z-cę Przewodniczącego Komisji.

 

Radny D. Dutkiewicz - proponuję S. Witkowski na Przewodniczącego Komisji.

 

Przewodnicząca RM - czy radny S. Witkowski wyraża zgodę?

 

Radny S. Witkowski - tak.

 

Przewodniczący RM - proszę aby sama Komisja głosowała nad kandydaturą

S. Witkowskiego na Przewodniczącego Komisji RGiF.

Kto jest za powołaniem S. Witkowskiego na Przewodniczącego KRGiF?

 

 

 

Stan Komisji na sali 19

Głosowanie: za 10

Przeciw 8

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Radny S. Witkowski uzyskał większość głosów i został wybrany Przewodniczącym Komisji RGiF.

 

Przewodnicząca RM - proszę o zgłaszanie kandydatów na zastępcę Przewodniczącego Komisji RGiF.

 

Radny A. Brzozowski - proponuję S. Izak na Z-ce Przewodniczącego Komisji.

 

Przewodnicząca RM - Czy Radny S. Izak wyraża zgodę?

 

Radny S. Izak - tak

 

Przewodnicząca RM - kto z członków komisji jest za kandydatem S. Izaka na Z-cę Przewodniczącego Komisji RGiF.

 

Stan członków Komisji 19

Głosowanie: za 12

5 wstrzymujących

/ 2 radnych nie głosowało/

Stwierdzam, że Radny S. Izak uzyskał większość głosów i został wybranym Z-cą Przewodniczącego Komisji RGiF.

 

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji RGiF RM w Dębnie oraz ustalenie zakresu jej działalności?

 

Stan Radnych na sali 21

 

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr II/7/2006 Załącznik nr 8

===========================================

PKT 9 d - projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych RM w Dębnie oraz ustalenie zakresu jej działalności .

Radny R. Patkowski - czy mogę prosić o 5 min przerwy.

Przewodnicząca RM - ogłosiła 5 minut przerwy.

Po przerwie.

 

Przewodnicząca RM - mamy na liście radnych którzy wyrazili chęć pracy w Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych w składzie:

 

D.Dutkiewicz, S. Witkowski, Jan Sypniewicz, A. Kaczmarczyk, P. Chrobak, A. Brzozowski, Helena Sługocka, S. Michalczyszyn, A. Jarmuszka.

 

Radny A. Brzozowski - proszę o 5 minut przerwy.

 

 

Przewodnicząca RM - ogłaszam 5 minut przerwy.

 

Po przerwie.

 

Przewodnicząca RM - jest proponowany następujący skład Komisji Oświaty: J. Sypniewicz, A. Kaczmarczyk, A. Jarmuszka.

 

Przewodnicząca RM - czy panowie wyrażają zgodę?

 

Wszyscy wyrazili zgodę.

 

Radny R. Patkowski - czy można prosić o 5 minut przerwy.

 

Przewodnicząca RM - oczywiście, że można prosić tylko bardzo proszę o konstruktywną przerwę . Ogłaszam 5 minut przerwy.

 

Po przerwie.

 

Przewodnicząca RM - do składu Komisji Oświaty weszły by następujące osoby: J. Sypniewicz, A. Kaczmarczyk, A. Jarmuszka.

 

Radny R. Patkowski - proszę o 5 minut przerwy.

 

Przewodnicząca RM - ogłaszam 5 minut przerwy.

 

Po przerwie.

 

Przewodnicząca RM - mamy następujący skład Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych: Jan Sypniewicz, A. Kaczmarczyk, A Jarmuszka, R. Patkowski ,S. Rawlik, A. Dobrowolski, Z. Marszałek, D. Sawicka, A. Sławnikowski, M. Turów.

 

Radny W. Baranowicz - otrzymaliśmy proponowany skład Komisji Oświatowej i doszliśmy do wniosku, że komisja oświatowa składająca się z dwóch rolników nie mam nic przeciwko rolnikom i jednego nauczyciela nie licuje z powagą Rady, ponieważ budżet oświaty jest bardzo duży i komisja powinna być zasilona nauczycielami i innymi z naszej grupy. Dlatego zaproponowaliśmy inne osoby do składu komisji, osoby znające się na oświacie i myślę, że ta propozycja zostanie przyjęta nie jak poprzednio odrzucona.

 

Przewodnicząca RM - ogłaszam 10 minut przerwy.

 

Po przerwie.

Przewodnicząca RM - mamy następujący skład Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych: Jan Sypniewicz, A. Kaczmarczyk, A Jarmuszka, R. Patkowski ,S. Rawlik, A. Dobrowolski, J. Mazurowski Z. Marszałek, D. Sawicka, A. Sławnikowski, M. Turów, D. Dutkiewicz S. Witkowski, P. Chrobak, A. Brzozowski, Helena Sługocka, S. Michalczyszyn .

 

Przewodnicząca RM - czy ktoś z radnych zgłasza sprzeciw że nie chce być powołany do składu komisji?

 

Radny S. Rawlik - proszę o 5 minut przerwy.

 

Radny S. Lenartowicz - zgłaszam wniosek przeciwny, bo to jest w końcu dziecinada. Na wasz wniosek Komisja Oświaty została powiększona, nie tylko o rolników ale o inne opcje.

 

Przewodnicząca RM - są da wnioski i należy poddać je pod głosowanie.

Kto z państwa Radnych jest za ogłoszeniem przerwy?

 

Radny W. Baranowicz - dlaczego jedne przerwy są głosowane a drugie nie. Pani Przewodnicząca od pierwszego posiedzenia Rady składałem życzenia i życzyłem pani wzniesienia się ponad podziałami i widzę, że już następna sesja świadczy zupełnie o czymś innym. Po raz pierwszy Przewodniczący RM od wielu lat należy do komisji, nigdy do komisji nie należał. Jakiś wyłom i jakaś zmiana podejścia. Gołym okiem widać że ta zmiana nie jest ponad podziałami. Wyraźnie wpisała się pani w tą grupę z którą pani przebywa. Szkoda, że tak się stało myślałem, że będzie inaczej.

 

Przewodnicząca RM - przegłosujmy - kto jest za ogłoszeniem przerwy?

 

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 10

12 przeciw

Stwierdzam, że Rada obraduje bez przerwy. Przegłosujmy skład komisji , już nie będę czytała ponownie nazwisk. Kto jest za przyjęciem składu Komisji Rady Oświaty Kultury i Spraw Publicznych?

 

Radny A. Dobrowolski - pani nie zapytała czy każdy wyraża zgodę do składu Komisji Oświaty.

 

Przewodnicząca RM - czytałam i nie było sprzeciwu, była cisza.

 

Radny A. Dobrowolski - poprzednio przy ustalaniu składu komisji każdego pani wyczytywała czy wyrażają zgodę do pracy w komisjach. W tej chwili pani nikogo nie pytała.

 

Przewodnicząca RM - zadałam ogólne pytanie czy ktoś z państwa jest przeciwny do pracy w tej komisji.

 

Radny A. Dobrowolski - mam pytanie do pani Przewodniczącej czy w trakcie prowadzenia sesji zmieniają się nagle procedury, czy stosuje się jedną procedurę.

 

Przewodnicząca RM - procedura w niczym nie przeszkadza, jeżeli nie było sprzeciwu indywidualnych osób, które siedzą na sali, słyszeli o co pytam i nie było głosów sprzeciwu.

 

Przegłosujmy kto jest za składem komisji w brzmieniu przeczytanym wcześniej.

 

Radny J. Mazurowski - szczerze mówiąc nie usłyszałem pani pytania zakładając że było pytanie, jednak w tej chwili nie zgadzam się do pracy z Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych .

 

Radny A Sławnikowski - proszę o wykreślenie mnie z komisji Ośwaty.

 

Radni: Z. Marszałek ,A. Dobrowolski, S. Rawlik, R.Patkowski, M. Turów, D.Sawicka nie wyrazili zgody do w Komisji Oświaty kultury i Spraw Publicznych .

 

Radny P. Chrobak - padło stwierdzenie , że zasilacie komisję Oświaty super umysłami, zaatakowaliście moich kolegów rolników, wybory są demokratyczne i nie ważne kto kim jest. Jeżeli leży wam dobro oświaty to nie wiem dlaczego kombinujecie. Proponuję przejść do konstruktywnej dyskusji.

 

Przewodnicząca RM - zapytała czy pozostali radni zapisani do komisji wyrażają zgodę do pracy w Komisji Oświaty:

 1. Jarmuszka - tak

J. Sypniewicz, - wyrażam zgodę

 1. Kaczmarczyk - tak

 1. Dutkiewicz - nie

S. Witkowski - nie wyrażam zgody

P. Chrobak - nie wyrażam zgody

A. Brzozowki - nie wyrażam zgody

H Sługocka - nie wyrażam zgody

S. Michalczyszyn - nie wyrażam zgody

 

Kto jest za przyjęciem składu Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych w osobach A. Jarmuszka, J. Sypniewicz, A. Kaczmarczyk.

 

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie : za 12

Przeciw 0

Wstrzymujących 0

/ 9 radnych nie głosowało/

Stwierdzam, że powołaliśmy skład Komisji Oświaty, kultury i Spraw Publicznych.

Bardzo proszę o wybranie z pośród siebie Przewodniczącego Komisji i Z-cę Przewodniczącego.

 

Po chwili przerwy Radny A. Kaczmarczyk poinformował, że na Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych wybrano A. Kaczmarczyka a na Z-cę Przewodniczącego J. Sypniewicza.

 

 

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury Spraw Publicznych RM w Dębnie oraz ustalenie zakresu jej działalności.

 

Stan radnych na sali 21

Głosowanie; za 13

6 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr II/8/2006 Załącznik nr 9 .

===================================

PKT 9e - projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska RM w Dębnie, oraz ustalenie zakresu jej działalności.

 

Przewodnicząca RM - proszę o wpisywanie się na listę członków Komisji Rolnej.

 

Po chwili Przewodnicząca RM - odczytała osoby które wpisały się na listę do składu Komisji Infrastruktury Wiejskiej i ochrony Środowiska.

Mamy na liście radnych którzy wyrazili chęć pracy w Komisji w osobach;

 

 1. D. Dutkiewicz,

 2. H. Sługocka,

 3. S. Witkowski,

 4. A. Brzozowski,

 5. P. Chrobak,

 6. S. Izak,

 7. A. Jarmuszka,

 8. J. Mazurowski,

 9. S. Lenartowicz,

 10. S. Michalczyszyn.

 

Przewodnicząca RM - zapytała każdego z osobna czy wyrażają zgodę do pracy w Komisji. Każdy radny wyraził zgodę.

 

Kto jest za powołaniem składu osobowego Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska?

 

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie: za 20

1 wstrzymujący.

Stwierdzam, ze został powołany 10 osobowy skład Komisji Rolnej.

 

Przewodnicząca RM - proszę aby Komisja wyznaczyła Przewodniczącego i Zastępcę.

 

Po krótkiej przerwie Radny S. Lenartowicz poinformował, że przewodniczącym Komisji został S. Lenartowicz a zastępcą A. Jarmuszka.

 

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dębnie oraz ustalenie zakresu jej działalności.

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie: za 19

2 wstrzymujące

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr II/9/2006. Załącznik Nr 10

============================================

PKT 9 f - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r.

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zamiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r.

 

Przewodnicząca RM - Czy są uwagi do projektu uchwały?

 

Uwag nie było

Odczytany został projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r.

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Nr II/10/2006. Załącznik Nr 11

=======================================================

PKT 9 g - projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/133/2003 RM w Dębnie z dnia 30.XII.03 r w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Dębno.

 

Pani Skarbnik - omówiła projekt uchwały.

 

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

 

Uwag nie było.

 

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/133/2003 RM w Dębnie z dnia 30.XII.03 r w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Dębno.

 

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr II/11/2006. Załącznik nr 12

===========================================

PKT 9 h - projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza MiG Dębno.

Pani M Zając - omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

 

Uwag nie było

 

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza MiG Dębno.

 

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Nr II/12/2006. Załącznik nr13.

=====================================================

Przewodnicząca RM - odczytała treść pisma które wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie z Wydziału OKiS w sprawie oddelegowania przedstawicieli RM do rozmów ze Związkami Zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w celu uzgodnienia treści Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

 

Burmistrz MiG - weszła tak regulacja że co roku Rada ustala przedstawicieli z Rady do negocjacji ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli Regulaminu wynagradzania nauczycieli. Dlatego proszę o wytypowanie kilku osób do komisji aby one przez kolejne lata funkcjonowały w tej komisji.

 

Przewodnicząca RM - proszę o zgłaszanie kandydatów , może ochotnicy są do pracy w takiej komisji.

Zgłosiły się następujące osoby; A.Brzozowski , A. Kaczmarczyk, D. Dutkiewicz,

 

Kto jest za składem komisji?

 

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada powołała komisję.

===================================

Odpowiedzi na zapytanie - nie było

 

PKT 11. Sprawy różne.

Radny M. Turów - w 2002 roku z Urzędu wyszły nakazy o przesunięcie lub likwidację ogrodzeń na ul. Wojska Polskiego. Właściciele tych nieruchomości nielegalnie bez zgody gminy jako właściciela pasa drogowego postawili te ogrodzenia. W związku z tym chciałem zapytać, dlaczego ta sprawa jest przerwana. Nakazy określały konkretny termin realizacji tych postanowień. Czyli był w nakazach określony termin do kiedy ogrodzenia powinny być rozebrane bądź przesunięte we właściwą stronę, czyli na granicę nieruchomości właścicieli. Druga sprawa, mam prośbę aby Statut w wersji poprawionej pojawił się w materiałach na sesję.

 

Radny R. Patkowski - prośba o określenie stałej godziny i dnia odbywania sesji Rady Miejskiej. Druga sprawa to ogrzewanie budynku po bibliotece pedagogicznej, czy można wiedzieć jaki jest na dzisiaj stan przejmowania tego budynku i jego przeznaczenie. Rada poprzedniej kadencji podjęła decyzję o przejęciu budynku w celu umiejscowienia tam Gimnazjum dla Dorosłych i Komendy OHP w Dębnie. Pytam dlatego, że z tą samą intencją Rada Miejska przejmowała Budynek po sanepidzie za 1 zł. Teraz jest to kolejna lokalizacja dlatego proszę o informację zwłaszcza że dotyczy to ileś tam osób pracujących i około 100 dzieci. Ostatniej nocy była tam próba podpalenia.

Radny S. Izak - sprawa kanalizacji wsi Bogusław i Dargomyśl. Społeczeństwo zostało podzielone na 3 grupy. Jedni są podłączeni inni mają tylko studzienki a inni nie są podłączeni w ogóle. Ja jako sołtys jestem pod ciągłym pręgierzem. Przychodzą do mnie babcie z płaczem i mówią że mają niską rentę czy emeryturę i mówią skąd ona ma wziąć pieniądze na uregulowanie praw własnościowych. W gminie informuję, że brak uregulowań własnościowych powoduje nie podłączenie do kanalizacji. Wnioskuję, że jako UMiG pozyskuje środki unijne na tak poważną inwestycję nie można tego pominąć. Uważam, że jest posesja i czy ma akt własnościowy uregulowany czy nie, kanalizację należy podłączyć do budynku. Niektóre osoby były w trakcie załatwiania spraw majątkowych i nie zdążyli z aktem własności, natomiast innych należy powiadomić przez UMiG, że w danym okresie czasu należy te sprawy uregulować.

 

Burmistrz MiG - sprawa przyłączeń kanalizacyjnych ciągnie się od 1998 roku od kanalizowania północnej części miasta i wykonano tylko tam gdzie był projekt i pozwolenie na budowę. Gmina nie jest wstanie uzyskać pozwolenia na budowę dla posesji która nie ma uregulowań prawnych spadkowych po nieżyjących właścicielach. Takie posesje były automatycznie wykreślane w Starostwie Powiatowym w momencie uzyskiwania pozwoleń na budowę. W roku 2001 gdy gmina starała się o pozwolenie na budowę kanalizacja na wsiach te pozwolenia na budowę zostały wykreślone. Prawo budowlane mówi że wszelkie przyłącza właściciel wykonuje na swój koszt. To co jest w projekcie to wykonujemy. Każda prawie inwestycja kanalizacyjna jest współfinansowana z pożyczki NFOŚiGW. Te pożyczki są umarzane od 20-30%. Po roku musimy wykazać się efektem ekologicznym, że ściek płynie. Jeśli przyłącze zostało wykreślone z projektu to nowe przyłącze podejmuje na swój koszt właściciel nieruchomości . Ustawa o samorządzie precyzuje na jakiej podstawie można dofinansowywać posesje prywatne - na podstawie ustawy o Pomocy Społecznej. W tym roku mieliśmy zapisane 12.000 zł i po dokonaniu wywiadu środowiskowego 2 rodziny zostały zakwalifikowane do dofinansowania. W czerwcu tego roku była sytuacja, gdy pozostawały nieruchomości po drugiej stronie jezdni w stosunku do kolektora głównego. Aby pomóc mieszkańcom wykonaliśmy wszelkie przecieki aby zakończyć ten odcinek studzienką. Dalej właściciele nieruchomości będą wykonywać przyłącza na swój koszt. To była ta grupa mieszkańców, którzy w 2001 roku na czas projektowania kanalizacji nie mieli uregulowanych spraw własnościowych. Pan Patkowski zwrócił uwagę na budynek sanepidu, była to komunalizacja bez kosztów. Co do filii biblioteki pedagogicznej - ostateczna decyzja o likwidacji zapadła w kwietniu lub maju ubiegłego roku. Wówczas wystąpiłem z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przejęcie niewielkiego majątku ruchomego, oraz całego księgozbioru. Zarząd Województwa wyraził zgodę o przejęcie księgozbioru. Zwróciłem, się również do władz województwa o nieodpłatne przejęcie na pewien czas tego budynku, aby ten księgozbiór tj 28.000 woluminów mógł poczekać do końca remontu naszej biblioteki. W tej chwili następuje zakup regałów i będzie można przystąpić do przeniesienia księgozbioru. Należy zabezpieczyć około 1500 zł na ogrzanie budynku po fili biblioteki do końca grudnia. Muszą być podjęte działania w celu zaewidencjonowania księgozbioru a następnie przeniesienia. Innym tematem jest kwestia własności i przejęcia tego budynku.

Temat do końca kadencji sejmiku nie trafił pod obrady i sprawa się przeciąga się w czasie. Aby gmina mogła przejąć ten budynek za przysłowiową 1 zł musi być uchwała sejmiku. Sprawa pana Turowa - odpowiem pisemnie.

 

Radny W. Baranowicz - chodzi mi o samo serce miasta Dębna tj. o płot tuż przed pocztą. W bliskiej odległości są bardzo ładnie wyremontowane budynki, mamy plac reprezentacyjny a ogrodzona posesja jest tzw. kruciakami i nikt nie reaguje na to szkaradztwo. Po wichurach płot leży rozwalony. Myślę, że należy coś z tym zrobić. W trakcie budowy NETTO teren był ogrodzony starannie i nie wiadomo było co tam się dzieje.

 

Radny A. Dobrowolski - drugą kadencję wieś Oborzany nie ma przedstawiciela w Radzie. Czy w najbliższym czasie jest przewidziany remont drogi we wsi Oborzany. Druga sprawa powiat nieodpłatnie przekazał gminie na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej poradnię , która funkcjonuje i spełnia swoją rolę. Dokonano remontu otoczenia tj. parkingi ale budynek wymaga remontu. Czy jest przewidziana wymiana stolarki okiennej na tym budynku. To co jest trzyma się na słowo honoru.

 

Radny A. Sławnikowski - mieszkańcy Osiedla Siewna na zgłaszali sprawę zamontowania ograniczników prędkości: ul. Słoneczna o 2 ograniczniki, ul. Kwiatowa 1 ogranicznik, ul. Moniuszki na wysokości przesmyku z ulica Mireckiego, na ul. Jaśminowej - odpowiedź Urzędu była, że nie można tam wykonać ogranicznika bo za krótka ulica ale w uzgodnieniu z Policją to nie ma przeszkód. Pracownicy obsługi gimnazjum między innymi zgłosili mi problem, że od ponad 2 lat nie mieli regulacji płacowej. Pracownicy ci prosili aby pamiętać o nich w uchwalaniu budżetu na przyszły rok.

 

Radny A Jarmuszka - prosiłby o większy druk na materiałach przygotowywanych na Komisje i sesje.

 

Burmistrz MiG - sprawa płotu na NZPOW - wydając warunki zabudowy czy wypis z planu zagospodarowania przestrzennego od każdego inwestora w centrum miasta oczekuje się aby płot był estetyczny. W momencie ustawiania płotu deski były estetyczne z czasem jednak zużyły się i gdzieś ten moment estetyki został przekroczony. Ten inwestor od wiosny nie może uzyskać pozwolenia na budowę i sprawa rozpoczęcia inwestycji się przeciąga. Myślę, że w kwietniu rozpocznie budowę i coś z tym tematem zrobi. Na dzień dzisiejszy jest to faktycznie niezbyt bezpiecznie i estetycznie. Myślę, że Straż Miejska przyczyni się do załatwienia tego problemu. Oborzany - temat drogi od wieków poruszany. Jest podpisana umowa z wykonawcą i część drogi jest w trakcie realizacji. Finansowanie po części w tym roku a reszta do końca kwietnia przyszłego roku. Budynek po przychodni - składaliśmy wniosek do funduszu norweskiego i nie uzyskał on akceptacji. Rada poprzedniej kadencji nie chciała wprost przeznaczyć środki na remont budynku. Mieszczą się tam spółki lekarskie prywatne w związku z czym ustalam razem z PUK fundusz remontowy i te remonty będą wykonywane. Siewna - kilka z tych poruszonych tematów skieruję na komisję ruchu drogowego. W przyszłym roku po pozytywnej opinii komisji tylko 2 progi będą wykonane. Proszę aby radny to dokładnie sprecyzował na piśmie. Nie po to utwardzamy aby ponownie psuć samochody na progach zwalniających. Na drogach są znaki należy je przestrzegać. Co do wynagrodzeń to nie tylko tam ale i w Urzędzie ruchy płac były tylko na poziomie inflacji.

 

Radny W. Baranowicz - należy dać nakaz rozbiórki brzydkiego płotu, mieści on się w samym środku miasta. Proponuję się tym tematem zająć.

 

Przewodnicząca RM - zwróciły się do mnie pierwsze osoby - chodzi o ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich, którzy poruszają się po ul. Piłsudskiego. Bardzo proszą te osoby aby w pierwszej kolejności naprawić chodniki. Druga sprawa: jest w Biurze Rady wyłożona lista na pełnienie dyżurów jako Radni, Kluby Radnych - proszę się zapisywać. Jeśli chodzi o stałe godziny pracy Rady w tamtej kadencji był to ostatni tydzień w miesiącu czwartek. Sesje rozpoczynały się o godz. 10.00. Różne były zmiany godzin ale okazało się, że godz. 10.00 była najdogodniejszą. Komisje zwoływane są przez Przewodniczących. Była też niepisana umowa, że np. Komisja Rewizyjna pracuje w poniedziałki, Komisja Budżetowa we wtorki, Komisja Oświatowa w czwartki, a komisja Rolna w piątki. Te sprawy państwo sobie sami ustalicie wewnętrznie. Przypominam o oświadczeniach majątkowych.

W związku z wyczerpaniem się porządku II sesji RM w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

========================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

 

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

18

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-01-2007 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Mazepa 04-01-2007 14:41