Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 21/15/2004


Zarządzenie NR 21/15/ 2004

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 21 kwietnia 2004 roku

w sprawie:

zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok.

Na podstawie § 18 lit.B Uchwały Nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Dębnie na rok 2004 r oraz art.126 ust.1 pkt.1i art.128 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolit z 2003 roku - Dz.U.Nr 15 poz.148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§ 1.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

28 605

1.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

460

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

460

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

460

2.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

795

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

-

795

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

-

795

* prowizje sołtysów

3.

758

Różne rozliczenia

-

27 350

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

27 350

4810

Rezerwy

-

27 350

* rezerwa sołectw ( RS Grzymiradz - 8950, RS Krężelin - 1700, RS Oborzany - 500, RS Różańsko -16200, )

-

27 350

§ 2.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

28 605

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

3 100

O1008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

-

1 000

4270

Zakup usług remontowych

-

1 000

RS/2004

* RS Różańsko -prace melioracyjne

-

1 000

O1095

Pozostała działalność

-

2 100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 500

RS/2004

* RS Różańsko -zakup tatuownicy

-

1 500

4300

Zakup usług pozostałych

-

600

RS/2004

* RS Różańsko -konkurs "najładniejsza zagroda"

-

600

2.

600

Transport i łączność

-

1 600

60016

Drogi publiczne gminne

-

1 600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

100

RS/2004

* RS Grzymiradz -zakup materiałów do remontu przystanku PKS

-

100

4270

Zakup usług remontowych

-

1 500

RS/2004

* RS Grzymiradz -remont dróg żużlowych

-

1 500

3.

710

Działalność usługowa

-

1 000

71035

Cmentarze

-

1 000

4270

Zakup usług remontowych

-

1 000

RS/2004

* RS Grzymiradz -remont ogrodzenia

-

1 000

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

1 260

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

1 260

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

800

RS/2004

* RS Różańsko -zakup mundurów i sprzętu

-

800

4300

Zakup usług pozostałych

-

460

5.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

795

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

-

795

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

795

* zakup testerów do banknotów na potrzeby sołtysów

6.

801

Oświata i wychowanie

-

2 900

80101

Szkoły podstawowe

-

2 300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 100

RS/2004

* RS Różańsko -wyposażenie dla SP Różańsko

-

500

RS/2004

* RS Grzymiradz- SP Smolnica

-

600

4270

Zakup usług remontowych

-

1 200

RS/2004

* RS Różańsko - SP Różańsko

-

1 200

80110

Gimnazja

-

600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

600

RS/2004

* RS Grzymiradz- Gimnazjum w Smolnicy

-

600

7.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

500

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

-

500

4300

Zakup usług pozostałych

-

500

RS/2004

* RS Różańsko - dofin.wypoczynku dzieci

-

500

8.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

100

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

100

4300

Zakup usług pozostałych

-

100

RS/2004

* RS Grzymiradz - wywozy nieczystości

-

50

RS/2004

* RS Różańsko - wywóz nieczystości

-

50

9.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

13 800

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

3 900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

200

RS/2004

* RS Grzymiradz - środki czystości i inne

-

200

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 700

RS/2004

* RS Krężelin - wykonanie stołów do świetlicy

-

1 700

RS/2004

* RS Grzymiradz - opiekun świetlicy

-

2 000

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

6 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

6 000

RS/2004

* RS Różańsko - rem.kościoła w Różańsku

-

6 000

92195

Pozostała działalność

-

3 900

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 900

RS/2004

* RS Różańsko - organizacja imprez okolicznościowych

-

1 000

RS/2004

* RS Grzymiradz - festyn rodzinny-500, dzień dziecka-800, mikołaj-800, młodzież-800,

-

2 900

10.

926

Kultura fizyczna i sport

-

3 550

92695

Pozostała działalność

-

3 550

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

RS/2004

* RS Oborzany - zakupy sprzętu sportowego i mater.do ogrodzenia boiska

-

500

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 050

RS/2004

* RS Różańsko - LZS Sokół -zakup strzętu 2050, Klub warcab1000

-

3 050

§ 3. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian według:

*załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie

*załącznika nr 2 dla Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dębnie

*załącznika nr 3 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

U Z A S A D N I E N I E :

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie przedłożonych przez sołectwa wymienione w paragrafie 1 planów rzeczowo-finansowych zatwierdzonych przez zabrania wiejskie środków wyodrębnionych w budżecie 2004 do ich dyspozycji oraz wniosku kierownika wydziału AP.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr.21/15/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§ 1.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

28 605

1.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

460

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

460

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

460

2.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

795

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

-

795

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

-

795

* prowizje sołtysów

3.

758

Różne rozliczenia

-

27 350

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

27 350

4810

Rezerwy

-

27 350

* rezerwa sołectw ( RS Grzymiradz - 8950, RS Krężelin - , RS Oborzany - 500, RS Różańsko -16200, )

-

27 350

§ 2.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

22 155

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

3 100

O1008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

-

1 000

4270

Zakup usług remontowych

-

1 000

RS/2004

* RS Różańsko -prace melioracyjne

-

1 000

O1095

Pozostała działalność

-

2 100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 500

RS/2004

* RS Różańsko -zakup tatuownicy

-

1 500

4300

Zakup usług pozostałych

-

600

RS/2004

* RS Różańsko -konkurs "najładniejsza zagroda"

-

600

2.

600

Transport i łączność

-

1 600

60016

Drogi publiczne gminne

-

1 600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

100

RS/2004

* RS Grzymiradz -zakup materiałów do remontu przystanku PKS

-

100

4270

Zakup usług remontowych

-

1 500

RS/2004

* RS Grzymiradz -remont dróg żużlowych

-

1 500

3.

710

Działalność usługowa

-

1 000

71035

Cmentarze

-

1 000

4270

Zakup usług remontowych

-

1 000

RS/2004

* RS Grzymiradz -remont ogrodzenia

-

1 000

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

1 260

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

1 260

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

800

RS/2004

* RS Różańsko -zakup mundurów i sprzętu

-

800

4300

Zakup usług pozostałych

-

460

5.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

795

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

-

795

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

795

* zakup testerów do banknotów na potrzeby sołtysów

6.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

100

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

100

4300

Zakup usług pozostałych

-

100

RS/2004

* RS Grzymiradz - wywozy nieczystości

-

50

RS/2004

* RS Różańsko - wywóz nieczystości

-

50

7.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

13 800

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

3 900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

200

RS/2004

* RS Grzymiradz - środki czystości i inne

-

200

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 700

RS/2004

* RS Krężelin - wykonanie stołów do świetlicy

-

1 700

RS/2004

* RS Grzymiradz - opiekun świetlicy

-

2 000

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

6 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

6 000

RS/2004

* RS Różańsko - rem.kościoła w Różańsku

-

6 000

92195

Pozostała działalność

-

3 900

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 900

RS/2004

* RS Różańsko - organizacja imprez okolicznościowych

-

1 000

RS/2004

* RS Grzymiradz - festyn rodzinny-500, dzień dziecka-800, mikołaj-800, młodzież-800,

-

2 900

8.

926

Kultura fizyczna i sport

-

500

92695

Pozostała działalność

-

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

RS/2004

* RS Oborzany - zakupy sprzętu sportowego i mater.do ogrodzenia boiska

-

500

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr.21/15/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§ 1.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

3 400

1.

801

Oświata i wychowanie

-

2 900

80101

Szkoły podstawowe

-

2 300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 100

RS/2004

* RS Różańsko -wyposażenie dla SP Różańsko

-

500

RS/2004

* RS Grzymiradz- SP Smolnica

-

600

4270

Zakup usług remontowych

-

1 200

RS/2004

* RS Różańsko - SP Różańsko

-

1 200

80110

Gimnazja

-

600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

600

RS/2004

* RS Grzymiradz- Gimnazjum w Smolnicy

-

600

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

500

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

-

500

4300

Zakup usług pozostałych

-

500

RS/2004

* RS Różańsko - dofin.wypoczynku dzieci

-

500

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr.21/15/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OSiR DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§ 1.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

3 050

1.

926

Kultura fizyczna i sport

-

3 050

92695

Pozostała działalność

-

3 050

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 050

RS/2004

* RS Różańsko - LZS Sokół -zakup strzętu 2050, Klub warcab1000

-

3 050

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-05-2004 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2004 13:30