Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 15 grudnia 2022 roku o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym oraz o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie
B u r m i s t r z a   D ę b n a
z dnia 15 grudnia 2022 roku
 
o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

 

1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005, Dębno 5 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

1080 o powierzchni 0,1623 ha                      cena wywoławcza – 125 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00046921/3.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 39MN/U z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

 

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą  gruntową utwardzoną ul. Majową. Położona jest w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Majowej, Pułaskiego  i Piasecznej.  Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna w ul. Majowej. Położona w południowej części miasta. Działka o terenie płaskim, porośnięta trawą i chwastami, wymaga uporządkowania. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane - działki wydzielone pod zabudowę, kościół.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

2. na sprzedaż  lokalu niemieszkalnego (była świetlica wiejska) położonego na  parterze  budynku w miejscowości Oborzany 42 obręb Oborzany o pow. 104,92m2 składającego się z 2 pomieszczeń  oraz kuchni wraz z udziałem 320/1000 w działce gruntu oznaczonej   nr 555/2 o pow. 0,1708 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1M/00033557/6

cena wywoławcza    -   250 000,00 zł

Pomieszczenie przynależne w.c. o pow. 1,35m2 znajduje się na parterze budynku.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w miejscowości Oborzany w centralnej części miejscowości wśród zabudowy mieszkaniowej, siedliskowej, kościoła i terenów rolnych. Budynek mieszkalno-użytkowy w zabudowie wolnostojącej z wejściem do budynku od strony ulicy i od podwórza, parterowy z użytkowym poddaszem. Posiada dogodny dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, także światłowód doprowadzone do budynku. Zabudowę działki 555/2 stanowi budynek mieszkalny i budynek gospodarczy. Dojazd do działki drogą o nawierzchni brukowej. Teren ogrodzony z nasadzeniami zieleni, część zagospodarowana pod taras rekreacyjny z nawierzchnią z kostką betonową.

 Nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla miejscowości Oborzany zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr LIV/365/2018 z dnia 24 maja 2018r oznaczona jest symbolem MWU i zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi publiczne.

Lokal będzie można obejrzeć w dniu 11 stycznia 2023r. (środa)  w godzinach 13.30-14.00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel. 95 760 3001 wew. 143)

 

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

oraz  o II  publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

 

1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr  

23/33 i 24/1 o łącznej powierzchni 0,3496 ha                 cena wywoławcza – 200 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW Nr SZ1M/00020391/0 ( dla działki 23/33) i SZ1M/00041216/3 ( dla działki 24/1).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34UP/S z zapisem teren usług produkcyjnych oraz usług składowo - magazynowych.

 

2. Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej w ul. Składowej. Dojazd do nieruchomości z utwardzonej drogi - ul. Składowej.  W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej oraz tereny niezabudowane. Położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Działka porośnięta zielenią niską, a w części północnej występują pojedyncze drzewa. Działka sklasyfikowana jest jako RV, Bp.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005, Dębno 5 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

działki nr 942/7 o powierzchni 0,0020 ha          cena wywoławcza nieruchomości - 4 000,00 zł

 

do ceny nieruchomości nie zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. DZ.U.2022.931)

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00032153/7.

 

 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 października działka położona jest w strefie produkcyjnej, dla której przewiduje się zabudowę produkcyjną, usługową z dopuszczeniem utrzymania istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Działka wydzielona pod budowę garażu.

 

Nieruchomość stanowi regularną działkę wytyczoną pod budowę garażu. Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Ofiar Katynia z ul. Marii Konopnickiej w kompleksie garaży. Dojazd do działki ul. Ofiar Katynia z nawierzchnią z kostki betonowej, wjazd na teren kompleksu garaży drogą gruntową. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa, warsztatowa, trafostacja, tereny niezagospodarowane, tory kolejowe, przepompownia ścieków i rzeka Kosa. Konfiguracja działki zbliżona do płaskiej, teren działki porośnięty chwastami. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej ( media w ul. Ofiar Katynia). Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 27 stycznia 2023 roku o godzinie 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.  

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 24 stycznia 2023 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 27-12-2022 07:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 27-12-2022
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2022 07:24