Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 22 czerwca 2022 roku o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005 m. Dębno przy ul. Wolności

O g ł o s z e n i e  B u r m i s t r z a   D ę b n a
z dnia 22 czerwca 2022 roku
 
o I  publicznym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005 m. Dębno przy ul. Wolności oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
941/13 o powierzchni 0,0787 ha       cena wywoławcza   -  240 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 477/6, 476/15, 485/80 i 474/1 położonych w obrębie 0005 m. Dębno
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00022845/2
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolności miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/296/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 maja 2021 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 8U z przeznaczeniem na cele zabudowy usługowej.
 
Nieruchomość stanowi regularną wydłużoną działkę budowlaną położoną przy ul. Wolności o trwałej nawierzchni. Położona jest w południowej części miasta, w pobliżu drogi krajowej nr 23. Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowią obiekty handlowe - markety Netto, Intermarche i Bricomarche, stacja paliw, zabudowa mieszkaniowa i tereny niezabudowane. Działka nie zagospodarowana porośnięta trawą, chwastami i drobnymi samosiewami drzew. Posiada dostęp do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Na działce zlokalizowany jest wodociąg z hydrantem. Działka położona korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych i w pobliżu obiektów usługowo - handlowych. Działka sklasyfikowana jest jako "dr".
 
Forma przetargu ustnego ograniczonego została wybrana z uwagi na fakt, że sprzedawana działka położona jest pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi przedmiot odrębnej własności  i może być nabyta przez  każdego z ich właścicieli.
 
Chętni do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym muszą w terminie do 26 lipca 2022 roku zgłosić chęć uczestnictwa w tym przetargu. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie podając imię i nazwisko oraz numer księgi wieczystej nieruchomości przyległej do sprzedawanych działek 
 
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 roku o godzinie 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 26 lipca 2022 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).
Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe. 
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 24-06-2022 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 22-06-2022
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2022 14:29