Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie 0006 m. Dębno przy ul. Zakręt

B u r m i s t r z   D ę b n a

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny ograniczony

do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 

1. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0006 m. Dębno przy ul. Zakręt oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

46 o powierzchni 0,0272 ha       cena wywoławcza   -  15 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 47 i 45/11 położonych w obrębie 0006 m. Dębno

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00041076/9.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2017 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym jako strefa zabudowy produkcyjnej.

Nieruchomość stanowi nieregularną działkę zbliżoną do trójkąta, nie posiadającą dostępu do drogi publicznej. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, produkcyjno - magazynowa, tory kolejowe. Położona jest w peryferyjnej strefie miasta na zapleczu zabudowy mieszkaniowej. Działka nie zabudowana, ogrodzona, silnie porośnięta samosiewami drzew i krzewów, zaśmiecona. Działka może być nabyta przez właściciela jednej z sąsiednich nieruchomości.

Forma przetargu ustnego ograniczonego została wybrana z uwagi na fakt, że sprzedawana działka położona jest pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi przedmiot odrębnej własności  i może być nabyta przez  każdego z ich właścicieli.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 7 stycznia 2020 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.

  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Chętni do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym muszą w terminie do 7 stycznia 2020 roku zgłosić chęć uczestnictwa w tym przetargu. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie podając imię i nazwisko oraz numer księgi wieczystej nieruchomości przyległej do sprzedawanej działki. 

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 27-11-2019 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 27-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2019 10:14