Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr LVIII/345/2005


Uchwała Nr LVIII / 345 / 2005

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 22.12.2005

w sprawie : określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole (przedszkolu) oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć i określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta

Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90. poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203,

poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1487) - Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. 1 Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach

dla której organem prowadzącym jest Gmina Dębno, obniża się tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

§ 2 Wymiar godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne

stanowiska kierownicze w szkole (przedszkolu) ustala się wg poniższej tabeli.

Tabela nr 1

L.p

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły - przedszkola / zespołu / każdego typu liczącej:

  1. do 8 oddziałów

  2. 9-18 oddziałów

  3. 19 i więcej oddziałów

8

5

3

2.

Wicedyrektor szkoły / zespołu o liczbie:

a) 12 i więcej oddziałów

Wicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin liczącego:

a) 9 i więcej oddziałów

Drugi wicedyrektor szkoły

a) 30 i więcej oddziałów

7

7

7

3.

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem

  1. do 30 wychowanków

  2. od 31 do 80 wychowanków

  3. od 81 do 120 wychowanków

20

16

14

2. Wymiar zajęć ustalony w tabeli nr 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z

tym, że obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3.1 Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,

wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą

przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela,

zatrudnionych w pełnym wymiarze określony w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

L.p

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi zatrudnieni w szkołach i przedszkolach

20

2.

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci z innych grup wiekowych

22

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z

dziećmi przez nauczycieli wymienionych w tabeli nr 2 należy rozumieć zajęcia grupowe

i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych,

terapeutycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci obowiązani są ponadto do realizacji

zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§ 4 Traci moc uchwała Nr XXXVIII/242/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.12.2004

w sprawie : określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi,

wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko

kierownicze w szkole (przedszkolu) oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć i określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2006 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 09-02-2006 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2006 09:38