Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania "Wycinka i cięcia sanitarne drzew w zabytkowym parku w Warnicach"

Znak: GNiOŚ.6131.200.2022.KT                                                 Dębno, dnia 25 października 2022r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP 597-16-27-649, REGON 210966993, tel. 95 760 30 02 do 04 , fax 95 760 20 30
Wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wycinka i cięcia sanitarne drzew w zabytkowym parku w Warnicach
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Wycięcie tuż przy poziomie gruntu niżej wymienionych 18 szt. drzew:
Lp
numer na pniu drzewa
rodzaj/gatunek
obwód pnia z inwentaryzacji
(w cm)
Wysokość
z inwentaryzacji
(m)
1
68
topola
270
20
2
71
topola
185
20
3
72
topola
145
20
4
74
topola
189
20
5
77
topola
178
20
6
80
topola
214
20
7
81
topola
187
20
8
83
topola
150
20
9
84
topola
220
20
10
111
klon pospolity
35
20
11
123
topola
177
20
12
124
topola
151
20
13
125
topola
125
20
14
126
topola
147
20
15
127
topola
125
20
16
128
topola
142
20
17
129
topola
105
20
18
409
robinia akacjowa
121+104
20
 
2.2. Wykonanie cięć sanitarnych w koronach 23 szt. drzew:
Lp
nr drzewa na mapie
gatunek
obwód pnia z inwentaryzacji
(w cm)
wysokość
z inwentaryzacji (m)
zakres cięć sanitarnych
1
53
dąb szypułkowy
270
20
CSII
2
54
wiąz szypułkowy
315
16
CSI
3
56
lipa drobnolistna
400
18
CSI
4
154
lipa szerokolistna
330
14
CSI
5
155
dąb szypułkowy
265
20
CSII
6
172
lipa drobnolistna
208
16
CSI
7
175
lipa drobnolistna
203
16
CSI
9
176
dąb szypułkowy
268
18
CSII
10
178
lipa szerokolistna
270
16
CSI
11
185
buk zwyczajny
232
20
CSI
12
217
dąb szypułkowy
289
20
CSII
16
236
lipa drobnolistna
275
20
CSIII
17
284
dąb szypułkowy
182
12
CSII
18
349
dąb szypułkowy
260
20
CSIII
19
382
dąb szypułkowy
207
207
CSIII
20
383
dąb szypułkowy
161
161
CSII
21
386
lipa szerokolistna
187
187
CSI
22
404
dąb szypułkowy
253
253
CSIII
23
436
dąb szypułkowy
345
345
CSIII
 
2.3. Zeskładowanie drewna pozyskanego w trakcie prac w taki sposób aby nie stwarzało ono zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz nie utrudniało swobodnego przejścia, w szczególności w sposób uniemożliwiający samoistne przemieszczanie się elementów drewna w miejscu wskazanym przez zamawiającego w obrębie parku na terenie miejscowości Warnice.
2.4. Wygrabienie i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac z wszelkich powstałych w ich wyniku odpadów (w tym uprzątnięcie i utylizacja tzw. gałęziówki).
2.5. Zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno.
2.6. Wszelkie prace powinny być wykonane bez wjazdu na teren cmentarza ciężkim sprzętem tj. takim, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t.
 
3. Termin realizacji zamówienia: do 16 grudnia 2022r.
 
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Urząd Miejski w Dębnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 34 i 35 lub pod nr telefonu 95 760 30 02 do 04 wewnętrzny 142 i 140.
Dopuszcza się składanie do Zamawiającego zapytań i udzielenie odpowiedzi tylko w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: k.trybel@debno.pl.
 
5. Kryteria wyboru ofert: 100% najniższa cena za wykonanie zadania.
 
6. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, uprawnienia):
a) posiada wpis do KRS lub CEiDG zgodny z zakresem prac w ramach oferty,
b) spełnia wymagania art. 37b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełniającymi wymagania określone w ww. przepisie.
c) posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonych prac o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł, obejmującą minimum okres od dnia złożenia oferty do dnia ostatecznego odebrania prac przez zamawiającego.
 
7. Zamawiający przewiduje powierzenie wykonania zadania w formie umowy wykonawcy, który spełnia warunki wskazane w pkt. 6 i zaoferuje najkorzystniejszą cenę za wykonanie zadania. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek cesji, w tym wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
 
8. Sposób przygotowania oferty:
8.1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej ze wskazaniem ceny netto i ceny brutto odrębnie dla prac związanych w z wycinką i prac związanych z cięciami sanitarnymi,
8.2. do oferty należy dołączyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC obejmującej zakres przedmiotowego zadania,
8.3. do oferty należy dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnianie warunku wskazanego w pkt 6b zapytania ofertowego;
8.4. ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z adnotacją „Wycinka i cięcia sanitarne drzew w zabytkowym parku w Warnicach”;
8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty drogą mailową.
 
9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 8 listopada 2022 r., do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta (budynek B, pokój nr 1).
 
10. Integralną częścią niniejszego zapytania jest załącznik mapowy z lokalizacją drzew.
 
11. Zamawiający dopuszcza zakup całości pozyskanego podczas ww. prac drewna opałowego w pierwszej kolejności na rzecz wykonawcy po stawkach obowiązujących w aktualnym Zarządzeniu Burmistrza Dębna w sprawie określenia wysokości cen zbycia drewna opałowego pozyskanego z terenów gminy Dębno.
Wykonawca zainteresowany zakupem ww. drewna powinien zawrzeć w ofercie informacje o zamiarze kupna lub zgłosić taki zamiar Zamawiającemu przed odbiorem końcowym zadania.
 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zlecenia realizacji zadania w przypadku braku wystarczających środków finansowych na realizację całości zamówienia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 25-10-2022 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Dąbski 25-10-2022
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2022 08:52