Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji Nr LXX z dnia 26.10.2006 r.


Protokół z przebiegu LXX sesji Rady Miejskiej

w Dębnie z dnia 26. października 2006 r

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali widowiskowej Dębnowskiego Ośrodka Kultury. Godzina rozpoczęcia obrad 10.00

Sesja zakończyła się o godz. 14.30.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Przewodnicząca RM - otworzyła sesję RM i przywitała wszystkich obecnych na sali obrad

Poinformowała, że na sali obrad obecni są: Burmistrz MiG, Z-ca Burmistrza MiG, kierownicy i Dyrektorzy jednostek gminnych, prezesi spółek gminnych, kierownicy wydziałów UMiG, przedstawiciele Związku Sybiraków, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości stanowi załącznik do protokołu nr 1

Stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 18 co stanowi 85% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu nr 2

Przewodnicząca RM - poinformowała, że wpłynął wniosek od Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2010.

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie zmiany w WPI na lata 2006-2010.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały pod nr 9i

Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 3

Przedstawiam porządek obrad

I Część sesji

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu LXIX sesji RM,

d/ informacja Przewodniczącej RM o działaniach podejmowanych między sesjami

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno

3. Interpelacje i zapytania.

  • Uzupełnienie odpowiedzi na złożoną interpelację z dnia 24.08.2006 r.

  • Informacja OPS o przygotowaniu do okresu zimowego podopiecznych.

  • Ustalenie zadań inwestycyjnych na lata 2007-2011.

  • Informacja z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

  • informacja Przewodniczącej RM i Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2005 rok.

  • Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r,

b/ ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania

psów i opłaty administracyjnej,

c/ ustalenia wysokości oraz poboru podatku od środków transportowych,

d/ obniżenia ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2006 rok,

e/ określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,

podatek rolny i podatek leśny,

f/ wskazania źródeł finansowania dla zadania budowa budynku socjalnego w Dębnie,

g/ przyjęcia Strategii Rozwoju MiG Dębno na lata 2007-2013.

h/ przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dębno z Organizacjami Pozarządowymi na rok

2007.

i/ zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2010.

  • Odpowiedzi na zapytania.

  • Sprawy różne.

II Część sesji

  • Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej 2002-2006.

a/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy RM w kadencji,

b/ wręczenie podziękowań.

13. Zamknięcie sesji RM

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad ?

Kto jest za przyjęciem porządku obrad z naniesioną poprawką?

Stan radnych na sali. 18

Głosowanie.: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

Informuję, że protokół z przebiegu LXIX sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym, ktoś z państwa chce wnieść uwagi do protokołu z ostatniej sesji.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu LXIX sesji RM?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

=========================================

PKT 1 d - informacja Przewodniczącej RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca RM - przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami.

Załącznik nr 4

==========================================

PKT 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami od 29.09. do 26.10.2006 r

Przewodnicząca RM - proszę Burmistrza o przedstawienie sprawozdania.

Burmistrz MiG przedstawił sprawozdanie. Załącznik nr 5

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania,

Radny J. Baranowicz - pkt 12 wyjaśnienie co to za lokale.

Burmistrz MiG - są to lokale mieszkalne, sprzedaż następuje na rzecz najemców z bonifikatą zgodnie z uchwałą RM. Podane ceny tych lokali są ustalone z wyceny i ustalona zostanie do nich właściwa bonifikata.

Radny B Ircha - działka na ul. Dargomyskiej - czy jest konkretny oferent. Cena do przetargu jest za wysoka. Powinna być trzy razy niższa aby były skonsumowane nasze zabiegi.

Burmistrz MiG - mnie obowiązuje ustawa o gospodarce nieruchomościami , kolejne przetargi mogą mówić co innego i cena może być obniżona o 30%. Sprzedaż nastąpi jako prawo wieczystego użytkowania. Wpłynęła jedna oferta i przetarg rozstrzygnie zainteresowanie tą działką.

Radny A. Dobropolski - o jaki chodzi zakup działek od spółdzielni mieszkaniowej.

Burmistrz MiG - chodzi o działkę naprzeciw szpitala przy ul. Kościuszki.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte.

=========================================

PKT 3 Interpelacje i zapytania

Radny A. Dobropolski - co się dzieje z naszym rondem bo 3 listopada na ul. Kostrzyńskiej jest otwarcie nowego obiektu Netto a do tej pory miało być wykonane rondo. Ścieżka rowerowa na jezioro Duszatyń zrobił się dół na skutek opadów i dziecko z rowerem znalazło się w rowie. Proszę aby ktoś to zabezpieczył i zlikwidował ten dół.

Burmistrz MiG - sprawa ronda - mamy przygotowany projekt porozumienia 4 stron: Zarządu Dróg Krajowych, Zarządu Dróg Wojewódzkich, PKN Orlen i Gminy Dębno. Dwie strony przyjęły porozumienie, Zarząd Dróg Krajowych też przychylił się za porozumieniem , ale od ponad miesiąca projekt ten leży w Urzędzie Marszałkowskim. Podejrzewam, że Zarząd i Sejmik Wojewódzki nie chcieli w końcówce tej kadencji podejmować decyzji. Musimy poczekać na nowe władze .Temat finansowania na pewno wyjdzie nam w przyszłym roku. Pozwolenie na budowę w maju lub czerwcu w przyszłym roku.

==========================================

PKT 4 Uzupełnienie odpowiedzi na złożoną interpelację z dnia 24.08.2006 r.

Przewodnicząca RM - wpłynęła interpelacja radnego Bójki i odpowiedź na interpelację została udzielona i przekazana.

===========================================

PKT 5 - Informacja OPS o przygotowaniu do okresu zimowego podopiecznych.

Komisja wspólna przyjęła informację OPS o przygotowaniu do okresu zimowego podopiecznych.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem informacji z OPS

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 6

PKT 6 Ustalenie zadań inwestycyjnych na lata 2007-2011.

Radny K. Witkowski - w posiedzeniu komisji wspólnej uczestniczył kierownik RI. Radni zgłaszali uwagi do realizacji inwestycji. Były następujące propozycje : wyliczenia ul. Chrobrego uzbrojenia wraz z nawierzchnią, przerzucenia środków z ul. Parkowej na ul. Chrobrego, dokonywać zmian w WPI i przygotowywać zadania z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Pojawił się temat budowy gminnej w Oborzanach. W trakcie dyskusji zostały wypracowane kwoty na zadania: 165.000 zł na wodociąg w miejscowości Borówno -Pszylaszczka , zmiany WPI na 2007 r kwota 350.000 zł i dofinansowanie przetargu kanalizacji wraz z wodociągiem ul. Pługowej i Alternatywy 124.000 zł. Informacja nie była głosowana. Była dyskusja na temat adaptacji budynku byłego przedszkola i zatwierdzono kwotę 24.000 zł na studium wykonalności.

Przewodnicząca RM - czy są pytania odnośnie zadań inwestycyjnych?

Radny J. Baranowicz - w dziale 8 pkt a - adaptacja przedszkola na USC - była propozycja przeznaczenie tego budynku na historię maratonu. Są kwoty w WPI 2007 150.000 zł czy to ma być ewentualne dofinansowanie na USC czy na maraton?

Burmistrz MiG - co do budynku po przedszkolu nr 3 - musimy wykonać do końca września przyłącze gazowe bo kończy się pozwolenie na budowę. Do końca września na pewno nie będzie decyzji czy z funduszu norweskiego otrzymamy dofinansowanie. Musimy ten minimalny zakres wykonać. Na dzień dzisiejszy jest kwota 150.000 zł i ta kwota musi być zrealizowana przed złożeniem wniosku.

Radny J Baranowicz - ja w dalszym ciągu nie wiem na co mają tam być przyznane środki czy na USC czy na muzeum maratonu.

Burmistrz MiG - proponuję zmienić zapis na remont budynku po przedszkolu nr 3.

Radny A. Dobropolski - adaptacja budynku po sanepidzie kwota 300.000 zł - na jakie zadanie jest ta kwota przeznaczona?

Burmistrz MiG - budynek po sanepidzie - podjęta została decyzja wiosną tego roku z przeznaczeniem na mieszkania i tam zabezpieczyliśmy środki na projekt techniczny. W tej chwili musimy jak najszybciej budynek dostosować do mieszkań w zakresie wydzielenia mieszkań i w takim stanie będziemy mogli mieszkania przeznaczyć do sprzedaży. Myślę, że kwota 300.000 zł powinna wystarczyć.

Radny B Ircha - czy pan nie lubi południa Dębna. Na część miasta na północ daliśmy wiele pieniędzy, są nowe drogi, ścieżki rowerowe, a nijak nie można przeforsować wykonanie dróg i chodników na Tartaczną, Chrobrego, Cegielnianą , Demokracji. Bardziej pan Burmistrz kocha pomniki, muzea niż potrzebę wykonania nawierzchni dróg.

Burmistrz MiG - proszę spojrzeć na dział 2 pkt 2c 1.400.000 zł ul. Chrobrego, Cegielniana tamten rejon. Czy pan tego nie zauważa panie Bogumile.

Przewodnicząca RM - dziękuję , proponuję uczucia przenieść na ciekawsze obiekty niż ulice.

Kto ma pytania do tego materiału.

Radny J. Baranowicz - hala sportowa - 12.000.000 zł - czy jest umowa jest podpisana. Jak wygląda realizacja uchwały o termomodernizacji obiektów na terenie miasta.

Burmistrz MiG - sprawa termomodernizacji - większość wniosków składamy i zabezpieczamy deficytem i gdy przechodzi robimy montaż finansowy. Ten wniosek akurat nie przeszedł. Do funduszu Norweskiego wpłynęły 1000 akceptację uzyskały 34. Co do budowy hali sportowo widowiskowej przy SP 1 było zapytanie o wiarygodność firm uczestniczących w przetargu i jeden oferent złożył nieprawdę i zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych sprawa została skierowana do prokuratury i przetarg został unieważniony.

Radny A. Dobropolski - sprawa renowacji asfaltowych - w 2007 roku w/g planu nie ma ani jednego metra do realizacji tego zadania. W gminie jest bardzo dużo zniszczonych ulic asfaltowych, które należy poddać renowacji.

Burmistrz MiG - chce przypomnieć że w programie renowacji ulic asfaltowych mieliśmy zapisaną ul. Cegielnianą, Parkową , Chrobrego i te ulice są umiejscowione. Ul. Chrobrego z Cegielnianą z kwotą 1400.000 zł, natomiast Parkowa 300.000 zł. Budżet na następny rok jest bardziej precyzyjny i zakładam kierunki rozwoju i zapisanie odpowiednich kwot. Czy zadowoli pana jeśli wykreślę nazwy tych ulic i wpiszę ogólnie renowacja nawierzchni asfaltowych z odpowiednią kwotą ?

Radny A Dobropolski - nie. W materiałach które aktualnie otrzymaliśmy ta pozycja jest zero.

Burmistrz MiG - Rada uchwala WPI na kolejne 5 lat i musi to być zgodne z planem przychodów. Ja nie podpiszę się pod tym, że np. w 2008 roku będzie robiona ta czy ta droga. Nowa Rada ustali które ulice wchodzą do realizacji. W perspektywie 5 letnim musimy sobie ustalić zadania i wielkości środków.

Radny S. Witkowski - czy jest planowane ogrodzenie od Daszyńskiego do Grunwaldzkiej końca obiektów OSiR

Burmistrz MiG - tak

Radny Z Myszkowski - trudno mówić o satysfakcji w tej sytuacji co do hali sportowej przy SP1. Dobrze się stało co do rozstrzygnięcia przetargu. Mam pytanie czy zapisaną kwotę należy pozostawić czy ją zdjąć z tego zadania. Ta sytuacja zamazuje rzeczywistość i decyzje ostateczne podejmie nowa Rada. Przewaga głosów zdecydowanie świadczy o woli wybudowania raczej pływalni niż kolejną halę sportową.

Burmistrz MiG - 4 lata temu ta Rada podjęła decyzję o budowie kolejnej hali sportowej. Nowa Rada będzie mogła z tą halą zrobić co będzie chciała. Z drugiej strony jestem zobowiązany przygotować projekt budżetu na 15 listopada i nowa Rada uchwali go prawdopodobnie w styczniu. W Grudniu nowa Rada temat rozpatrzy i decyzję podejmie. Tworząc projekt budżetu jestem zobowiązany to zadanie zapisać i kontynuować wcześniejsza decyzję Rady. Czy basen czy hala wszystko zależy kto w jakim środowisku się obraca.

Radny A. Brzozowski - w moim otoczeniu słyszę głosy, że dobrze że będzie hala sportowa. Wiadomo, że basen też by się przydał. Myślę, że przyszłe kadencje bardziej racjonalnie podejdą do sprawy.

Radny P. Chrobak - proponuję pozostanie przy hali sportowej.

Radny B Ircha - owszem może być hala sportowa ale nie na terenie szkoły bo będzie robił się tam bałagan, kto ma ta halą administrować i dla kogo ma być dostępna.

Przewodnicząca RM - procedury się przedłużają. Widzimy jak długo trwają procedury. Zakładaliśmy, że o tej porze będą już wykopy. Myślę, że jeśli nowa Rada zdecyduje się na basen to też procedury nie mało potrwają. Także wybudujmy halę a nad basenem popracujmy i też może uda się wybudować.

Burmistrz MiG - hala sportowa w godzinach zajęć lekcyjnych powinna służyć szkole a popołudniu dla innych. Po to ona będzie aby młodzi i dorośli mogli z niej korzystać. Lokalizując ja przy szkole mamy ciągłe i pełne jej wykorzystanie.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem zadań inwestycyjnych na lata 2007-2011.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie. za 14

5 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła zadania inwestycyjne na lata 2007-2011 Załącznik nr 7

================================================

PKT 7 - Informacja z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Komisje przyjęły program ochrony środowiska

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji.

Radny B Ircha - dookoła jest pełno wysypisk. Ja na Kosą koło domu zlikwidowałem duży śmietnik. Może Straż Miejska kontroluje tereny poza miastem , wiejskie i doprowadza do likwidacji nielegalnych wysypisk. Ludzie wyrzucają części od samochodów, telewizory i inne duże urządzenia. Bardzo nasila się zanieczyszczanie różnych miejsc w mieście i na wsiach.

Burmistrz MiG - jest dużo w tym kierunku robione. Zadać sobie należy pytanie czy przy obsadzie 2 strażników na zmianie można skontrolować cały teren gminy. Druga sprawa w obecności strażników nikt nie wyrzuca śmieci. To całe społeczeństwo powinno reagować na osoby wyrzucające śmieci w miejsca niedozwolone i zgłaszać tego typu zachowania. Nikt nie chce się w te sprawy wtrącać. Aby ukarać kogoś musi być niezbity dowód że to ta osoba wyrzuciła śmieci w miejsce niedozwolone. Ze środków GFOŚ likwidujemy dzikie wysypiska śmieci. Podnosimy w szkołach świadomość młodych ludzi a starszych tylko przez kieszeń można wychować.

Przewodnicząca RM - myślę, że jest ważne aby program był realizowany a nad świadomością ekologiczna dzieci i dorosłych jeszcze przez kilka lat będziemy pracować. Kto jest za przyjęciem informacji z realizacji ochrony środowiska?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 8

====================================================

PKT 8 - informacja Przewodniczącej RM i Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2005 rok.

Burmistrz MiG - przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2005 r dyrektorów i kierowników podległych Burmistrzowi.

Przewodnicząca RM - przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych za 2005 r.

Informacje stanowią załącznik nr 9.

======================================

PKT 9 a - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r,

Radny K Witkowski - komisja omówiła projekt uchwały i przyjęła zmiany przedstawione przez panią Skarbnik.

Skarbnik Gminy - są dwie dodatkowe rzecz - otrzymaliśmy zawiadomienie o dodatkowych wpływach na komisje kwalifikacyjne w oświacie 1300 zł, umowa z województwem sprawie udzielenia pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego chodzi o dofinansowanie remontu wysokości 10.000 zl kościoła Piotra i Pawła. 25.000 zł na remont budynku po przedszkolu nr 3. RS Dargomyśl - utrzymanie boiska sportowego.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Uwag nie było

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006r

Stan radnych na Sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Nr LXX/429/2006. Załącznik nr 10

==========================================

PKT 9 b - projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłaty administracyjnej,

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłaty administracyjnej,

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXX/430/2006. Załącznik nr 11

=================================================

PKT 9 c projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz poboru podatku od środków transportowych,

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz poboru podatku od środków transportowych,

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 16

1 przeciw

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXX/431/2006. Załącznik nr 12

==============================================

PKT 9 d projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2006 rok,

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Radny J Baranowicz - podwyższamy stawki. Ten rok jest szczególnym jeśli chodzi o rolnictwo.

Burmistrz MiG - kierujemy się pewnymi zasadami i 75 % stawek maksymalnych. W tym roku 64% i idziemy niżej. Susza moment szczególny i stosuję umorzenie raty podatku dla rolników za jeden kwartał. Ceny zbóż wzrosły o 30-35%. Musimy politykę podatkową prowadzić.

Radny A. Dobropolski - ceny zbóż są wyższe bo jest brak i nie ma rolnik co sprzedać.

Burmistrz MiG - ceny i umorzenie jednej raty niwelują straty.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2006 rok,

Stan radnych na sali: 18

Głosowanie: za 10

1 przeciw

7 wstrzymujących

Projekt nie uzyskał większości.

Skarbnik Gminy - jeżeli Rada nie podejmie uchwały to obligatoryjnie ceny będą stosowane wg cen ustalonych przez Prezesa GUS.

Radny J Baranowicz - proponuję stawki z roku 2006 r.

Burmistrz MiG - proszę o reasumpcję głosowania.

Przewodnicząca RM - Kto jest za wnioskiem radnego Baranowicza aby ceny podatku rolnego pozostawić z roku 2006?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie : za 8

11 przeciw

Wniosek nie uzyskał większości.

Kto jest za podjęciem uchwały wg przygotowanego projektu.

Stan radnych 19

Głosowanie : za 13

2 przeciw

4 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXX/ 432/2006. Załącznik nr 13

================================================

PKT 9 e projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,

Stan radnych na sali: 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXX/433/2006. Załącznik nr 14

=====================================================

PKT 9 f - projekt uchwały w sprawie wskazania źródeł finansowania dla zadania budowa budynku socjalnego w Dębnie,

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wskazania źródeł finansowania dla zadania budowa budynku socjalnego w Dębnie,

Stan radnych na Sali; 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXX/434/2006. Załącznik nr 15

============================================

PKT 9 g - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju MiG Dębno na lata

2007-2013.

Komisja przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju MiG Dębno na lata 2007-2013.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: 17

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Nr LXX/435/2006. Załącznik 16

===================================================

PKT 9 h - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dębno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007.

Komisje przyjęły projekt uchwały z wnioskiem o wpisanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Kto jest za przyjęciem poprawki.

Głosowanie: za jednogłośnie

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dębno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXX/436/2006. Załącznik 17

========================================================

PKT 9 i - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2010.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2010.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXX/437/2006 Załącznik nr 18

=================================================

PKT 10. Odpowiedzi na zapytania.

Przewodnicząca RM - pytań nie było i odpowiedzi nie będzie.

============================

PKT 11 Sprawy różne.

Burmistrz MiG - wniosek na Różańsko został pozytywną akceptację.

================================

II Część sesji

PKT 12. Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej 2002-2006.

Burmistrz oraz Przewodnicząca RM przedstawili sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy RM w kadencji 2002-2006r.

Przewodnicząca RM oraz Burmistrz MiG wręczyli podziękowania dla dyrektorów, kierowników jednostek gminnych, kierownikom UMiG, sołtysom wsi.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej i dziękuję za udział.

================================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-01-2007 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 09:55