Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji I z dnia 27.11.2006 r.


Protokół z przebiegu I sesji Rady Miejskiej

w Dębnie z dnia 27 listopada 2006 r

 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10.00 w Sali posiedzeń UMiG w Dębnie. Trwały do godz. 12.00.

 

Radny W. Baranowicz wyznaczony jako senior na wstępie prosił wszystkich obecnych na sali o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć o śmierci wielu ludzi w kopalni HALĘBA oraz pamięci zmarłego pana Bronisława Umińskiego.

 

Wszyscy powstali i nastąpiła minuta ciszy.

 

Następnie Radny Senior W. Baranowicz - otworzył obrady I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Dębnie kadencji 2006-2010 odczytując podstawę prawną o zwołaniu sesji.

 

Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r, tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 13 grudnia 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej poprzedniej kadencji pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miejskiej na dzień 27 listopada 2006 r o godz. 10.00 .

 

Podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji stwierdzając , że dołoży starań aby obrady do czasu wyboru Przewodniczącego RM przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.

 

Przywitał wszystkich obecnych na sali posiedzeń: Burmistrza Piotra Downara, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej panią Annę Pliś, szczególnie witam wszystkich nowych radnych, kierowników i dyrektorów jednostek gminnych, prezesów spółek gminnych, kierowników UMiG, sołtysów wsi, mieszkańców MiG oraz prasę lokalną i regionalną.

 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1.

 

Powiedział - zanim przejdziemy do przedstawienia porządku obrad proszę panią Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Annę Pliś o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze oraz aktów ślubowania.

 

Informuję, że pod zaświadczeniem o wyborze każdy z państwa Radnych otrzymał po dwa egzemplarze aktów ślubowania . Po złożeniu ślubowania proszę podpisać dwa akty ślubowania , jeden egzemplarz przekazać do Biura Rady.

 

Zgodnie z art.23 a ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu każdy nowo wybrany radny zobowiązany jest do złożenia ślubowania.

 

Ślubowanie odbędzie się w następujący sposób:

Ja odczytam formułę ślubowania a najmłodszy wiekiem radny a jest nim, pan Jacek Mazurowski będzie po kolei odczytywał z listy nazwiska. Każda wyczytana osoba powstaje i potwierdza wolę złożenia ślubowania przez wypowiedzenie słowa " Ślubuję". Informuję, że każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę "Tak mi dopomóż Bóg"

Poprosił wszystkich o powstanie z miejsc i odczytał formułę ślubowania

 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro gminy i jej mieszkańców".

Następnie pan Jacek Mazurowski odczytał po kolei nazwiska z listy a radni wypowiadali słowo "Ślubuję".

Radny W. Baranowicz - dziękuję wszystkim radnym za złożenie ślubowania.

Stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Dębnie.

 

Poprosił wszystkich o powstanie. Rozległ się hymn Polski.

 

Radny W. Baranowicz - powiedział, że miał zaszczyt rozpocząć obrady pierwszej sesji nowej kadencji Rady Miejskiej. Stwierdził, że będzie to kadencja, która dobrze zapisze się w historii Rady która będzie rozwiązywać problemy bieżące gminy a nie toczyć ciągłe wojny. Życzył wszystkim aby bez względu czy to lewa strona czy prawa służyć należy mieszkańcom gminy. Należy wsłuchiwać się w głos mieszkańców bo za 4 lata przyjdzie czas podsumowania, dlatego życzył Radzie mądrych decyzji.

 

Proszę Radnych o podpisanie listy obecności. Załącznik nr 2

 

Zarządził 10 minut przerwy.

------------------------------------

Po przerwie

 

Radny W Baranowicz - Stwierdzam, że Rada kadencji 2006-2010 liczyć będzie 21 radnych. Według listy obecności ślubowanie złożyło 20 radnych co stanowi 95,23 % stanu ogólnego Rady.

 

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie sesji RM w Dębnie przez Radnego Seniora.

  1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie.

  2. Złożenie ślubowania przez radnych nowej kadencji.

4. Stwierdzenie kworum,

5. Ustalenie porządku obrad.

  1. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie,

a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie,

b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego,

c/ ustalenie przez Radę sposobu głosowania ,

d/ przeprowadzenie głosowania tajnego,

e/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie.

  1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

  2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dębnie,

a/ zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dębnie,

b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego,

c/ ustalenie przez Radę sposobu głosowania,

d/ przeprowadzenie głosowania tajnego,

e/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dębnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pana Piotra Downara.

  2. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne.

  • Zamknięcie sesji RM.

 

Czy ktoś z państwa Radnych chce wnieść uwagi do porządku obrad?

 

Uwag nie było.

 

Jeśli nie ma propozycji zmian stwierdzam, że Rada na I sesji będzie obradowała wg przedstawionego porządku.

 

Informuję, że pkt od 1 do pkt 5 zostały już zrealizowane w związku z czym przechodzimy do PKT 6 Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie.

Radny W. Baranowicz - proszę Radnych o zgłaszanie kandydatur z pośród siebie na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Radny D. Dutkiewicz - proponuję panią Helenę Sługocka

 

Radny R. Patkowski - proponuję radnego A. Brzozowskiego. Jest to radny o największym stażu radnego. Pełni on funkcję radnego 5 kadencję. Pełnił już funkcję Wiceprzewodniczącego RM i Wiceburmistrza a w Radzie Powiatu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Przewodniczącego KR poprzedniej kadencji.

 

Radny W. Baranowicz . - jeżeli to wszystkie osoby - dziękuję.

 

Czy ktoś z państwa Radnych ma uwagi do zgłoszonych kandydatur na Przewodniczącego RM?

 

Uwag nie było.

 

Radny W. Baranowicz - Czy zgłoszone osoby wyrażają zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego RM ?

 

Radna H Sługocka - wyrażam zgodę.

 

Radny A. Brzozowski - nie wyrażam zgody.

 

Radny W. Baranowicz - nadmieniam że wybór Przewodniczącego RM następuje w drodze głosowania tajnego bezwzględną większością głosów co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

Do przeprowadzenia tajnego głosowania potrzebna jest Komisja Skrutacyjna.

 

Proponuję 3 osobową Komisję Skrutacyjną.

 

Proszę o zgłaszanie radnych do Komisji Skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.

 

Został zgłoszony skład 3 osobowy do Komisji Skrutacyjnej w osobach:

 

1 Jacek Mazurowski

2. Aadam Kaczmarczyk

3. Andrzej Jarmuszka

 

Radny W. Baranowicz - dziękuję

 

Czy zgłoszone osoby wyrażają zgodę na członków do Komisji Skrutacyjnej?

 

Powołane osoby do Komisji Skrutacyjnej wyraziły zgodę.

 

Radny W. Baranowicz - czy ktoś ma uwagi do zgłoszonych kandydatur.

 

Uwag nie było

 

Radny W. Baranowicz - Kto z Radnych jest za następującym składem Komisji Skrutacyjnej:

 

1 Jacek Mazurowski.

2 Adam Kaczmarczyk

3 Andrzej Jarmuszka

 

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada powołała skład Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego RM.

 

Mamy wybrany skład Komisji Skrutacyjnej - proponuję aby osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej wybrały z pośród siebie Przewodniczącego Komisji.

 

Komisja po chwili ustaliła, że przewodniczącym będzie Radny Adam Kaczmarczyk.

 

Radny W. Baranowicz - Zgodnie z zapisem statutu MiG § 59 pkt 1 Rada ustala sposób głosowania.

 

Proponuję następującą formę zapisu na karcie do głosowania:

 

Czy jesteś za wyborem Heleny Sługockiej na funkcję Przewodniczącego RM w Dębnie tak lub nie . Należy postawić znak w kratce obok wybranej decyzji.

 

Czy są inne propozycje, uwagi

 

Innych propozycji nie było.

Kto jest za przyjęciem treści zapisu na kartkach do głosowania?

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła treść zapisu na kartach do głosowania.

 

Ogłaszam 15 minut przerwy aby Komisja Skrutacyjna mogła sporządzić karty do głosowania.

 

Po przerwie.

Radny W. Baranowicz - Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o krótkie wyjaśnienie sposobu głosowania i przeprowadzenie głosowania.

 

Przewodniczący komisji Skrutacyjnej - wyjaśnił sposób głosowania.

 

Radny W. Baranowicz - Przypominam, że na sali obrad jest do dyspozycji parawan. Radny może skorzystać i bez skrępowania zagłosować, a następnie wrzucić kartkę do urny.

 

Odbyło się głosowanie.

 

Radny W. Baranowicz - Dziękuję bardzo i ogłaszam 15 minut przerwy w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu głosowania.

 

Po przerwie

Radny W. Baranowicz - Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonych wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Radny A. Kaczmarczyk - odczytał treść protokołu Komisji Skrutacyjnej

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej i kartki do głosowania stanowią załącznik nr 3.

 

Radny W. Baranowicz - odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego RM w Dębnie .

 

Czy są uwagi do projektu uchwały.

 

Uwag nie było

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru pani Heleny Sługockiej na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie ?

 

Głosowanie: za jednogłośnie

 

 

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr I/1/2006. Załącznik nr 4

 

Dziękuję i gratuluję radnej H. Sługockiej wyboru na Przewodniczącego Rady i życzę owocnej pracy. Wręczył łańcuch jako insygnia władzy.

 

Radny W. Baranowicz - w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku proszę nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie o dalsze prowadzenie obrad.

Radna H. Sługocka - dziękuję seniorowi za sprawne prowadzenie obrad, dziękuję państwu za zaufanie. Będę starała się godnie reprezentować Radę Miejską w środowisku i godnie przewodniczyć obradom państwa i życzę nam wszystkim dobrej współpracy na okres kadencji. Myślę, że ta Rada będzie podejmowała słuszne i bardzo dobre dla miasta decyzje a wszelkie spory będziemy potrafili w duchu wspólnoty rozstrzygać. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie.

Ogłaszam 10 minut przerwy.

==================================

PKT 8 - projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dębnie.

Przewodnicząca RM - Statut MiG § 15 pkt 2 określa, że Rada powołuje I i II Wiceprzewodniczącego Rady.

Proszę o zgłaszanie kandydatów na I Wiceprzewodniczącego RM w Dębnie.

 

Radny S. Lenartowicz - zgłaszam kandydaturę radnego A. Brzozowskiego.

 

Przewodnicząca RM - proszę o zgłaszanie kandydatów na II Wiceprzewodniczącego RM w Dębnie.

Radny S. Izak - proponuję na II Wiceprzewodniczącego Dariusza Dutkiewicza.

 

Przewodnicząca RM - Czy zgłoszeni Radni wyrażają zgodę na kandydowanie na I i na II Wiceprzewodniczącego RM w Dębnie?

Radni wyrazili zgodę

Przewodnicząca RM - Podobnie jak przy wyborze Przewodniczącego RM odbędzie tajne głosowanie. Należy powołać do tego celu Komisję Skrutacyjną.

W składzie Komisji Skrutacyjnej nie może znaleźć się osoba kandydująca na Wiceprzewodniczącego RM Proponuję ten sam skład komisji Skrutacyjnej, który został powołany przy wyborze Przewodniczącego RM.

 

Czy powołani wcześniej członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrażają chęć pracy przy wyborze Wiceprzewodniczących RM?

 

Wcześniej powołana Komisja Skrutacyjna wyraziła zgodę na przeprowadzenie głosowania przy wyborze I i II Wiceprzewodniczącego RM.

Przewodnicząca RM - Kto z Radnych jest za pozostawieniem dotychczasowego składu Komisji Skrutacyjnej?

 

 

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada powołała ten sam skład Komisji Skrutacyjnej.

 

Proponuję następującą formę zapisu na karcie do głosowania:

 

Czy jesteś za wyborem Andrzeja Brzozowskiego na stanowisko I Wiceprzewodniczącego RM w Dębnie należy znak X postawić obok słowa tak lub nie. Ta sama treść przy nazwisku Dariusz Dutkiewicz.

 

Czy są uwagi do treści lub inne propozycje.

 

Uwag nie było.

 

Kto jest za przyjęciem treści zapisu na kartach do głosowania?

 

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła treść zapisu na kartach do głosowania.

 

Ogłaszam 15 minut przerwy aby Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.

 

Po przerwie.

Przewodnicząca RM - Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania i krótkie przypomnienie sposobu głosowania.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - wyjaśnił sposób głosowania.

 

Nastąpiło głosowanie.

 

Przewodnicząca RM - Przypominam, że na sali obrad jest do dyspozycji parawan. Radny może skorzystać , bez skrępowania zagłosować, a następnie wrzucić kartkę do urny.

 

Dziękuję bardzo i ogłaszam 20 minut przerwy w celu przeliczenia głosów i sporządzenie protokołu głosowania.

 

Po przerwie

Przewodnicząca RM - proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołów z przeprowadzonych wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

 

Protokoły z głosowania oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 5.

 

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały.

Czy ktoś z państwa Radnych ma uwagi odnośnie zapisów w projekcie uchwały?

 

Uwag nie było

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru pana Andrzeja Brzozowskiego na I Wiceprzewodniczącego oraz pana Dariusza Dutkiewicza na II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie?

 

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr I/2/2006 r. Załącznik nr 6

 

Dziękuję i gratuluję radnym funkcji Wiceprzewodniczących RM.

========================================

PKT 9 - Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pana Piotra Downara.

Przewodnicząca RM - Informuję, że wpłynęło pismo do Rady Miejskiej o zrzeczeniu się mandatu radnego przez pana Piotra Downara.

Odczytała treść pisma.

 

Pismo o zrzeczeniu się mandatu radnego stanowi załącznik nr 7

 

W związku z powyższym Rada jest zobligowana do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego.

 

Przewodnicząca RM - odczytała treść projektu uchwały.

Czy ktoś z państwa Radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

 

Uwag nie było.

 

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pana Piotra Downara?

 

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr I//2006. Załącznik nr 8

============================================

PKT 10. Interpelacje i zapytania

Przewoadniczaca RM - Informuję, ze każdy z radnych może zgłaszać, interpelacje i zapytania do Burmistrza.

 

Nikt nie zgłaszał interpelacji i zapytań.

==========================================

PKT 11. Sprawy różne.

Może ktoś z państwa chce zabrać głos w sprawach różnych.

 

Są następujące sprawy bieżące:

 

1/ Deklaracja na prenumeratę czasopisma ' Wspólnota"

2/ Informacje do sprawozdania z GUS / lista przygotowana. /

 

3/ Oświadczenia majątkowe należy złożyć w dwóch egzemplarzach w ciągu 30 dni.

Przewodnicząca RM - W związku z wyczerpaniem się porządku I sesji Rady Miejskiej zamykam obrady i dziękuję za udział.

===============================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

 

E. Bajkiewicz Helena Sługocka

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-01-2007 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Mazepa 04-01-2007 14:41