Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr LVIII/341/2005


UCHWAŁA NR LVIII / 341 / 2005

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2006

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 , pkt. 9 lit. „d” i „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 , ze zmianami z 2002 roku : Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558 , Dz.U. Nr 113 poz.984 Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2003 rok: Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz.1568, z 2004 roku : Dz.U. Nr 102 poz.1055, Dz.U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku : Dz.U. Nr 172 poz.1441) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1.Uchwala się budżet Gminy Dębno na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.1.Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości 50 711 620

jak w załączniku Nr 2 i 3 do uchwały .

2.Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust. 1 obejmuje :

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 668 336 zł

jak w załączniku Nr 6 do uchwały ;

B. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300 000 zł

jak w załączniku Nr 7 do uchwały ;

C. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340 000 zł

jak w załączniku Nr 8 do uchwały .

§ 3.1.Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 57 201 844 zł

jak w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały .

2.Ogólna kwota wydatków , o których mowa w ust. 1 obejmuje :

A. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w kwocie 6 668 336 zł

jak w załączniku Nr 6 do uchwały ;

B. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300 000 zł

jak w załączniku Nr 7 do uchwały ;

C. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w kwocie 340 000 zł

jak w załączniku Nr 8 do uchwały .

§ 4.Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 490 224 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu bankowego w kwocie 6 490 224 zł

§ 5.Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 14 033 031 zł

1) kredyty w kwocie 8 338 416 zł

2) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 353 714 zł

3) pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa 4 340 901 zł

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 7 542 807 zł

z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat kredytu w Banku Millennium w kwocie 200 000 zł

2) spłatę rat kredytu w Banku Zachodnim w kwocie 1 200 000 zł

3) spłatę rat kredytu w banku PEKAO S.A. w kwocie 1 250 000 zł

4) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 351 906 zł

5) spłatę rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2005r. w kwocie 200 000 zł

6) spłatę pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 4 340 901 zł

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 57 406 zł

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

1) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 221 860 zł

2) środki do dyspozycji sołectwa Barnówko w wysokości 25 000 zł

§ 8.Ustala się plan przychodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych , jak w załączniku Nr 9 do uchwały .

§ 9.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej , jak w załączniku Nr 10 do uchwały .

§ 10.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 11. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1)działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

w łącznej kwocie 3 200

2)działalności samopomocowej organizowanej przez osoby chore

w łącznej kwocie 17 000

3) prowadzenia ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych

wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną

w łącznej kwocie 66 500 zł

4) działalności na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań

w łącznej kwocie 6 500 zł

5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

w łącznej kwocie 8 000

6) pomocy społecznej w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

w łącznej kwocie 4 000 zł

7)upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w łącznej kwocie 167 200 zł

8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

w łącznej kwocie 36 200 zł

9) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

w łącznej kwocie 5 000 zł

10) działalność na rzecz osób starszych

w łącznej kwocie 7 200 zł

11) cykliczne imprezy interdyscyplinarne

w łącznej kwocie 14 000 zł

§ 13.Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art.90 ust.2a ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 353 000 zł

§ 14.Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)w łącznej kwocie 1 405 167 zł

przeznaczone na cele określone w załączniku Nr13 do uchwały

§ 15.Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 261 560 zł

przeznaczone na cele określone w załączniku Nr14 do uchwały

§ 16.Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości 246 860 zł

§ 17.Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2006 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 18.Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2006 roku zgodnie z załącznikiem

Nr 16 do uchwały.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

A. zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do łącznej kwoty 700 000 zł

2) na prefinansowanie - pożyczka z budżetu państwa do kwoty 4 340 901 zł

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

do łącznej kwoty 6 490 224 zł

4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 3 201 906 zł

B. zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich), ujęte w załącznikach Nr 11 oraz Nr 12 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 300 000 zł

C. dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków

między działami ;

D. upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych gminy do

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału

klasyfikacji budżetowej , za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz

wydatków majątkowych ;

E. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach , niż bank

prowadzący obsługę budżetu gminy ;

F. udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty 50 000 zł

§ 20.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 21.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji z mocą

obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 08-02-2006 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2006 15:07