Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Narada Nr 19 2004 r.


ZARZĄDZENIE NR 28/19/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 26 maja 2004 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu

Miasta i Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych ustawami na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/182/2004 z dnia 19..05. 2004 roku , według :

  • załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,

  • załącznika nr 2 dla. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie .

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/182/2004 z dnia 19..05. 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr.28/19/2004 z dnia 26 maja 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

3 216 726

1.

751

Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-

13 440

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

-

13 440

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

13 440

2.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

127 655

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

-

127 655

O310

Podatek od nieruchomości

-

127 655

3.

852

Pomoc społeczna

-

2 203 700

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

2 203 700

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

2 203 700

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

871 931

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

871 931

6295

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł.

-

871 931

środki z "Funduszu Wsparcia Infrastruktury Okołobiznesowej" na projekt "Centrum Wspierania Biznesu"

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

472 420

1.

852

Pomoc społeczna

-

472 420

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

389 923

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

389 923

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

82 497

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

82 497

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

421 380

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

200 000

70095

Pozostała działalność

-

200 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

200 000

*zakup budynku i jego adaptacja na mieszkania socjalne

-

2.

758

Różne rozliczenia

-

5 400

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

5 400

4810

Rezerwy

-

5 400

* rezerwa celowa na dotacje

-

5400

3.

852

Pomoc społeczna

-

50 000

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

50 000

3110

Świadczenia społeczne

-

50 000

4.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

110 580

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

110 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

110 000

*kanalizacja sanitarna - ul.Złota

-

40 000

*kanalizacja sanitarna - ul.Miła

-

70 000

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-

580

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

580

 

*RS Dolsk - zakup kosiarki

5.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

55 400

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

55 400

4300

Zakup usług pozostałych

-

400

* RS Oborzany - fundusz remontowy

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

-

55 000

*działalność gminnych instytucji kultury - inwestycje

IV.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

-

1 384 406

1.

600

Transport i łączność

-

110 000

60016

Drogi publiczne gminne

-

110 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

110 000

*budowa nawierzchni ulic na "osiedlu Siewna"

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

80 000

70095

Pozostała dzialalność

-

80 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

80 000

*opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego

3.

751

Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-

13 440

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

-

13 440

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

336

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

48

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 787

4300

Zakup usług pozostałych

-

8 769

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1 500

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

9 569

75495

Pozostała działalność

-

9 569

4300

Zakup usług pozostałych

-

9 569

* monitoring - koszty korzystania z kanalizacji teletechnicznej

5.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

40 300

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

300

4300

Zakup usług pozostałych

-

300

* RS Dolsk - prace porządkowe

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

40 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

40 000

*budowa oświetlenia ulicznego - ul.Złota

6.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

1 130 497

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

1 125 017

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

253 086

*Centrum Wspierania Biznesu - udział środków własnych

6055

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

871 931

*Centrum Wspierania Biznesu - finansowanie z "Funduszu Wsparcia Infrastruktury Okołobiznesowej"

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

5 400

4270

Zakup usług remontowych

-

5 400

* remonty zabytkowych obiektów sakralnych w gminie

92195

Pozostała działalność

-

80

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

80

* RS Dolsk

7.

926

Kultura fizyczna i sport

-

600

92695

Pozostała działalność

-

600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

600

 

*RS Oborzany - zakup materiałów do ogrodzenia boiska

-

400

 

*RS Dolsk - nagrody w rozgrywkach sportowych

-

200

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr.28/19/2004 z dnia 26 maja 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

472 420

1.

852

Pomoc społeczna

-

472 420

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

389 923

3110

Świadczenia społeczne

-

305 423

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

84 500

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

82 497

3110

Świadczenia społeczne

-

82 497

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

-

2 253 700

1.

852

Pomoc społeczna

-

2 253 700

85202

Domy pomocy społecznej

-

50 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

50 000

*odplatność za pobyt mieszkańców gminy kierowanych do dps

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

2 203 700

3110

Świadczenia społeczne

-

2 159 626

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

28 200

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

4 924

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

672

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

6 378

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 900

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr.28/19/2004 z dnia 26 maja 2004 roku

ZMIANY PLANU FINASOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 ROK

DYSPONENT - WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

2 203 700

1.

852

Pomoc społeczna

-

2 203 700

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

2 203 700

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

2 203 700

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

472 420

1.

852

Pomoc społeczna

-

472 420

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

389 923

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

389 923

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

82 497

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

82 497

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

472 420

1.

852

Pomoc społeczna

-

472 420

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

389 923

3110

Świadczenia społeczne

-

305 423

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

84 500

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

82 497

3110

Świadczenia społeczne

-

82 497

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

-

2 203 700

1.

852

Pomoc społeczna

-

2 203 700

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

2 203 700

3110

Świadczenia społeczne

-

2 159 626

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

28 200

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

4 924

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

672

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

6 378

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 900

DYSPONENT - KRAJOWE BIURO WYBORCZE

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

13 440

1.

751

Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-

13 440

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

-

13 440

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

13 440

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

-

13 440

3.

751

Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-

13 440

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

-

13 440

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

336

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

48

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 787

4300

Zakup usług pozostałych

-

8 769

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1 500

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-08-2004 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 12:27