Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 16 lutego 2023 roku o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oraz o II i III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego

Ogłoszenie
B u r m i s t r z a   D ę b n a
z dnia 16 lutego 2023 roku
 
o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
 
1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0017 Sarbinowo, gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
 479/5 o powierzchni 0,3662 ha                            cena wywoławcza   -  95 000,00 zł
 
do ceny nieruchomości nie zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. DZ.U.2022.931)
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00036621/7.
Nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest w strefie osadnictwa wiejskiego.
Nieruchomość stanowi regularną działkę o terenie zróżnicowanym z dojazdem wydłużonym pasem przy jej południowej granicy.  Teren stanowiący dojazd porośnięty trawą, a północna część działki gęsto porośnięta młodym drzewostanem głównie brzozą. Działka z dostępem do sieci wodociągowej i energetycznej. Sąsiedztwo działki stanowi nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny rolne. Działka zlokalizowana w zachodniej,  peryferyjnej części miejscowości przy drodze powiatowej w kierunku Krześnicy.
 
2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0016 Suchlica gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
 44/11 o powierzchni 0,4197 ha                                cena wywoławcza - 125 000,00 zł
 
do ceny nieruchomości nie zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. DZ.U.2022.931)
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00027471/4.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 października 2017 roku   działka położona jest w strefie peryferyjnej w obrębie której ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i związanej z produkcją rolniczą - na obszarach wiejskich.
Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą  utwardzoną asfaltową. Lokalizacja nieruchomości korzystna w pobliżu drogi krajowej nr 23 z Dębna do Sarbinowa.  Posiada dostęp do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Działka o terenie płaskim, porośnięta chwastami i pojedynczymi drzewami, wymaga uporządkowania. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno - magazynowa, świetlica wiejska, tereny niezabudowane, rozproszona zabudowa mieszkaniowa i grunty rolne. Na działce zlokalizowany jest obiekt tymczasowy ( blaszany garaż) oraz dwa słupy żelbetowe. Nad działką przebiega napowietrzna linia NN.
 
o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
 
1. Lokalu niemieszkalnego (była świetlica wiejska) położonego na  parterze  budynku w miejscowości Oborzany 42 obręb 0010 Oborzany o pow. 104,92m2 składającego się z 2 pomieszczeń  oraz kuchni wraz z udziałem 320/1000 w działce gruntu oznaczonej   nr 555/2 o pow. 0,1708 ha   dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1M/00033557/6
cena wywoławcza    -   220 000,00 zł
Pomieszczenie przynależne w.c. o pow. 1,35m2 znajduje się na parterze budynku.
Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w miejscowości Oborzany w centralnej części miejscowości wśród zabudowy mieszkaniowej, siedliskowej, kościoła i terenów rolnych. Budynek mieszkalno-użytkowy w zabudowie wolnostojącej z wejściem do budynku od strony ulicy i od podwórza, parterowy z użytkowym poddaszem. Posiada dogodny dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, także światłowód doprowadzone do budynku. Zabudowę działki 555/2 stanowi budynek mieszkalny i budynek gospodarczy. Dojazd do działki drogą o nawierzchni brukowej. Teren ogrodzony z nasadzeniami zieleni, część zagospodarowana pod taras rekreacyjny z nawierzchnią z kostką betonową.
Nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla miejscowości Oborzany zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr LIV/365/2018 z dnia 24 maja 2018r oznaczona jest symbolem MWU i zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi publiczne.
Lokal będzie można obejrzeć w dniu 21 marca 2023r. (wtorek)  w godzinach 14.15-15.00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel. 95 760 3001 wew. 143)
 
o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
 
1. Lokalu niemieszkalnego  nr 6 położonego na  II piętrze  budynku w Dębnie obręb 0006 przy ulicy Słowackiego 31 o pow. 22,55 m2 składającego się z 1 pokoju wraz z udziałem 304/10000 w działce gruntu oznaczonej   nr 166/4 o pow. 0,0239 ha   dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1M/00024612/4
 
cena wywoławcza    -   20 000,00 zł
Pomieszczenie w.c. wspólne na klatce schodowej, usytuowane na półpiętrze.
Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest przy ulicy Juliusza Słowackiego 31 w Dębnie w śródmiejskiej części miasta wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej z wejściem do budynku od strony ulicy i od podwórza, 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Posiada dogodny dostęp do miejskiej sieci komunikacyjnej i elementów infrastruktury technicznej. Zabudowę działki 166/4 stanowi budynek mieszkalny.
Brak jest obecnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2017r. teren oznaczony jest kolorem bordowym i zapisem strefa zabudowy śródmiejskiej.
 
Lokal będzie można obejrzeć w dniu 21 marca 2023r. (wtorek)  w godzinach 13.30-14.00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel. 95 760 3001 wew. 143)
 
Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.
 
Przetargi odbędą się w dniu 31 marca 2023 roku o godzinie 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.  
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 28 marca 2023 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
 
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 20-02-2023 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 16-02-2023
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2023 13:04