Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 8/6/2004


ZARZĄDZENIE NR 6 / 5 / 2004

Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie : powołania Rady Dyrektorów.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591

z późniejszymi zmianami.

§ 1

Powołuje się Radę Dyrektorów jako organ doradczy i opiniodawczy Burmistrza Miasta i Gminy, której zadaniem jest badanie potrzeb oświatowych, wydawanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, dla

których gmina Dębno jest organem prowadzącym.

§ 2

Rada działa w oparciu o Regulamin Pracy Rady Dyrektorów, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Rada pracuje w składzie 5-osobowym wybranym spośród wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których gmina Dębno jest organem prowadzącym.

§ 4

Obsługę administracyjną Rady Dyrektorów powierza się Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu - Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik do Zarządzenia nr 6/5/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 18 lutego 2004 r.

Regulamin Pracy Rady Dyrektorów

§ 1

 1. Rada Dyrektorów powołana została zarządzeniem Burmistrza nr 6/5/2004 z dnia 18 lutego 2004 roku.

 2. Rada Dyrektorów stanowi organ doradczy i opiniodawczy Burmistrza, a obsługę administracyjną prowadzi WOKiS UMiG.

 3. Podstawowym zadaniem Rady Dyrektorów jest wydawanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Dębno.

 4. Organem kierującym i reprezentującym działalność Rady Dyrektorów jest Przewodniczący a w zastępstwie Przewodniczącego sekretarz.

§ 2

Rada pracuje w składzie 5 - osobowym:

 1. Członkowie Rady Dyrektorów są wybierani w wyborach tajnych.

 2. Przewodniczący Rady Dyrektorów kieruje pracami Rady i reprezentuje Radę na zewnątrz.

 3. Sekretarz organizuje pracę Rady i kieruje realizacją przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Rady.

 4. Członek Rady wykonuje zadania według podziału dokonanego przez Przewodniczącego oraz działania wynikające z działalności bieżącej Rady Dyrektorów.

§ 3

Rada pracuje zgodnie z przyjętym programem działania. Do realizacji poszczególnych projektów może być powołany zespół zadaniowy.

§ 4

 1. Podstawową formą pracy Rady jest rozpatrywanie na posiedzeniu spraw należących do zakresu jej działania.

 2. Przewodniczący zwołuje i ustala porządek dzienny posiedzenia, a w przypadku jego nieobecności -sekretarz.

 3. W przypadku obrad posiedzenia Rady - oprócz spraw problemowych należy uwzględnić punkty:

 1. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

 2. sprawozdanie z realizacji uchwał własnych.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady zawiadamia się wszystkich jego członków oraz inne osoby zainteresowane.

 2. Członkowie Rady oraz uczestnicy posiedzenia plenarnego mogą zgłaszać Przewodniczącemu Rady wnioski o zmianę i uzupełnienie porządku obrad.

Wnioski w tych sprawach Rada rozpatruje na posiedzeniu.

§ 5

1. Posiedzenia Rady oprócz wymienionych w § 4 mogą być zwołane:

- na wniosek przynajmniej 3 członków Rady.

2. Wniosek powinien być uzasadniony. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek

obrad. Posiedzenie powinno odbywać się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie

później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 6

1. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub sekretarz.

2. Przewodniczący posiedzenia po otwarciu obrad stwierdza prawidłowość zwołania

posiedzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał przez Radę, następnie odczytuje

porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.

3. Po przyjęciu porządku obrad Rada rozpatruje poszczególne jego punkty.

§ 7

1. Przewodniczący posiedzenia udziela uczestnikom głosu w kolejności zgłoszeń.

2. Poza kolejnością przewodniczący posiedzenia udziela uczestnikom głosu w sprawach

formalnych, są to wnioski dotyczące w szczególności:

a) sposobu dyskusji,

b) zakończenia dyskusji,

c) sposobu głosowania.

3. Każdemu z uczestników posiedzenia przysługuje prawo zabierania głosu w sprawach

znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach.

4. Wnioski mogą być zgłaszane przez uczestników posiedzenia ustnie.

Przewodniczący posiedzenia może żądać formułowania wniosków na piśmie.

§ 8

1. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący posiedzenia - w miarę potrzeby zarządza

głosowanie.

2. Kolejność głosowania nad projektami uchwał, wnioskami i ewentualnie do nich

poprawkami, ustala przewodniczący posiedzenia.

3. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność 1/2 liczby członków Rady w tym

przewodniczącego lub sekretarza.

 1. W przypadku potrzeby przeprowadzenia głosowania następuje ono w trybie jawnym,

zwykłą większością głosów.

§ 9

1. W przypadkach uzasadnionych wyjątkową pilnością sprawy - Rada może podejmować

uchwały i postępowania w drodze uzgodnienia stanowisk pomiędzy członkami Rady.

2. Uchwały i postanowienia podjęte w trybie określonym w ust. 1 powinny być podpisane

przez członków Rady z którymi sprawę uzgodniono.

3. Decyzje podjęte w trybie określonym w ust. 1 powinny być informacyjnie przedstawione

na najbliższym posiedzeniu Rady oraz wpisane do protokołu posiedzenia.

4. Uchwały podjęte przez Radę oraz termin i sposób ich realizacji są wpisane do rejestru

uchwał i zleceń - prowadzonego przez sekretarza Rady.

5. Na część posiedzenia, podczas którego Rada rozpatruje zarzuty i skargi, ewentualne

wnioski - zapraszane są osoby zainteresowane.

§ 10

1. Z obrad Rady sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty posiedzenia. Protokół

podpisuje protokolant i przewodniczący lub sekretarz.

2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać min. datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia

obrad, nazwiska i imiona osób uczestniczących / lub listę obecności / porządek obrad,

streszczenie wypowiedzi osób referujących sprawy i dyskutantów, treść podjętych uchwał,

wyniki prowadzonych głosowań oraz zgłoszone zastrzeżenia.

3. Prawo wglądu do protokołu przysługuje członkom Rady.

§ 11

1. Rada może upoważnić Przewodniczącego Rady lub jednego z członków Rady

Dyrektorów do podejmowania decyzji w sprawach nie wymagających kolegialnych

decyzji Rady przy równoczesnym określeniu rodzaju tych spraw i granicy upoważnienia.

2. Informacje o podjętych decyzjach w sprawach wymienionych w ust. 1 a omawianych

uprzednio na posiedzeniu Rady przedstawiane są na najbliższym posiedzeniu Rady.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-05-2004 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2004 13:21