Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z 19 września 2022 r. o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na dz. nr 157/1 w obrębie 0006 m. Dębno, powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim

Ogłoszenie Burmistrza Dębna
z dnia 19 września 2022 roku
 
o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, miejscowości Dębno w obrębie 0006 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
157/1 o powierzchni 0,4869 ha              na wywoławcza nieruchomości - 1 600 000,00 zł
 
Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia od VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00041217/0.
 
1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym kolorem bordowym z zapisem strefa śródmiejska, w obrębie której ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej. Dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zabudowę jednorodzinną określoną w planach miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie studium, utrzymanie istniejącej zabudowy produkcyjnej.
 
2. Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej w ul. Słowackiego. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Słowackiego. Nieruchomość zlokalizowana w śródmiejskiej strefie miasta wśród skoncentrowanej zabudowy wewnątrz kwartału ograniczonego ulicami Baczewskiego, Słowackiego i Piłsudskiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty handlowo - usługowe, oświatowe, siedziba ARiMR. Zabudowę stanowi budynek biurowo - socjalno - magazynowy dwukondygnacyjny ( 1413,82 m2), budynek magazynowo – garażowy ( 334,16 m2), dwa budynki magazynowe ( 134,68 m2 i 92,96 m2) i portiernia ( 10,12 m2). Teren nieruchomości w części utwardzony nawierzchnią asfaltową i betonową. Działka w części porośnięta drzewami głównie samosiewami klonu oraz pojedynczymi starszymi drzewami. Teren ogrodzony ogrodzeniem z siatki i z prefabrykowanych elementów betonowych - stan zły.
 
I przetarg przeprowadzony w dniu 20.05.2022 roku oraz II przetarg przeprowadzony w dniu 09.08.2022 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
Nieruchomość będzie można obejrzeć w dniach 7 i 21 listopada 2022 roku w godzinach 11.00 – 12.00.
 
Przystępujący do rokowań zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do 29 listopada 2022 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.
 
Zainteresowanych nabyciem prawa własności powyższej nieruchomości zapraszam do złożenia oferty adresowanej do Burmistrza Dębna w terminie do 29 listopada 2022 roku do godz. 1500.
 
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości – dz. Nr 157/1 – nie otwierać przed rokowaniami”, która powinna zawierać:
 
- imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę zgłaszającego
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
- do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki.
 
Ustalenie nabywcy oraz warunków nabycia prawa własności nieruchomości w drodze rokowań między oferentami a Komisją do przeprowadzania rokowań na sprzedaż nieruchomości nastąpi w dniu 2 grudnia 2022 roku o godzinie 1000 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.
  • Cena osiągnięta w rokowaniach może zostać rozłożona na raty.
  • Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż przed zawarciem aktu notarialnego i nie może być niższa niż 20% ceny.
  • Nie spłacona część ceny sprzedaży podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
  • Przystępujący do rokowań obowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w rokowaniach podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).
Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w rokowaniach wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu rokowań przelewem na podane konto bankowe.
  • Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek zaliczki, a rokowania czyni jako niebyłe.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 26-09-2022 07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 19-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2022 07:20