Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu przyjmowania (schronisko) oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie Gminy Dębno

Dębno dn. 02.01.2023r.
Znak GNiOŚ.6140.2.2023.JF/SD
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający : Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno NIP 597-162-76-49, REGON 210966993, tel. 957603001 do 04 , fax 957602030.
 
 1. Gmina Dębno składa zapytanie ofertowe na wykonywanie usług z zakresu przyjmowania oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami z terenu gminy Dębno.
 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
-  zapewnienie przyjętym, bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dębno kompleksowej opieki weterynaryjnej w prowadzonym przez siebie schronisku;
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom odpowiednich warunków w pomieszczeniach chroniących je przed zimnem, bądź upałem oraz umożliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się;
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom karmy w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości oraz dostępu do wody.
 1. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31.12.2023r.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu i udzielania informacji: Janusz Fabiańczyk insp. ds. rolnictwa i melioracji Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, mail: j.fabiańczyk@debno.pl, tel. 95 / 760 30 01 – 04 wew. 141, Urząd Miejski w Dębnie, pokój nr 33.
 3. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%.
 4. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 1. Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
       - 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
 1. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku:
       - wykaz prac;
       - dowody dotyczące usług wskazanych w pkt. 5 a), potwierdzające, że prace te zostały wykonane w sposób należyty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;
c)   Posiadanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
6. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
 1.  Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i przedstawieniu faktury - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
 2. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zestawienia wykonanych usług.
 3. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 • za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia miesięcznego (za miesiąc poprzedni).
 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 • z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia miesięcznego (za miesiąc poprzedni).
 1. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
 2. Za niezgodne z postanowieniami umowy jej wykonanie uważa się brak realizacji któregokolwiek zadania, zmniejszenie jego zakresu lub niewłaściwe wykonanie zadania, określonego w przedmiocie zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.1).
 3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.
 
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym, nieścieralnym.
 2. Oferta powinna zawierać:
- określenie przedmiotu zamówienia, nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego,
- opłatę za przyjęcie psa do schroniska,
- opłatę za pobyt psa w schronisku,
- opłatę abonamentową,
- inne stosowane w schronisku.
Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pokój nr 1 w budynku A) Urzędu Miejskiego w Dębnie, 74-400 Dębno, ul. Piłsudskiego 5, w terminie do dnia 16.01.2023r., do godziny 1500.
 2. W przypadku nadania oferty przesyłką o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębnie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • Wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
  • Niedokonania wyboru żadnej oferty w sytuacji, gdy proponowane wynagrodzenie przekroczy kwotę środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie usługi będącej przedmiotem zapytania,
  • Unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn,
 1. Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Dębna.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: rodo@debno.pl
 3. Gmina Dębno przetwarza dane osobowe radnych, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania;
 4. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i przepisów szczególnych oraz w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione na podstawie art. 6 lit. a,b,c rozporządzenia RODO.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia postępowania administracyjnego, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych – art. 16 RODO
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych– art. 18 RODO
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 03-01-2023 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Dąbski 02-01-2023
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2023 08:59