Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 16 maja 2023 roku

o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

1. zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 0010 Oborzany, gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr

 605, 606 i 607/4 o łącznej powierzchni 0,0900 ha                  cena wywoławcza   -  200 000,00 zł

do ceny nieruchomości nie zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. DZ.U.2022.931 z późn. zm.)

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00040149/5 ( dz. 605 i 606) i SZ1M/00045591/3 (dz. 607/4).

W miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla miejscowości Oborzany zatwierdzonym Uchwałą Nr LIV/365/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 24 maja 2018 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem RM4 z zapisem : tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość składająca się z trzech działek posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta
z dojazdem drogą  utwardzoną asfaltową. Lokalizacja nieruchomości korzystna w strefie śródwiejskiej. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Działka o terenie płaskim zabudowana 4 budynkami niemieszkalnymi tworzącymi funkcjonalnie jedną całość o łącznej powierzchni użytkowej 211,10 m2 . Łączna powierzchnia zabudowy budynków wynosi 261m2 . Budynki o różnym stopniu zużycia wymagają remontu a w części remontu kapitalnego. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna, pawilon handlowy. W ewidencji gruntów działki 605, 606 i 607/4 sklasyfikowane są jako Br – RIVb.

 

2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0002 m. Dębno oznaczonej
w ewidencji gruntów działką nr

 

13/1 o powierzchni 0,3386 ha                                                -  cena wywoławcza 220 000,00 zł

do ceny nieruchomości nie zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. DZ.U.2022.931 z późn. zm.)

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00035505/1

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2017 roku działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę z dojazdem drogą utwardzoną ul. Zieloną.
Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, warsztatowo - magazynowa, tereny niezabudowane i lasy. Położona jest w północnej części miasta, na obrzeżach zabudowy. Działka niezabudowana o korzystnym prostokątnym kształcie, z zadrzewieniami sosnowymi i drzew liściastych. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej,  wodociągowej i gazowej. Nad działką od strony zachodniej przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna NN. W ewidencji gruntów działka 13/1 sklasyfikowana jest jako RV..

3. lokalu niemieszkalnego nr 7 położonego na II piętrze budynku w Dębnie obręb  przy ulicy Piłsudskiego 6 o pow. 12,05 m2 na działce gruntu oznaczonej   nr 17/2 o pow. 0,0269 ha   dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1M/00029587/4.

Brak pomieszczeń przynależnych, w.c. wspólne na półpiętrze.

Nr

Struktura lokalu niemieszkalnego

Udział w częściach wspólnych i prawie współwłasności gruntu

Cena wywoławcza

1

Pomieszczenie o pow. 12,05 m2

161/10000

17.000,00zł

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest przy ulicy Piłsudskiego 6 w centralnej części miasta wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej z wejściem do budynku od strony ulicy i od podwórza, 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Posiada dogodny dostęp do miejskiej sieci komunikacyjnej i elementów infrastruktury technicznej. Zabudowę działki 17/2 stanowi budynek mieszkalny. W ewidencji gruntów działka 17/2 sklasyfikowana jest jako B. Lokal wymaga remontu. W lokalu brak ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr LVIII/417/2006 z dnia 24 sierpnia 2006r oznaczona jest symbolem 16MW,U i zapisem tereny zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji  usług nieuciążliwych na kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej.

Lokal będzie można obejrzeć w dniu 19 czerwca br. (poniedziałek)  w godzinach 11.00-11.30  po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na wizję lokalu. Telefon 95 760 30-01 do 04 we. 143.

Wszystkie nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi odbędą się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 27 czerwca 2023 roku na  konto
w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001. Data dokonania wpłaty jest datą uznania rachunku bankowego gminy.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
  • W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu stosownych zezwoleń w trybie obowiązujących przepisów,

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie 0010 Oborzany, gm. Dębno oznaczoną w ewidencji gruntów działkami nr  605, 606 i 607/4 o łącznej powierzchni 0,0900 ha będzie można obejrzeć w dniu 19 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 12.00 – 13.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Telefon kontaktowy 95 760 30-01 do 04 wew. 143.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 19-05-2023 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 19-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 07-06-2023 11:22