Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko d/s obsługi Rady Miejskiej

BURMISTRZ DĘBNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DĘBNIE

 

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

 

WYMAGANIA FORMALNE/ NIEZBĘDNE

      1. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. minimum 5 lat pracy, w tym 3 lata pracy w jednostkach samorządowych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. znajomość przepisów dotyczących zajmowanego stanowiska m.in. ustawa o samorządzie gminnym, statut gminy
 6. znajomość przepisów ustrojowych samorządu terytorialnego,
 7. obsługa komputera, obsługa programu e-sesja oraz legislatora,
 8. umiejętność sporządzania uchwał,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE

1)      znajomość zasad funkcjonowania Rady Miejskiej,

2)      umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

3)      umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

4)      umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

5)      umiejętność pracy w zespole,

6)      komunikatywność, sumienność, obowiązkowość i dyspozycyjność,

7)      dobra postawa etyczna.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

  1. wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań ustawowych i statutowych Przewodniczącego, a szczególności przygotowanie i obsługa spotkań Przewodniczącego,
  2. przygotowanie i obsługa sesji, komisji stałych i doraźnych oraz klubów radnych,
  3. sporządzanie protokołów z sesji Rady oraz posiedzeń Komisji Rady,
  4. informowanie wydziałów o opublikowanych aktach prawa miejscowego,
  5. zabezpieczenie obsługi telewizyjnej na sesje,
  6. prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady, prowadzenie kompletnego zbioru aktów prawa miejscowego,
  7. prowadzenie rejestrów:

a) opinii wniosków Komisji,

b) interpelacji, zapytań, wniosków radnych.

  1. organizacja załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rady,
  2. opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez Przewodniczącego Rady, Komisje, Kluby Radnych oraz radnych,
  3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń i wyróżnień gminnych,
  4. organizacja i koordynacja przygotowania odpowiednich materiałów dla Rady i Komisji,
  5. umożliwianie wglądu zainteresowanym do uchwał Rady Miejskiej oraz protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji po ich sporządzeniu,
  6. organizowanie szkoleń radnych,
  7. rozliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych. 
  8. prowadzenie kompletnego zbioru uchwał Rady Miejskiej oraz opracowywanie rocznych sprawozdań z  realizacji podjętych uchwał,
  9. przesyłanie uchwał Rady Miejskiej do organów nadzoru, oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym,
  10. przekazywanie uchwał Rady Miejskiej komórkom organizacyjnym celem realizacji,
  11. prowadzenie kompletnego zbioru interpelacji radnych, wysyłanie oraz nadzór nad terminowością odpowiedzi na interpelacje radnych,
  12. prowadzenie kompletnego zbioru pism wpływających z Rady Miejskiej i jej Komisji oraz nadzór nad terminowością odpowiedzi na pisma wpływające z Rady Miejskiej i jej Komisji,
  13. koordynacja prac Rady Młodzieżowej Dębna i Dębnowskiej Rady Seniorów.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
 7. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w załączeniu), 
 9. oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (w załączeniu).

DODATKOWE INFORMACJE

WARUNKI PRACY:

1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2) praca częściowo wykonywana po godzinach pracy;
3) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
5) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

 

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym    kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy     o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa o pracę.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dębnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie przekroczył 6%.

UWAGA

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Dębna, ul. Piłsudskiego 5, 74-400  Dębno. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dębnie pod adresem e-mail: rodo@debno.pl,
2. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
3. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
4. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
5. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno- pokój nr 1 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Nabór na stanowisko  ds. obsługi Rady Miejskiej w terminie do dnia 18 października 2019 roku godz.14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

                                                                                  Burmistrz Dębna

                                                                                 Grzegorz Kulbicki

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Jarocka 04-10-2019 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Marzena Jarocka 04-10-2019 11:39